نمونه سوال درس متون حقوقی 2 به زبان خارجه تخصصی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس متون حقوقی 2 به زبان خارجه تخصصی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۲۱۷۸
Vocabulary: choose the best synonym for the underlined words and mark it on your answer sheet.
۱- معادل انگلیسی واژه ی قابل مجازات کدام گزینه است؟
punishable : f durable . Y. applicable . Y malicious . ) ۲- معادل انگلیسی واژه ی خشونت کدام گزینه است؟
violence . Y. assault Y fear . ) ۳- معادل انگلیسی واژه ی بازدارندگی کدام گزینه است؟
rehabilitation . Y. deterrence . Y. punishment . Y approach . )
4-What word is DIFFERENT from others?
1. murder 2. homicide 3, manslaughter 4. robbery
5-The word penalty could best be replaced by which of the following words? 1. actus rea 2 mens rea 3 punishment 4 insanity 6–Which word is DIFFERENT from others?
1- manslaughter 2 wounding
3. criminal damage * bodily harm
7-What word is DIFFERENT from others? 1. steal 2. theft 3. rape 4. robbery
Fill in the Blanks: choose the best answer to fill in each blank space and mark it on your answer sheet.
8-For liability to arise, the defendant must have .............. the actus reus while, at the same time, having formed the mens rea.
1. considered 2. established 3. committed 4 created
9- Children under 10 years of age are called ...............
1 youngs 2. minors 3. criminals 4. olds
10-...... is placing another in fear of immediate and unlawful personal violence.
1. Battery 2. Assault 3. Robbery 4. Burglary
IOIO/IO 101.33
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰
عن-وان درس : متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۲۱۷۸
... is the application of unlawful personal violence on another. 1. Assault 2. Battery 3. Bodily harm 4. Suicide
12-A........... is someone who enters the building or part of a building without permission or authority.
1. robber 2 killer 3. trespasser 4. murder
13-Entring to a building or part of a building as a trespasser is the actus reus of .........
1. theft 2. robbery
% burglary * criminal damage 14-The dishonest appropriation of property belonging to another with an intention to permanently
deprive the other of it is ..........
1. theft 2. robbery
3 burglary * obtaining property by deception 15-A(ո).............. is deliberate where the deceiver knows his representation is false and that the other
person will or may believe it is true.
1. harm ° deception 3 arson 4. violence 16-............... means to instigate the commission of a crime through advice, encouragement,
persuasion or compulsion.
1. Conspiracy 2. Incitement 3. Paricipation 4. Attempt
17-Those who commit the actus reus of an offence are referred to as the .... 1. abettors * principal offenders 3. secondary offenders 4 counsellors 18-A person may have a defence where they can show they were forced to commit the crime because of threats made to them by another person. Defenece referes to...........
1. intoxication 2. insanity 3. duress 4. nessessity
19-Appropriation is any ........... of the rights of an owner. 1. argument 2 inclusion 3. assumption 4 intention 20-The concept of........... applies where a criminal act directed one person or item of property results, in fact, in injury, loss or damage to another person or item of property. 1. mens rea 2. public interest
3. transferred malice 4. recklessness
IOIO/IO 101.33
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۱۲۱۷۸
21-The defendant argues that at the time of committing theactus reus he had no conscious, voluntary control over his actions—he was acting as an ...........
1. responsible * conscious 3. automaton 4 offender 22-................ is designed to cover those situations where, because of some mental infirmity, the
dfendant should not be held responsible for their actions.
1. Mistake * Intoxication 3. Insanity * Incapacity
Persian equivalents: choose the best Persian equivalent for the underlined words and mark it on your answer sheet.
23-What is the meaning of imprisonment in criminal law 2
حبس 3 محکومیت * مسئوليت ۰'
24-What is the meaning of arson?
1. تخریب زدایی .2 معافیت
25-What is the meaning of participation? معاونت ۶ مشارکت ۰آ
26-What is the meaning of victim? 1
مسئوليت ٤ قربانی "
27-What is the meaning of acquittas?
توافق ،3 تحریک ،2 حکم ویژه . 28-What is the meaning of manslaughter in criminal law?
تهديد به حمله 3 قتل شبه عمد * تخریب کیفری ۰' 29-What is the meaning of malicious in criminal law?
بحث انگیز3 توام با سوء نیت * قابل کيفر .1 30-What is the meaning of revenge in law?
"ו"וו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :