نمونه سوال درس متون سیاسی به زبان خارجی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس متون سیاسی به زبان خارجی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : متون سیاسی به زبان خارجی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۱۲۰۳۹
ترجمه روان جمله های زیر را برگزینید.
1-To this group, especially Khomeinii's, there is no separation between religion and politics
به نظر امام خمینی بین مذهب و دین جدایی وجود دارد.
2. ارتباطی بین دین و سیاست وجود دارد
دین و سیاست ارتباط دارند*
4. یه نظر امام خمینی هیچ جدایی بین دین و سیاست وجود ندارد
2-Khomeini's objectives may be seen in books being published, the lecture being delivered اهداف انقلاب در کتابهای مختلف منتشر شد.
2. اهداف امام خمینی در کتابهای منتشره و سخنرانیهای متعدد روشن گردید
3. انتشارات به اهداف امام خمینی توجه زیادی کردند در سخنرانیها اهداف انقلاب روشن شد*
3-To establish such an Islamic political system, the clergy must lead the people روحانیت وظیفه مهمی در انقلاب اسلامی دارد. انقلاب اسلامی یک سیستم جدید در میان مردم بود*
برای تاسیس یک سیستم سیاسی اسلامی روحانیت باید رهبری مردم را بر عهده می گرفت .
رهبری مردم در ایجاد انقلاب اسلامی بسیار با اهمیت است.
4-The ulama could present their views by preaching them in the mosques 1. سخنرانیها در مساجد انجام می شد مساجد محل مناسبی برای طرح مسایل سیاسی بوده است *
تجمعات مردمی در مساجد بر علیه رژیم انجام می شد *
علما نظرات خود را در قالب سخنرانیها در مساجد مطرح می کردند
5-In September 1954 the organisation of Tudeh Officers came to light در سال ۱۹۵۴ رهبران حزب توده فعالیتهای خود را آشکار ساختند.
افسران توده ای فعالیت چشمگیری نداشتند *
توده ایها به فعالیت خود ادامه دادند.
تلاش توده ایها در انقلاب راه به جایی نداشت*
1073 IOIO/IOIO صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : متون سیاسی به زبان خارجی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۱۲۰۳۹
6-In 1961, the shah introduced some major changes in the Constitution شاه هیچ اقدامی در اصلاح قانون اساسی انجام نداد ۰ در سال ۱۹۶۱ شاه تغییرات اساسی در قانون اساسی اعلام کرد : تغییرات در قانون اساسی خواسته مردم بود : تغییرات مهم در قانون اساسی باید انجام می گرفت . 7-The Shah traveled to Qom, praying at the shrine to show his belief شاه به قم سفر کرد تا با مراجع گفتگو کند . سفر شاه به قم تاثیری در نظر علما نداشت . شاه سفری به قم داشت و به مردم سخن گفت. شاه به قم سفر کرد و در حرم زیارت کرد تا اعتقاد خود را نشان دهد : 8-This brought chaos to the country and led to the June uprising in 1963 این عوامل باعث ایجاد بحران در کشور و منجر به قیام در ژوین ۱۹۶۳ شد. - بحران در سال ۱۹۶۳ آغاز شد سال ۱۹۶۳ نقطه عطفی در انقلاب بود . انقلاب ایران با بحران غیر قابل کنترلی مواجه شد . 9-After his release, ayatollah Khomeini continued his attacks of the regime آیت الله خمینی مبارزه با رژیم را بعد از آزادی متوقف کرد. مبارزه با شاه با آزادی آیت الله خمینی خاتمه یافت * شاه با آزادی آیت الله خمینی به مبارزات مردمی خاتمه داد 3
آیت الله خمینی بعد از آزادی حملات خود علیه رژیم را ادامه داد.
10-in exile, Khomeini continued repeatedly the theme that the monarchy was opposed to Islam امام خمینی دایما با رژیم شاه مخالفت می کرد. مخالفت امام خمینی با شاه در تبعید هم متوقف نشد*
امام خمینی در تبعید مستمرا رژیم شاهنشاهی را مخالف اسلام اعلام می کرد*
4. در تبعید هم امام خمینی رژیم شاه را مخالف اسلام می دانست
IOIO/IOIO 1073
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : متون سیاسی به زبان خارجی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۱۲۰۳۹
11-To Khomeini, a Muslim country should be ruled by a Shi'ite Muslim
به نظر امام خمینی کشور باید توسط روحانیت اداره شود. با توجه به نظر امام خمینی کشور اسلامی نیاز به قوانین اسلامی دارد *
لازمه کشور اسلامی حاکمیت اسلام است 3
از نظر امام خمینی یک کشور اسلامی باید توسط مسلمانان شیعه اداره شود
12-in the 1963 uprising, the Shah's regime massacred thousands of people در قیام ۱۹۶۳ رژیم شاه هزاران نفر را به خاک و خون کشید . مردم در قیام ۱۹۶۳ علیه شاه به خیابانها آمدنده
حضور مردم در سال ۱۹۶۳ باعث وحشت شاه شد *
سال ۱۹۶۳ آغاز درگیری شاه با مردم بود.
13-In order to control the clergy and the people, the regime claimed that a group of 200 people attacked the soldiers
شاه مدعی شد که مردم به سربازان رژیم حمله کرده اند . 1
حمله مردم به سربازان رژیم شاه را وحشت زده کرد
مردم برای دفاع از خود به سربازان رژیم حمله کردند *
برای کنترل مردم و روحانیت رژیم مدعی شد که ۲۰۰ نفر از مردم به سربازان حمله کرده اند. 14-At this stage, the conflict between the state and clergy sharpened
در این مرحله چالش بین دولت و روحانیت به اوج خود رسید.
2. . . “. . . . ." -- - - - - مبارزه بین دولت و روحانیت بیشتر می شد
3. دولت و روحانیت نتوانستند به سازش دست یابند
سازش بین دولت و روحانیت با وجود مبارزات امام خمینی امکان نداشت
15-In return, Ayatollah Khomeini encouraged the clergy not to be afraid of the regime
امام خمینی مردم را تشویق به مبارزه با رژیم کرد.
به دستور امام خمینی مبارزه با رژیم شاه باید ادامه یابد*
در بازگشت امام خمینی روحانیت را تشویق کرد که ترس و واهمه از رژیم نداشته باشند *
4. . . . : * ~ * * - -- ترس از رژیم باعث توقف مبارزه شد
1073 IOIO/IOIO صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : متون سیاسی به زبان خارجی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : علوم سیاسی ۱۲۱۲۰۳۹
معنای کلماتي که زیر آنها خط کشیده شده است را مشخص کنید-16 The clergy-led movement mobilized the people and invoked patriotism against the shah
اعتراض - روبرو “ بسیج کردن - مقابل * اعتراض - برابر * جمع شدن - مقابل 1
17-The ulama, however, were capable of doing what other opposition group could not بردبار - مخالفین * قادر – گروه مخالف 1۰
اشتیاق = مبارزان * مقاومت - گروه مخالف 3 18- In early 1970s the demands of most members of the middle classes were not also met
روش - طبقه متوسط * راه کار - طبقه برتر .
خواسته - طبقه متوسط * ساز و کار - طبقه متوسط *
19-It is necessary to examine the development of the way the ulama became the leaders of the revolution
1 2.
ضروری - آزاد کردن * لازم - راهیابی لازم - توسعه حیاتی - رشد "
20-His version of Islam and Islamic govenment led to his leadership
نظر - راهبرد .3 رویکرد - رهبری .2 فتوا - خاتمه .1 21-Therefore, the shah was accused of violating the constitutional laws
محکوم - قوانین * ظن و گمان - هنجارها
متهم شدن - قانون اساسی * ظن – قانون 3
22-To this group, there is no separation between religion and politics
1. 4
جدایی - آیین : جدایی - مذهب * همگرایی - اعتقاد * همراهی - دین
23-The causes of uprisings and revolutions in human society are many complex
قیام - بچیده * تظاهرات - مهم مبارزه - اساسی * تظاهرات - مشکل ۰آ
24-In Iran, the so-called Islamic revival does not mean that people became more religious
1. رکن - دینی .2 قابل توجه – اعتقاد
4
اساسی - دینی : منظور و مقصود - مذهبی *
25-There are also other kinds of shi'ism developed through the safavid dynasty راهها - سلطنت انواع - سلسله * روش - رژیم .
IOIO/IOIO 1073
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :