نمونه سوال درس زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۱. زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی، زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱. زبان
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (دبیری ). علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ). علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) ۱۲۱۲۰۰۱ - ۰علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۸ - و علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۰ - , علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری), علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۰۸
1-The expenses and associated costs have increased suddenly. 'Associated' means............ -
1. unique * separated 3. illegal 4. related
2-Some aspects of our physical make up – such as eye color and height – are largely determined by
Our ................. - 1. employment 2. heredity 3. friends * immigration 3-Even nonhuman primates such as monkeys and chimpanzees need .................. contact with others
of their species in order to develop properly.
1. final 2. social 3. economic * imaginary
4-The illness made her..
..and unwilling to meet people.
1. happy 2 friendly 3. interested 4. apathetic
5-Biting food into small pieces in your mouth with your teeth is called........... -
1 chewing 2. breathing 3 drinking 4 running
6-When infants are deprived of human contacts, they do not develop the characteristics most of us think of as 'human'. 'They'refers to............ -
1. us 2. contacts 3. infants 4 characteristics 7-Socialization is essential for the survival and ..................... of society. 1. stable 2. stabilize 3. stabilizes 4 stability
8-All channels of..........
..need to be kept open. 1 communicate 2. communication 3. communicative 4 communicatively
9-Female workers constitute the majority of the labor work in textile factories. 'Constitute' means..
1. rely on 2. change 3, make up 4. destroy
10-It is hard to unlearn, to do things....
1. difference 2. different 3 differently 4 differences
11-We need to...
----- how well the policy is working.
1. evaluate * evaluates 9 evaluation * evaluative
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۰۶ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۱. زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی، زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱. زبان رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (دبیری ). علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ). علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) ۱۲۱۲۰۰۱ - ۰علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۸ - و علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۰ - , علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری), علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۰۸
12-The article in the magazine reflected the writer's point of view about recent economic conditions. 'Reflected' means........... -
1. hid 2. showed 3. neglected 4 disappeared 13-A dipstick is used to................. how much oil is left in the engine. 1. measure * measures 3. measureable * measurement
14-A person who is the same age or has the same social status as you is called.......... -
1. peer 2. pair 3. per 4. pale 15-The manager was aware of what he did in his new project. He was...................... of it.
1 conscious ° unconscious 3. uncertain 4. irresponsible 16-The situation in the US is not directly......................with that in the UK.
1 compare * comparable 3. comparison * comparably
17-Of the six people injured in the car accident, only two............. -
1. survives 2 survived 3. survival 4 surviving
18-Understanding how culture affects our lives helps us develop a sociological...... -
1. imagine * imaginative 3. imaginatively * imagination 19-Support from family and friends acts as a ................... against stress. 1. buffer 2. butter 3, bottle 4. button
20-Telling jokes may be a universal practice, but what is considered to be a joke in one society may be an --------------------- in another.
1. idenentity 2. insult 3. incom 4 industry
21-A person who is not brave or who does not have the courage to do things is called........... -
1. coward * cowboy 3. conduit 4 content
22-................. is a set of symbols that express ideas and enables people to think and communicate with one another.
1. Lip 2. Tongue 3. Habit * Language
23-The runners have noticeably quickened their pace. 'Pace' means......... -
1. price 2. piece 3 speed 4 speech
صفحه ۲ از ۳
7.ץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی ۱. زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی، زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱. زبان
رشته تحصیلی / کد درس : علوم اجتماعی (دبیری ). علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ). علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) ۱۲۱۲۰۰۱ - ۰علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۸ - و علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۰ - , علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری), علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۰۸
24-The discovery of a polio vaccine virtually eliminated one of the major childhood diseases.
'Eliminate' means.......... - 。。<。<、、 4 ته سعه داد. 3 ش داد. .2 حمایت کاد، ۰آ ریشه کن کردن توسعه دادن پرورشی دادن یت کردن 25-Involuntary resocialization occurs against a person's wishes. 'Resocialization' means.......... - اجتماعی شدن * بازاجتماعی شدن * فرهنگی شدن * بازفرهنگی شدن . 26-Procreation is the reproducing children or baby animals. 'Procreation' means......... - تولید مثل * جشن تولد : ناباروری * تربیت فرزندان 27-The game will be broadcast simultaneously on TV and radio. 'Simultaneously' means............. - مجزا .4 همزمان 3 تنها .2 آهسته ۰آ 28-They learned the importance of gestures in various nations. 'Nation' means...... دولت ؟ ملت .3 زبان 2 لهجه .1 29-We use terms such as underdeveloped, backward, and primitive. 'Primitive' means.......... - عقب مانده توسعه نیافته ° پیشرفته * ابتدایی ۱۰ 30-The members of the committee had a great diversity of opinions. "Diversity' means.......... - تفاهم تضاد .3 چندگونگی * یکسانی . 7.ץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۳


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :