نمونه سوال درس روانشناسی یادگیری نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روانشناسی یادگیری نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ( روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه ها ومفاهیم رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدائی (ناپیوسته) ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) ۱۲۱۷۰۳۱ - ، علوم تربیتی (پیش دبستانی
ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی چند بخشی، روانشناسی (چند بخشی )۱۲۱۷۱۸۶(
۱- کدامیک از نظریه های زیر در گروه شیوه معرفت شناسی خردگرایی قرار دارد؟ ۱. پردازش اطلاعات ۲. هالی ۰۳ثراندیک ۴ - اسکینر ۲- از نقطه نظر روانشناسان شناختی، در نتیجه یادگیری چه چیزی در ذهن یا حافظه یادگیرنده تشکیل می شود؟ ۱. ساخت شناختی ۲. تفکر ۰۲ ثبت ذهنی ۴. پردازش شناختی ۳- بازآرایی یا تغییر شناختی اطلاعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت معرف کدامیک از فرایندهای ذهنی است؟ ۱. حل مسئله ۲. تفکر ۳. تفکر هدایت شده ۴. ادراک خودگرا
۴- اینکه کلیه تصور های مرکب قابل تجزیه به تصور های ساده و اولیه هستند بیانگر کدامیک از ویژگیهای تجربه گرایی است؟
2. f
۱. ماشین گرایی ۲. تداعی گرایی ۳. کاهش گرایی حسی نکری
۵- به اعتقاد اسکینر، علمی ترین روش پی بردن به قوانین روانشناسی کدام است؟
۱. توجه به خرده رفتارهای موجود زنده و دستکاری متغیرهای مستقل به منظور بررسی اینکه چه اتفاقی برای آن خرده رفتارها می افتد.
۲. در نظر گرفتن رفتار به عنوان تابعی از فرآیندهای ذهنی و آنچه یاد گرفته می شود. ۳. بررسی نظام های پردازش اطلاعات و نقشه های شناختی موجود زنده . آن گنجاندن ذهن در چارچوب های زمانی و مکانی به منظور بررسی اطلاعات موجود در ذهن، ۶- از دیدگاه شناختی دو مسئولیت عمده معلم به هنگام آموزشی چیست؟ ۱. حل مسئله از راه کوشش و خطا و تفسیر شیوه کار یاد گیرنده است. ۲. ایجاد ابهام در موقعیتهای آموزشی و بعد کمک به یادگیرنده در رفع ابهام. ۳. انتقال آموزش به واسطه عناصر آموزشی و مشخص کردن عناصر مشترک در موقعیتهای آموزشی، ۴. تدارک محیطی که تقویت کننده هدفهای از پیش تفسیر شده باشد و استفاده از راهبردهای حل مسئله. ۷- از نقطه نظر هر بارت مراحل یادگیری کدامند؟
۱. فعالیت حسی، حافظه و تفکر تاملی (فهمیدن) ۲. مقایسه، تعمیم و کاربرد
۳. تمرین، آمادگی و غلبه عناصر ۴. جای گشت تداعی، آمایه و پاسخ چندگانه
ልጫጫ\•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم )
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدائی (ناپیوسته) ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) ۱۲۱۷۰۳۱ - ، علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چند بخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۷۱۸۶
۸- اینکه با قطع تمرین پیوند بین موقعیت و پاسخ ضعیف می شود تابع کدام قانون یادگیری ثرندایک است؟
۱. آمایه ۲. آمادگی ۳. نیرومندی پاسخ ۴. قانون عدم استفاده
۹- این که در یک وضع خشنود کننده، نه تنها احتمال بازگشت پاسخی که به وضع خشنود کننده منجر شده است، افزایش می یابد بلکه احتمال بازگشت پاسخ های پیرامونی پاسخ تقویت شده نیز افزایش می یابد تابع کدامیک از قوانین یادگیری ثرندایک است؟ ۱. قانون تمرین تجدیدنظر شده ۲. قانون اثر تجدید نظر شده
۳. گسترش اثر ۴. تعلق پذیری
۱۰- تقویت پاسخ به محرک مورد نظر و عدم تقویت (خاموشی) پاسخ به محرکهای نامربوط (و حتی مشابه) را چه می گویند؟
۱. شرطی سازی سطح بالاتر آ ، تعمیم محرک
? تمیز محرک ۲. بازگشت خود به خودی
۱۱- در شرطی سازی وسیله ای تقویت چه موقع به جاندار ارائه می شود؟ ۱. در حین انجام پاسخ دلخواه. ۲. قبل از آنکه پاسخ دلخواه انجام شود.
۳. پس از آنکه پاسخ دلخواه انجام شود. ۴. در هر زمان مجاز است.
۱۲- در آزمایش پاولوف تقویت کننده چه چیزی است؟ ۱. محرک غیر شرطی آ ، پاسخ غیر شرطی ۳. محرک شرطی ۴۔ پاسخ شرطی
۱۳- بر اساس کدام اصل موضوع نظریه هال همیشه تحریک بیرونی، تکانه عصبی حسی (آوران) را راه اندازی می کند؟ ۱. محرک های وابسته به سابق ۲. رفتار نا آموخته ۳. کنش متقابل تکانه های حسی ۴. حس کردن محیط بیرونی و رد محرک ۱۴- اینکه توانایی یک محرک به فراخوانی یک پاسخ شرطی به وسیله شباهت آن محرک با محرک به کار رفته در جریان شرطی شدن تعیین می گردد مبتنی بر کدام اصل موضوع نظریه هال است؟
。ャ
) ... محرک های وابسته به سایق تعمیم محرک
۳. مجاورت و کاهش سایق ۴. رفتار نا آموخته
= صفحه ۲ از ۶
۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۵۹۹ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
尤 پیام نیر کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم )
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدائی (ناپیوسته) ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) ۱۲۱۷۰۳۱ - ، علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چند بخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۷۱۸۶
۱۵- کدام موارد زیر باعث بازداری واکنش شده و بر خلاف پاسخ شرطی عملی می کند؟ ۱. توان بازدارنده " . خستگی ۳. توان واکنش ۴. نیرومندی عادت ۱۶- این که اگر جاندار در یک موقعیت معین عمل خاصی انجام بدهد، آن عمل را بار دیگر که در آن موقعیت قرار بگیرید انجام خواهد داد تابع کدامیک از قوانین زیر است؟
۱. قانون مجاورت ۲. قانون بسامد ۳. قانون تأخر ۴. قانون اثر ۱۷- وقتی محرکی که خواهان آن هستیم که مورد توجه قرار نگیرد را آنقدر به صورت ضعیف ارائه می دهیم تا نتواند پاسخ مربوط را فراخوانی کند، از کدام روش تضعیف عادت گاتری استفاده کرده ایم؟ ۱. روش غرقه سازی ۲. روش بازداری تقابلی ۰۲ روش تحمل يا آستانه ۴. روش شرطی شدن تقابلی ۱۸- از نظر گاتری، برای اینکه تنبیه موثر واقع شود کدام شرط زیر باید مهیا شود؟ ۱. تنبیه نباید پاسخ تازه ای را به محرک های قدیمی فراخوانی کند ۲. تنبیه باید به هنگام عدم حضور محرک هایی که رفتار تنبیه شده را فراخوانی می کنند اعمال شود. ۳. تنبیه باید رفتاری را ایجاد کند که با رفتار تنبیه شده ناهمساز باشد. ۴. احساس خشم و ناراحتی در جاندار ایجاد کند. ۱۹- این عبارت که سازمان روانشناختی تحت تاثیر قوانین فرعی به سوی گشتالت های خوب می باشد یا به شکل های خوب میل می کند و از خصوصیاتی نظیر نظم، سادگی و ثبات زمانی برخوردار است " معرف کدام قانون زیر است؟
۱. پراگنانز یا طرح گرایی ۲. مشابهت ۳. شکل و زمینه ۴. ادامه خوب
۲۰- این تمایلی که تجربه های ناکامل را کامل کنیم تابع کدامیک از قوانین گشتالت است؟ ۱. قانون مشابهت ۲. قانون مجاورت ۰۳قانون جهت مشترک ۴. قانون ترمیم
۲۱- وقتی رد حافظه ایی در نتیجه تعامل با انبوه ردهای حافظه ایی مشابه دیگر به صورت تحریف شده در آیند کدام پدیده رخ
میدهد ؟ ۱. تمیز آ، بینش ۳. تعمیم ۴. فراموشی ۲۲- در نظام تولمن منظور از هدف چیست؟ ۱. زنجیره عمل ۲. علامت ۲. رفتار مورد نظر ۴. تلاشی
\•\•|\•\•\ልጫጫ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۶
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روان شناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری، روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم )
رشته تحصیلی /کد درس : آموزش و پرورش ابتدائی (ناپیوسته) ۱۲۱۱۲۹۱ -، روانشناسی (روانشناسی عمومی ) ۱۲۱۷۰۳۱ - ، علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی ) چندبخشی، علوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی، علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ) چند بخشی، روانشناسی (چند بخشی ) ۱۲۱۷۱۸۶
۲۳- بر اساس کدام اصل در نظریه تولمن وسایل کوتاه و آسان برای رسیدن به هدف به وسایل سخت و طولانی ترجیح داده می T
شوند ؟ ۱. اصل محرک - عملی - پیامد ۲. اصل کمترین تلاش ۰۳ اصل ترمیم ۴. اصل آمادگی وسیله - هدف
۲۴- وقتی یادگیری به عملکرد برگردانده شده باشد، این نوع یادگیری از چه نوع بوده است؟
۱. تمیز سایق ۲. نیرویابی ۰۲ خاموشی نهفته ۴. یادگیری نهفته ۲۵- اگر محرکی به دنبال یک پاسخ کنشگر بیآید و احتمال وقوع آن پاسخ را افزایش دهد، چه نوع تقویت کننده ای محسوب می شود؟
۱. مثبت آ منفی ۳. نخستین ۴. ثانویه ۲۶- پول چه نوع تقویت کنندهای است؟
) ... نسبی ャ。 نخستین .Y . تعمیم یافته .Y . فاصله ای ۲۷- در کدام برنامه تقویتی هر پاسخ درست آزمودنی در ضمن یادگیری تقویت می شود؟
۰ نسبی متغیر آن پیوسته یا پیاپی ۳. فاصله ای ثابت ۴. فاصله ای متغیر
۲۸- به اعتقاد بندورا مهمترین نوع یادگیری کدام موارد زیر است؟
) ... محرک - پاسخ Y شناختی « : مشاهده ای f وسیله ای
۲۹- در کدام مرحله یادگیری بندورا اطلاعات به صورت نمادی و به دو صورت تجسمی و کلامی ذخیره می شوند؟ ۱. انگیزشی ۲. توجه
۳. تولید رفتار ۴. یادداری یا به یادسپاری ۳۰- به اعتقاد بندورا کدام مورد درست است؟ ۱. تقویت درونی حاصل از خودارزشیابی، از تقویت بیرونی حاصل از توجه دیگران نیرومندتر است. ۲. تقویت بیرونی حاصل از توجه دیگران از تقویت درونی حاصل از خود ارزشیابی نیرومندتر است. ۳. افراد دارای سطوح بالای نیاز به پیشرفت معمولا تکالیف دارای درجه دشواری زیاد را انتخاب می کنند. ۲. افراد دارای سطوح بالای نیاز به پیشرفت ، معمولا تکالیف آسان را انتخاب می کنند.
ልጫጫ\•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :