نمونه سوال درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
s”
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۱۲۶۵ - ، تربیت معلم قرآن کریم علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹، - ۱۲۲۰۵۴۷
۱- مفهوم راهنمایی از هر نظر و دیدگاهی مطرح شود دارای یک هدف کلی است و آن:
۱. آموزش پیروی و اطاعت محض است.
۲. کمک به فرد برای یافتن راه و رسیدن به درجات بالاتر است.
۲: ارائه نصیحت، پند و اندرز مناسب است.
آ، ارائه راهنمایی در قالب نظرات والدین است ۲- با توجه به تفاوت بین مشاوره و روان درمانی می توان گفت:
۱. در مشاوره مشکل در کل شخصیت و در روان درمانی مبتنی بر زمینه های خاصی است. طول دوره درمان در مشاوره بیشتر از روان درمانی است.
۳. مشاوره در محیط بالینی و روان درمانی در محیطی غیر طبی انجام می گیرد.
۴. مشاوره بر اینجا و اکنون و موقعیت های واقعی و روان درمانی متوجه بخش ناهشیار ذهن و گذشته است. ۳- راهنمایی در مفهوم خاص خود ابتدا در کدام یک از موارد زیر آغاز شد؟
۱. تحصیلی ۲. اجتماعی ۳. شغلی ". روانی ۴- مشاوران و روانشناسان تلاش می کنند تا زمینه مساعدی برای رشد فراهم کنند تا افراد بتوانند:
۱. عهده دار زندگی خویش بوده و انتظار داشته باشند دیگران برای آن ها زندگی بی دغدغه ای فراهم کنند.
آن صرفا از در بین جمع بودن احساس لذت کرده و از تنهایی لذت نبرند.
۳. برای خواسته های خود تلاش کرده و وضع موجود را نپذیرند.
آ، احساس رضایت بیشتری از زندگی داشته و کمتر گرفتار نارضایتی و نگرانی شوند. ۵- کدام یک از موارد زیر دلیل محکمی برای اهمیت شور و مشورت در اسلام است؟
۱. توجه به ویژگی آگاهی مشروط برای مشاور ۰۲ وجود سوره ای به نام شورا در قران
۳. مشورت با همه اطرافیان بدون قید و شرط ۴. طرح اهمیت مشورت در درجه دوم و پس از ایمان به خدا ۶- از جمله اصول مطرح شده برای راهنمایی این است که راهنمایی:
۱. فعالیتی فردی است ۲. به منظور کنترل فرد صورت می گیرد.
۳. جریانی مستمر و مداوم است ۲. با هدف کمک به فرد حتی به اجبار صورت می گیرد.
የየልየ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۱۲۶۵ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ - ، علوم اجتماعی (مدد کاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۷- هدف اصلی کدام یک از انواع راهنمایی پیشگیری از ابتلا به بیماری های جسمی و روانی است؟ ۱. بهداشتی ۲. خانوادگی ۳. سازشی ۴. فردی ۸- کدام یک از گروه های زیر در مقایسه با گروه های دیگر بیشتر بر تکلیف، نحوه عمل گروه و آموزش اعضای آن در جهت موثر بودن تمرکز دارند؟ ۱.تی یا آموزشی ۲. رویاروی یا حساسیت ۲. راهنمایی ۴. مشاوره ۹- کدام یک از روش های مشاوره ای به روش مشاور محوری موسوم است؟ ۱. غیرمستقی ۲. مستقی ۳. انتخابی ۴. التقاطی ۱۰- ایجاد رابطه مشاوره ای یا ایجاد جو تفاهم و اعتماد در کدام مرحله از مشاوره صورت می گیرد؟
۱. اولیه ". میانی ۳. ختم نهایی ". پایانی
۱۱- کدام بخشی از شخصیت در نظریه فروید در صدد دستیابی به کمال است؟
۱. نهاد ۲. خود ۳. فراخود f من واقعی
۱۲- دیدگاه واتسون ( رویکرد رفتاری) به کدام یک از موارد زیر به عنوان عامل موثر بر رفتار تاکید دارد؟ ۱. عوامل وراثتی و ژنتیکی ۲. عوامل روانی مانند اضطراب و هیجان ۳. ویژگی های بدنی و فیزیکی ۴. عناصر موجود در دنیای خارج
۱۳- از جمله مواردی که در مشاوره مراجع محوری راجرز مطرح است این است که مشاور باید صادق باشد و نخواهد در نقش دیگری ظاهر شود. کدام یک از موارد زیر نشان دهنده این مورد است؟ ۱. اصالت ۲. پذیرش بی قید و شرط ۳. همدلی ۴. انعکاسی
۱۴- کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده یکی از ویژگی های رویکرد واقعیت درمانی است؟ ۱. نیاز به تعلق و احساسی ارزشمندی چندان مطرح نیست ۲. با تاکید بر پدیدارشناسی ادراکات شخصی را موثر بر رفتار می داند. ۳. به جای تمرکز بر اکنون بر گذشته متمرکز است.
۴. وقایع گذشته قدرت انتخاب را از مراجع می گیرد.
= نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۵
\•\•|\•\•የየልየ
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم
ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۱۲۶۵ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۷ - ، علوم اجتماعی (مدد کاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۱۵- مهمترین محدودیت الگوی راهنمایی به عنوان تصمیم گیری این است که: ۱ . فاقد مبنای نظری است.
آ، به مشاوره اهمیت چندانی داده نمی شود.
۲. راهنمایی را صرفا در موارد بحرانی ضروری می داند.
۴. ارزیابی نتایج در صورتی که اهداف مشاوره با آموزش و پرورش یکسان باشد دشوار است.
۱۶- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های روش مشاهده محسوب می شود؟
۱. موقعیت زمانی و مکانی در آن اهمیت چندانی ندارد. ۲. بر اساس طرح و نقشه ای مشخصی انجام می گیرد. ۳. تحت تاثیر نظر و قضاوت ارزیاب نیست. آن با دیدن که فعالیتی غیر ارادی است هم معنی است.
۱۷- با توجه به تاثیر رفتار مشاور بر روند مصاحبه کدام یک از موارد زیر برقراری رابطه را سهولت می بخشد؟ ۱. استفاده از واژه های تخصصی و فنی در مشاوره ۲. کاربرد واژه های تخصصی رایج بین مراجعین ۳. صحبت با ساده ترین و روشن ترین زبان بر اساس رفتار و گفتار مراجع آ، بیان مسائل بر اساس توانایی مشاور
۱۸- زمانی که ارزیاب تحت تاثیر ویژگی ها و تصورات و پندارهای قبلی خود از فرد به ارزیابی می پردازد مرتکب چه خطایی می
شود ؟
۱. هاله ای ۲. تمایل مرکزی ۰۳ تعصب شخصی ۴. نرمش و ارفاق
۱۹- اگر در گروه نگار جدولی از افراد خواسته شود به ترتیب به افرادی که نمی خواهند با آنان باشند رای دهند در این صورت
کسی که بیشترین رای را بیاورد: ۱. ستاره است ۲. فراموش شده است. ۳. برترین است. ۴. مطرودترین است.
۲۰- با توجه به تفاوت وظایف مشاور در مقاطع تحصیلی در مقطع تحصیلی ابتدایی بیشترین تاکید بر: ۱. خودشناسی است. ۰۲ پیشگیری از ناراحتی ها است.
۳. درمان و رفع مشکلات است. ۰۴ جهان شناسی است.
የየልየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول و فنون مشاوره و راهنمایی، اصول وفنون مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات مشاوره و راهنمایی رشته تحصیلی /کد درس : علوم تربیتی (آوپ پیش دبستانی ودبستانی )، علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) ۱۲۱۱۰۱۸ - ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران ) ۱۲۱۱۲۶۵ - ، تربیت معلم قرآن کریم
۱۲۲۰۵۴۷ - ، علوم اجتماعی (مدد کاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۹
۲۱- از نظر آموزش و پرورش می توان گفت انضباط عبارت است از: ۱. اعمال قدرت ۲. تنبیه بدنی و کلامی به منظور تربیت
۲. ایجاد شرایط مناسب برای یادگیری و رشد ۴. تحمیل محدودیت در جهت ایجاد رفتار مطلوب
۲۲- اریک اریکسون مهمترین خطر روانشناختی مرحله پایانی نوجوانی را چه می داند؟ ۱. بحران استقلال ۲. بی ثباطی عاطفی ۳. تغییر در شناخت ۴. سردرگمی نقش
۲۳- با توجه به تاثیر عامل جنسیت در رفتار می توان گفت پرخاشگری دختران:

۱. بیشتر از نوع غیر مواجهه ای است. بیشتر از نوع مواجهه ای است.
۳. تحت تاثیر آسیب پذیری بیشتر زیستی است ۴. به علت بالا بودن اختلال سلوک در آنان است. ۲۴- نتایج مطالعات نشان داده عدم حضور پدر در خانه و خانواده موجب:
۱. افزایش نمرات در درس ریاضی دختران می شود. ۲. کاهش میزان سخت گیری بر دختران می شود. ۲. افزایش نمرات در درس ریاضی پسران می شود. ۴. کاهش قدرت ادراک دختران و پسران می شود. ۲۵- با وجود این که هدف از تعلیم و تربیت تامین سلامت است کدام مورد در مدارس کمتر مورد توجه است؟ ۱. سلامت اجتماعی ۲. سلامت جسمانی ٠٢ سلامت روانی ۴. سلامت فردی ۲۶- کدام مورد بیشترین عامل کسب موفقیت در مدرسه و امتحان دانسته شده است؟
۱. ترس از شکست ۲. سطح بالای اضطراب ۳. وجود پاداش های بیرونی ۴. داشتن آرامش همراه با هشیاری ۲۷- کدام یک از دوره های آموزشی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه منبع اصلی تولید نیروی انسانی نیمه ماهر به شمار می رود؟
۱. راهنمایی ۲. آموزش عالی ۳. متوسطه آ، ابتدایی ۲۸- کدام یک از موارد زیر از اهداف دوره پیش دانشگاهی محسوب می شود؟ ۱. تعمیق آموزش های دروس تخصصی دوره متوسطه ۲. آشنا ساختن دانش آموز با ساختار نظام آموزش و پرورش
۳. شناسایی دانش آموزان دارای مشکلات تحصیلی و تربیتی ۲. انتخاب رشته تحصیلی مناسب برای دانش آموز
\•\•|\•\•የየልየ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :