نمونه سوال درس دامپروری عمومی یا علوم دامی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس دامپروری عمومی یا علوم دامی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی کشاورزی ماشینهای ک » ومکانیزا) چندبخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی) مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی، ( - چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ - ، مهندسی کشاورزی ( علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲
۱- کدامیک از تعاریف زیر مشخص کننده اسید آمینه محدود کننده است؟ ۱. اسید آمینه ضروری که کمترین مقدار را در ماده غذایی نسبت به نیاز انسان داشته باشد ۲. اسید آمینه غیر ضروری که کمترین مقدار را در ماده غذایی نسبت به نیاز انسان داشته باشد ۳. اسید آمینه ضروری که بیشترین مقدار را در ماده غذایی نسبت به نیاز انسان داشته باشد
۴. اسید آمینه غیرضروری که بیشترین مقدار را در ماده غذایی نسبت به نیاز انسان داشته باشد
۲- پیشی معده حیوان نشخوارکننده از کدامیک از قسمتهای زیر تشکیل شده است؟ ۱. شکمبه، شیردان ، هزارلا ۲. شکمبه، شیردان ، نگاری ۳. شکمبه، نگاری ، هزارلا ۰۴ شکمبه، دئودنوم، نگاری ۳- مقدار تولید بزاق یک گاو بالغ در روز چند لیتر است؟ ۱. ۹۰ تا ۱۰۰ لیتر در روز ۱۰۰۰۲ تا ۱۸۰ لیتر در روز
۳. ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر در روز ۷۰۰۴ تا ۹۰ لیتر در روز
f— سیکا در پرندگان ، معرف کدام عضو است؟
۱. بخشی ابتدایی روده کوچک ۲. بخش انتهایی روده کوچک ۳. قولون ٠٢ روده کور
۵- مازاد اسیدهای آمینه موجود در بدن از طریق کدام یک از اعضاء زیر تجزیه می شود؟
۱. روده کوچک ۲. معده ۳. کلیه ۴. کبد ۶- به ترکیباتی از غذا که مورد استفاده حیوان قرار می گیرد چه می گویند؟
۱. ماده مغذی ۲. انرژی قابل هضم ۳. انرژی خالصی ۴ . غذا ۷- کدامیک از اسیدهای آمینه زیر در دانه غلات به میزان ناچیزی وجود دارد؟
۱. سرین ۲. آرژنین ۳. لایزین ۴. گلیسین ۸- کدامیک از فاکتورهای زیر در شلتوک برنج بالا است؟
۱. فسفر ۲. پروتئین ۰۳ سیلیس ۲. دکسترین
Y.Y. (Y.). \\ . )
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک » ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ - ، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲
۹- مهمترین محدودیت استفاده از کنجاله تخم پنبه دردامها به علت کدام ماده زیر می باشد؟
۱. تانن ۲. گوسیپولی ۳. استاکیوز ۰۴رافینوز ۱۰- تفاوت شیر پس چرخ با شیر کامل در چیست؟ ۱. در میزان پروتئین ۲. در میزان ویتامین های محلول در آب ۳. در میزان کلسیم f در میزان چربی ۱۱- بخش اصلی خوراک نشخوارکنندگان چیست؟ ۱. علوفه ۲. غلات ۳. مواد افزودنی ۴. خواکهای انرژی زا ۱۲- بهترین مرحله برای جفت گیری دامهای ماده کدام مرحله ی سیکل جنسی می باشد؟ ۱.مت استروسی ٠٢ پرواستروس ۳. استروسی ۴. دی استروسی ۱۳- اسپرم منجمد شده باید در چه دمایی نگهداری شود؟ ۵۰۰۱- درجه سانتیگراد ۱۲۰۰۲- درجه سانتیگراد ۳. ۶۰- درجه سانتیگراد ۷۵۰۴- درجه سانتیگراد ۱۴- رایج ترین روش تلقیح گاو چه روشی می باشد؟ ۱. رکتالی ۲. واژینالی ۰۲رکتوواژينال ۲. واژينورکتال ۱۵- در بیماری جسم خارجی ، اجسام خارجی در کدامیک از قسمتهای زیر تجمع می یابد؟ ۱. نگاری ۲. هزارالا ۳. شیردان ۴. شکمبه ۱۶- کدامیک از نژاد های زیر ، کوچکترین نژاد شیری دنیا محسوب می شود؟
۱. گرنزی ۲. جرسی ۳. هلشتاین ۴ - براون سوئیس
۱۷- آلوئول ها و مجاری پستان ، در ماههای آخر آبستنی تحت تاثیر کدامیک از فاکتورهای زیر به حداکثر رشد خود می رسند؟
۱. هورمون پرولاکتین ٠٢ هورمون استروژن ۰۲ هورمون پروژسترون ٠٢ هورمون اکسی توسين
Y.Y. (Y.). \\ . )
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک » ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ - ، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲
۱۸- فاصله بين د و زایش در گاو به طور متوسط چند ماه نهایی باشد ؟
۱۲.۱ - ۱۳ ماه ۲. ۱۷-۱۸ ماه ۳. ۲۰- ۲۲ ماه ۴ . ۲۲ - ۲۴ ماه ۱۹- در سیستم شیردوشی مورب ، گاوها نسبت به گودال چگونه قرار می گیرند؟
۱. با زاویه ۱۵ درجه ۲. با زاویه ۴۰ درجه ۳. با زاویه ۳۰-۳۵ درجه ۴. با زاویه ۵۵ درجه ۲۰- به منظور حفظ درصد چربی شیر در سطح مناسب، باید روزانه چه میزان علوفه خشک به گاو خورانده شود؟ ۱. ۲-۱/۵ درصد وزن بدن گاو ۵۰۲ درصد وزن بدن گاو
۳۰۳ درصد وزن بدن گاو ۶۰۴ درصد وزن بدن گاو ۲۱- کرک بز نژاد آنقوره چه نامیده می شود؟
۱. سانان ۲. پشمینه ۳. کشمی ۲. موهر ۲۲- ظریف ترین پشم مربوط به کدام نژاد گوسفند می باشد؟
۱. کاریدالی ۰۲ آواسی ۳. لای سیستر مارینوسی
۲۳- کدام گزینه زیر در مورد گاو هلشتاین صحیح می باشد؟
۱. دارای بیشترین چربی شیر می باشد آ، بیشترین تولید کننده شیر می باشد
۳. قدیمی ترین نژاد گاو شیری می باشد ۴. وطن اصلی این نژاد فرانسه می باشد ۲۴- کدام یک از نژادهای گوسفند ایرانی بدون دنبه است؟
۱. زلی مازندران ۲. قره گلی ٠٢ بلوچی ۴. مغانی
۲۵- جفت گیری گوسفند و بز تحت تاثیر کدام یک از فاکتورهای زیر است؟
t
۱. تغذیه ٢. فنے ". سن . نژاد
۲۶- طول و عرضی حمام ضد انگلهای خارجی چه میزان است؟ ۸۰۱ متر طول و ۰/۸ متر عرضی ۵۰۲ متر طول و ۰/۷ متر عرضی
۴۰۳ متر طول و ۰/۹ متر عرضی ۷۰۴ متر طول و ۰/۴ متر عرضی
) . \\ .).Y.Y. (Y صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دامپروری عمومی، علوم دامی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۳۱ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک » ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۱۲۱۰۵۳ - ، مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی ۱۴۱۱۲۸۲
۲۷- کدام نژاد از مرغهای زیر به منظور تولید گوشت به کار می رود؟
۱. الگهورن ۲. آنکونا ۳. کوشین ۲. مینورکا
۲۸- از تلاقی لاین ها کدام دسته از مرغهای زیر ایجاد می شود؟
۱. گله مادر ۲. گله اجداد ۳. جوجه یکروزه ۴. گله لاین ۲۹- هدف اصلی از انجام فلاشینگ در گوسفند چیست؟ ۱. افزایش تغذیه ۲. افزایش وزن ۲. افزایش تولیدشیر ۴. افزایش دوقلوزائی
۳۰- نخستین پر ریزی در جوجه در چه سنی صورت می گیرد؟
ు... ? . f ۲. ۳ هفتگ ۳. ۵ - ۴ هفتگ ుడు Y . )
۳۱- منظور از پولت تخم گذار چیست؟
۱. جوجه تخم گذار تا سن ۶۰ هفتگی ۲. جوجه تخم گذار تا سن ۷۰ هفتگی
۳. جوجه گوشتی ۴. جوجه یکروزه تخم گذار تا شروع تخم گذاری ۳۲- سیکل فحلی گوسفند چند روز یکبار تکرار می شود ؟
۱. ۲۱ روز یکبار ۱۷.۲ روز یکبار ۲۰۰۳روزیکبار ۴. ۲۴ روز یکبار
۳۳- کدامیک از عبارت های زیر جزء مزایای استفاده از قفس پرورش طیور نمی باشد؟
۱. از واحد سطح استفاده بیشتری می شود آ، از تجمع طیور جلوگیری می شود ۳. رکوردگیری آسانتر و دقیق تر است ۲. ایجاد گرد و خاک زیاد در سالن ۳۴- درجه حرارت ماشین ستر و رطوبت نسبی آن چه میزان است؟
۱. ۳۸ درجه - ۶۰درصد ۲. ۴۰ درجه - ۲۰ درصد ۳۷.۳درجه-۸۵درصد ۴. ۲۲ درجه -۷۵درصد ۳۵- پرهای شترمرغ ماده همیشه به کدام رنگ زیر دیده می شود؟
۱. سفید ۲. سیاه ۲. خاکستری ۴. سبز
Y.Y. (Y.). \\ . )
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :