نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اقتصاد ریاضی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۲۴
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- از ویژگی های تحلیل ایستا: ۱ . به مقایسه تعادلی می پردازد ۲. طول دوره زمانی مهم است ۳. تعادل در طول یک سال مالی را نشان می دهد ۲. مدت زمان رسیدن به تعادل بعدی را نشان می دهد ۲- کدام گزینه در مورد خصوصیات مدل صحیح نیست؟ ۱. تعداد متغیرهای درونزا با تعداد معادلات برابر است ۲. متغیر درونزا متغیری است که خارج از مدل تعیین می شود ۳. شیب منحنی عرضه به عنوان ضریب مدل است ۲. مالیات مستقل یک متغیر برونزا است ۳- شرط پایداری تعادل کدام است؟
۱. در منحنی عرضه و تقاضا 0 > (E (P
۲. در مدل تعیین درآمد ملی شیب تزریق از شیب نشت بیشتر باشد dD(P) dS(P) - . Y. نحنے , ع ضه ه تقاضا 0 < اگلات --ائتلا_T dP dP در منحنی عرصه و dS(P) dD(P) -- f نحنے , ع, ضه و تقاضا 0 > مُتکلم ---- مثال - dP dP در منحنی عرصه و
۴- معادلات زیر به ترتیب دارای چند متغیر درونزا و برونزا است؟
C = a +b(Y-T) T = T, +ty I = Io + eY M = M,4-my X = X„ G = G, x , V . f v , t .v. * , y |x * , t . ) †ጻጸ\•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۸
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۲۴
۵- معادلات زیر مربوط به بازار عرضه نیروی کار می باشند:
Ս, = Ս (L, Y) N, + L = T, Y = w N, نقاط A و B روی نمودار زیر به ترتیب عبارتند از:
B A w a " a T ow T a V a a " w, T 2 , 2 2 , w w , 2N. ۶- با توجه به معادلات بازار کار و تولید، معادله تولید کلی به صورت کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
W — = 200–2N P
Y = 200N – N*
。ャ ... )
Y=10000–o" Y-10000–?"
P P Y = 200N – N* * 50 . Y.
r=00-志
۷- علامت اثر تغییر مالیات بر مقدار و قیمت تعادلی به ترتیب چگونه است؟
۱. منفی - منفی ۲. منفی - مثبت ۳. مثبت - مثبت ۴. مثبت - منفی
\•\• |\•\•\ጻጸ†
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۸***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۲۴
۸- جواب معادله زیر کدام است ؟ 2 уры — 4у, = 10, yo = 8
y, = y , – 5 :* y, =8(2)ʻ +5 -° у, „ —2у, = 5 W у; = 13(2) -5 ۹- کدام یک معادلات تفاضلی زیر همگن است؟
Дoу,–у, , = 6 ~Y у, -2y, , = 0 \ yń, -y, =5 . Y. ay-」+by-」=c. a, b, c = 0 . Y. .. - b t b - - - -- —W. در معادله تفاضلی یک + a(-ت - (y = (y اگر 0 > a > 1- باشد: 1—a 1—a ۱. همگرای نوسانی است ۲. همگرای یکنواخت است ۳.واگرای نوسانی است ۴. همگرا با ریشه مضاعف است
۱۱- کدام یک از گزینه های زیر ضریب معادله تفاضلی مرتبه دوم با ریشه حقیقی و متمایز است؟
_ (yn-B) Y ... Asy-B) (λ - λ.) -(λ -λ) , 40,-B)+(y-B) ' (ν. -Β)-λ (y-Β) (λ -λ,) -(λ -λ)
țY– ریشه های معادله تفاضلی )29)9 کدام است؟ y, –2y, I –3y, , = 20
۱. ۳- و ۲- y . * , ? ۳. ۱۰ و ۵ ۴. ۳ و ۱
۱۳- شرط همگرایی معادله زمانی که ریشه مختلط دارد کدام است؟
a +4a, 30, -2° a, 2 " a +4a, ~ 0, a, ~ 1 ''
a; +4a, 30, a, > −1 " a +4a, > 0, -23 a 32 "
†ጻጸ\•\•\| •\•\ صفحه ۳ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اقتصادریاضی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۲۴
۱۴- اگر رابطه تفاضلی قیمت و موجودی انبار به صورت زیر باشد. قیمت تعادلی کدام است؟
a —H e a —H e - I FJ – 1–A(b+ f))' + p, = (po op" (b+ f)) b+ f p,- f 14. a te . Y. 1ーん(b+ f) Y a + e . ) " b+f b+ f b+ f ۱۵- کدام یک از معادلات زیر دیفرانسیل کامل است؟ (x” – yo)dx-(ye’)dy = 0 V (3y” – x)dx – (6xy)dy=0 :) (x* + y*)dx – (y”e”)dy = 0 \ tody + (y–2ty)dt = 0 . V ?\— جواب معادله زیر کدام است ؟ tody + (y–2ty –2t”)dt = 0 2 - 。ャ y = 2t++ctoe t --2m f ––2nt Y y' = (e t )t +ct y = croe t
۱۷- جواب معادله دیفرانسیل روبرو به صورت کدام یک از گزینه های زیر است؟
y' — ay = b(t) y=[b(t)e "di+c ye" = b(t)e "di + c \ v=[6(1)" + " ye" =јba)e“+е " ۱۸- جواب مکمل در معادله دیفرانسیل زیر کدام است؟ y’–2y’–3 y = 15e" ce“ +15e" * 32" . " 15e" . Y. cle" + c,e ' . '
\•\• |\•\•\ጻጸ†
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۸***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :