نمونه سوال درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع طبیعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چندبخشی )، مهندسی منابع (طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸، - ۱۱۲۱۰۶۰
۱- کدام نوع از انواع آموزش، یک فرایند مستمر و طولانی مدت ست است که طی آن هر فردی از تجربیات روزانه و از طریق تماسی با محیط دانش، مهارت و نگرشی کسب می کند ؟
۱. آموزش بدون رسمیت ۲. آموزش رسمی
۳. آموزش غیر رسمی ۴. آموزش ترویجی ۲- مهمترین هدف ترویج کدام است ؟
۱. کمک به کشاورزان در تصمیم گیری ۲. تغییر رفتار کشاورزان
۳. آموزش کشاورزان ۴. ساماندهی تشکل های مردمی
۳- در اکثر کشورها کدام عامل مهمترین نقش را بر میزان اثر بخشی، کارایی و بهره وری ترویج ایفا می کند؟ ۱. عوامل زیر ساخت ۲. عواملی نهادی ۲ - عوامل سیاسی ۲. عوامل اجتماعی فرهنگی ۴- کدام گزینه به عنوان نزدیکترین شریک نهادی ترویج در امر تولید و انتقال فناوری به شمار می آید؟ ۱. شرکتهای خدماتی کشاورزی ۲. مراکز تحقیقات کشاورزی ۳. ادارات جهاد کشاورزی f ادارات منابع طبیعی و محیط زیست ۵- کدام گزینه در رابطه با مفهوم رهیافت صحیح است؟ ۱. رهیافت منحصرا یکی از اجزای تشکیل دهنده نظام است ۲. رهیافت طرح عملیاتی است که توسط آن سیاستهای یک نظام اجرایی می شوئد ۲. رهیافت دستور کار یک نظام ترویجی است ۲. عبارتست از شیوه عمل در یک نظام و تجسم فلسفه ی آن ۶- کدامیک از رهیافتهای ترویجی به عنوان رایجترین رهیافت، در کشور های مختلف جهان مطرح است ؟ ۱. رهیافت ترویج کشاورزی عمومی ۲. رهیافت آموزش و دیدار
۳. رهیافت تخصصی کالا ۴. رهیافت ترویج مشارکتی
صفحه ۱ از ۶
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\•\ልየጻ
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع طبیعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چندبخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸
۷- کدامیک از انواع رهیافتهای ترویج کشاورزی بر پیوند دانش بومی و مدرن برای بهبود کشاورزی تاکید دارد ؟ ۱. رهيافت پروژه ۲. رهیافت ترویج مشارکتی
رهیافت ترویج کشاورزی مشارکتی
r
رهیافت ترویج کشاورزی عمومی ۸- کدامیک از موارد ذکر شده از خصوصیات سازمان های مردمی محلی است ؟
۱. در این سازمان تعاملات عمدتا از طریق بسته های ترویجی صورت میگیرد و ساختار سازمانی عمودی است.

در این سازمان تعاملات عمدتا چهره به چهره می باشد و ساختار سازمانی افقی است. ۳. جزء سازمان های چند رده یا چند طبقه ای هستند. ۴. این سازمان بطور عمودی تلفیق شده و دارای یک شورای امور اداری می باشد. ۹- نخستین گام در مسیر طولانی خصوصی سازی چیست؟ ۱. تمرکز زدایی ۲. مشارکت کشاورزان ۳. تامین بخشی از هزینه ها توسط دولت ۴. کاهش نهاده ها ۱۰- استفاده از روش پرچم صحرایی ابتدا در کدام کشور پایه گذاری گردید؟
۱. چین ۰۲ ژاپن ۳. آمریکا ۴. کره
۱۱- در کدامیک از روش های آموزشی ترویجی برای آشنا سازی کشاورز با اثر یک عامل بر تولید؛ دو کرت یا بلوک آموزشی در
نظر گرفته می شود؟ ۱. نمایشی الگوی کشت ۲. نمایشی تک - مداخله ای ۳. نمایش تک - فصلی ۴. نمایش تک - کشاورز
۱۲- کدامیک از روش های آموزشی ترویجی برای مرور کردن مطالبی که قبلا آموزش داده شده مناسب است؟ ۱. روش سخنرانی ۲. روش حل مساله ۳. روش سمینار ۴. روش پرسش و پاسخ
ልየጻ\•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع طبیعی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چندبخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸
۱۳- درک و فهم انگیزش و بکار بردن رهبری مربوط به کدامیک از مهارت های مدیر است؟
۱. مهارت انسانی ۲. مهارت فنی ۳. مهارت ادراکی ۴. مهارت اجتماعی
۱۴- اگر شخصی رهبر در کارهای ترویجی مایل باشد که در همه مراحل قدرت، نفوذ و اطلاعات خود را با اعضاء در میان بگذارد، جزء کدام گروه از انواع رهبری است؟
۱. رهبر همپا ۲. رهبر پشتیبان ۲. رهبر ابزاری ۴. رهبر بزرگمرد
۱۵- جاذبه های شغلی مروجان که بوسیله مروجان و کارشناسان نمونه ایران مطرح شده به ترتیب اولویت کدام اند؟ ۱. نیازهای اجتماعی، نیازهای روانی، نیازهای جسمانی، آن نیازهای روانی ، نیازهای جسمانی، نیازهای اجتماعی،
۳. نیازهای روانی، نیازهای اجتماعی، نیازهای جسمانی . ۴. نیاز های جسمانی ، نیازهای روانی، نیازهای اجتماعی،
۱۶- کدام نوع آموزش جهت آشنا نمودن کارکنان جدید با فعالیت ها، عملیات و مراحل کاری سازمان به کار برده می شود؟
۱. آموزش القایی ۰۲ آموزش مستمر
۳. آموزش قبل از خدمت ۴. آموزش ضمن خدمت ۱۷- کدامیک از رهیافتهای زیر به عنوان ارکان اصلی توسعه می باشد؟
۱. اجرا ۲. طرح اقدامات
۳. ارزشیابی ۴. تدوین و آماده سازی سند برنامه
۱۸- در کدامیک از مراحل چهارگانه الگوی ارزیابی سیپ فرآیندها، فعالیت ها یا رویه های اجرایی برنامه مورد ارزیابی قرار
می گیرند؟ ۱. ارزیابی فرا گرد آ، ارزیابی درون داد ۳. ارزیابی برون داد ۴. ارزیابی زمینه ልየጻ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۶

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، اصول ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش منابع طبیعی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) ۱۱۲۱۰۱۸ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چندبخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۶۰ - ، مهندسی تولیدات دامی (ناپیوسته) ۱۴۱۱۲۱۰ - ، مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان) ۱۴۱۱۲۶۸
۱۹- کدام گزینه در خصوص نظارت و ارزشیابی درست می باشد؟ ۱. ارزشیابی مشخصی می کند که پیشرفت مراحل اجرایی برنامه چقدر است. ۲: نظارت به بررسی اثر فعالیت های ترویجی در افزایش تولید و درآمد کشاورزان می پردازد. ۳. براساس شاخص های نظارت ممکن است برنامه خوب اجرا شود ولی بر اساس ارزشیابی اثر بخش نباشد. ۴. ارزشیابی مشخص می کند که ارائه خدمات به نحو تصمیم گرفته شده صورت می گیرد یا خیر. ۲۰- در کدامیک از روش های نیاز سنجی؛ برخی از روش های نیازسنجی با یکدیگر ترکیب و در قالب روش نیاز سنجی کلی تری مورد استفاده قرار می گیرد؟ ۱. پرسشنامه آن پژوهش پیمایشی یا زمینه یاب ۳. مشاهدات شخصی رسمی ۴. مصاحبه چهره به چهره ۲۱- در کدامیک از روش های ارزیابی علاوه بر سرعت بخشیدن به کار جمع آوری داده ها؛ فرصت تجزیه و تحلیل بیشتر به روستائیان داده می شود؟ ۱. ارزیابی سریع روستایی ۲. روش های گروهی غیر رسمی ۳. مصاحبه های گروهی متمرکز آ: ارزیابی مشارکتی روستایی ۲۲- کدامیک از رهیافتهای ترویجی، مردم محور تر بوده و در بهبود خدمات رسانی ترویجی به زنان روستایی بیشتر از سایرین کاربرد دارد؟
۱. رهیافت مشارکتی ۲. رهیافت موسسه آموزشی
۳. رهیافت آموزش و دیدار ۲. رهیافت های ترویج کشاورزی عمومی
۲۳- در خصوص تلفیق روش تماس انفرادی با روش های گروهی در آموزش زنان روستایی کدام گزینه درست است؟ ۱. در این روش زنان و مردان روستایی بطور مختلط آموزش می بینند.
۲. در این روش مروج مرد به گروهی از زنان روستایی آموزش می دهد.
r
در این روش یک مروج زن به مردان روستایی اموزش می دهد.
در این روش یک زن مسئول اموزش زنان روستایی می شوند.
ልየጻ\•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :