نمونه سوال درس اصول اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی ماشینهای ک مومکانیزا) چندبخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی) مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی، ( چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی ) ۱۱۲۱۰۵۱ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری( چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷(
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- کدامیک از تعاریف زیر در مورد اقتصاد صادق است؟ ۱. اقتصاد علمی است که با تخصیص منابع محدود بین گزینه های مختلف به منظور تامین خواسته های نامحدود بشر سر و کار دارد. ۲. اقتصاد علمی است که با تخصیص منابع محدود بین گزینه های مختلف به منظور تامین خواسته های محدود بشر سر و کار دارد. ۳. اقتصاد علمی است که با تخصیص منابع نامحدود بین گزینه های مختلف به منظور تامین خواسته های نامحدود بشر سر و کار دارد. ۴. اقتصاد علمی است که با تخصیص منابع نامحدود بین گزینه های مختلف به منظور تامین خواسته های محدود بشر سر و کار دارد. ۲- تغییر در تقاضا با کدامیک از گزینه های زیر معادل است؟ ۱. تغییر در کشش منحنی تقاضا است ۲. انتقال منحنی تقاضا است ۳. حرکت در امتداد منحنی تقاضا ۲. تغییر تقاضا در نتیجه تغییر قیمت ۳- اگر قیمت کالای X کاهش یابد، تقاضا برای کالای جانشین آن چگونه تغییر می یابد؟ ۱. بدون تغییر می ماند ۲. به سمت راست انتقال می یابد ۳. به سمت چپ انتقال می یابد ۴. مشخصی نمی باشد ۴- کاهش کدامیک از عوامل زیر، انتقال منحنی تقاضای محصول A را به سمت بالا و راست، باعث می شود؟ ۱. درآمد مصرف کننده ۲. قیمت کالای مکملی ۳. قیمت کالای رقیب ۴. سلیقه مصرف کننده ۵- اگر ٪ از نظر اقتصادی کالای پستی باشد، کاهش درآمد پولی کدامیک را باعث می شود؟ ۱. انتقال منحنی عرضه کالای Z به سمت چپ ۲. انتقال منحنی عرضه کالای Z به سمت راست ۳. انتقال منحنی تقاضای Z به سمت چپ ۴. انتقال منحنی تقاضای Z به سمت راست ۶- اگر هزار مصرف کننده مشابه در بازار موجود باشند و هر کدام برای کالای X دارای تقاضایی بصورت PX=8-QdX باشند. تابع تقاضا بازار (QDX) با توجه به اینکه PX قیمت کالا و 2dX) مقدار تقاضای انفرادی است، کدام است؟ QDx_8000 Px , Y QDx-8000–1000Px . )
Px 8000 QDх . . Px_8000–1000QDx . r
۷- به طور معمول منحنی عرضه و تقاضا به ترتیب دارای چه شیبی می باشند؟
۱. مثبت - منف ۲. منفی - مثبت ۳. منفی - منف ۴. مثبت - مثبت
い・い・ハ・Y・)%Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک » ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )۱۱۲۱۰۵۱ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷
۸- در رسم منحنی عرضه کدامیک از موارد زیر متغیر است؟
۱. قیمت سایر محصولات ۲. قیمت محصولی ۳. قیمت عوامل تولید ۴. تکنولوژی
۹- تغییر در تکنولوژی بطوریکه هزینه های تولید کاهش یابد، کدامیک را باعث میشود؟ ۱. افزایش عرضه و انتقال منحنی عرضه به راست ۲. کاهش عرضه و انتقال منحنی عرضه به چپ
۳. افزایش در مقدار عرضه و حرکت روی خود منحنی عرضه ۴. کاهش در مقدار عرضه و حرکت روی خود منحنی عرضه
۱۰- مفهوم افزایش مقدار عرضه در کدامیک از گزینه های زیر آمده است؟
۱. انتقالی منحنی عرضه به سمت راست ۲. حرکت بر روی منحنی عرضه به سمت پایین ۳. حرکت بر روی منحنی عرضه به طرف بالا ۴. انتقال منحنی عرضه به سمت چپ
۱۱- کدامیک از گزینه های زیر درست است؟ ۱. در نقطه تعادلی مازاد کالا وجود دارد. ۲. در بالای نقطه تعادلی مازاد عرضه وجود دارد.
۳. در بالای نقطه تعادلی، مازاد تقاضا وجود دارد. ۲. در پایین نقطه تعادل مازاد عرضه وجود دارد.
۱۲- اگر به دلایلی منحنی تقاضای بازار به بالا جابجا شود و منحنی عرضه تغییری نکند، چه تغییری در نقطه تعادل ایجاد
می شود؟ ۱. هم قیمت و هم مقدار تعادلی افزایش می یابد ۲. هم قیمت و هم مقدار تعادلی کاهش می یابد. ۳. قیمت کاهش ولی مقدار افزایش می یابد ۴. قیمت افزایش ولی مقدار کاهش می یابد.
۱۳- اگر تابع عرضه و تقاضا برای کالایی به صورت زیر باشد، قیمت و مقدار تعادلی برابر کدام گزینه است؟ Qs=–5 + 3P . Qd=10–2P
Q-4, P-2 t Q—8 , P—2 . Y Q-4, P-3 . Y Q-5, P-3 . ) ۱۴- علامت کششی متقاطع کالاهایی که مکمل یکدیگرند، کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟ ۱. منفی ۲. صفر ۳. مثبت ۴. بی نهایت
۱۵- کششی در آمدی تقاضای کدام گروه از کالاهای زیر بین صفر و یک قرار دارد؟
۱. کالاهای لوکسی ۲. کالاهای پست ۳. کالاهای ضروری ۴. کالاهای جانشین
صفحه ۲ از ۶
い・い・ハ・Y・)%Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک » ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی
) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )۱۱۲۱۰۵۱ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری ) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷
۱۶- در صورت کاهش قیمت کالا، کدامیک از موارد زیر در رابطه با مخارج کل مصرف کننده صحیح است؟ ۱. در صورتیکه تقاضا با کششی باشد، مخارج کلی مصرف کننده کاهش می یابد.
۲. در صورتیکه تقاضا بی کشش باشد، مخارج کل مصرف کننده کاهش می یابد.
۳. در صورتیکه تقاضا دارای کششی واحد باشد، مخارج کلی به اندازه تغییر قیمت کاهش می یابد. ۴. در هر صورت مخارج کل کاهش می یابد ۱۷- تابع تقاضای X به صورت Xd=15-0.2P مفروض است. کشش تقاضا در قیمت برابر ۱۵ کدام است؟ -Υ/Δ. * ーい/Yめ .Y - ΙΔ. Υ - /ΥΔ. \ ۱۸- منحنی بی تفاوتی برای دو کالای کاملا جانشین چگونه است؟
۱. دارای شیب مثبت و صعودی ۲. دارای شیب منفی و ثابت
۳. به صورت یک زاویه قائمه ۴. به صورت یک نقطه
۱۹- کدامیک از روابط زیر در حالت تعادل مصرف کننده بوجود می آید؟
MRS = MRS Y P .Y P .Y P .) Vx ху MRS, --. MRS = ––– MRS كتك – = من P. ° p, p,
۲۰- با افزایش در آمد، نقطه تعادل مصرف کننده تغییر می کند. در این حالت خطی که نقاط تعادلی را به هم متصل می نماید، چه نامیده می شود؟
۱. قیمت - مصرف ۲. درآمد- مصرف ۳. انگلی ۴. تقاضا ۲۱- در ارتباط با اثر درآمدی تغییر در قیمت یک کالا، کدام گزینه صحیح است؟ ۱. می تواند منفی یا مثبت باشد ۲. همیشه بزرگتر از اثر جانشینی است
۳. همیشه مثبت است ۴. همیشه منفی است
۲۲- مکان هندسی تمامی مجموعه های X و y که مصرف کننده می تواند خریداری نماید، چنانچه تمام درآمدش را صرف کند، ،
چه نام دارد؟ ۳. خط بودجه مقید ۴. منحنی درآمد کل い・い・ハ・Y・)%Y
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : اصول اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۱۲۱۰۰۹ - ، مهندسی کشاورزی (ماشینهای ک » ومکانیزا) چند بخشی، مهندسی علوم کشاورزی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها(چند بخشی )، مهندسی آب و خاک (چند بخشی )، مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست (چند بخشی )، مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) چند بخشی، مهندسی اقتصاد کشاورزی (چند بخشی )۱۱۲۱۰۵۱ - ، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری )، علوم اقتصادی (نظری
) چند بخشی ۱۲۲۱۱۰۷ - : 2 صے • • - ... * ثم عمم ، ، بح كع ... MUy e MUx , ... , , -Yr فرض کنید Px بزرگتر از باشد. مصرف کننده برای اینکه مطلوبیت خود را حداکثر کند چگونه باید عمل نماید؟ ۱. مقدار بیشتری از X و مقدار کمتری از لا خریداری کند ۲. مقدار کمتری از X و مقدار بیشتری از لا خریداری کند ۳. چنانچه قیمت لا کاهش یابد از آن بیشتر خریداری کند ۴. چنانچه قیمت X افزایش یابد از آن کمتر خریداری کند
۲۴- در نقطه حداکثر تولید متوسط، کدام گزینه صحیح است؟ ۱. تولید کل صفر است ۲. تولید کلی حداکثر است
۳. تولید نهایی منفی است ۴. تولید نهایی برابر تولید متوسط است
۲۵- مفهوم قانون بازده نزولی کدام است؟ ۱. کاهش تولید نهایی نهاده متغیر با بکارگیری نهاده متغیر اضافی ۲. کاهش تولید متوسط نهاده متغیر با بکارگیری نهاده متغیر اضافی ۳. کاهش تولید نهایی نهاده متغیر به دلیل کاهش تولید کلی
۴. کاهش تولید کل نهاده متغیر به دلیل بکارگیری نهاده متغیر اضافی
۲۶- کدامیک از ویژگی های زیر در خصوص منحنی های تولید همسان صادق است؟ ۱. این منحنی ها در بخشی از صفحه مختصات پراکنده اند ۲. این منحنی ها می توانند یکدیگر را قطع کنند ۳. حرکت به سمت مرکز این منحنی ها، تولید بیشتر را نشان می دهد ۴. این منحنی ها نسبت به مبدأ مختصات محدب است ۲۷- اگر 200=TC و 100=TFC و AVC=2 O باشد، مقدار ) برابر کدام گزینه است؟ ү f z . Y \ . Y. * . ) ۲۸- تابع تولید زیر مفروض است. در صورتیکه قیمت محصول ۲۰۰ ریال و قیمت نهاده ۱۶۰۰ ریال باشد، با مصرف چه مقدار از نهاده X سود تولید کننده حداکثر می شود؟
Y--0.5x', 24x 8x ャ・.や * . . Y. 2 \ ץ. ץץ . )
い・い・ハ・Y・)%Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :