نمونه سوال درس آشنایی با مرمت ابنیه نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با مرمت ابنیه نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آشنایی با مرمت ابنیه، آشنایی با مرمت ابنیه
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۴۰ - ، مهندسی معماری، ۱۸۱۴۰۵۶
۱- هر اثر معماری با توجه به مکان و زمان شکل گیری بنا چه ابعاد مشخصی دارد؟
۱. تاریخی و اجتماعی ۰۲ تاریخی و مرمتی ۳. ایستایی و تاریخی آ، ایستایی و مرمتی ۲- ماده در ایجاد اثر چه نقشهای عمده ای ایفاد می کند؟
۱. نقش عملکردی و سازه ای ۲. نقش سازه ای و سیمایی
۳. نقش سیمایی و عملکردی ۴. نقش زیبایی و هماهنگی ۳- برای انتخاب کد پایه در برداشت بنا، استفاده از کدام وسیله امکان دید وسیع با ضریب خطای کمتر را فراهم می کند؟
۱. تراز بنایی ۲. شاقولی ۳. خط کشی ۴. تراز آبی ۴- جهت تهیه رسی خوب برای مصارف ساختمانی، مناسبترین روش چه می باشد؟
۱. قرار دادن ارسی برای مدتی در حرارت ملایم ۰۲ قرار دادن رس برای مدتی در زیر آب
۰۳ قرار دادن رس برای مدتی در هوای سرد ۰۴ قرار دادن رسی برای مدتی در کنار آهک ۵- به کدام یک از موارد زیر اسپر می گویند؟
۱. تیر ٠٢ ستون ۲. دیوار باربر ۴. دیوار غیرباربر
۶- چوب کنار قدرت پوشش دهانه های در حد چند متر را دارد؟
۱. ۴ متر ۵۰۲ متر ۳. ۶ متر ۷.۴ متر ۷- غوره گل در اصطلاح معماری سنتی به چه می گویند؟ ۱. شفته بدون آهک ۲. شفته آهکی ۳. کاه گلی ۴۔ سیم گل
۸- برای تضمین تعادل قوسی و خنثی کردن رانش آن، در معماری ایران از کدام روش استفاده شده است؟ ۱. سنگین کردن دهانه قوسی ۲. سنگین کردن افراز قوسی ۳. سنگین کردن تکیه گاه قوسی ۲. سنگین کردن شلال قوس
۹- معنی قوسی پنج او هفت چیست؟
۱. پوشش درگاه ۲. تیزه دار ۳. نسبت ۵ دهانه قوسی به ۷ ارتفاع قوسی ۴. نسبت ۵ ارتفاع قوسی به ۷ دهانه قوسی W ^ልጫ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با مرمت ابنیه، آشنایی با مرمت ابنیه
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۴۰ - ، مهندسی معماری، ۱۸۱۴۰۵۶
۱۰- تصویر فوق مربوط به اجرای چه قوسی است؟
۱. قوس رومی آ ، قوس ضربی ۰۲ قوس لاپوش ٠٢ قوس پاتوپا ۱۱- مزیت و دلیل زیبایی تاق چادری نسبت به سایر تاقها چیست؟
۱. ارتفاع کم ۲. ارتفاع زیاد ۳. دهانه کم ۴. دهانه زیاد ۱۲- در کدام یک از گوشه سازی از اجرای تاق های متحدالمرکز استفاده می شود؟
۱. ترنبه ۲. تاق بند ۰۲ فیلپوش ۴. پتگانه ۱۳- شناسایی کدام ضایعات در مرمت ابنیه در درجه اول ضرورت قرار دارد؟
۱. سقفها ۲. سیستم دفع آب باران ۳. دیوارها ۰۴ پی و شالوده ها ۱۴- برای استحکام بخشی، قبل از تزریق بتن در زیر پی ها بایستی اول چه کار کرد؟
۱. خالی کردن کناره پی ۲. شمع بندی ۳. قالب بندی ۴. احداث چاه تقویتی WΔ- تأمین اعتبارات مالی برای دوره های بلند مدت شامل کدام مورد از برنامه ریزی اعتباری حفاظت و نگهداری است؟
۱. رفع خطر از بنا ۲. تعمیر تأسیسات بنا ۳. تملک عرصه ۴. تثبیت اثر
۱۶- کدامیک از موارد زیر جزو سطوح هیدروفیلی نمی باشد ؟
۱. سنگ ۲. شیشه ۳. قیر to بتون
\•\•|\•\•W ^ልጫ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با مرمت ابنیه، آشنایی با مرمت ابنیه رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۴۰ - ، مهندسی معماری، ۱۸۱۴۰۵۶ ۱۷- امکان ترک پذیری کدام یک از مصالح زیر بسیار نازل است؟
۱. سنگ آهک ۲. سیمان ۳. مرمر ۴. آجر ۱۸- کدام مورد جزو مشخصات رطوبت ناشی از آبهای سطحی است؟
۱. نوسان شدیدی در طی سالی در رطوبت بنا ایجاد نمی شود
۲. ارتفاع رطوبت در قسمتهای شمال شرقی حداکثر است
۳. معمولا در یک طرف از جداره های بنا ظاهر می شود
۲. ارتفاع رطوبت در بخشهای مجزا بنا حداقل است ۱۹- کدام مورد از عوامل طبیعی مؤثر در تخریب بنا نیست؟
۱. آتش سوزی ۲. رعد و برق ٠٢ عوامل بيولوژيک ". رطوبت ۲۰- عوامل اصلی در تخریب بناهای خشتی به ترتیب اهمیت چه می باشد؟
۱. باد - باران ۲. باران - باد ۳. برف - باران ۴. باران - برف ۲۱- از چه جنسی شاهد هایی برای شناسایی ترک و نشست در بنا می توان استفاده کرد؟
۱. فلزی Y. گچی .Y . آهکی f سنگی
۲۲- در کدام نوع طرح برداری، تغییراتی که از طرح تا اجرای تزئینات رخ داده قابل تشخیص است؟
۱. سیمی ۲. هندسی ャ.1سیب شناسی .Y . تکمیلی
۲۳- کدام یک از روشهای عایقکاری بناهای قدیمی در مقابل رطوبت به میزان قابل توجهی در زهکشی و تثبیت خاک به کار می
رود ؟ ۱. کانال کشی در پای دیوار و خارج از بنا ۲. عایق کاری در سطح مقطعی از دیوار ۳. کاهش سطح اتکای دیوار مماس با رطوبت ۴ - تراوش الکتریکی یا الکترو اسمزی
۲۴- از گربه رو و صندوقه به ترتیب در کدام یک از قسمتهای ساختمانهای در دست مرمت استفاده می شود؟
۱. سقف -دیوار ۲. دیوار-سقف ۳. کف -دیوار ۴. دیوار- کف
۲۵- در روشی عایقکاری سنتی پوشش منحنی؛ ساخت یک لایه پالانه به چه منظوری است؟
۱. عایق کاری رطوبتی ۲. یکپارچگی و شیب بندی ۳. عایق کاری حرارتی ۴. به عنوان پرکننده
W ^ልጫ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با مرمت ابنیه، آشنایی با مرمت ابنیه
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۴۰ - ، مهندسی معماری، ۱۸۱۴۰۵۶
۲۶- هرگاه نیروهای متمرکز با مقاومت قابل توجه زمین مواجه شوند شاهد بروز چه ترکهایی خواهیم بود؟
۱. افقی ۲. عمودی ۳. مایلی ۴. منحنی ۲۷- برای خنثی کردن نیروهای رانشی کدام یک از مصالح زیر به دلیل سرعت عمل و اجرا و سهولت دسترسی مناسب است؟
۱. آهن ". بتن ۳. چوب ۴. کابلی
۲۸- ساماندهی، تقویت و حفظ محیط طبیعی بنا جزو کدام دسته از ضوابط حریم ابنیه می باشد؟
۱. حریم کیفی ابنیه ۲. حریم کمی ابنیه ۳. حریم منظری ابنیه ۴. حریم فنی ابنیه ۲۹- مهمترین اصل در نگهداری ابنیه چیست؟
۱. بهره گیری اقتصادی از بنا ۲. بازگرداندن حیات تازه به بنا
۲۔ تحکیم و مقاوم سازی بنا ۰۴ مقابله با خطرات احتمالی تخریب بنا
۳۰- در بازسازی مجموعه ها و محورهای قدیم شهری مانند بازارها، آنچه بیش از همه اهمیت دارد چیست؟ ۱. جامعیت و به هم پیوستگی طرح ۲. توجه نیازهای ساختاری و تاسیساتی
۳. در نظر گرفتن امکانات خدماتی آن باز گرداندن سرمایه و سود آوری
\•\•|\•\•W ^ልጫ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :