نمونه سوال درس تاسیسات مکانیکی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاسیسات مکانیکی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : تاسیسات مکانیکی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۳۶ - ، مهندسی معماری.۱۸۱۴۰۴۹
۱- در سیستم های آب داغ که به منظور گرمایش استفاده می شود دمای آب تا چه محدوده ای افزایش می یابد؟
YAY U \ \ . . f )い・じ%・.Y YYY じ い・・。Y Y・じ%・.い ۲- گرمای نهان بخار آب در کدام گزینه لحاظ می شود؟
۱. آنتالپی هوای مرطوب ۲. آنتالپی هوای خشک
۳ - حجم مخصوص هوای مرطوب ". رطوبت مطلق ۳- کدام گزینه از تجهیزات تبادل حرارت تک فصلی می باشد؟
۱. فن کوئل ۲. هواساز ۳. واحد القایی ۴. کنوکتور ۴- برای فضاهای پر رفت و آمد عمومی مانند راهروی ادارات، مدارس، مراکز آموزشی و نظایر آن بهتر است از کدام نوع فن
کوئلی استفاده شود ؟
۱. زمینی ۲. سقفی ۳. کانالی ۴۔ اب وج ۵- حداکثر فشار قابل تحمل برای دیگ چدنی چقدر است؟
. Y. ۱. ۳ اتمسف ۲. ۴ اتمسف
۵ اتمسفر ۶.۴ اتمسفر ۶- کدام فضا برای نصب واحد محلی یکپارچه گرمایشی مناسب ترین است؟
۱. آشپزخانه ۲. بالکن ۳. حمام ۴. اتاق خواب ۷- کدام گزینه در مورد منبع انبساط بسته صحیح می باشد؟
۱. در مناطق گرمسیری بیشتر استفاده می شود. ۲. بالاتر از مرتفع ترین وسیله تبادل حرارتی نصب می شود.
۳. برای سیستم های کم فشار مناسب است. ۲. در سمت مکش پمپ قرار می گیرد. ۸- کدام گزینه از نوع تجهیزات مولد سرمای جذبی محسوب می شود؟
۱. شعله مستقیم ۲. کولر آبی ۰۳ هوا شوی ۴. برج خنک کن ۹- کدام یک از تجهیزات زیر از طریق تبخیر سطحی عمل می کند؟
۱. جذبی دو اثره ۲. تراکمی دو تکه ۳. شعله مستقیم ۴. برج خنک کن ۱۰- حداقل ظرفیت کولر آبی مناسب برای فضایی به مساحت ۱۰۰ متر مربع و به ارتفاع ۳ متر چقدر است؟
%の・・ . f Δώ . . . Υ Ý ð . . . Y Y"(\ • • . %Aץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۵
***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاسیسات مکانیکی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۳۶ - ، مهندسی معماری.۱۸۱۴۰۴۹
۱۱- در مکانی که سرمایه گذاری زیاد برای خنک سازی امکان پذیر یا لازم نباشد، کدام گزینه مناسبتر است؟ ۱. چیلر تراکمی آ ، چیلر جذبی ۳. هوا شوی ۴. برج خنک کن
۱۲- در اقلیم های گرم و مرطوب برای خنک سازی استفاده از کدام گزینه مناسبترین است؟
۴. برج خنک کن
۱. چیلر تراکمی آ ، چیلر جذبی ۰۳ هوا شوی
۱۳- منظور کدام گزینه پمپی است که وظیفه آن فارغ از تامین افت فشار سیال در شبکه، تامین فشار دهش برای برداشت در
انتهای خط انتقال نیز می باشد؟ ۱. پمپ گریز از مرکز طبقاتی ۲. پمپ گریز از مرکز خطی ۳. پمپ گریز از مرکز گردشی ۰۴ پمپ گریز از مرکز در مدار باز ۱۴- استفاده از کدام نوع لوله موجب افزایش نفوذ اکسیژن به داخل آن و در نتیجه افزایش خوردگی در تجهیزات فلزی شبکه
می شود؟ ۱. لوله پلیمری ۲. لوله فولادی سیاه ۳. لوله فولادی گالوانیزه ۰۴ لوله چدنی
۱۵- کدام نوع لوله به طور مستقیم در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی کاربردی ندارد ؟ ۳. لوله فولادی گالوانیزه ۴. لوله چدنی
۱. لوله پلیمری ۲. لوله فولادی سیاه
۱۶- کدام نوع از فیلترها برای جذب گازهای بدبو مناسبتر است؟
۰۱ فيلتر روغنی ۰۲ فیلتر ذغالی ۳. فیلتر الکترواستاتیک ۴. فیلتر فرابنفش
صفحه ۲ از ۵
%Aץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاسیسات مکانیکی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۳۶ - ، مهندسی معماری.۱۸۱۴۰۴۹
۱۷- کدام گزینه شکل شماتیک یک سیستم گرمایشی با بخار دو لوله ای، ثقلی، با برگشت مرطوب، تغذیه از بالا و با سیستم هواگیری را نشان می دهد؟
Y ةمDةمحمDحم " | | || i 브
۱۸- شکل زیر کدام نوع سیستم تهویه مطبوع را نشان می دهد؟
۱. تمام آب ۲. تمام هوا ۳. هوا-آب ۴. هوا-بخار آب
%Aץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۵


***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : تاسیسات مکانیکی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی معماری ۱۱۲۰۰۳۶ - ، مهندسی معماری.۱۸۱۴۰۴۹
rーーーキーーー「-ーーー]
| l 一H=a-一一汉 # | - | 2. [. ! I l ! I - --- (D ۱. سیستم تهویه مطبوع چند منطقه ای حجم متغیر ۲. سیستم چند منطقه ای با پایانه حجم متغیر ۳. سیستم تهویه مطبوع حجم متغیر دو کانالی ۲. سیستم حجم متغیر با پایانه فن دار محلی (القایی) ۲۰- از نقطه نظر معماری برای شبکه توزیع آب انجام کدام گزینه غلط است ؟ ۱. بهتر است لوله های آب مصرفی بیشتر به صورت عمودی اجرا شود. ۲. عدم استفاده از لوله های فلزی در کف مناطق تر
۳. فراخ کردن شفت فاضلاب و عبور لوله های آب از همان مسیر ۴. پراکندگی لوله کشی در سطح ساختمان
۲۱- کدام گزینه مناسب ترین محل حفر چاه جذبی را نشان می دهد؟
۱. حیاط ۲. زیر ساختمان ۳. نزدیک پی ها ۴. نزدیک ستون ها
۲۲- چنانچه ظرفیت گرمایی کوئل هواسازی ۶۰۰ هزار بی تی یو در ساعت باشد، دبی آبگرم و آب سرد آن به ترتیب (از راست به چاپ) چه مقدار است؟
Y・ーいャ・ . f 2. – 2 . . Y. %・ ー いY・ .Y \ Y. – 2 . . )
۲۳- حجم اتاقی که دیگ آبگرم یا بخار در آن نصب می شود حداقل چند برابر حجم دیگ باید باشد؟
\ z : f \ Y . Y. \ . . Y 2 . )
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵
%Aץ"ו. ו. ון. ו. ו

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :