نمونه سوال درس مبانی احتمال نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی احتمال نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مبانی احتمال
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷
استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است
۱- در یک جدول توزیع فراوانی، فراوانی تجمعی به ترتیب ۵۰، ۴۰، ۳۲، ۲۰، ۹ می باشند فراوانی طبقات کدام است؟ \Y。\ )人。\ )。A .Y \·。人。\Y。\ )。A .1
\ \ , \ . . ) Y . a .\ 2 . * \Y。从。人。\ )。a *
۲- در مجموعه داده های ۱۷، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۳، ۱۰، ۱۶، ۲۵ میانه کدام است ؟
\t t \ N . Yo \; Y \ Y . )
۳- مدیا نما در نمودار داده شده کدام است؟
Υ". * ΥΔΔ ? ? ? Λ
Va א וץ. .ץ Δ . «ΥΥ"Δ "ו \ . -; Y・ジ. f *... .Y. キ.Y.Y Y". A . ) ۴- در جدول زیر چارک اول داده ها کدام است؟ ף"ן ו-. "וו ףץ ו –.ץן ۱۱۹- ۱۰۰ طبقه .Y. V .\ فراوانی \Y. . ; \ ו. א"ז" \ YY Y \ Ya . )
۵- طول عمر ۱۰۰ باطری دارای میانگین ۳/۵، میانه ۳/۴۸ و انحراف استاندارد ۱/۶۵ می باشد. ضریب چولگی کدام است؟ ・ハイム . f ・s.Yジ.Y /. γ ώ . Υ • |. YA . )
-- Hس р - % -۶
در بسط "(م ۲ + ۲ + ۱ ۲) ضریب با نام x " ۲ کدام است؟
z . f Q. . Yo \ Y. .Y %・.い
۷- طبق قضیه چبی شفا فاصله (EkS= ۲) شامل... درصد از داده ها است.
| | Y < k . Y | . )
۱۰۱۰/۱۰ ۱۰۲۳ ۸۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۴
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی احتمال رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷ F. —A Pl Kl حاصل عبارت X کدام است؟ J”コo r to : « p : Y p : ) Ρ/η ዞFገ ዞI] Kl Kl r r r
۹- از کالاهای تولیدی کارخانه ای ۶۰ درصد به وسیله ماشین شماره ۱ و بقیه بوسیله ماشین شماره ۲ تولید می شوند. ۲ درصد از محصولات ماشین شماره ۱ و ۱ در صد از ماشین شماره ۲ معیوبند. اگر یک کالا از محصولات کارخانه انتخاب شود احتمال
سالم بودن آن چقدر است؟
• |oAf . ' • /११> . Y . . . ) Y Y . . ) 2 . )
۱۰- در سوال قبل (سوال ۹) اگر بدانیم کالای انتخابی معیوب است احتمال اینکه توسط ماشین ۲ انتخاب شده باشد چقدر است؟
\ . Тү ү /γΔ. Υ /ΥΔ . ז. ץן.
WW— برای هر پیشامد A... مقدار(P(A|B کدام است اگر P(B) = 1
P(B–A) . * P(A–B) .v. P(A) Y \ . )
țY– جعبه ای شامل * *\ لامپ است که ۵ تای آنها سوخته اند. اگر به تصادف، متوالياً و بدون جایگذاری r لامپ از جعبه در آوریم احتمال اینکه هر سه لامپ سوخته باشند چقدر است؟
○×r×ド" 。ャ ○ ×め×の ... ) 1oo× q q×9人 1 o o x ዓ ዓx ዓ/\ | ム×r×ド ・W | oooo | ο ο Χ] ο ο Χ] ο ο Wy— برای دو پیشامد مستقل A ،B مقدار )elas P(B|A است؟ P(A) . * P(B) . Y. \ . Y ۱. صفر ۱۴- برای دو پیشامد ناسازگار Ꭺ.Ᏼ مقدار( P(A|B کدام است؟ P(B) t p(A) . Y. \ . Y ۱. صفر
۸۵ ۱۰۲۳ ۱۰۱۰/۱۰ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی احتمال
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷
Wώ- برای دو پیشامد Ꭺ.Ᏼ اجتماع دو پیشامد )A–B) 9 (B–A( کدام است ؟ (AOB) ..t (AUB) – (An B) . Y A Y (AUB) . ) ۱۶- از بین استادان یک دانشگاه فردی را به تصادف انتخاب کرده ایم. بر اساس تجربه گذشته احتمال اینکه استادی مالک خانه
باشد ۰/۲۵ احتمال اینکه متأهل باشد ۰/۷۶، و احتمال اینکه هم مالک خانه ای باشد و هم متأهل ۰/۲۳ است. احتمال اینکه این استاد یا خانه داشته باشد و یا متأهل باشد و یا هر دو، چقدر است؟
. YA . Y. ・ハイム .Y \ . Y /Δώ . )
۱۷- کدام مقیاسی دارای صفر قراردادی است؟
۱. فاصله ای Y , ; - ۳. اسم ". ترتیبی
۱۸- دو تاسی همگن را با هم پرتاب می کنیم. مطلوب است احتمال اینکه برای هر دو تاسی، رقمی زوج بیاید.
|c t | Y p : Y | . )
μ'9. % ү lс ۱۹- شخصی می خواهد با اتوبوس، یا قطار، یا هواپیما و یا ماشین خودش به یکی از ۳ شهر مشهد، آبادان، و یا اهواز سفر کند. این شخصی به چند راه می تواند سفر کند؟
\ z : f Q . . Yo \ Y Y 2. ۲۰- سیستمی دارای دو جزء است که احتمال کار نکردن هر کدام از آنها ۰/۲۰ می باشد اگر اجزاء به طور سری قرار گرفته باشند احتمال کار کردن سیستم چقدر است؟
・/ーキ. f . It . Y. . . . . Y ./a2 . )
۲۱- در ظرفی ۳ توپ سفید و ۴ توپ سیاه وجود دارد سه توپ از این ظرف یکی یکی بدون جایگذاری بیرون می آوریم احتمال اینکه توپ اول و توپ سوم هر دو سفید باشند، کدام است؟
K. : * μ' . " + .v | . ) V V V V ۲۲- عبارت (A (-۱B) را (B- (A (-۱B|لا (A - (A (-۱B] برابر است با: B – A . Y. A – B . Y. (A UB) . Y (A OB) .) ۲۳- ۸ دانشجو را به چند طریق می توان دور یک میز نشاند؟ དe དཔ.. ༈་ ャ・い。Y ャ・ャ.Y γγ. . )
۱۰۱۰/۱۰ ۱۰۲۳ ۸۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبانی احتمال
رشته تحصیلی / کد درس : ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۱۱۷۱۴۷
- ジ –የf اگر احتمال پسرزایی مستقل و برابر باشد. در خانواده های سه اولادی که اقلاً یکی از آنها پسر باشند احتمال این که Y
فرزند چهارم پسر باشد برابر است با:
\ , t صفر Y. • 'A Y /Υ Δ. ۲۵- گروهی شامل ۳ مرد و ۲ زن و ۱ بچه می باشد به چند طریق میتوان یک گروه ۲ نفره انتخاب کرد که در آن هیچ زنی
; : * + . r \ Y Y 人.1
۲۶- اگر کواریانس دو متغیر x ،y برابر ۱۸ و واریانس آنها به ترتیب ۱۶و۲۵ باشد ضریب همبستگی کدام است؟
\ , t ・ハ% .Y • /१ . Y ·/入 .1
۲۷- حقوق پرداختی به طور متوسط ۱۵ واحد با انحراف معیار ۳ واحد می باشد اگر ۲۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه شود به ترتیب میانگین و انحراف معیار حقوق جدید کدام است ؟
ҮІя,\м * ү,\л ү %;\ מ/w Y מ \,ץ/w .ו
۲۸- شش نفر را می خواهیم به شما معرفی کنیم . این عمل به چند طریق ممکن است؟
z . f \ Y . Y. \ Y. Y γγ. . )
۲۹- دو تاسی همگن را با هم پرتاب می کنیم. مطلوب است احتمال اینکه برای هر دو تاسی، رقمی زوج بیاید.
K. : * μ' . Υ p : Y | . )
μ'9. V ү lс ۳۰- به چند طریق می توان از بین ۱۰ تیم شرکت کننده در مسابقه فوتبال به ۳ تیم برنده جایزه داد؟
YA .や © . . ." \ Y . . Y үү . . ۸۵ ۱۰۲۳ ۱۰۱۰/۱۰ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :