نمونه سوال درس آمار در علوم اجتماعی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار در علوم اجتماعی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ -، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، جامعه شناسی ( حوزه مطالعات شهری صنعتی ، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی )، جامعه شناسی (گرایش توسعه - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴، - ۱۲۲۲۰۱۹ علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۰۹،
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- اگر همبستگی بین دو متغیر مستقیم باشد، آنگاه مقدار ضریب همبستگی برابر است با:
一·/入\ f . Тү ү -. /2 . Υ - /%Δ. \ ۲- فرض کنید تع= ( SE(X- X ) (Y -Y ) = .XE(X- X ) = ۳۰, XE(Y - Y ، ضریب همبستگی پیرسون چقدر است؟
_. |\ . * ...] \ . " – • /१ . Y • /१ . "
۳- اگر ضریب همبستگی دو متغیر x و y برابر با ۰/۷۲ باشد، آنگاه: ۱. ۵۱/۸۴ درصد واریانس ( به وسیله واریانس X قابل تبیین است. ۵۱/۸۴۰۲ درصد واریانس A به وسیله واریانس ( قابل تبیین است.
۰/۷۲۰۲ درصد واریانس ( به وسیله واریانس با قابل تبیین است.
۰/۷۲۰۴ درصد واریانس تا به وسیله واریانس ( قابل تبیین است. ۴- با توجه به جدول زیر مقدار ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن چقدر است؟ R, ώ r Y f \ R, r A. Y f \ /2 . * _. It . Y. -. /2 . Υ ./* . ) ۵- زمانی که یکی از دو متغیر مورد نظر پیوسته و متغیر دوم یک متغیر دو ارزشی غیر واقعی باشد، از کدام ضریب همبستگی استفاده می شود؟ ۱. ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون ۲. ضریب همبستگی دو رشته ای ۳. ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای ضریب همبستگی فی \የጳየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۸
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ -، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، جامعه شناسی ( حوزه مطالعات شهری صنعتی ، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی )، جامعه شناسی (گرایش توسعه - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴، - ۱۲۲۲۰۱۹ علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۰۹،
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- اگر همبستگی بین دو متغیر مستقیم باشد، آنگاه مقدار ضریب همبستگی برابر است با:
一·/入\ f . Тү ү -. /2 . Υ - /%Δ. \ ۲- فرض کنید تع= ( SE(X- X ) (Y -Y ) = .XE(X- X ) = ۳۰, XE(Y - Y ، ضریب همبستگی پیرسون چقدر است؟
_. |\ . * ...] \ . " – • /१ . Y • /१ . "
۳- اگر ضریب همبستگی دو متغیر x و y برابر با ۰/۷۲ باشد، آنگاه: ۱. ۵۱/۸۴ درصد واریانس ( به وسیله واریانس X قابل تبیین است. ۵۱/۸۴۰۲ درصد واریانس A به وسیله واریانس ( قابل تبیین است.
۰/۷۲۰۲ درصد واریانس ( به وسیله واریانس با قابل تبیین است.
۰/۷۲۰۴ درصد واریانس تا به وسیله واریانس ( قابل تبیین است. ۴- با توجه به جدول زیر مقدار ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن چقدر است؟ R, ώ r Y f \ R, r A. Y f \ /2 . * _. It . Y. -. /2 . Υ ./* . ) ۵- زمانی که یکی از دو متغیر مورد نظر پیوسته و متغیر دوم یک متغیر دو ارزشی غیر واقعی باشد، از کدام ضریب همبستگی استفاده می شود؟ ۱. ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون ۲. ضریب همبستگی دو رشته ای ۳. ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای ضریب همبستگی فی \የጳየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۸
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ -، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی ، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی )، جامعه شناسی (گرایش توسعه ) ۱۲۲۲۰۱۹ -، علوم اجتماعی (مدد کاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ - ، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۰۹
۶- با توجه به جدول زیر، مقدار ضریب همبستگی فی چقدر است؟
جمع || دختر || پسر ఎy2ల ャ ώ ү t \ ώ متاهل Y \ 2 2 جمع – • /१ . f ./१ . Y -./*१ . Y • |fo .۷- اگر ۲۴ = X Y " = ۱ ۰۴ ,X X Y با ۱۵ = " n = ۵,XC X = ۳۵,X Y = ۳۰,X X باشد، معادله خط رگرسیون پیش بینی Y از )X J9 کدام است ؟
Ү = — о/; + о/q РХ . Ү Y = o / q P — o / ; X . Yʻ Y = of q p + of ; X Y Υ = o / και - ο/ η ΡΧ. ) ۸- خطای نوع اول عبارتست از :
۱. پذیرش H۱ وقتی که ه H غلط است. پذیرش H۰ وقتی که اH صحیح است.
" پذیرش H۱ وقتی که ه H صحیح است. ۲. رد کردن H۱ وقتی که اH غلط است. ۹- میانگین نمره مسئولیت پذیری مدیران یک سازمان برابر با ۷۸ است. در یک نمونه ۸۱ نفری از مدیران، میانگین و انحراف
معیار نمره مسئولیت پذیری ۷۹/۲ و ۵/۴ شده است. آماره آزمون برای آزمون ۷۸ = tا : ، H در مقابل ۷۸ = H ۱: A چقدر
است ؟
\A t .svy Y _Y Y Y.い .W— اگر ۸ / ع۷۵ = .n =1 ν.ΣΧι =1.ΣΧ باشد آنگاه آS، چقدر است؟
. YA . Y. Y/. १ . Y /2 . Υ Y|YS . )
۱۱- فرض کنید تا = با S۱ = ۸ , S ۷ = با n = ۵, n باشد، آنگاه مقدار Sp چقدر است؟
Δ/γΛ. * ץןץץy .ץ \ . /ΔΛ . Υ \ \ Y . )
\የጳየ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ -، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی ، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی )، جامعه شناسی (گرایش توسعه ) ۱۲۲۲۰۱۹ -، علوم اجتماعی (مدد کاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ - ، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۰۹
۱۲- با توجه به داده های زیر، مقدار آماره آزمون ۰ = رH . : AL در مقابل ه محر//: H کدام است؟
. \ Y || \{ || \ . үү \ پیش
ازمون
۸ || ۱۸ || ۸ ||۱۴||۱۳ |پسی آزمون
— , ) \ . * ..] \ . " ー・ハY .Y ...] \ Y . )
۱۳- فرض کنید ۳/۷۶ = S( = ۷/۷۶ .S، ۳/۱۶ = . آ, ۶/۱۶ = آر ۶ = р = ۰/۶۹۶ n = n مقدار آماره آزمون
برای آزمون بll = اAl : ه H در مقابل با محا//: H۱ چقدر است؟
Y/20 t -γ'/2Δ.Υ γ/Δ2 . Υ - Υ/Δ2 . ) ۱۴- اگر در ۴ گروه با حجم های ۷ = عn ,۶ = سال n = با n و ۵ = n مقادیر عام/ ۹۸ = SSb و ۶/ SS / = P۳۰ به دست آمده
باشد، مقدار ۱ MS/ چقدر است؟
ャいパめ . f ןץ"ץV/\ .ץ १/>A . Y γΥ/2 γ. ۱۵- با توجه به جدول زیر، ۶ی چقدر است؟ VV
SS | df | MS | F منبع تغییرات ү بین گروهها ? Δ? και درون گروهها Аүqү" | үү کل St t *. . Yʻ 作人.Y ү . ۱۶- در سوال ۱۵، بMS چقدر است؟ Δ222 . * YAYY . Y \{ \|2 Y A · \"/१ . ۱۷- در سوال ۱۵، مقدار آماره آزمون F چقدر است؟
・/Y人 . f \{ \|2 . " Y|O2 . Y A · \"/१ . \የጳየ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ -، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی ، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی )، جامعه شناسی (گرایش توسعه ) ۱۲۲۲۰۱۹ -، علوم اجتماعی (مدد کاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ - ، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۰۹
۱۲- با توجه به داده های زیر، مقدار آماره آزمون ۰ = رH . : AL در مقابل ه محر//: H کدام است؟
. \ Y || \{ || \ . үү \ پیش
ازمون
۸ || ۱۸ || ۸ ||۱۴||۱۳ |پسی آزمون
— , ) \ . * ..] \ . " ー・ハY .Y ...] \ Y . )
۱۳- فرض کنید ۳/۷۶ = S( = ۷/۷۶ .S، ۳/۱۶ = . آ, ۶/۱۶ = آر ۶ = р = ۰/۶۹۶ n = n مقدار آماره آزمون
برای آزمون بll = اAl : ه H در مقابل با محا//: H۱ چقدر است؟
Y/20 t -γ'/2Δ.Υ γ/Δ2 . Υ - Υ/Δ2 . ) ۱۴- اگر در ۴ گروه با حجم های ۷ = عn ,۶ = سال n = با n و ۵ = n مقادیر عام/ ۹۸ = SSb و ۶/ SS / = P۳۰ به دست آمده
باشد، مقدار ۱ MS/ چقدر است؟
ャいパめ . f ןץ"ץV/\ .ץ १/>A . Y γΥ/2 γ. ۱۵- با توجه به جدول زیر، ۶ی چقدر است؟ VV
SS | df | MS | F منبع تغییرات ү بین گروهها ? Δ? και درون گروهها Аүqү" | үү کل St t *. . Yʻ 作人.Y ү . ۱۶- در سوال ۱۵، بMS چقدر است؟ Δ222 . * YAYY . Y \{ \|2 Y A · \"/१ . ۱۷- در سوال ۱۵، مقدار آماره آزمون F چقدر است؟
・/Y人 . f \{ \|2 . " Y|O2 . Y A · \"/१ . \የጳየ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : آمار در علوم اجتماعی، آماردر علوم اجتماعی
سری سوال : ۱ یک
رشته تحصیلی /کد درس : جامعه شناسی ۱۱۱۷۱۲۰ -، علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )، جامعه شناسی حوزه مطالعات شهری صنعتی ، جامعه شناسی (گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی )، جامعه شناسی (گرایش توسعه ) ۱۲۲۲۰۱۹ -، علوم اجتماعی (مدد کاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۴۲ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۸۴ - ، علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ۱۲۲۲۳۰۹
۱۸- اگر ۴/۳۴ = (۰/۵۶)/۷/۳۴ = i=".SS آنگاه مقدار HSD در آزمون توکیا چقدر است؟
ҮIүү . t 2/γα . Υ Vץ. "ץן ད།:/ད་པ་དe . ད
۱۹- کدام یک از آزمونهای زیر، غیر پارامتریک نمی باشد؟ ۱. آزمون مجذور خی ۲. آزمون مان-ویتنی ۳. آزمون t
۴. آزمون نشانه
۲۰- برای آزمون یکسانی دو روی سکه، سکه ای را ۱۰۰ بار پرتاب می کنیم. در این آزمایش ۴۵ بار خط و ۵۵ بار شیر ظاهر شده است. مقدار آماره آزمون برای آزمون فوق چقدر است؟
ャ. f * .x. • |\ . Y \ . )
۲۱- در یک جدول توافقی با ۵ سطر و ۴ ستون، درجه آزادی آماره آزمون چقدر است؟
\ Y t \ . Y. a Y Y・.い " در جدول توافقی زیر، مقدار از چقدر است؟ D C جمع 2 ώ \ . A 人· %・ Y・ \ Y. \ \ . ャ. جمع ャ. f \|.. t . Y. \ . Y • /१> · \ ץץ- اگر n p = l r,ہ 1 = \n مقدار // و /O در آزمون U چقدر است؟ μι, = 1 ro, σι, = ιω) και " μ, = ι "o, σι, = ""ο " - - f = "o.σ. =1ωι και " Aկյ =ラe.o, = م سد ل |կյ ما و t - | ۲۴- آزمون کروسکال والیس، مشابه کدام آزمون پارامتری است؟ f : * تحلیل واریانس ۲. نرمالی ۳۔ مجذور خی F .۱
\•\•|\•\•የጳየنیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۸***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :