نمونه سوال درس آمار 1 رشته علوم اقتصادی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار 1 رشته علوم اقتصادی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : آمار۱ رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۱۱۷۱۱۷
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی X به صورت زیر بیان شده است:
2 3< f(x( =*1 x تابع توزیع (تابع تجمعی احتمالی) متغیر تصادفی X کدام است؟
xo +2X? -V 6 x + 4 . ) - – F(x) = F(x) 42 (x) 42 2 3 f 3 2 _ q . Yo F(x) = * + 2Χ F(x)=* + 2Χ "-3 42 42
LA-೬೨-೬೮ =so =3.σ., =1 متغیرهای تصادفی غیرمستقل باشند و X Y اگر –Y
3 -2x -- 4y- = 2 کدام است؟
2 Λ . * F१ . Y NY Y Δ. . )
۳- توزیع صفت متغیر X در جامعه ای به صورت جدول زیر است ، میانگین صفت متغیر X کدام است؟
JC \ Y S 2 A
i
F1, Υ Υ Δ Δ )
n
γ'/Δ γ . * מ"זן"ן .W מ"וןץ .Y γ/γ Δ. )
2x + 1
تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی X برای 3 ک۲ ک" به صورت
= (۲) / بیان شده است. مقدار کچقدر است؟
\ . . * YA .Y ャ. .ャ ώ . )
۵- فرض کنید کارگری یک کارمعین را در ۳ روز، دومی در ۴ روز وسومی در ۶ روز تمام می کند. میانگین تعداد روزهای لازم برای تمام شدن این کار دار این کارگاه چقدر است ؟
Y t Δ.Υ * . Y f . )
JX) اگر میانگین داده های F1 ۲..... و و ۲ و ۲ برابر ۵ باشد، میانگین داده های 1- -
• * * >
* : * Q . Y. Y/A .Y Υ/Δ. ү \•\•|\•\•\\/fለ ـحف
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از

***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : آمار۱ رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۱۱۷۱۱۷
۷- در یک توزیع باچولگی خفیف، میانگین حسابی 52/4 = X و میانه 51/8 = Me بدست آمده است مدتوزیع کدام
است ؟
ώ γ/2. * dF/v . v Δ. /2 . Υ ΔΥ/2 . )
۸- چارک اولی جدول زیر کدام است؟
"ו ו –. \ 4–2 Y–N حدود طبقات .Y. Y .\ فراوانی مطلق \ . . ; ૧/S . Y 2/γ γ.γ ^ . )
۹- از سه پزشک و دو زیست شناسی و پنج دامپزشک چند کمیته دونفری می توان تشکیل داد به قسمی که اعضای کمیته ها دارای تخصص های مختلف باشند؟
2 . . * y . . r ャ・・。Y ད་༦ ༣ . ད་
۱۰- جد ولی فراوانی مشترک X ،Y به صورت زیر است: کدام گزاره در دست است؟
у —» \ Y ہل x W ү r \. Ү = 1/6 ' Ү =9/6 ° Х =9/6 “ x = 1/6 "
۱۱- از نمرات درسی امار(X)، درسی ریاضی )Y( یک کلاس ۳۰نفری نتایج زیر بدست آمده است: CΟV (Χ.Υ) =4/635,ΣΧ=404,ΣΥ =364
"e-Leas.ΣΣπη Χ Y, مقدار
\ x \ x f をややV.Y \ ΔΛ/Λ. Υ やV%Y 。い
۱۲- فراوانی تجمعی یا تراکمی عدد ۱۲ برابر با ۰/۷ می باشد کدام عبارت صحیح است؟ ۱. ۷۰ درصد از اعداد مساوی ۱۲ هستند . ۷۰۰۲ درصد از اعداد حداقل ۱۲ هستند.
۳. ۷۰ درصد از اعداد حداکثر ۱۲ هستند. ۳۰۰۴درصد از اعداد مساوی ۱۲ هستند.
\•\•|\•\•\\/fለ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۷***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : آمار۱ رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۱۱۷۱۱۷
۷- در یک توزیع باچولگی خفیف، میانگین حسابی 52/4 = X و میانه 51/8 = Me بدست آمده است مدتوزیع کدام
است ؟
ώ γ/2. * dF/v . v Δ. /2 . Υ ΔΥ/2 . )
۸- چارک اولی جدول زیر کدام است؟
"ו ו –. \ 4–2 Y–N حدود طبقات .Y. Y .\ فراوانی مطلق \ . . ; ૧/S . Y 2/γ γ.γ ^ . )
۹- از سه پزشک و دو زیست شناسی و پنج دامپزشک چند کمیته دونفری می توان تشکیل داد به قسمی که اعضای کمیته ها دارای تخصص های مختلف باشند؟
2 . . * y . . r ャ・・。Y ད་༦ ༣ . ད་
۱۰- جد ولی فراوانی مشترک X ،Y به صورت زیر است: کدام گزاره در دست است؟
у —» \ Y ہل x W ү r \. Ү = 1/6 ' Ү =9/6 ° Х =9/6 “ x = 1/6 "
۱۱- از نمرات درسی امار(X)، درسی ریاضی )Y( یک کلاس ۳۰نفری نتایج زیر بدست آمده است: CΟV (Χ.Υ) =4/635,ΣΧ=404,ΣΥ =364
"e-Leas.ΣΣπη Χ Y, مقدار
\ x \ x f をややV.Y \ ΔΛ/Λ. Υ やV%Y 。い
۱۲- فراوانی تجمعی یا تراکمی عدد ۱۲ برابر با ۰/۷ می باشد کدام عبارت صحیح است؟ ۱. ۷۰ درصد از اعداد مساوی ۱۲ هستند . ۷۰۰۲ درصد از اعداد حداقل ۱۲ هستند.
۳. ۷۰ درصد از اعداد حداکثر ۱۲ هستند. ۳۰۰۴درصد از اعداد مساوی ۱۲ هستند.
\•\•|\•\•\\/fለ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۷***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آمار۱ رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۱۱۷۱۱۷ ۱۳- در جدول مقابل چه نسبتی از داده ها در سه طبقه اول قرار دارد؟ فراوانی مطلق مرکز طبقات \. f ΥΔ Δ Y. ү Y N f ·队.* . /Q . Y° /2 . Υ . It . )
۱۴- کیسه ای محتوی ۹ توپ قرمز، ۶ توپ آبی و ۳ توپ سبز است. سه توپ به صورت پی در پی با جایگزاری از کیسه استخراج می کنیم احتمال اینکه هر سه توپ از یکرنگ باشد چقدر است؟
. Y. 1 Y 1 . )
1 8 6 216 27 ۱۵- برای مقایسه ی دو توزیع فراوانی مربوط به حقوق پرداختی به کارگران مرد و زن در یک کارخانه، کدام یک از نمودارهای زیر مناسب تر است؟ ۱. پلی گون فراوانی نسبی ۲. نمودار میله ای ۳. نمودار تجمعی ۴ . هیستوگرام فراوانی نسبی ۱۶- به چند طریق می توان از بین ۳ سوال اقتصاد کلان و پنج سوال اقتصاد خرد به ۶ سوال پاسخ داد؟
γΛ. * *. . Yʻ \ምል .V Y.)? . . )
۱۷- اندازه صفت متغیر X در جامعه ای به صورت 14، 6 ، X7 ،12، 3،19،21 ، G دست آمده است. میانگین و میانه توزیع کدامند؟
Х =11, Me =10 " X=11, Me =9/5 “ X = 10/5, Me = 10 o' Х=10/5,Ме =9/5 ”
۱۸- اگر در یک آسانسور، احتمال خرابی زنجیر۰/۱ و احتمال خرابی موتور ۰/۳ باشد و احتمال خرابی زنجیریا موتور ۰/۳۵ باشد. احتمال خرابی زنجیر و موتور را حساب کنید؟
./YA f . It . Y. /γ ώ . Υ • | . A . )
fለ/\\•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آمار۱
رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۱۱۷۱۱۷ ۱۹- در آزمون ۴ جوابی اگر فردی جوابها را به طور تصادفی اختیار کند، احتمال اینکه حداقل یکی از ۴ سوال اول را صحیح زده باشد چقدر است؟
175 it
1 . " 256 4
81 ov
1 . ) 256 2
۲۰- فروشگاه های as A,B,C ترتیب ۱۲۵ و ۷۵ و ۲۰۰ نفر کارمند دارند از این تعداد به ترتیب ۷۰٪ و ۶۰٪ و ۵۰٪ زن هستند. اگر امکان استعفا بیان کارمندان یکسان باشد و یک کارمند زن استعفا دهد احتمال اینکه از کارمندان فروشگاه C باشد چقدر است؟
・ジャや f
γ.γρ. γ' /ΥΔγ. Υ • /\ १\" . ) ۲۱- اگر * (1 - E(X) = 1, E(X *) = 2, Z = (2X باشد، (E(Z کدام است؟ ү . t ץ. "זו Δ.Υ
f . )
۲۲- اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع پواسون باشد و (1 = )D( = 0) = p باشد (2= P(X چقدر است؟
1 - e- .۴ 22- . Y. le- .Y e' . )
۲۳- تابع چگالی X یکنواخت می باشد:1 = (f(x تابع چگالی * x = ( کدام است؟
1 Y f(y) = 1,03 y < 1 . ) f(y) === 0 < y < 2 Ny
1 . Y. f(y) = −,0< y < 1
1 . Y. f(y) = −,0< y < 1 2Wy Ny
۲۴- اگر قد ۳۰۰۰ نفر از افراد از توزیع نرمال با میانگین ۱۵۰و انحراف معیار ۱۰ برخوردار باشد تقریبا چند نفر از این جمعیت قدشان
بین ۱۴۰ و ۱۶۰ قرار دارد ؟
\人··.* ャ・ キ・.Y Υώ . . . Υ \ . . . . )
"تابع مولد گشتاورها برای متغیر تصادفی X به صورت (1-"e)3م = )M, (t بیان شده است، واریانس متغیر تصادفی X
کدام است؟ Υ/ώ. Υ ۲۶- معمولا ۱۰٪ تولیدات کارخانه آتفا معیوب است ، فروشگاهی ۱۰۰عدد از این کالا را خریداری می کند احتمال اینکه حداکثر
۱۳ عدد معیوب باشد تقریبا برابر است با:
. /༢ ༢ . ༈ ·/人所.* .ץ. ץץן ・ハ% .い
صفحه ۴ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
\•\•|\•\•\\/fለ***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۰۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آمار۱
رشته تحصیلی / کد درس: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری ) ۱۱۱۷۱۱۷ ۱۹- در آزمون ۴ جوابی اگر فردی جوابها را به طور تصادفی اختیار کند، احتمال اینکه حداقل یکی از ۴ سوال اول را صحیح زده باشد چقدر است؟
175 it
1 . " 256 4
81 ov
1 . ) 256 2
۲۰- فروشگاه های as A,B,C ترتیب ۱۲۵ و ۷۵ و ۲۰۰ نفر کارمند دارند از این تعداد به ترتیب ۷۰٪ و ۶۰٪ و ۵۰٪ زن هستند. اگر امکان استعفا بیان کارمندان یکسان باشد و یک کارمند زن استعفا دهد احتمال اینکه از کارمندان فروشگاه C باشد چقدر است؟
・ジャや f
γ.γρ. γ' /ΥΔγ. Υ • /\ १\" . ) ۲۱- اگر * (1 - E(X) = 1, E(X *) = 2, Z = (2X باشد، (E(Z کدام است؟ ү . t ץ. "זו Δ.Υ
f . )
۲۲- اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع پواسون باشد و (1 = )D( = 0) = p باشد (2= P(X چقدر است؟
1 - e- .۴ 22- . Y. le- .Y e' . )
۲۳- تابع چگالی X یکنواخت می باشد:1 = (f(x تابع چگالی * x = ( کدام است؟
1 Y f(y) = 1,03 y < 1 . ) f(y) === 0 < y < 2 Ny
1 . Y. f(y) = −,0< y < 1
1 . Y. f(y) = −,0< y < 1 2Wy Ny
۲۴- اگر قد ۳۰۰۰ نفر از افراد از توزیع نرمال با میانگین ۱۵۰و انحراف معیار ۱۰ برخوردار باشد تقریبا چند نفر از این جمعیت قدشان
بین ۱۴۰ و ۱۶۰ قرار دارد ؟
\人··.* ャ・ キ・.Y Υώ . . . Υ \ . . . . )
"تابع مولد گشتاورها برای متغیر تصادفی X به صورت (1-"e)3م = )M, (t بیان شده است، واریانس متغیر تصادفی X
کدام است؟ Υ/ώ. Υ ۲۶- معمولا ۱۰٪ تولیدات کارخانه آتفا معیوب است ، فروشگاهی ۱۰۰عدد از این کالا را خریداری می کند احتمال اینکه حداکثر
۱۳ عدد معیوب باشد تقریبا برابر است با:
. /༢ ༢ . ༈ ·/人所.* .ץ. ץץן ・ハ% .い
صفحه ۴ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
\•\•|\•\•\\/fለ***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :