نمونه سوال درس آمار برای کتابداران نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آمار برای کتابداران نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۱۱۷۰۱۹ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۰
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟ ۱. در آمار توصیفی، اطلاعات به دست آمده به دستجات مشابه تعمیم داده می شود. ۲. جامعه ی آماری به مجموعه ای از عناصر اطلاق میشود که تنها در یک صفت با یکدیگر مشترک باشند. ۳. جمع آوری اعداد در هر مطالعه، به منظور نشان دادن کیفیت و کمیت متغیرهاست.
f تنها در صورتی که با یک جامعه ی آماری نامحدود مواجه باشیم میتوانیم داده ها را به صورت نمونه گیری تصادفی جمع آوری کنیم.
۲- مبنای تقسیم بندی محور xها در نمودار هیستوگرام کدام است؟
۱. حدود بالای طبقات ۲. نقاط میانی طبقات ۳. فراوانی مطلق داده ها ۴. حدود واقعی طبقات
"— در یک نمودار دایره ای که نشان دهند ۵ ی سمت های ۴۸ نفر از کارمندان یک دانشگاه است، زاویه ک مرکزی مربوط به
کتابداران برابر ۴۵ درجه است. تعداد آنان چند نفر است؟
\ z : f \ N . Yo z . Y ャ.い
۴- اگر تعداد اعضای هر دسته ی یک جامعهی آماری را ۱۰ برابر کنیم، زاویهای مربوط به یک دسته ی مشخصی در نمودار دایره ای چگونه خواهد شد؟
。ャ ... )
۰/۱ برابر می شود تغییر نمی کند
۱۰۰۳ برابر می شود ۴. اطلاعات مسأله کافی نیست
با استفاده از اطلاعات جدول توزیع فراوانی زیر که مربوط به تعداد کلمات موجود در ۲۵ چکیده است، به سؤالهای ۵، ۶ و ۷ پاسخ دهید:
تعداد چکیده ها طولی چکیده ها Q ^"ו-"ן"ו \\ ץץ–ף"ן fÒ–ð • r ΔΥ-ΔΡ 2
۵- طول چند درصد از چکیده ها بیشتر از ۳۸ و کمتر از ۴۵ است؟
:/tt t /* キ.Y |YY Y | \ \ . )
የጻለየ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۱۱۷۰۱۹ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۰ ۶- طول چند درصد از چکیده ها کمتر از ۵۱ است؟
:/\ a t χγρ. γ' /いャ.Y /ャや .い ۷- عدد میانی طبقه ی ۵۰-۴۵ کدام است؟
*VIS . * \ a Y * . Y ώ . . )
۸- اگر توزیع متغیر بهنجار باشد، کدام یک از روابط زیر صحیح است؟
М, ۹- هنگامی که تخمین سریعی از اندازه های گرایش به مرکز لازم باشد، از کدام یک از شاخصی های زیر استفاده می کنیم؟
) ... میانگین حسابی ۲. میانه ۳. نما f دامنه تغییرات
۱۰- اگر S انحراف معیار , X، ۰۰۰، با X ۱ ،X باشد، انحراف معیار (ا + , r -) ,... , (ا + , r -) , (۲۱+۱-)
کدام است؟ S 十1 F S . Y. 一S 十| .Y —S . ) የጻለየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۸***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۱۱۷۰۱۹ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۰
۱۱- توزیع مدت زمان دریافت ۵۰ عنوان نشریه توسط کتابخانهای مرکزی دانشگاه به صورت زیر است. کدام گزینه صحیح است؟ فراوانی مطلق حدود واقعی طبقات
Y管/めー管)/め *W^一所人/A Y
ΥΛ/Δ-ΔΔ/Δ Y
ΔΔ/Δ-ΡΥ/Δ r
ም የ|ል-ምጻ|ል ү
ም ጻ|ል--Vም |ል \Υ2/Δ-ΛΥ"/Δ १
ΛΥ"/Δ-Α»/Δ Л
A. | N–8 V/A 2
aV| N — \. f| N \ ۱. منحنی دارای توزیع نرمال است. ۰۲ کشیدگی منحنی منفی است. ۰۳ کشیدگی منحنی مثبت است. ۴. داده های مسأله کافی نیست.
۱۲- با توجه به تساوی (اوا-P) = ۲۴D (n و D (n ، مقدار 11 چقدر است؟ * : * z . Y ү ү 人.1 ۱۳- به چند طریق می توان از ۱۲ کتاب که ۵ تای آن آمار و بقیه ریاضی هستند، یک کتاب آمار و ۲ کتاب ریاضی را به عنوان کتاب سال برگزید؟
\ . () . Y. Y・○ .Y \ \ . . Y **. .۱۴- اگر */p (A Bெ)= /6; 9 p (B) = e/P 9 p(A)= e باشد، رویدادهای A و B چگونه اند؟ ۱. مکمل ۲. مستقل ۳. ناسازگار ۰۴ وابسته
۱۵- در کلاسی ۵ دانشجوی دختر و ۱۰ دانشجوی پسر وجود دارد. اگر ۳ دانشجو به طور تصادفی انتخاب شود، احتمال اینکه هر
سه پسر باشند چقدر است؟
μ' . " μ ε . " л : \ 人
| ? q | р ү
የጻለየ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آمار برای کتابداران، آمار و احتمال مقدماتی
رشته تحصیلی / کد درس : کتابداری ۱۱۱۷۰۱۹ -، کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۱۲۱۹۰
۱۶- از ۶ کارمند یک کتابخانه، ۳ کارمند پنج سال یا بیشتر سابقه ی خدمت دارند. اگر ۴ کارمند به طور تصادفی از بین آنها انتخاب شوند، احتمالی اینکه دقیقاً ۲ کارمند پنج سال یا بیشتر سابقه ی خدمت داشته باشند چقدر است؟
t
o/P o)* ‘ .Y
o/ö, o/? ... )
۱۷- در کتابخانه ای ۳۰ درصد از دانشجویان به کتابهای درسی و ۲۵ درصد از آنها به مجلات تخصصی و ۱۰ درصد از آنها به هر دو دسته کتابهای درسی و مجلات مراجعه می کنند. اگر دانشجویی قصد داشته باشد که از کتب درسی استفاده کند. با چه احتمالی مجلات تخصصی را نیز مطالعه خواهد کرد؟
թա Y q : Y p : ) је Po ώ س{
۱۸- اگر ۰/۳ = (p (A و ۰/۴ = (p (B و ا/۰ = (p(E|A) = p(E|B باشد، مقدار (p(E کدام است؟
t
ο/ν o/o? . Y. .Y
o/l o/P ... )
۱۹- به طور متوسط در هر ساعت ۴ نفر به کتابخانه ای مراجعه می کنند. در صورتی که تعداد مراجعان از توزیع پواسن پیروی کند، احتمال آنکه در طول نیم ساعت، هیچ فردی به این کتابخانه مراجعه نکند چقدر است؟
– c : * * . Y. — p . Y P . ) e e e e
۲۰- هرگاه در تابع توزیع دو جمله ای ه ۱ = ( ۲ ) E و OT = P باشد، تعداد آزمایشها کدام است؟
% o . \: ૧ ૦ . Y ۲. ده سا loo . ) ۲- اگر (۹وه ۵) N - ۲. مقدارند که با مقدار استاندارد شده ی ۱/۲- = * متناظر باشد برابر است با: ১ে "/, ' я әјл " F; /* *
۲۲- مراجعه ی روزانه به یک دوره نوار ویدئویی آموزشی در بخش سمعی و بصری کتابخانه از توزیع پواسن با میانگین ۱۰ و واریانسی ۱۰ پیروی می کند. احتمال اینکه طی یک روز به این نوارها بین ۱۰ تا ۱۲ بار مراجعه شود چقدر است؟
\- V " o); P. -° •/1л ол “ o)r v מיץץ/8 ۲۳- تعداد کتابهای موجود در کتابخانه ای ه هه ۲۰ جلد است. به طور تصادفی ه ۵۰ کتاب از میان آنها انتخاب و مشخصی
گردید که Po نسخه به صحافی احتیاج دارد. حداکثر تعداد کتابهای کتابخانه که به احتمال ۹۵ درصد به صحافی احتیاج
دارد کدام است؟
དe དཔད་(A. ༈་ ャい%キ.Y YAY人 。Y Лоо . )
\•\•|\•\•የጻለየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۸***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :