نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۵۵ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ - مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین ( مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی ( استراتژیک ) ۱۲۱۸۱۱۹ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی،MBA، (الملل مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲، - ۱۲۱۸۲۶۸
۱- کدام مدل زیر انتزاعی ترین مدل است؟ ۱. مدل قیاسی آ مدل ریاضی ۳. مدل شمایلی
۲- عبارت صحیح را انتخاب کنید. ۱. تفکیک مدلهای بهینه سازی از نظر خطی و غیر خطی براساس تعداد محدودیتهای مدل است. آن استفاده از رایانه در بعضی مسائل برنامه ریزی خطی موجب رسیدن به جواب بهینه بهتری می شود ۳. استفاده از مدل ریاضی در مسائل پیچیده LF امکان پذیر نیست. آمدل ماکرونی و تئوری صف از نوع مدلهای احتمالی می باشند.
۳- کدامیک از موارد زیر از دلایل کاربرد مدل سازی در OR) می باشد؟ ۱. مدلها ۱۰۰٪ مشابه مسئله واقعی هستند ۲. مدلها باعث افزایش هزینه آزمایش و خطا می شوند. ۲. دستکاری مدلها سخت تر از دستکاری سیستم واقعی است. آمدلهای ریاضی موجب شبیه سازی زمان عملیات واقعی می شوند
۴- تعریف مسئله، شناخت راه حلی ، ارزیابی راه حلها، انتخاب یکی از راه حل ها فرایند سیستماتیک کدامیک از موارد زیر
است؟ ۱. تصمیم گیری آ ، تحقیق در عملیات
A— از مهمترین ویژگی های OR) تمرکز بر -------------- و داشتن رویکرد --------------- و نگاه مدلهای ................... است.
۰ تصمیم گیری مدیران -علمی - سیستمی - قیاسی آن هدف سیستم - سیستمی - علمی - ریاضی
۳. تصمیم گیری مدیران -علمی - سیستمی - ریاضی رویکرد - سیستمی - علمی - شمایلی
۶- کانون توجه OR بر چیست؟
۱. فرضیه سازی آن تصمیم گیری " : حل مسئله ۴. سازماندهی
የfየጫ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۹
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۵۵ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ - مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الملل) ، MBA، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی ( استراتژیک ) ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
۷- محدودیت های مسئله ناشی از : ) ... تابع هدف مسئله ャ。 محدودیت منابع و سیاست گذاری داخلی ۳. محدودیت متغیرهای تصمیم ۴. تعریف نادرست مسئله ۸- اگر هزینه تولید محصول B، A به ترتیب ۳ و ۴ واحد پولی و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید این دو محصول ۲و۵ نفر /
ساعت باشد و قیمت هر واحد از B ،A به ترتیب ۶ و ۸ تومان باشد به منظور حداکثر کردن میزان تولید این دو محصول کدام گزینه بیانگر تابع هدف این مسئله است؟
MAX Z= 3A + 2B . Y MAX Z= 3A+4B . ) MAX Z= 3A + 4B : * MAX Z= 2A + 5B : V
۹- مدت زمان تولید محصول B نصف مدت زمان تولید محصول A است .اگر تمامی منابع را برای تولید محصول A بکار ببریم ۱۰۰ واحد از A تولید میشود. محدودیت منابع کارخانه کدام است؟
A + B < 1 OO , f YA 4.B > 1 OO . Yʻ A+ /2 B s 100 Y A+ /2 B > 100 . )
\•\•|\•\•የfየጫ
صفحه ۲ از ۹
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - ندش ‘eع:T تحت اعتقاقع تعق حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۵۵ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ - مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الملل) ، MBA، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی ( استراتژیک ) ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
۱۰- شرکتی برای تولید محصولاتش از سه ماشین استفاده می کند.هزینه تولید سه محصول C ،B ،A به ترتیب برابر ۳۰۰و۲۰۰و ۲۵۰ واحد پولی است. زمان مورد نیاز برای تولید هر محصول با هریک از ماشینها طبق جدول زیر است. اگر ظرفیت ماشینها بر حسب ساعت به ترتیب برابر ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ ساعت باشد کدام گزینه مدل واقعی مسئله را نشان می دهد؟
ماشین ۳ ماشین ۲ || ماشین ۱ A ...Y ۰ ،۵ ..Y." Ᏼ •.) ...Y ۰ ،۵ C ..Y •.) ...Y
MAX Z = 3OO A + 2OOB + 25OC . ) ST: O.2A +0.1B+0.4C < 150 ...NA +0.2B + 0.1C < 200 ..Y.A - O.5B + O.4 C < 300
MAX Z = 1 50A + 2OOB +300C. Y
ST: O.2A 4. O.1 B 4. O.4C < 150 ..NA+ 0.2B +0.1C < 200
..Y"A 4-0.5 B +0.4 C < 300
MIN Z — 3OOA4. 2OOB 4.250 C. Yo ST: O.2A + O.1B 4. O.4 C s 150
..NA + 0.2B+ 0.1C < 200
..Y"A+ O.5B +0.4C < 300
MIN Z = 1 5OA + 2OOB + 3OOC , f ST: O.2A4- O.1 B4, O.4C<3OO ..УА+ 0.2 В+ 0.1Сs200 ..Y.A 4.0.5B+ O.4Cs250
۱۱- کدام گزینه زیر با فرضی تناسب متغیرهای تصمیم در مسائل برنامه ریزی خطی مغایرت دارد؟ ) ... خطی بودن تابع هدف ャ。 خطی بودن محدودیتها " وابستگی متغیرهای تصمیم آفرضی تناسب در همه حالات برقرار است
\•\•|\•\•የfየጫ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۹
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۳۵ تشریحی : ۵۵ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : پژوهش عملیاتی، پژوهش عملیاتی در جهانگردی، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات، تحقیق در عملیات ۱
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۵۸ -، حسابداری (چند بخشی ) ۱۲۱۴۰۴۶ - مدیریت جهانگردی ۱۲۱۸۰۰۹ -، مدیریت دولتی ۱۲۱۸۰۲۸ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۶۵ -، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)، مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، مدیریت بازرگانی (بازاریابی - بازرگانی بین الملل) ، MBA، مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات)، مدیریت اجرایی ( استراتژیک ) ۱۲۱۸۱۱۹ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۲۶۸ -، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۳۴۰۰۲
۱۲- کدامیک از شکلهای زیر نشان دهنده منطقه موجه یک مسئله برنامه ریزی خطی است؟
。ャ A ... )
>
۱۳- با توجه به مسئله ی زیر کدام گزینه صحیح است؟ MAX Z =3X1-3X2 ST: 3XI + 3X2 <18
Х1, Х2 > 0 ۱. منطقه موجه نامحدود - جواب نامحدود آن بدون منطقه موجه - بدون جواب بهینه ۳. منطقه موجه نامحدود - جواب محدود ۲. منطقه موجه محدود - جواب بهینه محدود
۱۴- تعداد جوابهای گوشه مسئله زیر چند تا است؟ MIN Z= 2 X + 3 X 2 ST: Х, + Х9 < 100 2XI +X2 <150 X143X2 < 150 Х1, Х2 > 0
\•\•|\•\•የfየጫ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۹***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :