نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۵۱۴۰ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۱- تابع بازگشتی زیر را در نظر بگیرید. زمان اجرای تابع کدام گزینه است؟ int funcsint n){ if(n<=2) return 1; else return funcsn-2) + func[n-2);
Ο(v") * οι", : « O(n log n) Y Ο (n") . !
۲- پیچیدگی زمانی تابع زیر کدام است؟ for(i=1; i3-n; it 4) for(j=1; j<=2*i; j++) for(k=1; k3=3; k++) cout:< i*j*k;
Ο(n") " O(n log n) . Y Ο (n). Y O(n") . )
۳- برای رابطه بازگشتی زیر که در آن d یک ثابت زمانی است کدام گزینه صحیح است؟ to-ws: }a x || T(n) e O(log n) t T (n)e O (n") -W T(n)e O(n log n) Y T(n)e O(n) .)
۴- آرایه دو بعدی بالا مثلثی [6..1] [6..1]A را در نظر بگیرید. اگر هر عنصر آرایه دو بایت فضا اشغال کند و عنصر [5] [4]A در
آدرس ۱۰۰۰ ذخیره شده باشد و پیاده سازی آرایه به صورت سطری باشد آدرس [3] [2]A کدام است؟ \·\入 .* १/\f . Y ጳ/\\ .\ い・い% 。い
۵- اگر یک درخت دودویی غیر تهی دارای ۲۰ گره دو فرزندی باشد چند برگ دارد؟ ** . * Y \ . Y. ャ・.Y \ १ . \ ۶- عبارت پیشوندی زیر داده شده است:
/-/+abc”+dc7d معادل پسوندی آن کدام است؟
ab+cd-/c7*+d/ . * ab+c/dc7*+-d/ . Y abc/+dc7*+d/- Y ab+C/dc+7*-d/ . 1010/101.0612
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۸

***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۵۱۴۰ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۷- سه پشته S2 ،S1 و S3 هر یک حاوی دو عدد به صورت زیر داده شده اند.
2 4 6 1 3 5 st s2 S3
عملگرهای (poppush(i,j و (pop(i بر روی این پشته ها به صورت زیر تعریف شده اند: (poppush(i,j: یک عنصر از بالای پشته Si خارج کرده و بالای پشته Si قرار می دهد. (pop(i: عنصر بالای پشته Si را خارج کرده و چاپ می کند. برای چاپ اعداد ۱ تا ۶ به صورت ۱، ۳، ۵، ۲، ۴ و ۶ عملگر poppush را حداقل چند بار باید به کار برد؟
* : * A . Y. z . Y や 。い
۸- برای بررسی تطبیق پرانتزها، کروشه ها و آکولادها برای عبارت زیر پشته مورد استفاده، گنجایش حداکثر چند عنصر را باید داشته باشد ؟ {x+(y-[a-b]*c-[(d+e)])}/(j-(k-[l-n]))
* : * \ z : Y ༢ . ད་ \ ו. "ז
۹- عناصر صف های C1 و C2 به ترتیب از چپ به راست به صورت زیر است: O1:2, 7, 1, 5, 4, 6, 3 O2:2, 4, 7, 5, 3, 6, 1 پس از اجرای قطعه کد زیر محتوای صف C3 از چپ به راست کدام است؟ i=0; while(!empty(O1) && !empty(O2)){ x= delete(O1); y= delete(O2); if(x==y) add(O3, i); }
1, 5,3 . . 7, 1, 4 Y 2, 5, 6 Y 1, 4, 6 . )
1010/101.0612
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۸
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۵۱۴۰ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۱۰- اگر بخواهیم تنها با استفاده از تعدادی صف عناصر یک پشته را بدون تغییر به پشته دیگری منتقل کنیم کمترین تعداد صف
لازم چند تا است؟ \ . Y. * . )
ャ.ャ ۴. حتماً باید از پشته استفاده کرد.
۱۱- اگر یک صف دایره ای را در آرایه ای به طول ۱۰ پیاده سازی کرده باشیم و 3=R و 7=F باشد، تعداد اقلام صف چند تا است؟
۱۲- تابع زیر چه عملی روی لیست پیوندی انجام می دهد؟ void func|node *list){ if(list) if(list->next == null}{ free(list); list= null; } else funcslist->next);
}
) ... اولین گره را حذف می کند. ۰۲گره ماقبل آخر را حذف می کند. ۳. دومین گره را حذف می کند. ۴. آخرین گره را حذف می کند.
۱۳- حاصل اجرای تابع زیر بر روی لیست پیوندی یک طرفه (۳و۲و۱) که ابتدای لیست ۱ و انتهای لیست ۳ است، چیست؟ int func[node *list){ if(list == null) return 0; else if(list->next la null){ return list->info + funcslist->next) + func[list->next->next); else return list->info;
い・い・ハ・Y・%いY
صفحه ۳ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ساختمان داده ها، ساختمان داده ها و الگوریتمها، ساختمان داده هاوالگوریتمها
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۲ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )، علوم کامپیوتر(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۵۱۴۰ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۴ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۲۰
۱۴- اگر اعداد ۵ و ۴ و ۳و۲و۱ به ترتیب وارد پشته شوند کدام ترتیب خروجی اعداد از پشته امکان پذیر نیست؟
۱. ۴ و ۵و۳و ۲ و ۱ ۱.۲ و ۳و ۲ و ۵و ۴ ۳. ۵ و ۱ و ۲ و ۴ و ۳ ۱.۴و ۵ و ۲ و ۴ و ۳
۱۵- تابع زیر بر روی یک درخت دودویی چه عملی انجام می دهد؟ int funcsnode *root){ if(root->left 1- null && root->right = null) return 1+funcsroot->left) + func[root->right); else return 0
۱. تعداد گره های درخت را محاسبه می کند. ۲. تعداد گره های دو فرزندی درخت را محاسبه می کند. ۳. تعداد گره های غیر برگ درخت را محاسبه می کند. ۴. تعداد برگ های درخت را محاسبه می کند. ۱۶- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. اگر پیمایش پیشوندی و پسوندی یک درخت دودویی را داشته باشیم آن درخت به طور یکتا قابل رسم است. ۲. در پیمایش میانوندی درخت با استفاده از پشته تعداد PUSil ها برابر با تعداد برگهای درخت است. ۳. در پیمایش پیشوندی درخت با استفاده از پشته تعداد POP ها برابر با تعداد فرزندان راست درخت است.
۴. در پیمایش پسوندی درخت سمت راست ترین گره آخرین گره ملاقات شده است.
い・い・ハ・Y・%いY صفحه ۴ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :