نمونه سوال درس روش های محاسبات عددی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روش های محاسبات عددی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی، محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : - مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۷۵ ( مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوا، - ۱۱۱۵۱۷۹ فضا، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی شیمی.، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی برق -قدرت، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) ۱۵۱۱۰۷۵ - ، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه ۱۵۱۱۰۷۶
استفاده از ماشین حساب ساده ، ماشین حساب مهندسی مجاز است - با فرض اینکه "/" و ""/* = تقریبی از A باشد تعداد ارقام با معنای درست ، برابر است با:
) . \ y . r ャ.Y ۴. صفر
۲- بسط عدد ۹/۶ در مبنای ۲ کدام است ؟
1001/001 . " 1001/1001 -W 101/101 -‘ 1001/101 . " - [-2,2]., X = ... '
معادله * x در بازه چند ریشه منفی دارد؟
ャ.や y . r صفر 。ャ \ . )
" اگر "* " دنباله تکرار روش تکرار ساده و همگرا به ریشه ) باشد و "T" * باشد آنگاه مرتبه همگرایی روش تکرار ساده برابر است با...
۱. یک ۲. دو ۳. حداقل یک ۴. حداقل ۲
A— کدامیک از روشهای زیر برای تعیین ریشه یک معادله همگرایی تضمین شده دارد؟
۱. روش نیوتن ۲. روش تکرار ساده ۲: روش تنصیف ۴. روش وتری
-۶ (تا) اL را برای تابع جدولی زیر بیابید: i O 1. 3 4 f -12 || 0 || 6 || 12 x-8 x +19.x-12 " x-8 x +19.x-12 " –8 12 x -7x +12x " —x'+8x-19x+12 " 6 12
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۹۷۱ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۶***
. . .
藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی، محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۵۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۷۹ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوا فضا، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی شیمی.، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی برق -قدرت، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) ۱۵۱۱۰۷۵ - ، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه ۱۵۱۱۰۷۶
—W برای تابع جدولی زیر ]0,1,2|f برابر است با: JXC; -1 O 1 2 3 f 3 2 -1 4 5 5 t * . r _Y Y _\ . ) 3 1] | 7x, —4x, = 12 —A یک تکرار از روش گوس - سایدل برای تعیین جواب دستگاه 0 = 6۲ - و 12 + 4۲- با انتخاب بردار اولیه |1 = ۲ 1|| | –6x, +14.x, = 0 کدام است ؟ 1.7143] : * 1.2619] - Y 22857l V 22857] .) x = 0.5714 x = | 1 x = 0.8333 x = 1.2619 0.2449 0.4286 0.4286. 0.5408|| ۹- فرمول گوسی سه نقطه ای برای چه چند جمله ای هایی دقیق است؟ ۱. چند جمله ای ها تا درجه ۵ ۲. چند جمله ای ها تا درجه ۷ ۳. چند جمله ای ها تا درجه ۳ ۴. چند جمله ای ها تا درجه ۱ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۹۷۱ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۶***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی، محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۵۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۷۹ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوا فضا، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی شیمی.، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی برق -قدرت، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) ۱۵۱۱۰۷۵ - ، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه ۱۵۱۱۰۷۶
:__ –1 -- -- - * - Sin ' (0/423 ---- - - -- * , エ... —\. با استفاده از مقادیر تابع جدولی زیر می خواهیم تقریبی برای ) ( بیابیم. از کدام روش درونیابی می توانیم استفاده کنیم . 3, 0" 10° 20° 30"
sin x | 0 | 0/1736 | 0/3420 | 0/500
۱. تفاضلات پیشرو ۲. تفاضلات تقسیم شده نیوتن
۰۳ درونیابی استرلینگ ۴۔ تفاضلات پسرو
۱۱- درجه چند جمله ای درونیاب نقاط (۲ و ۰)، (۵ و۱)، (۱۴ و ۲)، (۳۵ و ۳) و (۷۴ و ۴) کدام است ؟
۱. پنج ۲. چهار ۳. سه ۴. دو -- - - z 10 * . . - - * π -- - –țY می خواهیم مقدار ۲/cos\d ۲ | به روش سیمپسون را طوری بیابیم که خطای حاصله کمتر از شود. حداقل تعداد 0 بازه ها کدام است؟ 人.* * . r A Y 2. \ (! —Wy - x)dx با استفاده از قاعده رامبرگ می خواهیم )s f(x را تقریب بزنیم. مقدار " از کدام رابطه بدست می آید؟ 4° R(3,1) — R(2,1) , V 4RCŞ,1)–4R(2,1) . ) 3 3 4° R(3,1) – R(2,1) * 4R(3,1) — R(2,1) . Y 32 3 2 dx —Wo –2 2 برای محاسبه تقریبی ۲ - کدام روش را نمی توان بکار برد؟ ۱. نقطه میانی ۲. رامبرگ ۰۳گوس دونقطه ای ۴. گوس سه نقطه ای | ۶ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از \•\• |\•\•የጫW ***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روشهای محاسبات عددی، محاسبات عددی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چند بخشی )، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چند بخشی ۱۱۱۵۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی )، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی )، مهندسی مدیریت پروژه (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۷۹ - ، مهندسی عمران - نقشه برداری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک .، مهندسی خودرو، مهندسی هوافضا - هوا فضا، مهندسی متالورژی ومواد - متالورژی صنعتی، مهندسی شیمی.، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی برق -قدرت، مهندسی برق - کنترل، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی) ۱۵۱۱۰۷۵ - ، مهندسی راه آهن - سازه های ریلی، مهندسی راه آهن - بهره برداری، مهندسی راه آهن - جریه ۱۵۱۱۰۷۶
| y' =e” -WΔ
تقریبی از (/) با استفاده از روش تیلور مرتبه دوم برای معادله دیفرانسیل ا=(0) t با 0/1 = / کدام است؟
γ/γ . Δώ . * \|\ . Y. \ |\ . \ . Y \ |\ \ . )
۱۶- در روش تجزیه ؟ = که با ماتریس پایین مثلثی واحد است کدام خاصیت برقرار است ؟
det A = det(L) . Y det A = (det(R))? :)
det A = (det(L))? * det A = det(R) . V
۱۷- مقادیر ویژه ماتریسی دی A برابر ۲ و ۱- و ۲- می باشد. اگر B = 2A * - 3A مقادیر ویژه B :
) . f-ది-Y\- ۲. ۲ و ۵ و ۱۴ ۳. ۲ و ۱- و ۱۴ ۴. ۲- و ۱- و ۱۴
–1 3 0 1 || —WA
- 2 2 ام , ماز = A حمله ثابت معادله مشخصه ا،٠ر د اس را: برای برنا () () - () جمله دابت رنتی برابر با
1 –)4 -- -- ,b - - — . . . . . . - اگر برازش *** ?)ax+b( را برای جدول داده های زیر بکار ببریم" به ترتیب برابر با:
Y, • • |\ 一V·入乡VA * ۱/۰۸ ۱. ۱/۵ و
\•\• |\•\•የጫWنیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :