نمونه سوال درس شیمی دارویی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیمی دارویی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : شیمی دارویی رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )۱۱۱۴۰۵۲ ۱- در داروهای فنیل اتیلی آمین، ارجحیت الگوی استخلافی روی حلقه آروماتیک چیست؟
۱. استخلاف در ناحیه ۲و ۴ ۲. استخلاف در ناحیه ۳و ۴
۳. استخلاف فقط در ناحیه ۴ ۴. استخلاف فقط در ناحیه ۲ ۲- از فرایند پارک - دیویسی برای تهیه چه دارویی استفاده می شود؟
۱. سالبوتاملی ۲. بوفینان ۳. کلرامفنیکلی ۴. تیامفنیکل ۳- داروی دیکلوفناک دارای ساختار شیمیایی زیر است، این دارو به کدام گروه متعلق است؟
COOH ΝΗ Cl C|
۱. دی فنیل متان ها ۲. فنیل آلکیل آمین
۳. آریل آلکانوییک اسیدها ۴. دی بنزوسیکلوهپتاتران ها ۴- سنتز بیشلر - ناپیرالسکی برای سنتز کدام ناجور حلقه می باشد؟
۱. کینولین ۰۲ پیریدین ٠٢ ايزوکينولين آ، پیپیریدین ۵- محصول فرایند کولبی - اشمیت ۳- آمینوفنول چه ماده ای است؟
۱. ۴-آمینو بنزوییک اسید ۲. سالازو سولفاپیریدین
۴۰۳-آمینواسالیسیلیک اسید آ، استیل سالیسیلیک اسید ۶- سولفونیل اوره ها ساختار اصلی کدام داروها را تشکیل می دهند؟
۱. داروهای خوراکی ضد دیابت ۲. داروهای درمان نقرسی
۳. داروهای ضد افسردگی ۴. داروهای ضد باکتری ۷- کدامیک از داروهای زیر به گروه دی فنیل متان ها تعلق داشته و ضد حساسیت می باشد؟
۱. ارفنادرین ۲. ایبوپروفن ۳. دیفن هیدرامین ۴. ناپروکسن ۸- داروهای دارای هسته آنتراسنی در چه مواردی استفاده می شود؟
۱. ضد قارج ۲. مسکن روانی ۳. ضد اسپاسم ۴. ضد باکتری
ץץ"ן"ן. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۹***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی دارویی رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )۱۱۱۴۰۵۲ ۹- کدامیک از ناجور حلقه های پنج عضوی زیر در ترکیبات دارویی بطور نسبی کم وجود دارد؟ ۱. فوران ۲. تیوفن ۰۳ پیرول ۰۴ پیرولیدین ۱۰- محصول واکنش زیر کدام ناجور حلقه است؟ S Ο нм N" + в с H ۱. ۱، ۳، ۴-تیادی ازولی ۱۰۲، ۲، ۵- تیادی ازول ۱۰۳، ۳- تیازولیدین ۱.۴، ۳- تیازول ۱۱- از داروهای زیر کدامیک به گروه فنیل پروپیل آمین ها تعلق دارد؟ ۱. لیدوفلازین ۲ - دیفنو کسیلات ۳. آزاسیکلونول ٠٢ کلن بوترول ۱۲- از آنتی بیوتیک های زیر کدامیک دارای وسیع ترین طیف فعالیتی می باشد؟ ۱. سفاوتتان ۲. سفاکلر ۳. آزاکتام ۴. زینام
۱۳- بیزا کودیل یک داروی ملین است که از واکنش پیریدین ۲- کربوکسالدهید با دو مول فنل در مجاورت سولفوریک اسید و سپس استیل دار شدن بوسیله ی انیدرید استیک تهیه می شود، ساختار شیمیایی این ترکیب چیست؟
- }_{{ } 。ャ no-( ) ) ... W OH
Ο f Ο . Y.
o's o's
&
o–( )—o no-( )—o N 2 SN ހަހި S S |
A joy ץץ"ן"ן. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ تا صفحه***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شیمی دارویی رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )۱۱۱۴۰۵۲
۱۴- از داروهای زیر کدامیک به دسته آنیلید ها تعلق دارد؟
OMe 。ャ ઠ 脚 ... W Ο Η.Ν Ν 2 * / \– soCl H
f . Y. Br O Ν Ν СН, | H Сон сн,
CH NH,”* Br ۱۵- باربیتوریک اسید ها دارای کدام ناجور حلقه می باشند؟ ۱. پیپرازین ۰۲ پیرازین ۰۳ پیریمیدین ۴۔ مورفولین
۱۶- کدامیک از سیستم های بی سیکلیک زیر سفام نامیده می شود؟
S ャ S. . )
只] ! o Ο Ο S f S Сн, у ੋਂ ே Ο сон Ο сон
۱۷- ترکیبات دارای کدام ناجور حلقه در تهیه ی داروهای ضد کرم کاربرد دارد؟
۱. فنوتیازین آ، پیریدین ۳. ۲- ایمیدازولین آ، بنزیمیدازول ۱۸- در محصول واکنش زیر چه نوع ناجور حلقه ی ایجاد می شود؟
அ NH CS, Н, + н,NTCS-21 2 حهـ
۱. ایمیدازول ۱.۲، ۳، ۴- تیادی ازولی ۳. ایمیدازولین ۱۰۴، ۲، ۵- تیادی ازول
ץץ"ן"ן. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۹***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - is: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شیمی دارویی
رشته تحصیلی / کد درس : شیمی (محض )۱۱۱۴۰۵۲
۱۹- واکنشگرهای لازم برای سنتز زیر بترتیب عبارتند از:
CH CH3 CH3 o H3C 3 QH2 + C2H5OOC–CH3 —- T مـ< N ΟΝ ΟΝ Ο H2N Ο H„NOH, NaOC2H, v HCl, NaOC.H., .. HCl, NaHSO, t H„NOH, NaHSO4 v
۲۰- واکنشگر لازم برای انجام واکنش زیر چیست؟ Oso.9-2O Ο “O'” - © () COOH
AlCl, / C.H.NO, NaОн / н„О у ΚΟΝ. Υ K.CO, / Cu .)
۲۱- مهار کننده های گیرنده بتا بطور عموم دارای چه واحد ساختاری می باشند؟ ۲۰۱، ۴-دی هیدروکسی بنزوییک اسید ۳۰۲- آریل اکسی پروپان -۲- ال آمین
۲۰۳، ۴، ۶-تری یدوبنزوییک اسید ۲۰۴، ۳، ۴- تری آمینو بنزوییک اسید
yy_ در ساختار کدامیک از ویتامین ها ی زیر حلقه ی پیریدینی وجود دارد؟
۱. B1 (تیامین) ۲.BG (پیریدوکسین) C .۴ Κ1. Υ (آسکوربیک اسید)
ץץ"ן"ן. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۹
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :