نمونه سوال درس فیزیک عمومی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فیزیک عمومی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : فیزیک عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۱۱۳۲۵۸
استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
. F 公 ヘ へ -エ 公 ヘ、ヘ —W زاویه بین بردارهای B = - i - 3} - k • A = 2i – j + k چند درجه است؟
۱. ۹۰ درجه ۱۸۰۰۲ درجه ۳. صفر درجه ۴. ۳۰ درجه -> -- - - 2 —Y
اگر AB = -;= AB باشد زاویه میان A و : چقدر است»
۱. ۴۵ درجه ۲. ۶۰ درجه ۱۳۵۰۳ درجه ۳۰۰۴ درجه
۳- کدام یک از کمیتهای زیر برداری است؟
۱. طول ャ。 چگالی .Y . تندی .Y . شتاب f— ذره ای در امتداد محور X ها طوری حرکت می کند که تغییرات مختصات آن بر حسب زمان از رابطه
x = (3 - 5t + 6t :) m (برحسب متر) است. سرعت اولیه این ذره کدام است؟
- Y -
“ 5m/s V,, = 5—6 t و در جهت منفی محور X ها
f .* m/s 6 و در جهت مثبت محور X ها m/s 3 و در جهت مثبت محور X ها
* سازنده اتومبیلی ادعا می کند که محصول وی می تواند در مدت ۵ ثانیه از حالت سکون به km/h 72 برسد. اگر شتاب حرکت
ثابت باشد مقدار آن، حقدر است؟ - - را آنی اجتننفر
2 m/s” " 4 m/s” " 14.4 m/s’ 360 km/s” ”
۶ - گلوله ای که از بالای برجی از حالت سکون رها شده است پس از سقوط به اندازه d سرعتش به V رسیده است. این گلوله از این لحظه به بعد چه مسافت دیگری باید سقوط کند تا سرعتش به N2 V
برسد؟ f : « .Y ... )
2d N2d d d/V2 ۷- گلوله ای را از ارتفاعی رها می کنیم و درست یک ثانیه بعد گلوله دیگری را از همان ارتفاع رها می کنیم. فاصله میان دو
گلوله ۲ ثانیه پس از رها شدن گلوله دوم برابر است با: (شتاب جاذبه را m/so 10 در نظر بگیرید)
20 m ' 25 m " 10 m " 5 m ^
い・い・ハ・Y・)%Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۶


***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : فیزیک عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۱۱۳۲۵۸
۸- اگر زاویه شلیک توپی از ۳۰ درجه به ۶۰ درجه تغییر یابد ارتفاع ماکزیمم گلوله چند برابر خواهد شد؟
۱. یک برابر ۲. سه برابر .N3 f V3 . Y برابر برابر 2
۹- در شکل زیر مسیر حرکت چهار گلوله را مشاهده می کنید. این گلوله ها با سرعت یکسان در شرایط خلا شلیک شده اند.
کدام یک مدت بیشتری در فضا می ماند؟
アエアエ不エ不エ不エアエアエアエ不アエアア
D . . C . Y. B . Y. A . )
۱۰- وزن جسم A روی زمین ۲۵N و وزن جسم B روی ماه نیز ۲۵N است. کدام یک از گزینه های زیر درست است؟
۱. سنگینی B شش برابر سنگینی A است.
۲. سنگینی A شش برابر سنگینی B است.
۳. جرم هر دو جسم یکسان است.
۴. یکی از اجرام سنگین تر است، ولی تعیین جسم سنگین تر ناممکن است. WW— دو قطعه به جرمهای m و m به هم بسته شده اند و با نیروی ثابتی کشیده می شوند، سطحی که بر آن می لغزند
بدون اصطکاک است. نسبت کشش های Ti/T عبارت است از:
Τ1 Τ2 > m1 >
m2 /下イエ不アエ不ア
。ャ - ... ) m/m, T = T, یک ، یعنی
m,/(m + m,) . Y. m/(m + m,) . Y.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶
い・い・ハ・Y・)%Y
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فیزیک عمومی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۱۱۳۲۵۸
- –țY در شکل زیر اگر F = 100 N| باشد، جعبه ۱۰ کیلوگرمی با سرعت ثابت به طرف بالای سطح شیبدار حرکت می کند.
ضریب اصطکاک مAl را پیدا کنید.
(g = 10 m/s )
$30 (V3–1)/J3 1/V5 J3 2/V3
۱۳- گلوله ای به نخی بسته شده و در سطح قائم روی محیط دایره ای حرکت می کند. اگر سرعت حرکت گلوله در بالاترین و پایین ترین نقطه مسیر برابر باشد، اختلاف دو کشش موثر بر نخ در بالاترین و پایین ترین نقطه مسیر بر حسب W (وزن گلوله) چقدر است؟
2V . * *W . Y. *W Y YW . — .* * ۵ کسله گ طسقه دهم به طسة ختمان، مح، آه، د. اگ او اتفاع یک طبقه ۳ مت باشد، کا، انحام شده ۱۴- شخصی جسم ۵ کیلوگرمی را از طبقه دوم به طبقه اول ساختمان می آورد. اگر ارتفاع یک طبقه ۳ متر باشد، کار انجام توسط شخصی چقدر است؟
(g = 10 m/s ) – 150 j " 15 j . –50 j 150 j \ い・い・ハ・Y・)%Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۶

***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : فیزیک عمومی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر، مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۱۱۳۲۵۸
۱۵- در شکل زیر میزان فشردگی فنر را به دست آورید. (از اصطکاک صرف نظر کنید) (*g = 10 m/s)
2 kg
۱۶- جسمی توسط طنابی روی سطح با اصطکاکی کشیده می شود و به اندازه ۲ متر جابجا می شود اگر سرعت جسم در طی این حرکت ثابت باشد، کدام جمله زیر صحیح است؟
. به دلیل اینکه جسم جابجا شده است، کار نیروی طناب بزرگتر از کار نیروی اصطکاک است. ۲. طناب روی جسم کار منفی انجام می دهد.
۳. کل کار انجام گرفته روی سیستم طناب و جسم برابر صفر است.
نیروی طناب از نیروی اصطکاک بیشتر است. " توان یک اتومبیل KW 75 است و اتومبیل با سرعت ثابت Km/h 100 حرکت می کند. نیروی پیشرانی که
موتور به اتومبیل وارد می کند، کدام است؟
7.5 N + 0.75 N Y 2,7 N -‘ 2.7×10° N "
۱۸- جسمی را در نقطه ای که ارتفاعش از سطح زمین h است روی سطح شیبداری می گذاریم. این جسم با سرعت v = ۱/05 h به پایین سطح میرسد. چه کسری از انرژی اولیه گلوله صرف مقابله با اصطکاک شده است؟ to : « 。ャ ... )
W2 W2 3 1
2 4 4 4.
= صفحه ۴ از ۶
۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۶۶۲ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :