نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ساختمان داده ها نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : ساختمان داده ها
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (محض )، ریاضی (کاربردی ) ۱۱۱۱۰۷۳ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۹۳ ۱- تعداد تکرار خط سوم در قطعه کد زیر چند است ؟
for(int i−1; ion+1; it: )
for(int j=i-F1; j<=n; j++)
Х+=1; (N-1)(N+1)/2 . * N(N-1)/2 . " N(N+1)/2 . Y N* . ) ۲- یک آرایه ۱۰×۱۵ از عناصر ۴ بایتی را که دارای ۵ عنصر غیر صفر می باشد را با استفاده از روش نمایش ماتریس اسپارسی ذخیره می نماییم. در این صورت چند بایت حافظه مصرف می شود ؟ 2. . * 2. . . Υ γγ. γ. ΥΔ . . Υ
۳- یک آرایه دو بعدی D با ۶ سطر و ۱۲ ستون از اعداد ۲ بایتی را به صورت ستونی در قسمتی از حافظه و با آدرس پایه ۱۰۰
ذخیره می نماییم. آدرس [7] [3]D را بدست آورید. (لازم بذکر است اولین اندیس سطر و ستون این آرایه صفر می باشد.)
\ १ . . γΛφ. γ' * y* . Y Υώ . . ۴- کدامیک از دستورات زیر در پیاده سازی عمل حذف از پشته مفید می باشد ؟ if(lempty()) return item [mysop++] ...Y if(lempty()) return item [++myTop] .) if(!empty()) return item [myTop--] . . if(lempty()) return item [--myTop]."
A— در یک ساختار صف حلقوی با 7=n و 5=F و R= O کدام مورد صحیح است؟ ۱. صف تنها یک عنصر دارد. ۲. صف تنها یک فضای خالی دارد. ۳. صف پر است. ۴. صف خالی است.
۶- حذف یک گره از لیست ساده با داشتن کدام اشاره گرها قابل پیاده سازی است؟
. اشاره گر به گره ای که باید حذف شود و گره انتهای لیست . ۲. اشاره گر به گرهی که باید حذف شود. ۳. اشاره گر به گره ای که باید حذف شود و گره قبل از آن .
۴. اشاره گر به گره ای که باید حذف شود و گره بعد از آن .
γ«Υ /Υ »Υ ΛΥ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : ساختمان داده ها
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (محض )، ریاضی (کاربردی ) ۱۱۱۱۰۷۳ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۹۳ ۷- حداکثر تعداد گره ها در یک درخت دودویی به عمق K، برابر است با: )... 2-1 k1 .۳ 2^+1 .Yر ۴. 1-kر
۸- چند درصد از پیوند های یک درخت ۱۰ تایی با ۵ گره ، تهی است؟
人.* 人Y.Y १Y . Y \人.1 ۹- پیچیدگی زمانی تابع درج کردن یک عنصر جدید به درخت heap با کدام گزینه برابر است؟
O(log2 n) . Y. O (loga loga n ). Y. O(n log2 n) Y O (n log2 log2 n) . ) ۱۰- الگوریتم مرتب سازی انتخابی:
۱. از مرتبه (O(n log n بوده و پایدار نمی باشد . ۰۲ از مرتبه (O(n log n بوده و پایدار می باشد .
۳. از مرتبه (O(n بوده و پایدار نمی باشد. ۴. از مرتبه (O(n بوده و پایدار می باشد.
۱۱- کدام روش مرتب سازی غیر درجا است؟
۱. مرتب سازی سریع ۲. مرتب سازی ادغامی ۳. مرتب سازی درجی آ، مرتب سازی حبابی
۱۲- پیچیدگی زمانی الگوریتم زیر کدام است ؟
while(i>=1){ i=i/3; х+=2;} O(n°) . . O(logs n) . V O(log2 n) Y O(n°) . )
۱۳- مرتبه اجرای الگوریتم زیر چیست؟
Int f(int n) {if (n==1) return 1; else return f(n-2)*f(n-2)+1;}
O(n°) t Ο(2"/"). * Ο(2"). O(n ) . )
= صفحه ۲ از ۴
;1010/10.1087 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : ساختمان داده ها
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (محض )، ریاضی (کاربردی ) ۱۱۱۱۰۷۳ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۹۳
۱۴- برای ضرب سه آرایه 5*C62 ،B56 ، A3 بصورت A*B"C حداقل چند عمل ضرب باید انجام شود؟
入·.* \ xz . የ \人·.Y १ • . ۱۵- عبارت پسوندی معادل عبارت ریاضی "a"(b/C)+(d-a) "b " چیست؟(با توجه به اولویت عملگرها) a b c /* - d a * b + . Y. a * b c /* - d a * b + . ) a b C / d a — b " + . . a b C /* d a —b * + . Y.
۱. کوچکترین گره در یک درخت جستجوی دودویی همیشه برگ است. ۲. درج در یک درخت جستجوی دودویی میتواند در زمان حداکثر (1)O انجام شود. ۳. پیمایش میانوندی یک MAXHEAP عناصر مرتب شده خواهد بود. ۴ . پیمایش میانوندی یک درخت جستجوی دودویی عناصر مرتب شده خواهد بود. ۱۷- یک درخت دودویی پر با ارتفاع ۸ می بایست چند گره داشته باشد؟(ریشه در سطح ۱ فرضی شود) いY人. f \ Yy . Y. ΥΔΔ . Υ Yめ% .い
۱۸- پیچیدگی کدامیک از الگوریتمهای مرتب کننده زیر بر حسب تابعی از اندازه ورودی ، در حالت متوسط و در بدترین حالت با هم متفاوت است؟
Quick Sort Insertion Sort . Y. Heap Sort Y Merge Sort .)
۱۹- لیست زیر را در نظر بگیرید، اگر عنصر اول به عنوان محور انتخاب گردد، کدامیک از خروجی های زیر مرحله اول الگوریتم مرتب سازی سریع می باشد ؟ Α. Λ. Υγ. Δ. Υ.Δ. γΥ". ΥΥ"
A y q үү ү у ү ү' үү” . Ү A \ Y“ A N \ V \ N Y Y“ . Д. М. д ү ү ү у ү ү ү ү . f ཤི A(》 ད V ད /》 ༣ ད” ད་ ལྟ་“. ད་
۲۰- پیمایشی POSTORDER یک درخت بصورت DEBFCA می باشد. کدامیک از گزینه های زیر پیمایشی PREORDER آن را
نشان می دهد؟ DBEACF , f DABCEF . Y ABDECF . Y ACEDBF . ) γ«Υ /Υ »Υ ΛΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ساختمان داده ها
رشته تحصیلی /کد درس : ریاضی (محض )، ریاضی (کاربردی ) ۱۱۱۱۰۷۳ -، مهندسی مدیریت اجرایی (چند بخشی ) ۱۱۱۵۱۹۳ ۲۱- در یک گراف جهت دار بیشترین تعداد یالها چقدر است؟
N。N : * NXN/2 . " N(N-1) Y N(N-1)/2 . )
ץץ- یک لیست پیوندی دو طرفه با ۱۰ گره در حالت حلقوی دارای چند اشاره گر غیر NULL است ؟
\A f ャ人.Y ャ・.Y * . . )
۲۳- در مورد درخت (Maxheap) و مرتب سازی هرمی می توان بیان کرد: ۱. هر مسیری از ریشه به برگ به صورت صعودی مرتب است. ۲. هرم نامرتب است. ۳. هر مسیری از ریشه به برگ به صورت نزولی مرتب است. .Y . هرم کاملا مرتب است. ۲۴- فرض کنید یک آرایه ۹۰۰ عنصری مرتب شده باشد. بیشترین تعداد مقایسه ها برای یافتن یک عنصر در این آرایه با استفاده از الگوریتم جستجوی دودویی چیست؟
Лa a . f १. . Y A Y \ . . )
۲۵- کدام روش مرتب سازی پایدار است؟
۱. مرتب سازی سریع آ، مرتب سازی هرمی ۳. مرتب سازی انتخابی ۴. مرتب سازی حبابی سوالات تشریحی ۱- الگوریتم جستجوی عمقی را با شروع از راس آغازین V از گراف G بنویسید. ۱،۴ نمره ۲- در یک لیست دوپیوندی، تابع حذف گره از لیست دوپیوندی را ارائه دهید. ۱،۴ نمره ۳- تابع درج یک عنصر در درخت ItlaXheap را بنویسید و پیچیدگی زمانی آنرا تحلیل کنید. ۱،۴ نمره ۴- توابع DUSh DOD را در پشته های چندگانه بنویسید. ۱،۴ نمره ۵- تابع افزودن عنصر به صف پیوندی را بنویسید. ۱،۴ نمره γ«Υ /Υ »Υ ΛΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :