نمونه سوال درس اخلاق حرفه ای نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اخلاق حرفه ای نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اخلاق حرفه ای
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۱۵
۱- چه کسی اخلاق را به اخلاق نیک و بد تعریف می کند؟
) ... علامه مجلسی Y. فیض کاشانی ۳. علامه جعفری f ملاصدرا
۲- علامه جعفری ریشه اساسی اخلاق را چه می داند؟
۱. جستجوی کمالی ۲. اخلاق نیک ۳. جستجو در مذهب ۴. صفات پایدار نفسانی
۳- محوریت اخلاق از دیدگاه اپیکور چیست؟
۱. عدالت ۲. فضایلی ۳. رفتار ۴. لذت
۴- فلاسفه اسلامی در مورد اخلاق چه نظریه ای را ارائه نموده اند؟
۱. عقلی و اراده ۲. وظیفه گرایی ۳. عدالت ۴. لذت
A— شناسایی و تبیین اساسی ترین احکام اخلاقی، هدف کدام بعد از اخلاق دهی باشد؟
۱. اخلاق هنجاری ۲. فرا اخلاق ۳. اخلاق حرفه ای ۴. اخلاق کاربردی
۶- کدام یک از پنج نظام عمده اخلاقی قراملکی زمینه استثمار اقلیتی از جامعه را برای کسب منفعت اکثریت فراهم می کند؟
۱. نظریه عدالت فراگیر ۲. نظام وظیفه گرا ۳. نظام آزادی گرا ۴. نظام فایده گرا
۷- کدام یک از موارد زیر ویژگی های اصلی یک حرفه را از نظر فرلاند بیان نمی کند؟
۱. آموزش و تجربه رسمی و غیر رسمی ۲: اعطای جواز به دست اندرکاران
*. سازمان رسمی برای حمایت از حرفه ای شدن ۲. مجموعه ای از دانش تخصصی و مهارت های فنی
۸- از نظر فینیکسی وظیفه اساسی کتابخانه چیست؟
۱. توجه به خلق و نگهداری مجموعه ۲. نیک نشان دادن اطلاعات ثبت شده
۳. توجه به نیازهای گسترده تر جامعه ۲. تمرکز انسانی بر جنبه های انسانی خدمات کتابخانه
۹- کدام یک از نظریه پردازان معتقد است که هر عمل قانونی اخلاقی نیست؟
۱. بواز Y. الوانی .Y . زواس f ويتاکر
۱۰- قوانین اخلاقی نخستین بار توسط چه کسی و در چه قرنی مطرح گردید؟
۱. مری پلامر - ۱۹ ۲. مو کهرجی - ۱۹ ۳. قراملکی - ۱۹ ۴. الوانی - ۱۸
f וזוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳

***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اخلاق حرفه ای
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۱۵
۱۱- کدام یک از اصول اخلاقی زیر در زمینه اشاعه اطلاعات مربوط به روند چکیده نویسی و نمایه سازی است؟
۱. اصل رازداری ۲. اصلی کمالی ۲. اصل عینیت ۴. اصل در اختیار بودن
۱۲- این که کتابدار باید هر نوع سانسور و ممیزی مدارک و منابع فراهم آوری شده و اطلاعات عرضه شده را رد کرده و با آن مخالفت نماید مربوط به کدام یک از وظایف کتابدار است؟
۱. وظایف در قبال مراحعه کننده ۲. وظایف در قبال حرفه
۳. وظایف در قبال جامعه ۴. وظایف در قبال همکاران
۱۳- به نقل از وبر، عالی ترین شکل فعالیت اخلاقی چیست؟
۱. تحقق حرفه ی هر فرد در فعالیتهای دنیوی وی ۲. تجلی اخلاق در زندگی شخصی
۳. قانون مدار بودن ۴. عدم وابستگی به دنیا
۱۴- تعبیر نیچه از دستگاه های رایج اخلاقی چیست؟
۱. صریح و بی پرده آ: انتقاد پذیر وبی پرده ۰۳زرنگی و حماقت ۴. ابزار علمی جامعه
۱۵- کدام نظریه پرداز اخلاق را با مقوله قدرت در ارتباط می داند؟
۱. استورات میلی ۲. نیچه ۳. آگوست کنت ۴. اپیکور
ም\-- د ستر سی آسان به اطلاعات 9 برآورده کردن نیازهای مراجعان یک اصل اساسی 9 وظیفه کتابداران است. این قانون از جمله مفاد قانونی انجمن کتابداری کدام کشور است؟
۱. انگلستان ۲. فرانسه ۳. هلند ۴. هنگ کنگ
۱۷- چه کسی ملکه را صفت راسخ نفسانی می داند؟
۱. استاد مطهری ۲. علامه طباطبایی ۳. ملاصدرا ۴. علامه جعفری
۱۸- جامع السادات از کیست؟
۱. محمد نراقی ۲. علامه جعفری ٢. علامه مجلسی ۰۴ فیض کاشانی
۱۹- پدر علم مدیریت نوین کیست؟
۱. فرلاند ۲. قراملکی ۳. داکر ۴. نیچه
۲۰- این نظام اخلاقی بالاترین سود برای بیشترین کسان همراه با کمترین زیان را ملاک نهایی اخلاق می داند.
۱. نظام فایده گرا ۲. نظام وظیفه گرا ۳. نظام عدالت فراگیر ۴. نظام آزادی گرا
f וזוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اخلاق حرفه ای
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۱۵
۲۱- کدام سازمان / ارگان زیر مسئول انتشار پیشنویس اصول اخلاقی کتابداران و اطلاع رسانان ایران است؟ ۱. کتابخانه ملی ۲. انجمن علمی کتابداری ایران
۳. انجمن کتابداری قم ۴ ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
۲۲- قوانین اخلاقی کتابداران اولین بار در چه سالی و توسط کدام کشور تدوین شد؟
۱. ۱۹۳۶ - آمریکا ۲. ۱۹۳۹- فرانسه ७ऽ,--\१Y१ Y ۴. ۱۹۳۸ - انگلیسی
۲۳- کدام یک جزء تضادهای اخلاقی موجود در زمینه کاربرد اطلاعات نمی باشد؟
۱. پالایش نتایج جستجو ۲. سوء استفاده از اطلاعات
۳. تسهیل اطلاع رسانی ۴. آلودگی اطلاعات
۲۴- کدام گزینه به تعین درستی و نادرستی مباحثی مانند نزادپرستی و روابط شخصی می پردازد؟
۱. فرا اخلاقی أ. علم اخلاق ۳. اخلاق کاربردی ۴. اخلاق درجه ۱
۲۵- بر اساس منطق، شیوه زندگی انسان باید بر چه اصلی بنا شود؟
۱. مذهب آ، سیاست ". سرمایه ۴. اخلاق
f וזוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۳

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :