نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ ادبیات جهان نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ ادبیات جهان نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات ایران
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۱۴
۱- مؤسس حکومت غزنویان چه کسی بود؟
۱. اسحاق ۲. البتکین .Y . سبکتکین f محمود ۲- کدام شاعر را می توان بهترین نمونه در میان شاعران مدیحه سرای دوران غزنویان برشمرد؟
۱. منوچهری ۲. سنایی ۲. رودکی ۴. فرخی سیستانی
۳- کدام شاعر را باید در شمار نخستین شاعران فارسی زبان تصوف قرار داد؟
۱. عنصری ۲. ابوسعید ابوالخیر ۳. خیام " مسعود سعد سلمان
۴- کدام گزینه مهم ترین مثنوی سنایی است؟ ا. حديقه الحقيقه ۲. سیر العباد الی المعاد " . طريق التحقيق ۴. کارنامه بلخ
۵- اهمیت تاریخ بیهقی به چه دلیل است؟
Y ۰ مسجع بودن نثر کتاب اشتمال کتاب بر بخش مهمی از تاریخ غزنویان
۳. صداقت بیهقی در نگارش اطلاعات تاریخی ۰۴یکدست بودن نثر کتاب ۶- کدام گزینه درباره کشف المحجوب هجویری نادرست است؟ ۱. در پاسخ به پرسش های ابوسعید هجویری نوشته شده است. ۲. سبک بیان آن به آثار کهن عهد سامانی شبیه است. ۳. نثر فنی و مصنوع دارد. ۴. از نظر لغات و ترکیبات آن قابل ملاحظه است. ۷- کدام یک از شاعران عهد سلجوقیان در آذربایجان زندگی کرده و شیوه بیان خاصی داشته است؟ ۱. امیر معزی ۲. خاقانی ٢. انورى ۸- «روشنایی نامه» اثر کیست؟ ۱. ناصرخسرو ۲. خیام ۰۳ نظامی ۴. همام تبریزی ۹- کدام گزینه درباره ویژگی اشعار خاقانی نادرست است؟ ۱. ترکیبات دشوار ۲. تشبیهات و کنایات پیچیده
۳. سادگی و روانی ۴. ابداع مضامین و ترکیبات خاص
זV"ווץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات ایران رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۱۴ ۱۰- کدام گزینه معروف ترین رساله خواجه عبدالله انصاری است و به نثر مسجع نوشته شده است؟
۱. رساله دل و جان ۲. مناجات نامه ۳. کنز السالکین ۴. رساله هفت حصار ۱۱- نام دیگر کتاب «چهار مقاله» نظامی عروضی سمرقندی چیست؟
۱. مجمع النوادر ۲. سعادتنامه ۳. نصیحه الملوک ". الهی نامه ۱۲- کدام گزینه کتاب شمس قیس رازی درباره عروضی و بدیع و قافیه است؟
۱. جامع العلوم آ، المعجم فی معاییر اشعار العجم
۳. معارف ۴. ذخیره خوارزمشاهی
۱۳- گزیده اشعار خواجوی کرمانی چه نام دارد؟
۱. منطق العشاق ۲. کمال البلاغه ۳. گوهر نامه ۴. مفاتیح الغیب ۱۴- کدام گزینه اثر سلمان ساوجی است؟
۱. جمشید و خورشید ۲. محبت نامه ۲. شمسی و سحاب ۴. صفا نامه ۱۵- نثر «تاریخ گیتی گشا» به چه شیوه ای است؟
۱. مسجع ۲. ساده ومتغیر ۳. بینا بین ۴. مغلق ۱۶- در دوران مغول چه عاملی سبب گسترش قلمرو ادب فارسی شد؟
۱. دور شدن نثر از سادگی
۲. مهاجرت شاعران و نویسندگان به شبه قاره هند و آسیای صغیر رواج مثنوی های عرفانی
۴. کسادی بازار شعر درباری ۱۷- معروف ترین مثنوی عرفانی عطار چیست؟
۱. مصیبت نامه ۲. اسرار نامه ۳. الهی نامه ۴. منطق الطیر ۱۸- «خلاق المعانی» لقب کدام شاعر است؟
۱. عطار ۲. اوحدی ۰۳ کمال الدین اسماعیل ۴ - عوفی ۱۹- «عشاقنامه» یا «ده نامه» اثر کدام شاعر است؟
۱. عراقی ۲. عین القضات همدانی ٠٢ امير خسرو دهلوی ٠٢ مولوى
זV"ווץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات ایران
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۱۴ ۲۰- مهمترین خصیصه سخن سعدی چیست؟ ۱. تأثیرپذیری از شاعران عرب ۲. سهل و ممتنع بودن ٠٢ غزلسرايی ۴. قصیده سرایی ۲۱- مهمترین کتاب نجم الدین رازی که در شمار مهم ترین کتاب های عرفانی هم قرار دارد چیست؟ ۱. تمهیدات ۲. رساله عشق و عقلی "مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد آ . فوائح الجمال و فواتح الجلال ۲۲- کدام گزینه در باره کتاب «تاریخ جهانگشا» درست است؟
۱. از مهمترین اسناد تاریخ قبایل مغولی و ایران است. مهمترین اثر حافظ ابرو در تاریخ عمومی است.
۲. در باره تاریخ زندیه است. ۴. تالیف میرزا مهدی خان استرآبادی است. ۲۳- کدام گزینه در شمار آثار منثور جامی است؟
۱. تاریخ گزیده ۰۲ نفحات الانسی من حضرات القدسی
" . مجمع التواريخ ۴. سلسله الذهب ۲۴- شاعران عصر صفوی سبک خود را چه نامیده اند؟
۱. طرز نو ۲. عراقی ۳. خراسانی ۰۴ آذربایجانی ۲۵- در دوره صفوی چه نوع شعری مورد پسند واقع می شد؟
۱. اشعار ساده و روان آ٠ اشعار تعلیمی
٠٣ اشعار توصیفی ۲. اشعار سرشار از تخیل و مضامین دقیق ۲۶- فارسی دانان هند کدام شاعر را بعد از امیر خسرو دهلوی، بزرگ ترین شاعر فارسی زبان خود می دانند؟
۱. بیدل عظیم آبادی ۲، صائب تبریزی ۲. غنی کشمیری ۴. کلیم کاشانی ۲۷- کتاب «روضه الانوار» سروش اصفهانی در باره چه موضوعی است؟
۱. در مدح خاندان رسالت ۲. فقه و کلام
۳. مطالب گوناگون ۴. ذکر فاجعه کربلا
זV"ווץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ ادبیات ایران
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۱۴ ۲۸- کدام گزینه در باره شهریار صحیح است؟
۱. به لغات و اصطلاحات عامیانه توجهی ندارد. ۲. غزل شاعر بیان حسب حال و زبان دل اوست.
۳. از انتخاب قافیه های سنگین پرهیز می کند. ۴. عمده اشعار او به زبان آدربایجانی است.
۲۹- کدام گزینه یکی از برجسته ترین کتاب های دوره مشروطیت و از نخستین نقدهای اجتماعی از نوع اروپایی در زبان فارسی
است؟
۱. مسالک المحسنین ۲. سیاحتنامه ابراهیم بیک
۳. مرآت البلدان ۴. مطلع الشمسر .'Y— کتاب های «علویه خانم» و «سه تار» به ترتیب اثر کیست ؟
۱. بزرگ علوی- صادق هدایت ۲. صادق هدایت - جلال آل احمد
٠٢ بزرگ علوى – سهراب سپهرى ۴. جلال آل احمد - اخوان ثالث
זV"ווץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :