نمونه سوال درس آشنایی با مدیریت دانش نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با مدیریت دانش نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آشنایی با مدیریت دانش رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۶ ۱- در هر چند سال یکبار حجم دانش دو برابر می شود ؟ ۱. ۵ سال ۲. ۱۰ سالی ۳. ۳ سال ۱.۴ سال ۲- نخستین مقاله منتشر شده در مورد مدیریت دانش توسط چه کسی انجام شد ؟ ۱. سیوبی - کونراد ۲. دورتی لئونارد بارتون ۳. استنفورد پال رومر ۴. نوناکا و تاکوچی
۳- نیازهای اطلاعاتی سطح بالای سازمان را به شکل راهبردی فناوری اطلاعات مشخصی می کند ؟
) ... معماری دانش Y. معماری داده ها .Y . معماری سازمانی f معماری اطلاعات
۴- وی کسی است که دانش را پردازش کرده و آن را به ارزش واقعی تبدیل می کند ؟
۱. کارگر دانش ۲. کاربران دانش ۳. مدیران دانش ۴. فن آوران دانش ۵- وی کسی است که اولین بار اصطلاح " کارکنان دانش " را ابداع نمود ؟
۱. پیتر دراکر ۲. بارتون ۳. اسویبی ۴. کاپلان ۶- اولین نسل مدیریت دانش کدام است ؟
۱. مدیریت دانش فناوری مدار یا مبتنی بر منابع ۲. مدیریت دانش انسان مدار
۳. مدیریت کیفیت جامع ۴. مدیریت اهمیت به مشتری ۷- کدام عامل زیر در فرایند مدیریت دانش نقشی مهم و اساسی دارد ؟
۱. فن آوری آب انسان ۳. سواد رسانه ای ۴. مدیریت صحیح ۸- کدام عامل زیر به عنوان عنصر کلیدی و مهم در کسب و کار معرفی شده است ؟
۱. بودجه ۲. مدیریت زمان ۲. دانش سازمانی ۴. نوآوری ۹- در اقتصاد نوین این عاملی منبع اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی معرفی شده است ؟
۱. نیروی کار ۲. سرمایه ۳. دانشی ۴. مدیریت ۱۰- مشکلی ترین چالش برای فناوری اطلاعات کدام است ؟
).. دستیابی به مدیریت یادگیری ۲. ساخت زیر ساخت ها
۳. تعیین هدف ۴. سنجش دقیق ۱۱- این عامل جزء عناصر حیاتی دانش سازمانی محسوب می شود ؟
۱. جامعه پذیری ۲. ارتباطات گسترده ۳. مدیریت محتوا ۴. پاداش دهی Vץץ וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با مدیریت دانش
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۶
۱۲- در کدام یک از مراحل زیر زیر ساخت های مدیریت دانش در یک سازمان شکل می گیرد ؟
۱. مرحله نوآوری ۲. مرحله شبکه شدن ۳. مرحله پیاده سازی ۴. مرحله تکثی
۱۳- مدل مدیریت کلاسیک سلسله مراتبی از کدام روش مدیریت پیروی می کند ؟
Y
۱. روش پایین به بالا روش بالا به پایین
۳. روش وسط- بالا - پایین ۰۴ بالا - وسط- پایین
۱۴- این عامل مشخصه فرهنگ دانایی، از عوامل حیاتی موفقیت هر سیستم کاربردی مدیریت دانش است ؟ ۱. تعاملات اجتماعی ۰۲ آزادی عمل ۳. قدرت ۴. تعهد
۱۵- یکی از رفتارهای کلیدی رهبر در تغییر فرهنگ کدام است ؟ ۱. توجه به آراء عموم ۲. توجه به جزییات
۳. توجه به عادات قدیمی ۴. توجه به فرهنگ سازمان
۱۶- منبع اصلی و استراتژیک هر سازمان کدام است ؟
۱. مدیریت ۲. بودجه ۳. کارکنان ۴. دانشی
۱۷- وی معتقد است تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در آینده، دانش خواهد بود ؟
۱. کانگای ۰۲ پیتر دراکر ۳. پاندایا ". فرانهوفر
۱۸- وی معتقد است که شهروندان مهم ترین شرکای خط مشی گذاری سازمان های دولتی هستند ؟
۱. کارل ویگ ۲. تاکوچی ۳۔ پروساک ۴. استیون . جی ۱۹- مهم ترین عامل رقابت و منبع اصلی و مرکزی دولت است ؟
۱. ساختار سازمانی ۲. شهروندان دانش محور
.Y . دانش
۲۰- سه عنصر اصلی هر محیط سازمانی کدام است ؟
۱. فرهنگ ، انسان، دانش ۲. افراد، فرایندها، فناوری
۳. مردم ، دولت، سواد ۴. فناوری، سواد، مدیر ۲۱- کدام قرن را به عنوان عصر مدیریت نامگذاری کردند؟
۱. قرن نوزدهم آن قرن بیستم ۰۳قرن هیجدهم ۴. قرن بیست و یکم
Vץץ וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با مدیریت دانش رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۶ ۲۲- وی به عنوان بنیانگذار علم مدیریت دانش معرفی شده است ؟ ۱. دالکر ۲. کارل اریک سیوبی ۳. ویگ ۴۔ پروساک ۱. اطلاعات Y. دانش ۳. داده f تجربه
۲۴- این تعریف که آنچه افراد جهت انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند " دانش می باشد، از چه کسی بیان شده است ؟
۱. نونا کا ۲. ارنست اند . یانگ ۳. کلارک ۴. سایمون ۲۵- در نهایت در راس هرم دانش کدام عامل قرار دارد ؟
۱. داده عملیاتی ۲. هوش سازمانی ۲. دانش سازمانی ۴. فرزانگی ۲۶- پولانی دانش بشری را به کدام بخش تقسیم نمود ؟
۱. دانش صریح - دانش ضمنی ۲. دانش ملموس - دانش غیرملموس ۲. دانش سازمانی - دانش مدیریتی دانش عملیاتی - دانش مراوده ای ۲۷- پایگاه داده ها جزء کدامیک از دانش های زیر محسوب می شود ؟
۱. دانشی رویه ای ۲. دانش اصلی ۳. دانش ساختار یافته ۴. دانش عملی ۲۸- دارایی واقعی هر سازمان کدام است ؟
۱. دانش ۲. مدیریت ۳. بودجه ۴. نیروی انسانی ۲۹- این عامل نقش مهمی در پیاده سازی مدیریت دانش دارد؟
۱. سواد اطلاعاتی ۲. مدیریت سازمانی ۰۳ فناوری اطلاعات ۲. بازیابی اطلاعات ۳۰- هدف از مدیریت دانش چیست ؟
۱. تامین نیروهای انسانی
۲. اتخاذ تصمیم مدیر
۰۳ جلوگیری از تکرار اشتباهات و اتخاذ تمامی تصمیمات یر اساسی دانش سازمان
۴. تصحیحفتار افراد
Vץץ וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :