نمونه سوال درس نمایه سازی کتاب نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس نمایه سازی کتاب نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= انش I ه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : نمایه سازی کتاب
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۲
۱- معادل لاتین واژه نمایه کدام است ؟
Table of Contents . Y Catalog . )
Index : y Entries . Y.
۲- کدام مورد به عنوان مهم ترین هدف نمایه می باشد.؟ ۱. صرفه جویی در وقت خواننده ۲. نشان دادن روابط میان اصطلاح ها *. برقراری ارتباط بین زبان استفاده کننده با زبان نویسنده f تنظیم مدخل در یک نظم اصولی ۳- اگر مدخل های مربوط به موضوعی مثل اینترنت تهیه و هر مدخل در برگه دان قرار داده شود، در واقع چه نمایه ای ایجاد
شده است؟
۱. نمایه نامه ۲. نمایه برگه ای ۳. نمایه کتابی ۴. نمایه کتاب
۴- کدام یک از موارد زیر در مورد تفاوت نمایه کتاب با فهرست مندرجات صحیح نیست؟ ۱. فهرست مندرجات طرح و نقشه دلخواه مؤلف از کتاب است. ۲. نمایه کلی است اما فهرست مندرجات جزئی تر از آن است. ۳. نمایه خط سیر اندیشه مخاطبان بالقوه است اما فهرست مندرجات تجلی حرکت اندیشه مؤلف است. ۴. نمایه کتاب معمولاً بر اساس نظم الفبایی مرتب می شود اما فهرست مندرجات بر اساس توالی حضور مطالب متن اصلی، ۵- نوع شناسه ی مدخل زیر کدام می باشد؟ چاپ و چاپخانه، ۱۲۵، ۱۳۰ ۱. شناسه عبارتی ۲. شناسه اسم با توضیحگر ۳. شناسه صفت و موصوف ۴. شناسه ساده
۶- کدامیک از موارد زیر از اجزاء یک مدخل کامل نمایه محسوب نمی شود؟
۱. شناسه ۲. فهرست مندرجات ۳. بیانگر
۷- کدام یک از ارجاع های زیر برای کنترل مترادف ها به کار می رود؟
۱. ارجاع نیز نگاه کنید ۲. ارجاع نگاه کنید زیر ۳. ارجاع نگاه کنید به
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۹۱۰ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نمایه سازی کتاب
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۲
۸- ارجاع "کور به چه نوع ارجاعی گفته می شود؟
۱. ارجاع از یک شناسه به شناسه ای که در نمایه وجود ندارد
۲. ارجاع جاینما به صفحاتی از متن که دارای اطلاعات و مطالب ذکر شده باشند
۳. ارجاع از واژه ای به واژه ی دیگر که معمولاً به صورت دور و تسلسل انجام می گیرد
۴. ارجاع از یک شناسه به شناسه ای که در نمایه موجود است.
۹- در کدام نوع نمایه از نظر شکل ترکیب نحوه ساختار اصطلاح ها در همان بافتی که در متن به کار رفته است رعایت می شود g
۱. ساده ۲. درون بافتی ۳. برون بافتی ۲. بنیادی
۱۰- در نمایه درون بافتی از ابرو (-) برای کدام یک از موارد زیر استفاده می شود استفاده می شود؟
۱. نشان دادن فاصله اعداد ۲. پایان سطر
۲. در نمایه درون بافتی از این علامت استفاده نمی شود ۰۴ پرهیز از تکرار شناسه
۱۱- در نمایه کتاب، به سیاهه ی الفبایی نام های خاصی که در متن کتاب از آن ها نام برده شده، چه گفته می شود؟
۱. نمایه اعلام ۲. نمایه برون بافتی ۳. نمایه موضوعی ۴. نمایه درون بافتی
۱۲- کدام یک از نظام های نمایه سازی برای نمایه نام سازمان ها و مؤسسات بهتر است؟
۱. نظام نمایه درون بافتی ۲. نظام نمایه برون بافتی
۳. نظام نمایه ساده ۴. نمایه پاراگرافی
۱۳- مهمترین اصل اساسی انتخاب شناسه های موضوعی کدام می باشد؟
۱. اخصی گرایی ۲. وحدت ۰۳ مسائل زبانی ۴. نیاز خواننده
۱۴- کدام یک از موارد زیر اشابه مترادف می باشد؟
۱. ناسیونالیسم و ملی گرایی ۲. جبر و اختیار
۰۳ طیارہ و ھواپیما ۴. مدارس و مدرسه ها
۱۵- شروع نمایه سازی کتاب به معنای امروزی به چه تاریخی بر می گردد؟
۱. اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ ۰۲ اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹
۳. اواخر قرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸ ۴. اواخر قرن ۱۶ و اوایل قرن ۱۷
\•\•|\•\• Y\\\.
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نمایه سازی کتاب
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۲
۱۶- رایج ترین و مأنوس ترین روش مدخل آرایی و تنظیم نمایه کدام است؟
) ... رده ای Y. علادی .Y . الفبایی f تاریخی
۱۷- در قواعد مدخل آرایی حرف به حرف، در مورد حرف تعریف ال مانند الشریف کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟
۱. ال را فقط در ترتیب الفبایی نام های عربی به حساب آورده می شود
۲. ال را در ترتیب الفبایی به حساب آورده نمی شود
۳. ال در وسط عبارات و اصطلاحات به الفبایی حساب آورده می شود
f در تمام حالات حذف می شود
۱۸- واژگان نمایه ای کنترل شده ای که طبق اصول طوری سازمان یافته که روابط پیشین یا معنایی بین مفاهیم را نشان می دهد چاه نام دارد؟
۱. واژه نامه ۲. نمایه ۳. فرهنگ ۴. اصطلاحنامه
۱۹- در نمایه کتاب های چند جلدی بین شماره جلد و اولین جاینما از چه علامت نقطه گذاری استفاده می شود؟
۱. دونقطه ۲. نقطه ویرگولی ۳. پرانتز ٠٢ ويرگول
۲۰- خط فاصله به جای کدام کلمه در تاریخ ها و اعداد بکار می رود؟
to t ۳. در ; v ۱ . به
۲۱- واژه ای که با استفاده از حروف آعازین واژه های پی در پی نام یک سازمان ساخته می شود و یک واژه واحد را تشکیل می - دهد جه نامیده می شود؟ ۱. اختصار ۲. آغازه ۳. علائم ۴. نشانه
۱. گستردگی موضوع ها ۲. نظام الفبایی حرف به حرف
۳. پراکندگی موضوعی f ضعف در مدخل آرایی
۲۳- کدام موارد زیر از انواع نمایه های واژه ای نمی باشد؟
۱. استنادی ۲. واژه نما ۳. کوئیک ۴. کووک
۲۴- اطلاعات کدامیک از بخش های زیر در نمایه کتاب آورده می شود؟
۱. فهرست مندرجات ۲. سرلوحه ۳. پانویس ها ۴. سپاسگذاری
\•\•|\•\• Y\\\.
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نمایه سازی کتاب
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۲
۲۵- منظور از.................همان میزان بار مفهومی است که در سیاستگذاری نمایه تعریف می شود؟
۱. طولی نمایه ۲. مقدمه نمایه
۳. حجم نمایه ۴. عمق نمایه
۲۶- هنگام جستجوی اطلاعات توسط کاربران، موتور کاوش گوگل صفحه های مرتبط را بر چه اساسی رتبه بندی و بازیابی می کند ؟
۱. ترتیب الفبایی ۲. میزان ربط ۳. حجم صفحات ۴. ترتیب تاریخی
۲۷- برای تهیه نمایه با استفاده از واژه پرداز WORD هنگام مدخل سازی از کدام منوی این واژه پرداز استفاده می شود؟
entry t insert . Y. home .Y View . )
۲۸- در هنگام نمایه سازی جهت انتخاب نام های کردی به چه صورتی باید عمل شود؟ ۱. شکل فارسی نام به عنوان شناسه انتخاب و از شکلی کردی به فارسی ارجاع داده شود ۲. شکلی کردی نام به عنوان شناسه انتخاب و از شکل فارسی به کردی ارجاع داده شود
۳. شکلی کردی نام انتخاب می گردد و به ارجاع نیاز ندارد
۴. شکل کردی آن را آوا نویسی کرده و به شکل فارسی در می آوریم
۲۹- تنها افتخار اعطاء شده برای نمایه سازی کدام یک از موارد زیر می باشد؟
۱. مدال ویتلی ۲. مدالی دانشگاه شیکاگو
۳. مدال گارفیلد ٠٢ مدل بونورا
۳۰- کدام ارجاع زیر درباره شابه مترادف جنگ و صلح صحیح می باشد؟
۱. جنگ نگاه کنید به جنگ و صلح ۲. صلح نگاه کنید به جنگ و صلح
۳. صلح نگاه کنید به جنگ ۴. جنگ نگاه کنید به صلح
\•\•|\•\• Y\\\.
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :