نمونه سوال درس مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی
رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۱
۱- مهم ترین عاملی که روابط مطلوب نیروی انسانی را تعیین می کند کدام است ؟ ۱. ارتباط ۲. داشتن یک مدرک تحصیلی
.Y . مدیر مناسب .Y . محیط مناسب
۲- موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان به چه عاملی بستگی دارد ؟
۱. رضایت مراجعین ۲. مدیریت صحیح
۳. نیروی انسانی ۴. استعداد و خلاقیت سازمانی ۳- در کمیته انتخاب کتاب چند دانشجو حضور دارند ؟
Y ۱. ۱ دانشجو
۲ دانشجو ۳۰ دانشجو ۴. ۴ دانشجو ۴- اولین معرف هر کتابخانه کدام عاملی است ؟ ۱. مجموعه کتابخانه ۲. فضای کتابخانه ۳. نیروی انسانی ۴. مدیریت صحیح
۵- یکی از عوامل مهم آسیب رساندن به منابع کتابخانه محسوب می شود ؟
۱. شرایط اقلیمی ۲. نور مستقیم و رطوبت ۰۳ انواع حشرات ۴. نیروی انسانی ۶- وی معتقد است در جوامع فرا صنعتی اطلاعات منبع حیاتی برای رشد کشور ها محسوب می شود.
۱. دانیل بلی ۲. آلن کنت ۳. رافلی ۴. کوپر ۷- الگوی به کار نیرو در کتابخانه برای کتابخانه ای که ۶۰۰۰ جلد کتاب دارد، چند نیروی تبلیغاتی نیاز دارد ؟
۳۰۱ نیروی انسانی ۲۰۲ نیروی انسانی ۱۰۳ نیروی انسانی ۴. هیچ نیرویی برای آن لازم نیست ۸- یکی از بخش های مهم و اساسی در مدیریت کتابخانه کدام است ؟
۱. دادن آزادی عمل ۲. ارزشیابی شغلی ۳. ترفیع ۴. مسئولیت نسبی ۹- یکی از رایج ترین روش معمول در انتخاب کارمند کتابخانه کدام است ؟
۱. بررسی رزومه و سوابق ۲. انجام کار عمل
۳. نوع رشته و کتابدار بودن ۴. مصاحبه
1·\·八·W·Y·牙人·
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۱
۱۰- رده بندی نیروی انسانی در یک کتابخانه علمی کدام است ؟
۱. نیروی متخصصی - نیمه متخصصی -مسولین اجرایی ۰۲ فوق تخصصی - تخصصی - کارشناسی
۳. نیروی تخصصی - کارشناسی - کاردانی ۴. نیروی کارشناسی ارشد - کارشناسی - کاردانی
۱۱- برای یک کتابخانه دانشگاهی که مجموعه آن ۳۰۰۰ جلد است، چند نیرو لازم است ؟
. Y.
۱. ۲ نفر ۱.۲ نفر ۴.۳ نفر ۳ نفر
۱۲- در الگوی به کار گیری نیرو در بخش مرجع به ازای هر چند مراجعه در روز یک نیرو به کار گرفته می شود ؟
۱. ۳۰ مراجعه ۲. ۱۰ مراجعه ۳. ۶۰ مراجعه ۴. ۵۰ مراجعه
۱۳- در الگوی به کار گیری نیروی انسانی برای هر چند جلد کتاب در سال یک نیرو کافی است ؟
۱. ۳۰۰۰ جلد ۲. ۵۰۰۰ جلد ۳. ۶۰۰۰ جلد ۴. ۴۰۰۰ جلد
۱۴- در کدام دهه رشد دانش الکترونیکی برای مراجعین کتابخانه آغاز شد ؟
\ , ৭প • a ১১ \ ۲. دهه ۱۹۷۰ ۳. دهه ۱۹۸۰ ۴. دهه ۱۹۹۰ ۱۵- دو مولفه مهم در ارتباط با مدیریت نظام کتابخانه کدام است ؟
١. سر پرستی – کنترل ۲. تشویق - هماهنگی
۳. استخدام - ارتقاء نیروی انسانی ۴. ایجاد انگیزه - دادن پاداش
۱۶- وی / ایشان معتقد است / اند که وظایف کمیته کتابخانه باید وظایف آموزشی و مشاوره باشد تا اداری و اجرایی حرکت کند.
۱. کریشان کومار ۲. ویلسون و توبر ۳. جورج ام جنک ۴. گلفاوند
۱۷- خسارت چند جلد کتاب در سال منطقی است ؟
۱. ۵ درصد منابع ۲. ۱۰۰۰ جلد ۳. سه جلد از هزار جلد f ۱۰ درصد منابع
۱۸- از نظر چاپرا، وجین حداقل در سال چند مرتبه باید انجام شود ؟
۱ . ماهی یک بار ۲. سه ماه یک بار ۳. شش ماه یک بار ۴. سالی یک بار
۱۹- گلفاوند پیشنهاد می دهد که چند درصد بودجه کتابخانه باید صرف منابع عمومی شود ؟
۱. ۱۰ تا ۲۵ درصد ۲. ۲۵ تا ۴۰ درصد ۳. ۳۰ تا ۴۵ درصد ۴. ۴۰ تا ۵۵ درصد
1·\·八·W·Y·牙人·
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۱
۲۰- وی معتقد است بیشتر کتابخانه های دانشگاهی در امر انتخاب کتاب قبل از پژوهشی به آموزش توجه دارند ؟
۱. فنگ ۲. گلفاوند ۳. براودلی ۴. رانگاناتان
۲۱- کدام یک از سطح های زیر برای پاسخگویی به سئوالات موضوعی فراهم شده است ؟
۱. سطح پایه ۲. سطح جستجو ۳. سطح مطالعه ۴. سطح حد اقلی ۲۲- کلمه BOOKRCSerVOir به چه معنی به کار می رود ؟
۱. کتاب های نایاب ۲. گنجینه کتاب
۳. کتاب های وجین شده ۴. کتاب های نامناسب
۲۳- وی اعتقاد دارد که سیاست مجموعه سازی بیانیه ای است مدون و ابزاری برای ایجاد توازن در رشد منابع کتابخانه است.
۱. فنگی ۲. مگ ریلی ۳. هیکی ۰۴ فوتس ۲۴- از نظر شورای انجمن کتابداران آمریکا، در وجین سالانه حداقل چند درصد کتاب ها باید خارج شود ؟
۱. ۲۰ درصد ۵۰۲ در صد ۱۵.۳ درصد ۱۰.۴ در صد ۲۵- دو روش اساسی محاسبه هزینه ها برای کتابخانه کدام است ؟
۱. هزینه دورهای - هزینه عملیاتی ۲. هزینه جاری - هزینه پنهان
۳. هزینه تاریخی - هزینه استاندارد ۴. هزینه گزینشی - هزینه عملیاتی ۲۶- مشهور ترین روش ابلاغ آموزش کاربر کدام است ؟
۱. آشنا سازی ۲: هدایت سریع
۳. به کار گیری فن آوری ۴. نوشتن شرح حال ۲۷- مفید بودن خدمات کتابخانه به چه عواملی بستگی دارد ؟
۱. به روز بودن اطلاعات ۲. اطلاع یابی سریع ۳. کارشناسی کتابداری ۴. مدیریت صحیح ۲۸- در نظام دانشگاهی کمیته کتابخانه هر چند وقت یک بار تشکیل جلسه می دهد ؟
۱. هر هفته ۲. سه ماه یکبار ۳. شش ما یکبار ۴. یک سال ۲۹- نظریه بودجه صفر توسط چه کسی / کسانی ارائه شد ؟
۱. رانگاناتان آ ، پیتر فیور ۳. ساتیش چاندرا ۴. ویلسون و توبر
1·\·八·W·Y·牙人·
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۲۰۱
۳۰- بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که خدمات کتابخانه عمدا کدام نوع است ؟
۱. خدمات تئوری آ ، خدمات عمومی ۳. خدمات عملیاتی ۴. خدمات فنی
۳۱- پیتر لارنس سه مرحله را در چرخه توسعه کتابخانه معرفی کرده است ، آن سه مرحله کدامند؟
۱. مجموعه سازی، سازماندهی ، امانت ۲. برنامه ریزی، سازماندهی ، هماهنگ سازی
۳. فن آوری، مدیریت، هماهنگی ۲. مجموعه سازی، مدیریت، تکنولوژی
۳۲- نقش اصلی یک کتابخانه دانشگاهی کدام است ؟
۱. تهیه اطلاعات پشتیبان برای اساتید و دانشجویان ۲. جمع آوری و سازماندهی اطلاعات
۳. ارائه خدمات به کاربر ۴. نو آوری و خلاقیت در کارمندان
۳۳- نگارش کتابخانه های دانشگاهی نسبت به نظام یک کدام با چه نگرشی باید انجام شود ؟
۱. نگرش باز ۲. نگرش جامع ۳. نگرش گزینشی ۴. نگرش بسته
۳۴- از عوامل عمده در کار اشتراک منابع کتابخانه کدام است ؟
۱. کاهش بودجه ۲. کمبود فضا ۳. کمبود نیروی انسانی ۴. حجم زیاد انتشارات
۳۵- رایج ترین نوع بودجه چیست ؟
۱. خطی اقلام ۲. اجرایی ۳. فرموله ۴. برنامه ای
۳۶- کدام یک از کتاب ها را بر اساس سبک کار انتخاب می کنند ؟
۱. درسی ۲. مرجع ۳. داستانی ۴۔ علمی
۳۷- مزیت بزرگی ارتباط از راه دور به عنوان نظام ادامه تحصیل چیست ؟
۱. سرعت و انعطاف پذیری ۲. صرفه جویی مالی
۰۳ دقت و کنترل ۴. مشارکت
۳۸- فلسفه اشتراک منابع کتابخانه ای چیست ؟
۱. ذخیره سازی ۲. دستیابی ۳. تملک ۴. اهدا
۳۹- کمیته ای که نیاز به ارایه گزارشی از فعالیت های خود به مقامات کتابخانه ای ندارد چه نام دارد ؟
۱. کمیته فرعی ۲. کمیته اجرایی ۳. کمینه خاصی ۴. کمیته مستمر
1·\·八·W·Y·牙人·
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :