نمونه سوال درس زبان شناسی کاربردی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس زبان شناسی کاربردی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : زبانشناسی کاربردی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۸ ۱- این گفته از کیست؟ پیدایش زبان را نباید در جنبه های عاری از لطافت شاعرانه آن جستجو کرد، بلکه باید آن را در بعد شاعرانه حیات جست. ۱. کاتلین هولیهان ۲. دیانا فریتس ۳. فرید ارکو ٢. اتو يسپرسن
۲- کدامیک از گزینه های زیر از جمله فرضیه های مربوط به منشاء گفتار انسان نیست؟ ۱. منشاء آواهای طبیعی ۲. منشاء الهی ۳. منشاء درونی ٠٢ همسازى فيزيولوژيکی ۳- زبان نقش مهمی نیز دارد، چرا که به وسیله آن، انسان ها توانایی زبانی شان را برای انتقال دانش، مهارت ها و اطلاعات به کار می برند. این نقش چه نام دارد؟ ۱. نقشی بساوایی ۲. نقش هم آوایی
۳. نقش القایی ۴. نقش ماهیتی
۴- در مقوله تکامل خط صورت هایی که بیشتر انتزاعی و اشتقاقی اند، چه نامیده می شوند؟
) ... تصویر نگار Y . . . . نگار .Y . مفهومی f اوانگار
۵- وقتی در یک نظام نوشتاری، مجموعه ای از نشانه هایی را که نمایانگر تلفظ هجاهاست به کار گیرد، آن را چه می نامند؟ ۱. خط الفبایی ۲. خط هجایی ۳. نظام گفتاری ۴. نظام الفبایی هجایی ۶- این خصوصیت که انسان می تواند راجع به زمان گذشته، آینده و سایر موقعیت ها حرف بزند، چه نام دارد؟ ١. انعطاف پذیری ۲. قراردادی بودن ۳. باروری ۴. جابجایی ۷- یکی از خصیصه های دیگر زبان این است که هر کسی می تواند نشانه های زبانی را در حین شنیدن و حتی بدون دیدن گوینده دریابد، این خصیصه چه نام دارد؟ ۱. دوجانبه بودن ۲. انحصاری بودن
۳. جهتمند نبودن ۴ - زوال سریع
ץ"וץ וז. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : زبانشناسی کاربردی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۸ ۸- از تجربه آموزش به شمپانزه ها چه نتیجه مهمی حاصل شد؟ ۱. پستانداران نخستین پایه، غیر از انسان، دستگاه صوتی مناسبی برای تولید آواهای گفتاری انسان ندارند. ۲. حیوان رفتار خاصی را در پاسخ به محرک آوایی خاص نشان می دهد. ۳. پستانداران در صورت زندگی در محیط مناسب در کنار انسان ها قادر به تولید آواهای گفتاری است. ۴. حیوانات در مجموع توان تولید و تقلید آواهای گفتاری انسان ها را دارند. ۹- این ادعا که: زبان یک استعداد غریزی منحصر به نوع انسان است از کدام زبانشناسی معروف است؟ ۰۱ نواه وبستر ۰۲ نوام چامسکی ۳. دیوید پرمک ٢. دوين رومباو ۱۰- مطالعه عمومی در مورد خصوصیت های آواهای گفتاری چه نام دارد؟ ۱. آواشناسی ۲. آوانگاری ۳. الفبای آوایی ۰۴ آواهای زبان
۱۱- در حالی که همخوان ها اکثرا از طریق گرفتگی یا ایجاد انسداد در دستگاه صوتی تولید می شوند، نحوه تولید واکه ها چگونه
است ؟
۱. با خارج کردن تمامی هوای درون ریه تولید می گردند.
۲. با ایجاد خمیدگی در زبان تولید می گردند.
۳. با عبور هوا از بینی تولید می گردند.
۲. با جریان نسبتا آزاد هوا تولید می گردند. ۱۲- توصیف نظام ها و الگوهای آواهای گفتاری یک زبان را چه می نامند؟
۱. الگوهای آوایی ۲. نظام زبانی ۳. واجشناسی ۴. آواشناسی ۱۳- فرایند واژه سازی است که در این فرایند واژه هایی که کاملا جدیدند به وجود می آیند.
۱. فرایند ترکیب ۲. فرایند وامگیری
۳. فرایند ابداع ۴. فرایند ادغام
۱۴- آن چه که عناصر موجود در صورت زبانی یک پیام است، از نظر فنی با چه عنوانی می شناسند؟
۱. تکواژ ۲. واک ۳. واژگان ۴. کلمه
ץ"וץ וז. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : زبانشناسی کاربردی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۸ ۱۵- توصیف کامل واژه شناسی در یک زبان مثل زبان انگلیسی، از نظر تاثیر چه عواملی باید تشریح شود؟ ۱. زبان ها و لهجه های گوناگون ۰۲ تاریخی و عناصر قرضی
۳. آواها و تکواژگونه ها ۴. روابط اشتقاقی بین صورت های مختلف زبان
۱۶- هر گویشور بزرگسال یک زبان، آشکارا از نوعی ............ برخوردار است.
۱. دستور زبان ذهنی ۰۲ آمادگی ذهنی برای زبان آموزی
۳. توصیف دستوری ۴. تسلط بر زبان
۱۷- در زبان انگلیسی اسم ها بر اساس چه مقوله ای طبقه بندی می شوند؟ ۱. مقوله تعریفشان ۲. مقوله صفتشان
۳. مقوله جنسشان ۴. مقوله طبیعتشان
۱۸- ساخت و ترتیب اجزای داخلی جمله چه نام دارد؟
۱. ساختار شناسی ۲. صرف ۲. دستور زبان ۴. نحو
۱۹- در مقوله نحو، در بعضی روش ها بررسی نحوی ساخت ها مستقل از بررسی های .......... صورت می گیرد.
. Y. .Y
۱. محتوایی صوری تعبیری ۴. معنایی
۲۰- برای عملی کردن حرکت سازه ها (جمله هایی را تولید می کنند که دارای ترتیب کلمات نسبتا ثابتی هستند) به مجموعه ای از قواعد احتیاج داریم که از قواعد سازه ای مشتق شده اند. این قواعد چه نامیده می شوند؟
۱. قواعد دستوری ۲. قواعد نوشتاری
۳. قواعد گشتاری ۴. قواعد اختیاری ۲۱- کاربردشناسی که به جنبه هایی از معنا شناسی در زبان مرتبط است، به طور کلی به چه مقوله ای مربوط می شود؟
۱. مشخص کردن ویژگی مخاطب ۲. مشخص کردن منظور گوینده
۳. توصیف معنایی جمله آ، توصیف محتوایی جمله ۲۲- وقتی که معنای یک صورت، معنای صورت دیگر را در بر بگیرد، رابطه آنها را چه می نامند؟
۱. شمول معنایی ۲. هم آوایی
۳. همنامی ۴. چند معنایی
ץ"וץ וז. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : زبانشناسی کاربردی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۸
۲۳- منظور از پیش فرضی از نظر گوینده پیام چیست؟
۱. شنوندگان چیزهایی را از قبل می دانند ۲. شنوندگان از قبل می دانند گوینده چه خواهد گفت
۳. منظور همان پیش داوری است ۰۴ شنوندگان از قبل نسبت به گوینده پیش داوری دارند ۲۴- کدام شاخه ای از زبانشناسی در باب تغییر زبان مطالعه می کند؟ ۱. زبانشناسی تاریخی ۲. زبانشناسی ساختاری
۳. زبانشناسی فیزیولوژیک ۴. زبانشناسی عامیانه
۲۵- فرایندی که شباهت یک صوت را با صوت مجاورش کاهش می دهد و این تغییرات ظاهرا در محیطی رخ می دهد که تولید یا ادراک دو صوت مشابه نزدیک یکدیگر مشکل باشد، چه نامیده می شود؟
۱. ناهمگونی ۲. همگونی ۳. صوت افزایی ۴. تضعیف
۲۶- در پاره ای از موارد، یک تغییر آوایی ممکن است به خلق واجگونه جدیدی از یک واج از قبل موجود محدود شود. این تغییر را چه می نامند؟
۱. دگرگونی آوایی ۲. تغییر واجی ۳. انشقاق معنایی ۴. تغییر صوتی آوایی
۲۷- بسیاری بر این باورند که نظام زبانی با قواعد دستوری و واژه هایش، تفکر را می سازد یا برای تفکر ضرورت دارد. این دیدگاه به طور کلی تحت عنوان فرضیه ......... یا نسبت گرایی زبانی شناخته می شود. ۱. کورش صفوی ۲. نائوم چامسک
۰۳ سایپر-ؤرف ۴۔ محمد رضا باطنی
- --------- ۲۸- واقعیت این است که انسان ها به دلیل یاد گرفتن دو یا چند زبان به چند گانگی شخصیت یا مشکلات رفتاری دچار
۱. روان گسیختگی می شوند ۲. می شوند
۳. نمی شوند ۴. لکنت زبان می شوند ۲۹- روند مهاجرت و شهر گرایی باعث استفاده ناگزیر از چه زبانی می شود؟
۱. زبان غالب ۲. زبان مشترک ۳. زبان ساختگی ۴. زبان ایما و اشاره
۳۰- این جمله از کیست؟ هرزبانی یک جامعه زبانی را بوجود می آورد.
۱. نائوم چامسکی ۲. ال. بلومفیلد ۳. سی. اف. هاکت ۴۔ سی۔ جی، بیلی
ץ"וץ וז. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :