نمونه سوال درس تاریخ علوم رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ علوم رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. = دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ علوم رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۷ ۱- کدامیک از افراد زیر معتقد بود که معرفت به جهان را نه از راه حجیت بلکه از راه مشاهده باید بدست آورد؟ ۱. ارسطو آ ، بطلمیوس ۳. بیکن ۴. گالیله ۲- کدام گزینه در مورد محدوده زمانی « دوره انقلاب علمی» صحیح است؟ ۱. پایان سده ۱۲ تا اوایل سده ۱۵ ۲. اوایل سده ۱۴ تا اواخر سده ۱۵
۳. اواسط سده ۱۶ تا پایان سده ۱۷ ۴. سده های ۱۸ و ۱۹
۳- اعتماد به توانایی عقلی بشری از طریق پیروزی های شگفتی آور کدام علم در سده ۱۷ احیا شد؟
۱. اخترشناسی ۲. فیزیک ۳. فلسفه ۴. شی f— در مرحله هندسی اخترشناسی نخستین و جسورانه ترین گام از طرف چه کسی برداشته شد؟
۱. کپلر ۲. تیکو براهه ۳. گالیله ۰۴ کوپرنیک ۵- کدام نظریه به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب علمی شناخته شده است؟
۱. نظریه خورشید مرکزی آ، نظریه گرانش عمومی
۳. نظریه نسبیت عام ۴. نظریه افلاک تدویر ۶- کدام نظریه معتقد است که ماده تا بی نهایت تقسیمپذیر است؟
۱. نظریه اتمی ۲. نظریه هسته ای ۳. نظریه گرانش ۴. نظریه تناوبی ۷- قانون اول حرکت نیوتون که پایه مکانیک نوینی را تشکیل می دهد کدام است؟
۰۱ قانون سنل ۲. قانون نسبتهای چندتایی
۳. قانون بود ٠٢ قانون لختی
۸- کدام گزینه از مفاهیم بنیادی نیوتونی محسوب نمی شود؟
۱. سرعت ۲. مکان ۳. زمان ۴. جرم ۹- چه کسی به عنوان پیشگام اصلی مکانیک نیوتونی شناخته می شود؟
۱ . گالیله ۲. کوپرنیک ". نیوتون ٠٢ برونو ۱۰- کشف قانون شکست نور را به چه کسی نسبت می دهند؟
۱. سنلی ۲. دکارت ۳. ابن هیثم ۴. ارسطو
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۶۷ صفحه ۱ از ۳
= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ =***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ علوم رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۷ ۱۱- چه کسی به عنوان بنیانگذار علم مغناطیسی شناخته می شود؟ ۱. ویلیام گیلبرت ۲. رابرت هوک ٠٢ توماس اديسون آ، ادمون هیلی ۱۲- کدام نظریه کوشش بزرگی در راه آشتی دادن اخترشناسی جدید با مکانیک و فیزیک قدیم محسوب می شود؟ ۱. قانون اول نیوتون ۲. نظریه اتمی ۳. نظریه گردشارها ۴. نظریه اهرم ها ۱۳- مسئله دشوار ریاضی حرکت منحنی الخط نخستین بار توسط چه کسی حل شد؟
۱. لایبنیتز ۲. هویگنسی ۰۲ فيثاغورس ۴. تیکو براهه
۱. ارسطو ۲. افلاطون ۳. سقراط ۴. بقراط ۱۵- چه کسی به عنوان پیشگام نظریه گرانش شناخته می شود؟
۱. انشتین ۲. ارسطو ". نیوتون ٢: بورلی ۱۶- واژه «الگوریسم» صورت تحریف شده ای از نام کدام دانشمند مسلمان است؟
۱. ابن هیثم ۲. ابن سینا ۳. خوارزمی ۴. فارابی
۱۷- اصل کنشی که می گوید «پرتو نور در گذر از نقطه ای به نقطه ای دیگر، کوتاهترین فاصله را می پیماید» از چه کسی است؟
۱. بطلمیوسی ۲. سقراط ۳. افلاطون ۴. ارسطو ۱۸- پدر علم پزشکی چه کسی است؟
۱. جالینوسی ۲. بقراط کوسی ۳. سقراط ۲. بقراط خیوسی ۱۹- نظریه «افلاک تدویر» توسط چه کسی مطرح شده است؟
۱. هروفیلوسی ۲. دیافانتوسی ۰۳ بطلمیوس ۴۔ کوپرنیکوس ۲۰- اختراع مثلثات را به چه کسی نسبت می دهند؟
۱. ارشمیدسی ۲: آپولونیوس ۰۳ خیپارخوس ". هرون
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۶۷ صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ علوم
رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۷ ۲۱- کدام یک از گزینه های زیر به عنوان مهم ترین دلیل مرگ تدریجی علم اسکندرانی شناخته می شود؟
۱. مسیحیت قرون وسطایی ۲. آئین حکومت ارباب کلیسا
٠٢ زوال امپراتورى روم ۰۴زوال ناشی از سستی و پیری خود آن علم ۲۲- از نظر افلاطون بهترین ابزار آموزش و پرورش چه بود؟
۱. ستاره شناسی ۰۲ ریاضیات ۳. فیزیک ۴. فلسفه ۲۳- «اصلی شناوری اجسام» بهترین ارمغان کدام یک از افراد زیر به علم فیزیک می باشد؟
۱. فیثاغورسی ۲. طالسی ۳. ارسطو آ، ارشمیدس ۲۴- در کدام دوره از دوره های پیشرفت علمی نگرشی مکانیکی به جهان رواج داشته است؟
۱. دروه انقلاب علمی ۲. دوره نوین ۳. دوره اسکندرانی ۲. دوره مادیگری ۲۵- دومین رکن روش علمی «طرح نظریه متناسب با واقعیت ها» می باشد. این رکن توسط کدام قوم مورد توجه قرار گرفت؟
۱. یونانیان آ ، رومیان ". چینیان ۴. بابلیان
۲۶- هراکلیتسی افسوسی ماده المواد عالم را چه می دانست؟
۱. هوا ۲. آب ۳. خاک ۴. آتشی
۲۷- کدام گزینه اولین نمونه واقعی ریاضیات شناخته می شود؟
۱. هندسه فیثاغورسی ۲. هندسه اقلیدسی
٠٢ برهان طالسی ۴. هندسه بطلمیوسی ۲۸- در کارهای کدام قوم نخستین نشانه های فیزیک تجربی (آزمایشی) مشاهده می شد؟
) ... مصریان Y. ایرانیان .Y . یونانیان f هندیان ۲۹- چه کسی در حوزه علمی آتن اولین کسی بود که هوا را در شمار عناصر آورد؟
۱. افلاطون ۲. ارسطو ۳. آمپدوکلسی ۲. زنون ۳۰- چه کسی عامل گسترش و معروفیت نظریه اتمی در حوزه علمی آتن محسوب می شود؟
۱. سقراط ۲. آناگساگوراسی ٠٢ دموکریتوس ۴. لٹوکیپوس
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۶۷ صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :