نمونه سوال درس مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعات نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعات نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۴
۱- توسعه استانداردها و دستورالمعل ها برای کتابخانه های دانشگاهی توسط کدامیک مورد بیش از سایرین انجام شده است؟
۱. انجمن کتابداران امریکا ۲. ایسی، ار، ال،
۳. انجمن ایالات مرکزی دانشگاهی و آموزشگاهی ۲. انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی ۲- کدامیک از متفکران زیر بر نقش سنجش به عنوان فرایندی برای ارزیابی ارتقای کیفیت تاکید می کند؟
١. اسمیت ۲. اکمن ۳. راسل ۴. بنو ۳- تعیین ماهیت و گستره اطلاعات مورد نیاز توسط دانشجو در کدامیک از استانداردهای کارگروه ای.سی. آر.ال. مطرح شده
است ؟
۱. استاندارد اولی ۲. استاندارد دوم ۳. استاندارد سوم ۰۴ استاندارد چهارم ۴- یک برنامه آموزش سواد اطلاعاتی که به خوبی برنامه ریزی شده باشد به دانشجویان در توسعه مهارت مورد نیاز در کدام
زمینه کمک خواهد کرد ؟
۱. شناخت قالب های متنوع احتمالی منابع اطلاعاتی ۲. شناسایی و تعریف نیاز اطلاعاتی
۳. گسترش سواد اطلاعاتی ۴. یادگیری مادام العمر موفق
۵- چنانچه دانشجوی باسواد اطلاعاتی با درهم آمیختن ایده های اصلی، مفاهیم جدیدی را خلق کند به کدام نوع مهارت دست
یافته است؟ ۱. مهارت ارتباطی ۲. مهارت خلاقیت ۳. مهارت تخصصی ۴. مهارت تفکر سطح بالا
۶- کدامیک از کار گروههای زیر در زمینه طراحی ابزارهای پیمایشی سواد اطلاعاتی دارای کار کرد بیشتر می باشد؟ UMBC f ILWA . Y. CGI Y ACRL . ۷- کدامیک از عوامل زیر در انتخاب زبان برنامه نویسی وب موثر می باشد؟
۱. زبان نشانه گذاری ۲. نوع سخت افزار ۰۳ سیستم عامل ۴. اچ . تی. ام. الی ۸- مهمترین وجه استاندارد چیست؟ ۱. ارزیابی وضعیت خود ۲. تجربه و دانش همگانی ۳. استفاده از آن به عنوان یک الگو و معیار ۴. مقایسه یک یا چند فعالیت با معیارهای مطلوب ایتا ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۷۲ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۴ ۹- وجود کدام عامل در پیشبرد تفکر انتقادی ضروری است؟ ۱. قضاوت و تصمیم گیری ۲. تفکر تحلیلی ۳. تجزیه و تحلیل مفاهیم ۴. تعاملی ۱۰- کدامیک از روانشناسان زیر بر ارزش یادگیری از راه کوشش و خطا تاکید داشت؟ ۱. السون ۲. پاولوف ۳. ثوراندا یک ۴. فروید ۱۱- کدامیک مورد در تعیین میزان فایده قالب های متنوع اطلاعاتی نقش دارد؟ ۱. ارزشیابی ۲. ماهیت موضوع پژوهش ۳. نیاز اطلاعاتی ۴. مهارت اطلاع یابی ۱۲- در یک پایگاه اطلاعاتی تمام متن اثر بخش ترین نوع جستجو کدام است؟ ۱. جستجوی توصیفگرها ۲. جستجوی زبان طبیعی ۳. جستجوی واژگان کنترل شده ۴. جستجو کوتاه سازی ۱۳- کدامیک شاخصی قلب مجموعه مهارت های اطلاعاتی را مورد هدف قرار می دهد؟ ۱. ارزیابی اطلاعات ۲. بیان شفاف معیارهای اولیه ارزیابی اطلاعات و منابع ۲. دسترسی کارا و اثر بخشی به اطلاعات ۰۴ شناسایی منابع اطلاعاتی ۱۴- کدامیک گزینه چالش طراحی ابزارهای سنجشی دانشجویان در استاندارد ۴ محسوب می شود؟ ۱. مهارت دانشجویان در استفاده از این ابزارهای کافی نیست ۲. استاندارد ۴ برای طراحی این ابزارها کافی و گویا نبوده است ۲. اعتماد دانشجویان به این استاندارد کم است
۲. اندازه گیری عینی و بیطرفانه این استاندارد دشوار است ۱۵- تکلیف پردازش اطلاعات که توسط اندی جئوقگان طراحی شده است چه نامیده می شود؟ ۱. پرشی به نتایج ۲. تفکر انتقادی
۳. ارزشیابی اطلاعات ۴. توانایی انتقال اطلاعات
ایتا ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۷۲ = صفحه ۲ از ۴
= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۴ ۱۶- در آموزش های کتابخانه ای کدام ناحیه کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
۱. شناخت و نگرش دانشجویان درباره استانداردها
۲. رابطه بین دانشجویان و اعضای هیات علمی
۳. پیش زمینه ای درباره جمعیت دانشجویی با توجه به سواد اطلاعاتی
آ، اطلاعات کامل جمعیت شناسی ۱۷- اولین مرحله از طراحی یک ابزار سنجش سواد اطلاعاتی کدام است؟
۱. کسب حمایت سازمانی ۲. بررسی ابزارهای موجود
۳. بررسی محیط مورد نظر ۴. طراحی ابزارهای پیمایشی ۱۸- رایج ترین نظام مدیریت پایگاه رابطه ای منبع باز کدام است؟
MY SQL Y ۱. اوراکلی
۰۳ ام، اس، اس، کیو ال سرور ۴ - بی، اچ، پی 4)– کدامیک از کاربردهای زیر بیشتر در متون، برای سواد اطلاعاتی بکار رفته است؟
۱. یادگبری مادام العمر ۲. الف و ج ۳. یادگیری رسمی ۴. یادگیری اجتماعی
۲۰- مهمترین راه برای انتقال مهارت لازم در استفاده از اطلاعات و توانمندسازی افراد جامعه برای زندگی در جامعه اطلاعاتی
کدام است؟ ۱. تدوین راهبردهای جستجو ۲. تشخیصی نیاز اطلاعاتی ۳. آموزش سواد اطلاعاتی ۴. کاربرد تفکر انتقادی
۲۱- شکل گیری جنبش آموزش کتابشناختی متاثر از برنامه آموزشی چه کسی می باشد؟
۰۱ بنسکامب ۲. اسکات ". جانسون ۴. دیویی ۲۲- لوئیس شوراز کدامیک از مفاهیم تازه را در آموزش سواد اطلاعاتی بنیان نهاد؟
۱. آموزش فراگیر - مدار ۲. تحصیلات عالی آموزش گرا
۳. تحصیلات عالی پژوهش گرا ۴. دانشکده کتابخانه ای ۲۳- بیان مساله پژوهشی برای پایان نامه و تدوین سوال های پژوهشی بر مبنای نیاز اطلاعاتی از قابلیت های مورد انتظار در
کدام یک از استانداردهای سواد اطلاعاتی است ؟
۱. استاندارد یک ۲. استاندارد دو ۳. استاندارد سه ۲. استاندارد چهار
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۴ ۲۴- رابطه شرطی شدن عامل که توسط اسکینر نام گذاری شد ناظر بر کدام موضوع زیر است؟
۱. رابطه میان محرک و پاسخ ۲. رابطه میان محرک و یادگیری
۳. نظریه های فلسفی رابطه گرایان ۴. نظرات پاولوف ۲۵- کدام مکتب روانشناسی، ذهن انسان را سیستم پردازش اطلاعات می داند؟
۱. رفتار گرایی ۲. رابطه گرایی ۰۳ شناخت گرایی ۴. فراشناختی
ایتا ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۷۲
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :