نمونه سوال درس کتابخانه های عمومی و توسعه ی فرهنگی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کتابخانه های عمومی و توسعه ی فرهنگی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی
رشته تحصیلی / کد درس: علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۲
۱- کدام یک از گزینه های زیر از کتابخانه عمومی به عنوان بزرگراهی برای رشد فرهنگی افراد گروههای اجتماعی نام می برد؟
۱. بیانیه کتابخانه عمومی بوستون ۲. ایفلا ۳. سازمان جهانی استاندارد ٠٢ يونسکو
۲- نخستین کتابخانه عمومی ایران به نام کتابخانه بلدیه تهران توسط کدام نهاد تاسیس شد؟ ۱. اداره معارف ۲. سازمان کتابخانه های عمومی شهر تهران ۲. شهرداری تهران ۴. وزارت کشور
۳- برابر قانون بودجه کتابخانه های عمومی ایران در سال ۱۳۴۴ چند درصد ار درآمد شهرداری ها به کتابخانه های عمومی اختصاص یافت؟
۱. ۱ درصد ۲. ۱/۵ درصد ۳. ۲ درصد ۴. ۲/۵ درصد
۴- کتابخانه های امروزی چگونه نهادی محسوب می شوند؟ ۱. موسسه خدماتی ۲. موسسه فرهنگی ۳. نهادی اجتماعی ۴. نهادی فرهنگی - اجتماعی ۵- کدام گزینه زیر در زمره اساسی ترین شرایط پیشرفت کتابخانه های عمومی قرار ندارد؟ ۱. افزایش سواد اطلاعاتی ۰۲ پافشاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی
۳. پافشاری در توسعه فرهنگی و سیاسی ۰۲ ثبات استانداردهای آموزش همگانی
۶- مجموعه عظیم گلین آشور بانی پال به چه منظوری فراهم شده بود؟
۱. آموزش ۲. پژوهشی
۳. حفظ دستاوردهای بشری ۴. سرگرمی ۷- پیشگام نهضت کتابخانه های عمومی چه کسی است؟
۱. تامپسون ۲. آشور بانی پال ۳. گابریلی نوده ۴. ویلیس کلارک ۸- به اعتقاد جانسون هدف اصلی کتابخانه ها که همان فراهم نمودن میراث کذشتگان است، این فراهم آوری به چه منظوری
انجام می شود؟
۱. استفاده دائمی همگان ۲. توزیع دانش
۳. کاهش فشارهای سیاسی ۴. کاهش فشارهای اجتماعی
\•\•|\•\• የየጫም የ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۲ ۹- اولین رسالتی که بر عهده کتابخانه های عمومی گذاشته شده کدام است؟ ۱. پشتیبانی از نیازهای آموزشی و اجتماعی جامعه ۲. توسعه سواد اطلاعاتی ۰۳ تحول اجتماعی ۴. توسعه اجتماعی ۱۰- نقش مردم سالاری اطلاعاتی کتابخانه های عمومی توسط چه کسی مطرح شده است؟ ۱. دیویی ۲. رانگاناتان ٠٢ ديورى ۴. نوده ۱۱- کدامیک از موارد زیر جزء شرایط لازم برای ایجاد یک کتابخانه عمومی است؟ ۱. امکانات و منابع موجود ۲، جمعیت ۳. سیاست گذاری مراجع ذیصلاح ۴. میزان کتابهای انتشار یافته
۱۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در سال ۱۳۸۳ به ازای جمعیت ۱۰۰۰۰-۲۰۰۰۰ چه مساحتی را برای کل کتابخانه پیشنهاد
کرده است؟
* \ \; -\Aq \ . * Υώ - . Υ γ γ. γ. γγ a . Υ Δ ΑΛ -ΥΎΔ. ۱۳- بر اساس رهنمودهای ایفلا در کشورهای در حال توسعه به ازای هر نفر چند جلد کتاب پیشنهاد شده است؟ ۱. حداقل ۱ جلد ۲. حداقلی ۱/۵ جلد ۳. حداقل ۲ جلد ۴. حداقل ۲/۵ جلد ۱۴- در کدام دوره کتابخانه های عمومی ایران با کاهش رشد مواجه شدند؟ ۱. سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ ۲. سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵
۳. سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ ۴. سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ ۱۵- کدامیک از گزینه های زیر یکی مهمترین عوامل کلیدی در ایجاد و توسعه کتابخانه های عمومی است؟
۱. کیفیت ارائه خدمات ۲. نیروی انسانی متخصصی
۲. در دسترس بودن کتابخانه از بعد مسافت ۴. در دسترس بودن کتابخانه از بعد منابع اطلاعاتی ۱۶- در کشورهای در حال توسعه همکاری بین کدام کتابخانه ها ضروری است؟
۱. عمومی و مدارس آ ، عمومی و ملی ۰۳ ملی و مدارس ۴. عمومی و مساجد
۱۷- کتابخانه های عمومی از کدامیک از وسایل ارتباط جمعی به عنوان رقیب در جلب نظر مراجعه کنندگان خود هراسی دارند؟
۱. اینترنت ャ。 تلویزیون و منابع دیداری-شنیداری ٠٢ راديو و تلويزيون ۴. منابع دیداری-شنیداری
ای ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۶۳ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۲
۱۸- مطابق برنامه توسعه چهارم در مورد افزایش تعداد کتاب در کتابخانه های عمومی به ازای هر نفر چند جلد پیش بینی شده
است؟
۱. ۰/۸ جلد ۲. ۰/۲ جلد ۳. ۱ جلد ۴. ۱/۵ جلد
۱۹- مطابق برنامه توسعه چهارم در مورد افزایش اعضای کتابخانه های عمومی در پایان دوره توسعه چه تعدادی پیش بینی شده
است؟
۱. یک و نیم میلیون نفر آ ، دو میلیون نفر ٠٢ سه ميليون نفر ۴۔ پنج میلیون نفر
۲۰- در مفهوم ترویج علم کدام فعالیت جای ندارد؟
۱. آموزش علوم به مردم عادی ۲. اعتماد عمومی به علم
۳. همگانی کردن علم ۴. کمک به توسعه علم و پژوهشی
۲۱- چه کسی ترویج علم را پایین آوردن سطح بیان علم برای افراد غیر متخصص درباره آن رشته یا تخصصی می داند؟
۱. تامسون ۲. حری ۳. رانگاناتان ۴. رهنما
۲۲- برای پیدایش یک جامعه اطلاعاتی شکل گیری کدامیک از گزینه های زیر ضرورت دارد؟
۱. جامعه دانش محور ۲. کتابخانه عمومی ۳۔ ترویج علم ۴. تفسیر علم ۲۳- کدامیک از اصول پنجگانه رانگاناتان با کار کرد کتابخانه های عمومی همخوانی دارد؟ ۱. اصل اول ۲. اصل دوم " : اصل سوم ۲. اصل پنجم
۲۴- هیدی فی اصلی توسعه کدام است؟
۱. بهره مندی از دگرگونی های سریع تکنولوژی ۲. برداشتن تمام نابرابریهای اجتماعی ۳. پیشرفت در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۴ . همه گیر شدن سواد اطلاعاتی ۲۵- کدام گزینه در بردارنده اهداف سه گانه توسعه است؟ ۱. اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ۲. اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ۳. سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ۴. فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ۲۶- مهمترین نهادی که در هر کشور موظف است به نیازهای فرهنگی و اطلاعاتی همه اقشار جامعه پاسخ دهد کدام است؟ ۱. کتابخانه روستایی ۲. کتابخانه مجلسی ۳. کتابخانه ملی ۴. کتابخانه عمومی
\•\•|\•\• የየጫም የ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۲ ۲۷- کدام موارد زیر در مثلث روابط اجزای فرهنگ و تعادل فرهنگی جسی شرا قرار ندارد؟ ۱. اعتقادات و نظریه ها ۲. تجهیزات مادی ۳. سازمان ها یا نهادهای اجتماعی ۴. سیاست حاکم بر جامعه ۲۸- کدامیک جزء موانع فردی در راه ایجاد خلاقیت و نوآوری نیست؟ ۱. ترس از انتقاد ۲. عدم مسئولیت پذیری ۳. عدم تمایل به همرنگی با دیگران ۴. عدم عادت به انجام امور عادی و روزمرگی ۲۹- مهمترین عامل شکوفایی استعدادهای هر فرد کدام است؟ ۱. امکانات مادی ۲. امکان دسترسی به اطلاعات ۳. امکان دسترسی به کتابخانه ۴. توسعه فضای فرهنگی
۳۰- کدامیک از صاحب نظران زیر خلاقیت را ایجاد نظم مجدد، ترکیب و پیوند حقایق موجود و ایده ها و شکل دادن منابع
دانسته است؟
۱. هورستان ۲. هارت ۳. اسکت ۴. والتون
\•\•|\•\• የየጫም የ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :