نمونه سوال درس آشنایی با علم سنجی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با علم سنجی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آشنایی با علم سنجی
رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۱
۱- رتبه بندی مجلات علمی چه امکانی را به اداره کنندگان موسسات آموزشی می دهد؟
۱. بیانگر رشد اعضای علمی زیر مجموعه است آ، بیانگر رشد علمی و فنی کشور است
۳. ابزاری برای تعیین محل بودجه های علمی و پژوهشی است
آ، بیانگر خروجی انتشارات موسسه است
۲- اصطلاح اوپن اکسس" برای دسترسی رایگان انتشارات دارای شده تمام متن، اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟
٠١ سووينی ۲. تنوپیر ۳. استیون هارناد ۴ - ویلینسکی
۳- قدرت سخت از دیدگاه جوزف نای کدام است؟
۱. قدرت اقتصادی ۲. قدرت فناوری هسته ای
۰۳قدرت فناوری های اطلاعاتی ۴. قدرت علمی
۴- ویندهام هولم در سال ۱۹۲۲ در دانشگاه کمبریج برای نخستین بار کدام اصطلاح را بکار برد؟
۱. کتاب شناسی آماری ۲. کتاب سنجی ۳. اطلاع سنجی ٠٢ کومانتانسيون
۵- کدامیک از قوانین کتاب سنجی از اصل کمترین کوشش بهره می گیرد؟
) ... زيف ャ。 لوتکا .Y . برادفورد f تحلیل استنادی
۶- موضوع علم اطلاع سنجی چیست؟
۱. مطالعه استنادات از یک مدرک، تالیف آثار و مجالاتی که آثار در آنها انتشار می یابند.
۲. مطالعه مربوط به مجموعه های مدارک و اسناد و امور اجرایی و اداری کتابخانه ها ۳. مطالعه منابع اطلاعاتی قابل دسترسی از طریق وب
۲. مطالعه کلیه جنبه های قابل سنجش کمی علمی علوم کتابداری و اطلاع رسانی
۷- در تولید مدارک کتاب سنجی کدام دانشگاه پیشرو است؟
۱. دانشگاه ایندیا ۲. دانشگاه سی اس آی سی
۳. دانشگاه گرانادا ۴. دانشگاه لیدن
\.\. |\, ). YYYYY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با علم سنجی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۱
۸- کدام یک از عبارتهای زیر در رابطه به اصطلاح اطلاع سنجی نادرست است؟
۱. اصطلاح اطلاع سنجی سابقه بیشتری از اصطلاح وب سنجی دارد.

اصطلاح اطلاع سنجی زیر مجموعه اصطلاح علم سنجی است.
۳. اصطلاح اطلاع سنجی مطالعه جنبه های کمی اطلاعات در هر شکلی است.
۲. اصطلاح اطلاع سنجی سابقه کمتری از اصطلاح علم سنجی دارد.
۹- کدام حوزه در اطلاع سنجی به بررسی شدت رخداد واژه ها در متون می پردازد؟ ۱. شاخصه های علمی ۲. رشد و کهنگی اطلاعاتی
۳. کاربرد منابع اطلاعاتی ۴. قوانین کلاسیک
۱۰- کدام یک از گزینه های زیر جزء جنبه های کمی ساخت و استفاده از وب نیست؟
۱. تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در یک مجله علمی در وب
۲. تحلیل محتوایی صفحات ۳. تحلیل استفاده از وب
۴. تحلیل ساختاری پیوندها
۱۱- کدام دانشگاه در زمینه تولید مدارک کتاب سنجی در جایگاه اول قرار دارد؟
۱. گرانادا ۲. ایندیانا ۳. لیدن ۴. والنسیا
țY– کدام کشور در زمینه اطلاع سنجی در پایگاه اطلاعاتی آی. اس. آی در رتبه دوم قرار گرفته است؟
۱. آمریکا ۲. انگلستان ۳. بلژیک ۴. کانادا
۱۳- کدام کشور در زمینه وب سنجی در پایگاه اطلاعاتی آی. اس. آی در رتبه نخست قرار گرفته است؟
|ՏԱԱ . Y ۱. امریکا ۲. اسپانیا ۳. انگلستان
۱۴- کدامیک از مجلات زیر بیشترین مقالات مرتبط با حوزه کتاب سنجی را منتشر کرده است؟
Jasist . Y Liberi . Scientometrics , f New media & Society . Y
\.\. |\, ). YYYYY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵


***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با علم سنجی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۱
۱۵- کدام گزینه در رابطه با پژوهش های علم سنجی نادرست است؟
۱. پژوهش های علم سنجی بین رشته ای است.
۲. پژوهش های علم سنجی از روش های علوم رفتاری و اجتماعی بهره می گیرد.
۲. پژوهش های علم سنجی از روش های آمار و ریاضی بهره می گیرد.
۲. پژوهش های علم سنجی با کتاب سنجی عدم همپوشانی دارد.
۱۶- کدامیک از افراد زیر در عرصه بین المللی بیشترین تولیدات علمی را در زمینه علم سنجی ارائه کرده است؟
۱. شوبرت ۲. گارفیلد " . ,, ۴. اسمال
۱۷- کدام یک از گزینه های زیر در زمره عمده ترین پایگاههای اطلاعاتی مورد استفاده در پزوهش های علم سنجی نیست؟ SSCI . f SCI . Y. CSI . Y A&HCI . )
۱۸- تیجسن و ون ویک تحلیل کتابسنجی خود را در کدام حوزه انجام داده اند؟
۱. الگوی نشر ۰۲ ژئوفیزیک
۰۳ فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ۰۴ فیزیک
۱۹- شاخصی ll-indeX چیست؟
۱. ابزاری برای بازیابی مقالات جدید است
۲. بیانگر رویدادهای پیشین یک فعالیت است
۳. تعیین بازده علمی دانشمندان و محققان با استفاده از عدد
آن تعیین مجلات هسته در هر حوزه علمی
۲۰- مهمترین کاربرد ضریب تاثیر چیست؟
۱. تعیین میران خود استنادی در متون ۲. تعیین یافتههای علمی در یک حوزه خاصی
۰۳ کمک به رتبه بندی دانشگاههای و موسسات تحقیقاتی ۴. کمک به کتابداران در انتخاب نشریات
۲۱- مجله ای که در یک سال ۳۰ مقاله داشته باشد و ۱۰۰ بار مورد استناد واقع شود نسبت به مجله ای با ۱۵۰ مقاله و ۱۰۰ با
استناد در سال، چه وضعیتی دارد؟
۱. از اعتبار کمتری برخوردار است ۰۲ از اعتبار بیشتری برخوردار است
۳. ضریب تاثیر کمتری دارد ۰۲ از کیفیت پایین تری برخوردار است
\.\. |\, ). YYYYY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با علم سنجی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۹۱
۲۲- ضریب تاثیر هر نشریه را از طریق محاسبه متوسط تعداد استنادات به هر مقاله چاپ شده در چند سال گذشته تعیین می کند ؟
۱. ۱ سالی ۲. ۲ سال ۳.۳ سال ۴. ۴ سال
۲۳- شبکه علم چیست؟
۱. نسخه اینترنتی پایگاه اطلاعاتی آی اس آی ۲. نسخه اینترنتی پایگاه اطلاعاتی اسکوپوسی
۳. نسخه پیوسته پایگاه اطلاعاتی آی اس آی ۴. نسخه پیوسته پایگاه اطلاعاتی اسکوپوسی
۲۴- کدام گزینه بیانگر قانون تراکم گارفیلد است؟
۱. همپوشانی قابل توجهی بین رشته های مختلف وجود دارد.
۲. همپوشانی قابل توجهی بین مجلات رشته های مختلف وجود دارد.
۳. همپوشانی قابل توجهی بین مجلات حوزهای مختلف در درون هر رشته وجود دارد.
همپوشانی قابل توجهی بین حوزه های مختلف در خارج از هر رشته وجود دارد.
۲۵- فاکتور تاثیر مجله " چه کاربردی دارد؟
۱. برای ارزیابی مجلاتی که در نمایه نامه های استنادی قرار دارند ۲. برای تخمین تعداد مجلات علمی در سطح جهان .Y . برای تعیین تعداد اقلام منتشر شده در سال
آن برای تعیین تعداد مجلات علمی فعال و داوری شده
۲۶- ناشر پایگاه اطلاعاتی اسکوپوسی کدام است؟
۱. الزویر ۲. موسسه اطلاعات علم
۲۷- مهمترین بخشی از پایگاه اطلاعاتی JCR کدام است؟
۱. بخشی مربوط به بازیابی مجلات ۲. بخشی مربوط به نمایه مجلات
۰۳ بخش مربوط به تجزیه و تحلیل مجلات آ، بخش مربوط به رتبه بندی مجلات
۲۸- کشور ایران در میان کشورهای مسلمان دارای مجله در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در کدام رتبه قرار دارد؟
۱. اولی ۲. دوم ۰۳ششم ۴. چهارم
\.\. |\, ). YYYYY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :