نمونه سوال درس مدیریت نشریات ادواری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت نشریات ادواری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مدیریت نشریات ادواری رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۸۹ ۱- بر اساس استانداراد کتابخانه های دانشگاهی ایران چند در صد بودجه برای خرید پیایند ها در نظر گرفته شده است ؟ ۱. ۱۰ الی ۲۰ در صد ۲. ۲۵ الی ۴۰ در صد ۳. ۳۰ الی ۷۰ در صد ۴. ۳۵ الی ۶۰ در صد ۲- فرد یا موسسه ای که مجوز انتشار یک پیایند را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می کند ؟ ۱. سر دبیر ۲. صاحب امتیاز ۳. مدیر مسئول ۴. هیات تحریه ۳- مسئولیت چاپ مطالب مندرج در پیایند به عهده چه کسی است ؟ ۱. مدیر مسئول ۲. صاحب امتیاز ۳. سر دبیر ۴. هیات تحریه ۴- تعدادی از آثار جداگانه که معمولا از نظر موضوع و سایر جهات با هم بستکی دارند و به دنبال هم انتشار می یابند ؟ ۱. سالنامه ۲. گزارش همایش ۳. سالنما ۴. فروست ۵- شهر آرا جزء کدام دسته از نشریات زیر است؟ ۱. محلی ۲. منطقه ای ٠٢ ملی ۴. دو زبانه ۶- کدام یک از روزنامه های زیر در حوزه خاصی چاپ می شود و جزء روزنامه های منطقه ای محسوب می شود ؟ ۱. روزنامه جام جم ۰۲ پیک بهاری ۳. شهر آرا ۴. روزنامه خراسان ۷- معمولا یک نشریه پژوهشی چه مدت طول می کشد تا به سود دهی برسد ؟ ۱. ۱ الی ۲ سالی ۲. ۲ الی ۳ سال ۳. ۳ الی ۴ سالی ۴. ۴ الی ۵ سالی ۸- نشریه مرده به چه نشریه ای گفته می شود ؟ ۱. نشریه ای که سر دبیر در آن استفاعا داده است. ۲. نشریه ای که از انتشار باز مانده است. ۳. نشریه ای که مربوط به صد سال گذشته است . ۴. نشریه ای که مطالب آن دیگر به روز نیست.
۹- راهنمای مجله های ایران از چه سالی آغاز به کار نموده و منتشر شد ؟
\** \ . . \ y FA . Y \YYA Y \ Y \ \ . )
۱۰- غالبا دشوار ترین بخش برای تهیه یک پیایند کدام است ؟
۱. تایید عنوان است ۲. موجود بودن آن ۳. منبع وصول پیایند ۴. منابع مالی برای تهیه
۱۱- تنظیم راهنمای مجلات اولریخ بر چه اساسی می باشد ؟
۱. تاریخی ۲. رده ای ۳. الفبایی ۴ - موضوعی
= صفحه ۱ از ۳
ابت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۰۶۲۲ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت نشریات ادواری رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۸۹ ۱۲- خرید مستقیم پیایندها به چه صورتی انجام میشود ؟
۱. از طریق کارگزار ۲. از طریف ناشر ۳. از طریق دانشگاه ۴. از طریق مجله ۱۳- یک کارگزار معمولا در سال چند بار صور تحساب خود را برای کتابخانه ارسال می کند ؟
۱. هر ماه ارسال می کند. ۲. بعد از هر خرید از کارگزار
۳. هر سه ماه یک بار ۴. سالی ۱ الی ۲ بار ۱۴- هر سال در چه ماهی پیایندها برای صحافی ارسال می شود ؟
۱. فروردین ماه ۲. شهریور ماه ۰۳ مهر ماه ۴. اسفند ماه ۱۵- اندازه یک کارت کارد کسی کدام است ؟
\ \xy|.) t γΥχΛ/Δ . Υ γ/Δx γΥ/Δ. Υ \Y×人.1 ?\— کدامی یک از معایب نظام خود کار پیایند ها محسوب می شود ؟
۱. روز آمدن کردن آن سخت است. ۲. بسیار پر هزینه است.
۳. اطلاعات آن در اختیار همه است . آن بسیار وقت گیر است. ۱۷- معمولا مناسب ترین زمان برای پیگیری پیایندهای خارج از کشور چه زمانی است ؟
۱. ۴ الی ۶ هفته ۲. ۱ الی ۲ هفته ۳. ۳ الی ۵ هفته ۶.۴ الی ۸ هفته ۱۸- مهمترین فعالیت در بخش پیایندها کدام است ؟
۱. صحافی ۲. تهیه پیایند
۳. نمایه سازی و چکیده نویسی ۴. سازماندهی ۱۹- اولین پیایند الکترونیکی در چه سالی چاپ شده است ؟
\ ^A \ . * ད ༢ ༈ .. ད་ \ ^A . . Y \ १2A . " .la.50lrich —Y کدام موسسه منتشر می شود ؟
Cambridge . * Spinger v. BOWker . Y Elsevier . )
۲۱- نشریاتی که در یک حوزه خاصی مانند یک استان یا ایالت منتشر می شوند و اخبار و مطالب همان منطقه را پوشش می دهند
چه نوع پیایندی هستند؟
۱. پیایندهای عمومی ۲. پیایندهای تخصصی ۰۳ پیایندهای منطقه ای ۰۴ پیایندهای محلی
ایتا ۲۰۶۲۲ ۱۰۱۰/۱۰۱۰ صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. = دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت نشریات ادواری رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۸۹ ۲۲- تفاوت میان اشتراک و سفارش دائم چیست؟ ۱. اشتراک برای پیایندهای یک ناشر خاصی است اما سفارش دائم به یک ناشر خاصی محدود نیست. ۲. اشتراک باید سالانه تجدید شود اما در سفارش دائم این کار هر ماه صورت میگیرد. ۳. اشتراک و سفارش دائم تفاوتی با یکدیگر ندارند. ۴. اشتراک صرفا برای یک پیایند کاربرد دارد اما سفارش دائم مجموعه ای از منابع را در بر میگیرد. ۲۳- برگترین مزیت تمدید پیایندها چیست ؟ ۱. نظارت مستقیم بر اشتراک پیایندها ۲. پرداخت هزینه کمتر ۰۳ پرداخت هزینه بیشتر ۴. جلو گیر از قطع همکاری ناشر ۲۴- قانون پراکندگی مجلات هسته توسط چه کسی معرفی شد؟ ۱. زیف ۲. لوتکا ۳. برادفورد ۴. پرایس ۲۵- مشکل عمده استفاده از کارد کسی جهت ثبت اطلاعات پیایندها چیست؟ ۱. پیایندها صرفا بر اساس عنوان در کاردکس ثبت می شوند ۲. کاردکس تنها در دسترسی کتابدار می باشد ۳. روزآمد سازی کارد کسی بسیار وقت گیر است
۴. کارادکس فضای زیادی را اشغال می کند
ایتا ۲۰۶۲۲ ۱۰۱۰/۱۰۱۰ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :