نمونه سوال درس جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۸۰
۱- مفهوم ریاضی و مفهوم کلی فراغت، برگرفته از نظریات کدام گروه است؟ ۱. جامعه شناسان آمریکا Y سازمان ملی جوانان
t . Y.
نیومیسیرها ٠ پرودون ۲- از نظر دومازیه کدام یک از فعالیت های ذیل از نوع فراغت محسوب می گردد؟
۱. فعالیتی که موجب ابراز وجود خود و خود شکوفایی فرد است
۲. تعهدات فرهنگی و اجتماعی
۳. تعهد خانوادگی ۴. کار برای امرار معاش ۳- فراغت چه زمانی قابل درک است؟
۱. در کنار کار مطرح گردد. ۲. به عنوان جزئی از کار مطرح گردد.
۳. همسان با کار مطرح گردد ۲. در تضاد با مفهوم کار مطرح گردد ۴- در مصر باستان مهمترین عاملی گذران اوقات فراغت چه بود؟
۱. رقصی ۲. قربانی کردن ۳. ورزش ۴. آیین های مذهبی ۵- تفکیک زمان کار از فراغت چه زمانی اتفاق افتاد؟
۱. بعد از انقلاب صنعتی ۲. قبل از انقلاب صنعتی
۳. بعد از انقلاب فرانسه ۴. بعد از انقلاب کمونیستی ۶- از جمله شیوه های تفریح طبقات ممتاز خصوصاً در عهد ساسانی چه بوده است؟
۱. ورزش ۲۔ موسیقی ۳. تیراندازی ۴. آیین های مذهبی ۷- کدام ملت، خانه را مرکز تفریحات قرار می دهند؟
۱. فرانسوی ها ۲. دانمارکی ها ۳. سوئدی ها ۲. انگلیسی ها ۸- کدام یک از بزرگان دین اسلام، اوقات فراغت را به چهار ساعت تقسیم کرده اند؟
۱. حضرت محمد (ص) ۲. حضرت علی (ع) ۳. امام صادق (ع) ۴. امام رضا (ع)
۹- تئوری ERG از کیست؟
۱. برتراند راسل ۲. اریک فروم ۳. مازلو ۴. آلدرفر
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۶۶ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۸۰ ۱۰- امکاناتی مثل کتابخانه ها و خانه های فرهنگ، برای چه نوع فعالیت هایی مناسب است؟
۱. فعالیت های ذهنی برون زا ۰۲ فعالیت های ذهنی درون زا
۳. مراسم و فعالیت های سنتی آ، ورزش و بازی ها
۱۱- کدام نظریه ها، بازی و تفریح را نوعی برون ریزی انرژی و تنش زدایی می دانند؟ ۱. زیست شناختی و جامعه شناختی آ، زیست شناختی و روان شناختی
۳. روان شناختی و جامعه شناختی ۴. مردم شناختی و روان شناختی
۱۲- از نظر اسلام، شرط بندی در کدام رشته های ورزشی جایز است؟
۱. کشتی و تیراندازی ۲. اسب سواری و تیراندازی
۲. شنا و تیراندازی ۰۴ شنا و سوارکاری ۱۳- کدام یک از افراد زیر هفت کارکرد را برای اوقات فراغت استنتاج کرده است؟
۱. ژوفر دومازیه ۲. مازلو ۳. گراندالی ریک ٠٢ پرودون ۱۴- از نظر ژوفر دومازی، اولین کار کرد اوقات فراغت چیست؟
۱. استراحت ۲. تفریح ۲. رشد شخصیت ۲. خودشکوفایی ۱۵- کدام گزینه جزو شیوه های فردی و غیرفعال گذران اوقات فراغت محسوب می شود؟
۱. رفتن به پیک نیک ۲. قدم زدن در پارک، کوچه و خیابان
۳. صحبت با افراد خانواده ۴. استفاده از کامپیوتر و اینترنت ۱۶- به طور کلی بعد از مشاهده تلویزیون (رتبه اول انواع فعالیت های فراغتی) چه فعالیتی در بین انواع فعالیت های فراغتی
دختران و پسران دانشجو در سراسر کشور قرار دارد؟
۱. تماشای ویدئو و سی دی ۲. مطالعه کتب غیردرسی
۳. استفاده از رایانه ۴. دراز کشیدن و استراحت کردن
۱۷- چرا مطالعه کتاب در مرتبه های بعدی فعالیت های فراغتی در ایام فراغت و زمان آزاد جوانان و نوجوانان قرار دارد؟ ۱. وقت گیر بودن ۲. هزینه بر بودن
۳. کمی حوصله ۴. در دسترس بودن امکانات دیگر
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۶۶ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۸۰ ۱۸- کدام یک از گروه ها به مطالعه روزنامه های محلی و استانی بیشتر می پردازند؟
۱. نوجوانان ۲. جوانان ۳. بزرگسالان ۰۴ پیران ۱۹- شرط اصلی موفقیت کتابخانه چیست؟
) ... دسترسی حداکثر Y مجموعه سازی مناسب
۳. بودجه مناسب ۴. سازماندهی مناسب
۲۰- کدام مشکل، اصلی ترین مساله ای است که علی الخصوصی از جانب مسئولین و متولیان امر فراغت و در پاسخ به انتقادات
بیان می شود؟ ۱. فقر مالی و گرانی امکانات فراغتی ۲. عدم استفاده بهینه از امکانات موجود ۳. کمبود اعتبار ۴. کمبود و غیر استاندارد بودن امکانات و فضاهای فراغتی
۲۱- در جامعه ما معضل فراغت از چه زمانی متولد می شود؟ ۱. آغاز فصل بهار ۰۲ آغاز فصل تابستان ۰۲ آغاز فصل پاییز ۴. آغاز فصل زمستان ץץ- توانایی نظری برای قضاوت های ادبی مدلل، ویژگی چه انسانی است ؟
۱. فرهیخته ۲. تحصیلکرده ۳. باسواد اطلاعاتی ۴. ادیب
۲۳- خواندن برای گریز معمولا در بین چه گروهی متداول است؟
. Y.
۱. دانش آموزان ۲. دانشجویان زنان . مردان
۲۴- در کشورهایی که سیاست ارشاد ادبی اعمال نمی شود، اکثریت متونی که در شبکهٔ فرهیختگان به گردش در می آید (حتی به ظاهر هم که شده) مستلزم چه انگیزه ای است؟
۱. گریز ۲. کسب اطلاع ۳. آموزش افزایی ۴. توان افزایی ۲۵- اشتراک فرهنگی، چه چیزی را به دنبال می آورد؟
۱. اشتراک سرمایه ۲. اشتراک هدف ۳. اشتراک زندگی ۴. اشتراک باورها ۲۶- روش اس کیو ۴ آر از چند مرحله تشکیل شده است؟
లడు " ۱. چهار ۲. پنج ۰۳ شش ۲۷- روش مرادر از چند مرحله تشکیل شده است؟
۱. چهار ۲. پنج ۰۳ شش ۴. هفت
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۶۶ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۸۰ YA– پیش بینی رویدادهای آینده در کدام روش مطالعه امکان پذیر است ؟ ۱. آموزش دوجانبه ۲. مردر ۳. اسی کیو ۴ آر. ۴. مشارکتی
۲۹- این روش اگر هیچ تاثیر دیگری نداشته باشد، دست کم می تواند به پردازش متن کمک کند و دانش آموزان را برانگیزد تا به مواد چاپی دقت بیشتری نشان دهند ، اشاره به کدام روش مطالعه دارد؟
۱. پرسیدن دوجانبه ۲. آموزش دوجانبه ۳. مردر ۴. اسی کیو ۴ آر ۳۰- تامین بهداشت، درمان و رشد و توسعه انسان در بعد کلان مربوط به کدام روش درمانی است؟
۱. روان درمانی ۲. هنردرمانی ۳. کتاب درمانی ٢. مشاوره
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۶۶
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :