نمونه سوال درس کتابخانه و توسعه پایدار نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کتابخانه و توسعه پایدار نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : کتابخانه و توسعه پایدار رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۸ ۱- خط مشی یک کتابخانه تخت تاثیر کدام یک از عوامل زیر قرار داد ؟ ۱. برنامه ها ۲. نیازها ۳. اهداف ۴. سیاست ها ۲- شرط اساسی برای برنامه ریزی جدید چیست؟ ۱. نیاز به خط مشی جدید ۲. نیاز به تغییر در وضعیت کنونی
۳. نیازهای کاربران ۴. اهداف کنونی سازمان ۳- کدام عامل زیر از جمله عوامل محیطی ضروری جهت برنامه ریزی یک نظام کتابخانه ای به شمار نمی آید؟
۱. توانایی خواندن ۲. تاریخ و سیاست ۳. آموزش پژوهش ۴. جمعیت ۴- چرا کتابخانه یا نظام اطلاع رسانی یک نظام باز است؟
۱. تاثیر پذیری از عوامل محیطی ۲. خدمات رسانی بهتر به کاربران
۳. سیاستهای مدیریتی ۴. کتابخانه یک نهاد مردمی است ۵- معمولی ترین روش برای رشد مجموعه کتابخانه متناسب با نیازهای استفاده کنندگان کتابخانه کدام است؟
۱. اهدا ۲. خرید ۳. مبادله آواسپاری
۶- در این نوع خدمات مربوط به مراجعین کتابخانه، کتابخانه اسناد و منابع را بدون اینکه خواننده شخصا به کتابخانه مراجعه کند در اختیار او قرار می دهد ؟ ۱. امانت دادن ۴- خدمات غیر مستقیم ۰۳ خدمات مستقیم ". خدمات مرجع ۷- بر اساس استاندارد کتابخانه های دانشکده ای ۱۹۷۵، مجموعه پایه حدوداً چند هزار جلد کتاب تعریف شده است؟ ۱. ۳۰ هزار ۲. ۴۰ هزار ۳. ۵۰ هزار f ۸۵ هزار ۸- اولین پیشنویسی استانداردهای کتابخانه های مدارس توسط کدام مرکز یا موسسه زیر تهیه شده است؟
۱. يونسکو ۲. یونیسف ۳. ایفلا ۴. کتابخانه کنگره
۹- ناتیسی چیست؟
۱. نظام ملی اطلاع رسانی یونسکو ۲. نظام همکاری های بین کتابخانه ای انگلستان ۰۳ نظام ملی اطلاعات کشاورزی ۴. نظام ملی کتابخانه های دانشکاهی ای ۹ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۶ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۱ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : کتابخانه و توسعه پایدار
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۸
۱۰- تفاوت میان هزینه های سرمایه ای و هزینه های تناوبی چیست؟
۱. هزینه های سرمایه ای مربوط به راه اندازی و احداث کتابخانه است در حالی که هزینه های تناوبی مربوط به نگهداری و تعمیرات است. ۲. هزینه های تناوبی مربوط به راه اندازی و احداث کتابخانه است در حالی که هزینه های سرمایه ای مربوط به نگهداری و تعمیرات است.
۳. تفاوتی بین این دو هزینه وجود ندارد.
| ۴. هزینه های سرمایه ای هزینه های از پیش تعیین شده هستند در حالی که هزینه های تناوبی پیش بینی شده نیستند ۱۱- کدام موارد زیر جزء هزینه های تناوبی است؟
۱. وسیله نقلیه ۲. ساختمان ۳. تجهیزات ۴. موجودی کتابخانه ۱۲- منظور از هزینه سرانه چیست؟
۱. هزینه سرمایه ای در نظر گرفته شده برای هر عضو کتابخانه هزینه سرمایه ای و تناوبی مورد نیاز برای تعداد مشخصی از افراد
۳. هزینه تناوبی مورد نیاز برای هر عضو کتابخانه
هزینه سرانه نوعی از هزینه است که شامل هیکدام از هزینه های سرمایه ای و تناوبی نیست ۱۳- کدام مورد از جمله معیارهای نظام های امانت بین کتابخانه ای به شمار نمی اید؟
۱. تهیه مطالب در حد رضایت بخش ۲. سرعت تهیه
.Y . هزینه .Y . نوع منبع ۱۴- مهمترین دلیلی که باعث تأخير در اجابت درخواست افراد از طریق همکاری بین کتابخانه ای می شود چیست؟
۱. اولویت پاسخگویی به نیازهای کاربران محلی ۲. هزینه بر بودن خدمات
۳. پراکندگی کتابخانه ها ۲. عدم شناخت کافی از خدمات بین کتابخانه ای ۱۵- از جمله مدل های جایگزین برای امانت بین کتابخانه ای مدل تمرکز خدمات در یک کتابخانه است. کدام کتابخانه از چنین
مدلی پیروی می کند؟
۱. کتابخانه کنگره ۲. کتابخانه انگلستان
۳. کتابخانه جمهدوری فدرال المان ۴. کتابخانه ملی کانادا ۱۶- در کدام مدل همکاری بین کتابخانه ای امکان بر طرف نمودن تقاضاهای بیشتری وجود دارد؟
۱. تمرکز نسبی ۲. تمرکز ۳. عدم تمرکز ۴۔ مدل ترکیبی
い・い・ハ・Y・YYA%A
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : کتابخانه و توسعه پایدار
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۸
W— دستیابی به مجموعه جامعی از مجلات 9 روزنامه ها در کدام سطح امکان پذیر نیست؟
۱. سطح ایالتی ۲. سطح کشوری ۳. سطح منطقه ای ۴. سطح جهانی ۱۸- انتخاب کدام یک از نیروهای انسانی به طور موقت صورت می گیرد؟
۱. مدیر بررسی ۲. معاون مدیر بررسی ٠٢ دبير پروژه ۴. مصاحبه کننده ۱۹- مهمترین شاخصی استفاده از کتابخانه عمومی چیست؟
۱. در دسترس بودن ۰۲ رایگان بودن
۳. داشتن امکانات رفاهی ۴. داشتن مجموعه غنی
۲۰- در کشورهایی که سطح سواد و آموزش بزرگسالان در در حد بالا قرار دارد، کدام نوع کتابخانه می تواند قدم اول در پیشبرد و ترقی کتابخانه محسوب شود؟
۱. عمومی ۲. مدارس ۲. ملی ۴. دانشگاهی
۲۱- مرحله مقدماتی آموزشی استفاده از کتابخانه توسط کدام کتابخانه صورت می گیرد؟
۱. مدرسه ای ۲ - عمومی ۳. دانشگاهی ٠٢ ملی
۲۲- هدف از اجرای پروژه نپ در ایالات متحده چه بود؟
۱. تامین بودجه مالی جهت پیشرفت کتابخانه های مدارسی ۰۲ تامین منابع در کتابخانه های مدارسی
۳. راه اندازی سیستم خودکارسازی کتابخانه ها ۲. ایجاد پروژه همکاری بین کتابخانه ها ۲۳- مشکل خدمات مرکزی در کتابخانه های مدارسی چیست؟
۱. برطرف نمودن نیازهای تحصیلی سالانه مدرسه ۰۲ نداشتن فضای مناسب
۳. نداشتن نیروی متخصصی ۴. کمبود بودجه
۲۴- اولین موسسه آموزش عالی برزیل که به صورت رسمی تاسیس شد چه نام داشت؟ ۱. دانشگاه ریو ۲. مدرسه عالی دریانوردی
۳. دانشگاه سائوپولو ۴. مدرسه پلی تکنیک
い・い・ハ・Y・YYA%A
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کتابخانه و توسعه پایدار
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۸
۲۵- کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد؟ ۱. برنامه های توسعه کتابخانه معمولا فاقد جزئیات است ۲. داشتن برنامه عملی کوتاه مدت جهت تشویق مردم به مطالعه ضرورت دارد ۳. آموزش خوانندگان یکی از مسائل کلیدی در کشورهای توسعه یافته است ۴. مسائل مربوط به کتابخانه های سیار در طرح و برنامه کتابخانه قرار نمی گیرد ۲۶- در صورتی که وسایل ارتباط جمعی عامل تشویق مردم به استفاده از کتاب و کتابخانه باشند، کدام گزینه صحیح است؟ ۱. وسایل ارتباط جمعی عامل تشویق به مطالعه اند ۲. کتابخانه عامل تشویق به مطالعه است ۰۳ وسایل ارتباط جمعی تاثیری در تشویق مرم به مطالعه ندارند ۴. وسایل ارتباط جمعی مانعی برای افزایش سرانه مطالعه به شمار می آیند ۲۷- کدام مورد جزء مزیت های خرید نظام های خودکارسازی کتابخانه به شمار نمی آید؟ ۱. نصب راحتتر ۲. اجرای برنامه ۳. آموزش ۴. هزینه ۲۸- در ارتباط با خود کار کردن کتابخانه، کدام عبارت بیان دقیقتر و کاملتری دارد؟ ۱. خود کار کردن فرصتی برای بازبینی مجدد تمام طرح و عملیات نظام پیش می آورد آن خود کار سازی تنها به بحث سازماندهی منابع می پردازد ۳. خودکارسازی تمامی کارهای کتابخانه را پوشش می دهد
۲. خودکارسازی باعث کاهش نیاز کتابخانه به نیروی انسانی می گردد
۲۹- کدام یک از بخش های مختلف کتابخانه مورد توجه خاصی مراجعین قرار نمی گیرد؟
۱. اداره مالی ۲. تسهیلات و خدمات ۳. سازماندهی مواد ۴. مدیریت کتابخانه
۳۰- ارائه خدمات کتابخانه به شکل مطلوب و مناسب باعث می شود تا...
۱. مراجعین بدانند که از کتابخانه چه توقعاتی دارند ۲. مدیریت نسبت به ارتقاء کارکنان اقدام می کند ۰۳ همکاری بین کتابخانه ها شکل گیرد ۴. کارکنان با دلگرمی بیشتری کار کنند ای ۹ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۹۶ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :