نمونه سوال درس آشنایی با نرم افزار های کتابخانه ای نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با نرم افزار های کتابخانه ای نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۶ ۱- در نرم افزارهای کتابخانه ای برای تبادل اطلاعات، از کدام قالب فایل استاندارد استفاده می شود؟ Z3590 . Y. ISO 2709 . )
ISO 29O7 . Y. Z395O . Y. ۲- از استاندارد Ta ROTrtlat در کدام کتابخانه استفاده می شود؟
۱. کتابخانه ملی ایران ۲. کتابخانه کنگره
۳. کتابخانه ملی پزشکی آمریکا ٠٢ کتابخانه ملی فرانسه
۳- کدام یک از گزینه های زیر از موارد امکان تصحیح اطلاعات کاربر گه مدارک به حساب نمی آید؟
۱. از طریق شماره رکورد ۲. از طریق شماره راهنما
۳. از طریق جستجو آ، از طریق شماره مدرک ۴- در کدام بخشی از نرم افزارهای کتابخانه ای می توان بارکد اطلاعات ثبت شده و اطلاعات عضویت اعضاء را تولید کرد؟
۱. مدیریت امانت و اطلاعات اعضاء ۲. ورود و تصحیح اطلاعات
. Y. . Y.
۵- مکان تهیه فایل پشتیبان در کدام قسمت از نرم افزار کتابخانه ای مقدارو است؟
۱. مدیریت امانت و اطلاعات اعضاء ۲. ورود و تصحیح اطلاعات
f .*
سرویس مدیریت نرم افزار بخش جستجوی اطلاعات
۶- کدام یک از نرم افزارهای زیر محصول شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران است؟
۱. سیمرغ ۲. گنجینه ۳. ماوا ۴. نوسا
۷- طرح قاف با استفاده از مزایای کدام یک از سیستم های جامع اطلاع رسانی نرم افزارهای کتابخانه ای ایجاد شده است؟
۱. سیمرغ ۲. گنجینه ۳. چارسی آذرخش ۴. کاوشی
۸- کدام یک از نرم افزارهای زیر توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر طراحی و راه اندازی گردیده است؟
۱. سیمرغ ۲. گنجینه ۳. پارسی آذرخش ۴. ماوا
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای
رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۶
۹- در معماری کدام یک از نرم افزارهای زیر از کدینگ SSL استفاده گردیده است؟
۱. سیمرغ ۲. گنجینه ۳. پارسی آذرخش ۴. ماوا ۱۰- نرم افزار CDS/ISIS که جهت ذخیره و بازیابی اطلاعات است توسط کدام سازمان های زیر طراحی گردید؟
۱. ایفلا ٠٢ يونيسف ۳. یونسکو ۴. فید ۱۱- تعداد بیت های در نظر گرفته شده برای هر پیکسل تصویر نشانگر کدام موارد زیر است؟
۱. عمق رنگ ۲. تفکیک پذیری تصویر
۳. اجزاء تصویر ۴. بعد رنگ ۱۲- با استفاده از کدام یک از ابزارهای ویرایش در نرم افزار فتو شاپ نواحی تاریک را روشن می نماید؟
Smudge f Sharpen . " Brah . Y Dodge .) ۱۳- با استفاده از کدام یک از ابزارهای انتخاب در نرم افزار فتو شاپ برای انتخاب رسم نواحی آزاد استفاده می شود؟
Move Tool t LaSSO . V Eyedropper . Y Marquee . )
۱۴- موماً جهت اسکن لایه های شفاف (اسلاید، فیلم و نگاتیو) از کدام اسکنرها استفاده می شود؟
۱. غلتکی آن دستی ۳. تخت ۴. دنده ای ۱۵- برای رسم نقشه ها و طرح های گرافیکی در ابعاد بزرگ از کدام یک از موارد زیر استفاده می گردد؟
۱. چاپگر لیزری آ ، خروجی میکروفیلم
۳. چاپگر تصویر نشان ۴. پلاتر ۱۶- هنگام تایپ کردن یک متن، در صورتی که بیش از یک خط باشد، نشر رومیزی به طور خودکار خطوط را تنظیم می کند،
این خاصیت را چه می نامند؟
WARM t HANG . Y. WARP Y EFFECT . ) ۱۷- در نرم افزار WOrd در بخش نوار منو، برای بازک کردن منو با فشار دادن کدام کلید همراه با حرف اول نام منو، آن منو باز
می شود؟
Caps Loc Y Alt . Y. Shift Y Tab . ) ۱۸- در نرم افزارهای نشر رومیزی کدام جزء قلم نشاندهنده نمایش خاصی از یک قلم می باشد؟
۱. نام قلم ۲. سیاق قلم ۰۳ پونت قلم ۴. جلوه قلم
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای
شته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۶ 2 را دریای و دادس سباسی
۱۹- در نرم افزار WOrd اگر بخواهیم فقط صفحه ای که روی مانیتور نمایش داده می شود را پرینت بگیریم باید هنگام پرینت کدام گزینه را انتخاب کرد؟
A11 . Y. Current page . " Selection . Y pageS . )
۲۰- در نرم افزارهای نشر رومیزی برای انتقال بلوک به حافظه از کدام کلیدها باید استفاده نمود؟
Ctr + X . Y. Ctr + V . Y. Ctr + Z . Y Ctr + A . )
۲۱- در نرم افزار پارسی آذرخش کدام عملگر وقتی بین دو عبارت قرار گیرد، رکوردهایی که شامل هر دو عبارت باشند، با رعایت تقدم و تأخر زمانی بازیابی می شود؟
۲۲- کدام یک از وظایف زیر بر عهده بخشی SCIVCI نرم افزارهای کتابخانه ای می باشد؟
۱. برقراری ارتباط با کتابدار ۲. ارائه و پردازش اطلاعات
۳. دریافت اطلاعات ۴. ذخیره و مدیریت اطلاعات
۲۳- مزیت کدام یک از الگوهای نرم افزار کتابخانه ای استقلال عمل واحدهای استفاده کننده می باشد؟
Server – client . Y. single server- single client .)
single server multi client . " Multi server multi client . Y. ۲۴- به شناشنامه اطلاعاتی هر مدارک، در یک بانک اطلاعاتی گفته می شود؟
۱. فیلد ۲. کاراکتر ۰۳رکورد ۴. فایلی
۲۵- وقتی که این عملگر بین دو عبارت قرار می گیرد و رکوردهایی که فقط شامل یکی از آنها می باشد را بازیابی می کند، این توضیح اشاره به کدام عملگر دارد؟
And . Y. XOR . Y. $ Y not . )
= صفحه ۳ از ۳
い・ハ・Y・YYY%Y・) نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :