نمونه سوال درس آشنایی با مطبوعات و رسانه ها نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با مطبوعات و رسانه ها نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آشنایی با مطبوعات و رسانه ها
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۷ ۱- وظایف و نقش اساسی وسایل ارتباط جمعی کدام است؟ ۱. ارتباطات ۲. انتشار جریان رویدادهای اجتماعی ۳. برقراری روابط اجتماعی ۴. همبستگی ملی Y– آلفرد سووی" از کدام عبارات به عنوان کلید دموکراسی یاد دهی کند ؟ ۱. ارتباط ۲. اطلاع رسانی ٠٢ وسايل خبری ۴. ارتباطات ۳- مکتب جامعه شناسی ارتباطات توسط چه کسی پایه ریزی شد؟ ۱. آلفرد سووی " توماس واتسون ۳. مک لوهان ۴. هالرولد لاسولی ۴- مطالعه کمی و کیفی برنامه های تلویزیونی و رادیویی با کدام روش انجام می شود؟ ۱. تجزیه و تحلیلی پیام های ارتباطی ۲. مطالعه مستمر مطبوعات
*. بررسی بازخورد استفاده کنندگان f بررسی وسایل ارتباط جمعی
۵- آخرین مرحله مطالعات ارتباطی کدام است؟ ۱. اداره وسایل ارتباط جمعی ۲. شناسایی تاثیر اجتماعی ارتباطات
۲. شناسایی مخاطبان ارتباطات ۰۴ شناسایی محتوای ارتباطات
۶- کلود شانون و وارن ویور کدامیک از نظریه های زیر را ارائه کرده اند؟ ۱. تئوری ارتباط ۲. تئوری ریاضی اطلاع ۳. تئوری سازمان اجتماعی ۴. تئوری خودفرمایی
۷- بهترین نوع تکنیک های بکار رفته در وسایل انتقال پیام کدام هستند؟ ۱. تکنیک هایی که وسایل خاصی را برای تسهیل پیام فراهم کنند. ۲. تکنیک هایی که پیش از هر چیز مخاطبان را شناسایی کند. ۳. تکنیک هایی که ارتباط را در چارچوب های زمانی و مکانی تعریف نماید.
۲. تکنیک هایی که ارتباط را از قید و بند محدودیتهای زمانی و مکانی رها می سازد. ۸- بین ارتباط و اطلاع چه نوع نسبتی برقرار است؟
۱. نسبت جزء به کلی ۲. نسبت کلی به جزء نسبت موازی
ץ %ץץץ. ו. ון. ו. \ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲































***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با مطبوعات و رسانه ها رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۷ ۹- کلمه سیبرنتیک برای اولین بار در چه سالی استعمال شد؟
\ ΛΔ . . * \AYN . Y. y Aw Y . Y γΛΥ". . )
۱۰- صمیمانه ترین و کامل ترین نوع ارتباط کدام است؟ ۱. ارتباط اولیه ۲. ارتباط ثانویه ۳. ارتباط مستقیم ارتباط غیرمستقیم ۱۱- مک لوهان اصطلاح عصر مارکنی را در تعریف کدام دوره بکار برده است؟
۱. عصر ارتباطات الکترونی
۲. عصر اطلاعات
۲ - عصر فناوری
۴. عصر گوتنبرگ ۱۲- اصطلاح Media Of MaSS CommuniSation معادل کدام اصطلاح در زبان فارسی است؟
۱. مطبوعات سمعی و بصری ۰۲ وسایل ارتباطی
۳. وسایل ارتباط توده ای .Y . مطبوعات ۱۳- انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد است در تعریف کدام اصطلاح آمده است؟
۱. اطلاع ۲. انتشار ۳. ارتباطات توده ای ۴. خبر
۱۴- آغازگر گسترش همه جانبه وسایل ارتباطی نوین در آغاز قرن بیستم کدام پدید است؟
۱. روزنامه های بزرگ پرتیراژ ۲. روزنامه های خبری قرن نوزدهم
۳. مطبوعات توده گیر ۲. توسعه مصرف فردی مطبوعات ۱۵- مهمترین مشخصات جوامع توده وار معاصر کدام است؟
۱. فراوانی جمعیت، ثبات روابط اجتماعی، گوناگونی حرفه ها
۲. فراوانی جمعیت، دگرگونی روابط اجتماعی، کاهش وابستگی ها
۰۲ فراوانی جمعیت، توسعه شهرنشینی، گوناگونی حرفه ها
۴. فراوانی جمعیت، توسعه روستانشینی، گسترش وابستگی ها ۱۶- مراسم فرقه های مذهبی چه نوعی از انبوه خلق محسوب می شود؟
۱. انبوه خلق نمایشی ۲. انبوه خلق اتفاقی ۳. انبوه خلق قراردادی ۴. انبوه خلق فعالی
ץ %ץץץ. ו. ון. ו. \ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

































***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : آشنایی با مطبوعات و رسانه ها رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۷ ۱۷- معرف ضعیف ترین درجه پیوند اجتماعی کدام است؟
۱. توده ۲. فردیت ۳. توده نامجتمع ۴. توده نامجاور ۱۸- پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی در سطح ملی ناشی از چه نوع تمایلی است؟
۱. گونه گون سازی ۲. توده وار سازی ۳. تمرکز گریز ۴. تمرکز گرا ۱۹- مهمترین خصلت ارتباطات جمعی کدام است؟ ۱. تمرکز ۲. سرعت · دقت • وسعت ۲۰- جامع ترین و جذاب ترین وسیله ارتباطی کدام است؟
۱. تلویزیون ۲. سینما ۳. رادیو ۴. ماهواره
۲۱- از لحاظ تحلیل و تشریح وقایع، تفسیر و بررسی عقاید، و تنوع مطالب کدامیک از وسایل ارتباطی بر سایرین برتری دارد؟
۱. تلویزیون ۲. ماهواره ۳. روزنامه ها ۴۔ مجلات تخصصی ۲۲- کدامیک از وسایل ارتباطی شدید ترین نیروی ضربتی و غافل گیرنده را به مخاطب وارد می کند؟
) ... رادیو ۲. مطبوعات .Y . تلويزيون ۴. سینما ۲۳- مبنای اصلی رقابت سینما و تلویزیون چیست ؟
۱. ارقام و آماری کاهش تعداد سینما روندگان
۲. ارقام و آماری افزایش تعداد گیرنده های تلویزیون
۳. ارقام و آمار مستخرج از پرسشنامه های جمع آوری شده از مخاطبان
۴. الف و با ۲۴- ماهواره ارتباطی که به منظور تقویت امواج رادیویی و تلویزیونی ساخته دشه است چه نامیده می شود؟
۱ . ماهوره مداری ۲. ماهواره مثبت ۳. ماهواره ثابت ٠٢ ماهواره منفی ۲۵- برای انتقال صفحات روزنامه ها کدام نوع از ماهواره ها مورد استفاده قرار می گیرند؟
۱ . ماهواره های جهانی ۲. ماهواره های پخش مستقیم
۳. ماهواره های توزیع کننده ۲. ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه
ץ %ץץץ. ו. ון. ו. \ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲































***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با مطبوعات و رسانه ها
رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۷
۲۶- نخستین ماشین حروفچینی سطر ریز چه نام داشت؟
۱. روتوتایپ ۲. تیپو گراف ۳. لاینو تایپ ۴ - مونو تایپ
۲۷- با کدام شیوه می توان به کمک کلیشه های برجسته بر روی فلز از طریق چاپ سربی تصاویر را ایجاد کرد؟
۱. فوتوترونیک ۲. گراورسازی ۳. بیکروماته ۰۴ مونوفوتو ۲۸- یک ارتعاش یا یک گردش (یک دور یا یک سیکل) در ثانیه چه نامیده می شود؟
۱. نوسان یا فرکانسی ۰۲ کیلو سیکل ۲. ریز موج ۴. هرتز ۲۹- نخستین بهره برداری عمومی از آنتن های مشترک در کجا انجام شد؟
۱. آستوریا ۲. لندن ۳. سن دیگو ۴. سیاتل ۳۰- به کدام علت شورای واتیکان دوم واژه مردم را بر توده و ارتباط اجتماعی را بر ارتباط توده ای ترجیح داده است؟
۱. واژه توده از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
۲. واژه مردم از غنای معنوی بیشتری برخوردار است.
۲. مفهوم مردم فراتر از مفهوم توده است.
آمفهوم توده در جامعه بر نقش منفی و مفهوم مردم بر نقش مسئولیت پذیر و آگاه دلالت دارد.
ץ %ץץץ. ו. ון. ו. \ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


















***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :