نمونه سوال درس مقدمه ای بر روابط عمومی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مقدمه ای بر روابط عمومی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مقدمه ای بر روابط عمومی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۴ ۱- مکتب روابط انسانی جزء کدامیک از دسته بندی های مکاتب است؟ ۱. مکتب نئوکلاسیک ۲. مکتب کلاسیک ۳. مکتب سیستمی ۴. مکتب مقداری ۲- نظریه سیستمی توسط کدامیک از نظریه پردازان زیر ارائه شده است؟ ۱. تیلور ۲. بولدینگ ۳. مایو ۴. وبر
۳- رابطه هماهنگ و منطقی بین اجزای یک سیستم، توان و پتانسیلی بیش از تک تک آنها داراست در تعریف کدام مفهوم
آمده است؟
. Y. .Y | . )
امیبی آنتروپی دسی نرجی ۴. لیکرت
۴- از میان نظریه های موجود مدیریت کدام نظریه ای تجویزی است(راه حل ارائه می دهد)؟
۱. نظریه استاندارد کار آ، نظریه اقتضایی وضعی
۳. نظریه سیستمی ۴. نظریه روابط انسانی ۵- موثرترین عنصر دخیل در روابط عمومی کدام است؟
۱. مقررات ャ。 ساختار سازمانی ۳. دولت to مدیران ۶- بهترین راه ایجاد انگیزه در افراد برای کار و تلاش بیشتر از نظر هرزبرگ کدام است؟
۱. آموزش ۲. غنی کردن شغلی ۲. افزایش دستمزد ۴. جلب اعتماد ۷- تمام طرز تلقی زندگی یک ملت در تعریف کدامیک از اصطلاحات زیر است؟
۱. افکار عمومی ۲. روابط عمومی کاربردی
۳. اعتقادات ۴۔ روابط عمومی ۸- در کشورهای دمکراتیک وقتی پای منفعت شخصی در میان باشد افکار عمومی چگونه خواهد بود؟
۱. جلوتر از سیاست رسمی و دولت ۲. عقب تر از سیاست رسمی و دولت
۳. هماهنگ با دولت ۴. مقابل دولت ۹- هدف عمده روابط عمومی چیست؟
۱. اطلاع رسانی به جامعه ۲. معرفی و جلب اعتماد در جامعه
۲. رشد فرهنگ سازمانی ۴. نفوذ در افکار عمومی
ای ۹ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۶ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مقدمه ای بر روابط عمومی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۴ ۱۰- احساسات عمومی همه چیز است این جمله از کیست؟ ۱. روسو ۲. کاتلیپ ۳. لینکلن ۴. مایر ۱۱- جلب اعتماد جامعه توسط یک سازمان مستلزم چیست؟ ۱. شناخت عوامل محیطی ۲. شناخت چالش های موجود در جامعه ۰۳ شناخت افکار عمومی ۴ . همه موارد ۱۲- فقدان یک برنامه منسجم اطلاع رسانی کدام مشکلی را در سازمان ایجاد خواهد کرد؟ ۱. بروز انواع شایعه ۲. تغییر نگرش ها ۳. عدم شناخت کافی از عوامل محیطی ۴. عدم هماهنگی لازم در بخش ها ۱۳- تئوری اثر پروانه لورنسی تاکیدی بر کدام ضرورت در سازمان هاست؟ ۱. شناخت فناوری اطلاعات ۲. شناخت محیط درون سازمانی ۳. شناخت محیط جهانی ۲. شناخت توانایی های نیروی انسانی
۱۴- پیش بینی راه های استفاده بهینه از امکانات و وسایل موجود در جهت نیل به اهداف تعیین شده تعریف کدامیک از فرایندهای زیر است؟
۱. برنامه ریزی ۲. مدیریت ۳. کنترلی ۴. هماهنگی ۱۵- کدامیک از اصول برنامه ریزی موجب حفظ رضایت و انگیزه افراد می شود؟
۱. اصل نیازسنجی ۲. اصلی جامعیت ۰۳ اصل انعطاف پذیری ۴. اصلی تنوع ۱۶- هدف اصلی تکنیک دلفای چیست؟
۱. جمع آوری نظریات، قضاوت ها و نگرش های افراد متخصص در ارتباط با یک مساله خاصی
۲. جمع آوری نظریات، قضاوت ها و نگرش های مدیران سازمان برای تعیین اولویت ها
۳. جمع آوری نظریات، قضاوت ها و نگرش های مدیران سازمان در ارتباط با یک مساله خاصی ۴. جمع آوری نظریات، قضاوت ها و نگرش های افراد متخصص برای تعیین اولویت ها
۱۷- در کدامیک از روش های نیازسنجی اهداف واقعی گروه مورد نظر به طور عملی به دست می آید؟
۱. تکنیک تل استار ۲. تکنیک رویداد مهم ۳. تکنیک فیش پاول ۲. تکنیک دلفای
ای ۹ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۶ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مقدمه ای بر روابط عمومی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۴ ۱۸- ساده ترین و بهترین روش نظرسنجی کدام است؟ ۱. روشی مصاحبه تحلیلی و عمقی ۲. روش انتخاب و رفراندوم ۳. روش آماری و پرسشی ۴. روش تجزیه و تحلیل محتوای پیام ۱۹- دومین مرحله از مراحل مختلف برنامه ریزی عملیاتی کدام است؟ ۱. اجرای آزمایشی ۲. بودجه ریزی ۰۳ پیش بینی عملیات ۴. تعیین اهداف ۲۰- در کدامیک از اصول بودجه ریزی امکان اصلاح بودجه فراهم شده است؟ ۱. انعطاف پذیری ۲. تخمینی بودن ۳. تفصیل " عدم تخصيص
۲۱- در کدامیک از روش های زیر سیستم بودجه ریزی با تاکید بر رعایت تناسب حجم عملیات سازمان با وظایف محوله انجام
می شود؟ ۱. بودجه ریزی عملیاتی ۲. بودجه ریزی برنامه ای ۳. بودجه ریزی بر مبنای صفر ۲. بودجه ریزی توسعه ای
ץץ- در سازماندهی بر مبنای وظیفه پس از تعیین پست ها کدام اقدام انجام می گیرد؟ ۱. تعیین پست های هم تراز ۰۲ برقراری ارتباط و هماهنگی میان پست ها ۳. سازماندهی واحدهای ستادی ۴. سازماندهی واحدهای صفی ۲۳- رعایت کدام اصلی عملکرد سازمان را تضمین نمی کند ولی نقص آن موجب عملکرد ضعیف می شود؟ ۱. ساخت ماتریسی دارای برنامه های دائم است. ۲. استراتژی تابع ساخت سازمانی است. ۳. ساخت ماتریسی دارای برنامه های موقت است. ۴. ساخت سازمانی تابع استراتژی است. ۲۴- اساسی ترین و منطقی ترین روش شکل دهی تشکیلات کدام است؟ ۱. طراحی سازمان بر مبنای هدف ۲. طراحی سازمان بر مبنای وظیفه ۳. طراحی سازمان بر مبنای نوع عملیات ۴. طراحی سازمان بر مبنای نوع تولید Yo– تخصیص اعتبار لازم برای انجام وظایف روابط عمومی ها بر عہدہ کدام سازمان است ؟ ) ... دولت Y دستگاه های ذیربط
۳. سازمان برنامه و بودجه ۴. سازمان مدیریت دولتی
ای ۹ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۲۶ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= انش I ه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : مقدمه ای بر روابط عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۴ ۲۶- تلاش برای درک اینکه در جهان امروزی چه جایگاهی را به خود اختصاص داده ایم چه نامیده می شود؟
۱. مدیریت استراتژیک ۲. مدیریت دیوانسالاری ۳. مدیریت سیستمی ۴۔ مدیریت علمی
۲۷- کدامیک از گزینه های زیر در مراحل مدیریت استراتژیک جای ندارد؟
.Y
۱. ارزیابی اجرا ۳. انتخاب ۴. تدوین
YA– اولین گام دار برنامه ریزی استراتژیک کدام است ؟ ۱. تهیه جدول تهدیدات و مزیت ها ۲. تعیین اولویت ها ۳. تعیین اهداف ۲. شناخت و تجزیه و تحلیل محیط ۲۹- کدامیک از معیارهایی که روملات برای ارزیابی استراتژی مطرح کرده است واکنشی سازمان در برابر عوامل خارجی و تغییرات داخلی محسوب می شود؟
۱. امکان پذیر بودن ۲. سازگاری ۳. مزیت رقابتی ۴. هماهنگی
۳۰- کدام نوع ارتباط از نفوذ و پایداری بیشتری برخودار است؟
۱. ارتباط چهره به چهره ۲. ارتباط از طریق روز نامه ها و مجلات ۳. ارتباط از طریق تلویزیون و رادیو ۴. ارتباط از طریق گزارش مکتوب ף? וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :