نمونه سوال درس واژه پردازی (فارسی و لاتین) نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس واژه پردازی (فارسی و لاتین) نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : (واژه پردازی (فارسی و لاتین رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۳ – دسته د ات مد ده دتم ، ن - متعاد ہ ا؟ دل ند ؟ ۱- دستورات مدیریتی نرم افزار با استفاده از کدام دکمه فعال می شوند؟
Title Bar , f StatuS Bar . Y Ribbon . Y Office Button . )
۲- امکانات درج تصاویر و نمودارها در کدام سربرگ قرار دارد؟ Insert co,... .Y References -5,-,-, .)
Page Layout co, , , , ; Review -5,-,-, . "
۳- برای باز کردن دسته جمعی فایل ها از کدام کلیدها استفاده می شود؟
۱. فشردن همزمان کلیدهای Ctrl+Shitf ۲. فشردن همزمان کلیدهای Ctrl N
۳. فشردن همزمان کلیدهای CtrlV ۴. فشردن همزمان کلیدهای Ctrl F ۴- تغییر عنوان یک مدرک با استفاده از کدام گزینه امکان پذیر است؟
Save as aus;5 . Y Save ۱. گزینه
Office Button A.; , ; Word Option os v. ۵- برای تعیین حالت قرار گرفتن برگه از کدام ابزار استفاده می شود؟
Orientation , , . " Landscape ,, . " Preview ۲. ابزار Breaks , , .) ۶- برای تغییر اندازه حاشیه های برگه از کدام ابزار استفاده می شود؟
Page Layout , , , , Preview , , .)
Word Options , , , ; Margins , , . "
۷- دستور Edit در کدام سربرگ قرار دارد؟ References -5,-,-, ...Y Insert J , , . . ) Page Layout cy, , , , ; Review ۳. سربرگ ۸- با انتخاب گزینه Equal ColumnSWidth ستون بندی متن به چه شکلی تغییر می کند؟ ۱. تعداد ستون ها تعیین می شود ۲. عرض همه ستون ها یکسان تعیین می شود ۳. فاصله بین ستون ها یکسان تعیین می شود ۴. کل متن را چند ستونی می کند ۹- تورفتگی پاراگراف ها، فاصله خطوط، فاصله حروف، تنظیم قلم و نظایر آن چه نامیده می شود؟
۱. ترازبندی متن ۲. حروفچینی متن ۳. زمینه متن ۴. قالب بندی متن
"ו וףוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : واژه پردازی (فارسی و لاتین) رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۳ ۱۰- استفاده از کدام گزینه موجب دو برابر شدن فاصله خطوط می شود؟
Single . * Multiple v Exactly Y Double . )
۱۱- بکار بردن کدام گزینه موجب می شود تا متن مورد نظر به صورت نقش برجسته نمایش داده شود؟
Subscript al.; , ; Emboss A.; Y Outline A.; Y Shadow ao ; .)
LEffects –țY جلوههای ویژه چه کاربردی دارند؟

۱. برای علامت گذاری بخشی از متن برای زیباسازی، توجه و یا تاکید بر بخشی از متن
۳. برای فراخوانی بخشی از متن برای مخفی کردن بخشی از متن ۱۳- ابزار Fill EffectS در گزبانه Page Colorچه کاربردی دارد؟
۱. استفاده از رنگ ها را محدود می کند آ: انتخاب تصاویر رنگی را میسر می کند
۳. تنوع رنگ های بیشتری در دسترسی قرار می دهد ۲. حالت ترکیبی رنگ ها را در دسترس قرار می دهد ۱۴- فشردن همزمان کلیدهای Ctrl+ HOrtle باعث چه حرکتی در متن می شود؟
۱. مکان نما را به ابتدای مدرک حرکت می دهد آن مکان نما را به انتهای مدرک حرکت می دهد
۳. مکان نما را تقریباً نیم صفحه بالاتر حرکت می دهد ۲. مکان نما را یک صفحه بالاتر حرکت می دهد WΔ- دستور GOTO چه امکانی را فراهم می کند؟
۱. انتقال مکان نما را به ابتدای مدرک فراهم می کند
۲. انتقال مکان نما را به بخش خاصی از مدارک را فراهم می کند
۳. انتقال مکان نما را به جداول مدرک فراهم می کند
۲. انتقال مکان نما را از یک مدرک به مدرک دیگر فراهم می کند ۱۶- با کلیک بر روی کلید BaCKSpace چه عملی انجام می شود؟
۱. یک کاراکتر بعد از مکان نما پاک می شود ۲. دو کلمه قبل از مکان نما پاک می شود
۳. یک کاراکتر قبل از مکان نما پاک می شود ۲. یک کلمه قبل از مکان نما پاک می شود
۱۷- نمادهای موجود در نرم افزار در کدام گزینه قابل دسترسی هستند؟
Symbol .t InSert . ” FOht , Y Advanced . )
"ו וףוץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : واژه پردازی (فارسی و لاتین)
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۳
۱۸-Mer8e CellS چه کاربردی در جدول دارد؟
۱. برای ادغام چند سلول استفاده می شود ۲. برای تفکیک یک سلول استفاده می شود
۳. برای تنظیم سطرهای سلول استفاده می شود ۲. برای تنظیم ستونهای سلول استفاده می شود
۱۹- پس زمینه جدول با استفاده از کدام دکمه تغییر می کند؟
t
Shading . AutiFit . Y BOrder . Y Draw . )
۲۰- برای تغییر جهت متن درون سلول های جدول از گدام گزینه استفاده می شود؟
t
Cell Size . Text Direction . ." Cell Merge Y Cell Margins .)
۲۱- در کدامیک از دستورات مربوط به موقعیت تصویر، تصویر در پشت متن قرار می گیرد؟
t
Tight v. In Front of Text . Y. Behind Text . )
Through .
۲۲- نمایش سلسله مراتب انجام یک فرایند با استفاده از کدام ابزار انجام می شود؟
t
D Effect .
Shape Outline .Y Smart Art . Y Clip Art . ۲۳- دستور MaCTOReader در کدام سربرگ قرار دارد؟
Review f PageLayout . " IrlSert . Y Developer . )
۲۴- کدام فرمان موجب می شود قبل از چاپ بتوان نمایی کلی از مدارک را مشاهده کرد؟
Print . t. Print Preview . Y. Current Page .Y Ctrl+P . )
Yo– در کدام قسمت از پنجره محاوره ای Print می توان به گزینه های مختلف برای چاپ چند صفحه از مدرک در یک برگه
دسترسی داشت؟
ZOOm . f Printer . Y. Page range .Y Copies . )
"ו וףוץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :