نمونه سوال درس شناخت و مدیریت حیات وحش نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت و مدیریت حیات وحش نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : شناخت ومدیریت حیات وحش
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۲ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ۱- کدام گزینه در ارتباط با سلسله حیوانات صحیح است؟ ۱. تمام اعضای سلسله حیوانات اتوتروف هستند. ۲. سلولهای حیوانی دارای دیواره سخت هستند. ۳. پروکاریوت ها به سلسله حیوانات تعلق دارند. ۲. تمام اعضای سلسله حیوانات هتروتروف هستند. ۲- کدام گزینه مشخص ترین بخش دگردیسی در دوزیستان می باشد؟ ۱. جایگزینی آبشش ها با شش ها ۰۲ شکل گیری چهارپا و کمک به ایجاد تعادل بدن *. ایجاد پلک چشم برای سازشی آن با محیط خارج از آب f ایجاد پرده صماخ و مسدود شدن گوش میانی ۳- وزغ ها در کدام راسته از رده دوزیستان قرار می گیرند؟ Gymnophiona , f Apoda . Yo Anura . Y Urodela . ) р ۴- مارها جزء کدام راسته از رده خزندگان قرار دارند؟ Crocodilia . * Testudines . V Squamata . Y Sphenodontia . \ CI р ۵- کدام رده از مهره داران فاقد تخم های آمینوتیک هستند؟ ۱. خزندگان ۲. دوزیستان " . پرندگان ۴. پستانداران ۶- زهر خزندگان از طریق کدامیک از دندان ها انتقال می یابد؟ ۱. پیش ۰۲ پیش آسیا ۳. نیشی ۴. آسیا ۷- گروه آراکائوسواریا ATChOSauria، شامل کدامیک از موجودات زنده می باشد؟ ۱. پرندگان و کروکودیلی ها آ: پرندگان و پستانداران ۳. پرندگان و خزندگان ۲. خزندگان و دوزیستان ۸- آرکئوپتریک، گونه اجدادی کدام رده از مهره داران می باشد؟ ) ... پرندگان ャ。 خزندگان .Y . پستانداران .Y . دوزیستان ۹- کدامیک از پرندگان زیر جزء نئو گنات ها می باشد؟ ۱. شترمرغ ۲. قرقاولی ٠٢ کيوی ". ايميو ۱۰- خفاش ها جزء کدام رده از مهره داران هستند؟
۱. پرندگان ۲. پستانداران ۳. خزندگان ٠٢ دوزيستان
\•\•|\•\• የየየየየ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شناخت ومدیریت حیات وحش
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۲ ۱۱- اکثر پرندگان دارای کدام سیستم جفت گیری می باشند؟ ۱. چندزنی ۲. چندشویی ۳. تک همسری (مونو گام) ۴. هرج و مرج ۱۲- کدام گونه از پستانداران دارای سیستم جفت گیری ملکه ای می باشند؟
。ャ ... )
موش عریان موش آفریقایی ۲. خرس قهوه ای ۴. شیر آفریقایی ۱۳- کدام دانشمند به عنوان پایه گذار علم بوم شناسی معرفی شده است؟
۱. یوجینوسی وارمینگ ۲. آندره وارتا ۳ - یوجین اودوم ۴. چارلز التون ۱۴- کدامیک از رویکردهای مطالعات بوم شناختی، پایه و اساسی تمامی علوم بوم شناختی می باشد؟
۱. کارکردی ャ。 تکاملی .Y . توصیفی .Y . عمومی ۱۵- کدام روش توصیف آماری داده ها در صورتی که الگوی توزیع مکانی جمعیت کپه ای باشد، مناسب تر است؟
۱. دوجمله ای مثبت ٠٢ دوجمله اى منفي ۰۳ پوآسون ۴. نرمالی
۱۶- به کدام پراکنش تئوریکی، توزیع گاس نیز اطلاق می شود؟
۱. پواسون ۲. نرمالی ٢. دوجمله اى منفی ۴. دوجمله ای مثبت ۱۷- تعداد تخم های یک آشیانه با کدامیک از مقیاس های اندازه گیری و سنجش مورد اندازه گیری قرار می گیرند؟
١. اسمی ۲. رتبه ای ۳. فاصله ای ۴. نسبتی ۱۸- چه میزان از ضریب تغییرات یا CV در فعالیت های میدانی مطالعات بوم شناختی پذیرفته شده است؟
۱. ۴۰ درصد ۲. ۵۰ درصد ۳. ۲۰ درصد ۴. ۲۵ درصد ۱۹- اندازه موثر جمعیت در مطالعات پویایی شناسی جمعیت با کدام نماد نمایش داده می شود؟
Nu , f Ne . Y. Nf . y N . \ ۲۰- اگر برای دو برابر شدن اندازه یک جمعیت ۱۷/۲۵ سال زمان لازم باشد، نرخ رشد این جمعیت 1 چقدر است؟
..] \ . * /. 2. Υ . . . . Y • | . () . )
۲۱- منحنی بقای پرندگان جزء کدامیک از انواع منحنی های بقا می باشد؟ IV . * III . Y ΙΙ. γ I . )
\•\•|\•\• የየየየየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شناخت ومدیریت حیات وحش رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست ۱۴۱۱۱۵۲ ۲۲- کدام روش برآورد جمعیت برای جمعیت های باز کاربرد دارد؟
۱. پیترسون ۲. جالی - سیبر ۳. اشنابلی ۰۴ بیلی "ץץ- کدامیک از تله های نامبرده در زیر، جزء تله های کشنده محسوب می شود؟
۱. هاواهات ۲. کانیبر ۳. شرمن ۴. ویکتور
۲۴- رایجترین نوع گزینش طبیعی کدام است؟ f ۱. گسلنده ۲. جهت دار ۳. پایداری بخش ۲۵- کدام واژه به ظرفیت نسبی یک ارگانیسم برای حفظ خود در زیستگاه های مختلف اشاره می کند؟ ۱. یادگیری ۲. انعطاف پذیری ۳. خو گرفتن ٠٢ تعديل فيزيولوژیکی خودکار ۲۶- کدامیک از انواع گونه زایی به نام گونه زایی جغرافیایی نیز شناخته می شود؟
۱. سیمپاتریک آ ، پریپاتریک ۳. آلوپاتریک ۴۔ پاراپاتریک
۲۷- اگر جمعیتی متشکل از ۸۰ فرد زادآور باشد، پس از دو نسل چه میزان از هتروزیگوسیتی خود را حفظ خواهد نمود؟
۱. ۹۸ درصد ۲. ۹۷ درصد ۳. ۹۵ درصد ۴. ۹۰ درصد
۲۸- اگر جمعیت مونو گام نوعی غاز از ۱۷ نر و ۱۱ ماده تشکیل شده باشد، اندازه موثر جمعیت آن برابر چند نفر خواهد بود؟ * * f Y人.Y үү . Ү \ \ . )
۲۹- گونه هایی که از بین رفتن آنها در اکوسیستم باعث نابودی بسیاری از گونه های دیگر و حتی تخریب اکوسیتم خواهد شد، چه نام دارند ؟
。ャ ۱. پرچم
سرطاق ۳۰- کدامیک از پرندگان زیر شاهد خوار است؟
۰۱بوبی ۰۲ کیوی ۳. پرستوی دریایی
\•\•|\•\• የየየየየ
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :