نمونه سوال درس مدیریت منابع انسانی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت منابع انسانی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰
عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری ۱۳۱۴۰۰۳
۱- کدام گزینه جزو وظائف و مسئولیتهای اختصاصی مدیریت منابع انسانی است؟
۱. برنامه ریزی - رهبری سازمان ۲. سازماندهی تدارکات - آموزش و توسعه
۳. شناخت استعدادها - ارزشیابی شایستگی کارکنان ۲. برنامه ریزی نیروی انسانی - نظارت و کنترل تولید
۲- بیانیه، شرح کلی و یا مفاهیمی که مرئوسین را در واحدهای مختلف سازمان در اتخاذ تصمیمات آینده راهنمائی می کند،
تعریف کدام گزینه است؟
۱. استراتژی ۲. خط مشی ۳. مدیریت منابع انسانی ۴. اهداف سازمانی
۳- کدام گزینه از انواع طرح های بازنشستگی در سازمان های ایران محسوب می شود؟
۱. پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی ۲. تأمین اجتماعی
*. بیمه عمر ۲. ایجاد تعاونی های مختلف
۴- سئوالات اصلی و اساسی که باید در تجزیه شغل به آن ها پاسخ داده شود، کدامند؟
۱. نوع کار و چگونگی انجام کارها ۲. چرائی و چگونگی انجام شغل
۲. دانش و مهارت شاغل و میزان حقوق وی ۴. نحوه نظارت بر شغل و کنترل شاغل
۵- استفاده از روش های زمان 9 کارسنجی در تعیین استانداردهای کاری، معمولا برای کدام قشر تدوین می گردد؟
۱. برای زنان شاغل در همان شغلی ۲. برای اقشار قوی نیروی انسانی
۳. برای افراد ضعیف سازمان ۴. برای افراد با توان متوسط
۶- کدام گزینه می تواند نقش موثرتری در تقلیل نارضایتی های کارکنان داشته باشد؟
۱. طبقه بندی مشاغل ۰۲ آموزش و توسعه شغلی
۳. پرداخت پاداش و تشویقی ۴. تهیه شرح شغل صحیح و کامل
۷- سطوح مختلف طبقات شغلی که حداقل و حداکثر حقوق طبقات شغلی مربوط را تعیین می نماید، چه نامیده می شود؟
۱. رسته شغ ۲. رسته فرعی ۳. گروه شغ ۴. رشته شغ
۸- کدام گزینه در خصوصی سازمان " صحیح تر است ؟
۱. سیستمی مرکب از انسان، تکنولوژی، منابع مالی، فیزیکی و اطلاعاتی است.
ャ。 مجموعه ای هدفمند که مهمترین عناصر آن ارتباطات و اطلاعات است.
۳. ساختاری شامل اجزای متعامل و هدفمند که در آن منابع مالی و سرمایه دارای اولویت است.
۴. نظامی شامل منابع انسانی و ماشین آلات برای تولید محصول و یا ارائه خدمات.
Y.Y. (Y.Y.Y.). 2.
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد - ... - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری ۱۳۱۴۰۰۳ ۹- نیرویابی به چه علت ضرورت دارد؟ ۱. بازنشستگی نیروهای انسانی - رعایت اصول ایمنی و بهداشت ۲. تغییر استراتژیها - تغییر سیاستهای مدیریت میانی ۳. گسترش اهداف سازمان - ضایعات پرسنلی
۴. تولیدات بیشتر - حذف کارگران
۱۰- دومین گام در فرایند نیرویابی کدام گزینه است؟
۱. انتشار آگهی ۲. جذب ۳. بکارگیری نیروهای داخلی ۲. بکارگیری نیروهای خارجی
۱۱- در صورت جذب متقاضی معتاد به سازمان، کدام گزینه رخ داده است؟ ۱. مصرف قرصهای شیمیایی بعد از تست جهت انحراف نتیجه تست ۲. جایگزینی رابطه بجای ضابطه ۳. عدم توجه به اصول آزمونهای فیزیکی
.Y . کمبود نیروی انسانی و اجبار جذب همه متقاضیان
۱۲- به منظور تقلیل درجه آزادی در تفسیر مصاحبه گر کدام نوع مصاحبه را پیشنهاد می نمایید؟
۱. مصاحبه طرح ریزی شده ۲. مصاحبه ترکیبی ۳. مصاحبه آزاد ۴. مصاحبه گروهی
۱۳- تفاوت استراتژی تلخ و شیرین و استراتژی صمیمی و صادقانه کدام گزینه است؟ ).. در استراتژی تلخ و شیرین گاهی مصاحبه شونده تحت فشار قرار می گیرد. ۲. تفاوتی در این دو استراتژی وجود ندارد. ۳. تفاوت در استراتژی جمعی و استراتژی فردی است.
آ، استراتژی تلخ و شیرین حضوری و استراتژی صمیمی و صادقانه مجازی است.
۱۴- کدام تئوری و نظریه یادگیری بر کلی نگری تأکید بسیار دارد؟
۱. تئوری یادگیری اجتماعی ۰۲ آسان سازی ۳. نظریه محرک - پاسخ ۴. مکتب گشتالت
.2 .).Y.Y. (Y.Y.Y نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری ۱۳۱۴۰۰۳ ۱۵- مدل سازی رفتاری بر اساس کدام تئوری یادگیری استوار گردیده است؟
۱. مکتب گشتالت ۲. نظریه محیط ۳. یادگیری اجتماعی ۴. آسان سازی ۱۶- میزان و درجه استفاده از کالا، خدمات و امکانات زندگی در یک جامعه و یا یک طبقه از مردم متناسب با نیازهای زندگی و
آسایش و رفاه در زندگی روزمره را چه می نامند؟
۱. هزینه زندگی ۲. سطح زندگی ۳. تورم ۴. حقوق و مزایا ۱۷- ساده ترین و کامل ترین روش ارزشیابی مشاغل به ترتیب کدام گزینه است؟
۱. درجه بندی - طبقه بندی ". رده بندی - رتبه بندی
۰۳ رتبه بندی - امتیازی ۴. مقایسه عوامل - طبقه بندی
۱۸- کدام گزینه در خصوصی ارزشیابی صحیح است؟ ۱. اعتبار ارزشیابی ذهنی از ارزشیابی عینی کمتر است. آ، ارزشیابی ذهنی دارای استانداردهای مشخص است.
۳. تعمیم گروهی بهترین نوع ارزشیابی است.
۴. تمایل به ارزشیابی متوسط باعث حفظ تعادل و عدالت برای کم کارها و پرکارها می شود. ۱۹- کدام گزینه در رابطه به طرح " ادوین فیلیپو " صحیح است؟ ۱. شیوه های کلی نیل به اهداف در این طرح ارائه می گردد. ۲. بهبود عملکرد مدیران و سرپرستان از اهداف این طرح است. ۳. این طرح سه مرحله مختلف برنامه ریزی نیروی انسانی را ارائه می کند.
۴. در برگیرنده فعالیتهای مربوط به جذب، گزینش و اشتغال در مدیریت منابع انسانی است.
.Y— کدام گزینه در خصوص فشارهای عصبی یا استرسی صحیح است؟ ۱. عوامل استرسی زا در انسانها یکسان است. ۲. میزان استرسی مفید بستگی به اطلاعات انسانها دارد. ۳. استرس عبارت است از عکس العملهای شیمیایی بدن در مقابل ایمنی،
آن همه انسانها در مقابل درجاتی از استرسی های خوشایند و ناخوشایند، بهترین عکس العملها را از خود نشان می دهند.
= صفحه ۳ از ۴
.2 .).Y.Y. (Y.Y.Y نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد - - - ;T; مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۴ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری ۱۳۱۴۰۰۳ سوالات تشریحی ۱- استراتژی های دهگانه اعمال انضباط را نام برده و به طور خلاصه توضیح دهید. ۱،۷۵ نمره
۲- مراحل پنجگانه یوجن بنج " و " بورک و هی در رابطه با روش مقایسه عواملی برای ارزشیابی مشاغل را مختصر ۱،۷۵ نمره
توضیح دهید. ۳- ارزشیابی کارکنان به نحو صحیح، کامل و جامع را بطور خلاصه تعریف نمایید. ۱،۷۵ نمره ۴- متداولترین گامهای گزینش را نام ببرید. ۱،۷۵ نمره .2 .).Y.Y. (Y.Y.Y نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :