نمونه سوال درس شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW, 20FH-EORGdf .
\ دانشگاه پییاهانی کارشناسی و کارشناسی ارشد س- نیمسال دوم ۹۳-۹۲ حضرت علی(ع):دانش راهپر نیکویی ہرای ایمان است
تعداد سوالات 3 تستی : ۳۰ قشریخی 8 ۰ زمان آزمون (دقیقه) 4 قستی ه ۶۰ تشریهی ۹ ۰ عن-وان هرسی ۹ شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام
رشته تحصیلی / کد درسی ۹ تاریخ - تاریخ ایران اسلامی، تاریخ ۱۲۲۹۰۴۶
اس- کدام توضیح درباره کتاب فتوح البلدان بلاذری صحیح است؟
۱. این اثر عمدتا به تحولات اداری روزگار خلفای راشدین می پردازد
۲. اصل این اثر از بین رفته و امروزه نشانی از آن در دست نیست
۳. مولف آن از دیوانسالاران خلافت عباسی در قرن سوم هجری است
۴. محتوای این اثر از کتاب الفتوح محمد بن علی اعثم کوفی گرفته شده است
۲- کدام یک از مورخان، بر تاریخ طبری ذیلی نوشته و رویدادهای این کتاب را تا سال ۶۲۸ قمری ادامه داده است؟ Y.. ابن اثیر جزری Y.. عریہپ ہرن سعد ۲. محمد بن عبدالمالک همدانی ۴. ابوحنیفه دینوری ۳- کدام یک از آثار ابوالحسن علی بن مسعودی از میان رفته و امروزه نشانی از آن در دست نیست؟ أ. مروج الذهب الجواهر ۲. اخبار الزمان
i ۳. التنبیه و الاشراف ۰۴ ملوک الارضی و الانبیاء
| ۳- کدام توضیح درباره کتاب زین الاخبار صحیح است؟ ۱. مورخ در سبک و سیاق از روش ابن اثیر جزری صاحب کتاب الکامل فی التاریخ متاثر بوده است ۲. بخش عمده ای از این اثر از کتاب ترجمه تاریخ طبری نوشته ابوعلی بلعمی باز نویسی شده است ۳. این اثر شامل تاریخ عمومی جهان از آغاز تا زمان وفات پیامبر(ص) اسلام محسوب می شود ۴. این اثر نخستین تاریخ عمومی به زبان فارسی محسوب می شود که به دست ما رسیده است
۵- آنچه امروزه از تاریخ بخارا بر جای مانده، شامل رویدادهای تاریخی تا چه دوره ای است؟ ۰ تا روزگار مغول ۲. تا روزگار سامانیان ۳. تا روزگار غزنویان
۶- ویژگی کتاب «البلدان» یعقوبی چیست؟ ۱. این اثر در مقایسه با آثار جغرافیایی دیگر آگاهی های چندانی در اختیار قرار نمی دهد ۲. این اثر با تاثیر گرفتن از آثار مهمی چون ابن خرداذ به نقطه عطفی در نگارش آثار جغرافیایی محسوب می شود
۳. این اثر نخستین کتاب جغرافیایی است که با استفاده از اطلاعات دسته اول مولف آن به نگارش درآمده است
۴. این اثر جدای از اهمیت جغرافیایی به لحاظ زبانشناسی و پرداختن به قبایل ترک دارای اهمیت می باشد
? የፆ\\|የፆ\WፆWየል ▪ ناهمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ |***
W w. 20FHeBORGdf . い。くとーVパ*
دانششگاه ییاه، قههای کارشناسی و کارشناسی ارشد - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ امید که از آنههن پوسنبش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات ۹ انستی : ۳۰ تشریحیی ۹ ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریعی ۹ . عنسوان درس و شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام | - ۱۲۲۹۰۴۶ رشته تحصیلی / کد درس ۹ تاریخ - تاریخ ایران اسلامی، تاریخ | ۷- کدام یک از آثار تاریخی که به دوره سامانیان هم پرداخته اند، با توجه به نزدیکی زمانی و مکانی مورخ به این خاندان، گزارش های دقیق تری در مورد تاریخ این دوره در بر دارد؟
ا. معجم الادبا ۲. منهاج سراج ۳. الکامل ابن اثیر ۴. زین الاخبار
۸- تاریخ بخارای نرشخی به ویژه برای چه بخشی از تاریخ دوره فرمانروایی سامانیان اهمیت دارد
۱. نیمه نخست حکومت آنها ۰۲ نیمه پایانی این حکومت
۳. دوره پس از سقوط آنها ۴. روزگار پیش از به قدرت رسیدن این خاندان
۹- کتاب «التاجی فی دوله الدیلم» اثر کیست و بر گرفته از نام کدام یک از فرمانروایان این سلسله است؟
۱. ابن اسفندیار-معزالدوله ۲. ابوعلی بلعمی - عضدالدوله
۰۳ ابواسحاق صابی-عضدالدوله ۴. مرعشی -معزالدوله
۱۰- کدام یک از منابع تاریخ محلی دوره آل بویه به نام صاحب عباد وزیر مشهور عهد آل بویه نوشته شده است؟
۱. تاریخ قم ۰۲ تاریخ رویان ۳. تاریخ سیستان .f ... تاریخ کرمان ۱۱- نخستین تاریخ دودمانی سلسله غزنویان کدام کتاب است؟
۱. تاریخ مسعودی ۰۲ تاریخ عتبی ۳. ملک نامه ۰۴ تاریخ بیهقی ۱۲- محتوا و مضمون کتاب «یتیمه الدهرفی محاسن اهل العصر» به چه جهتی در مورد تاریخ غزنویان سودمند است؟
۱. زندگی و شعر شاعران ۲. مکاتب فلسفی و فیلسوفان
۰۳ وزرا و دیوانسالاران ۴. حکما و علمای اخلاق
۱۳- کدام اثر به طور گسترده ای در تدوین تاریخ عهد خوارزمشاهیان از کتاب گم نشان «مشارب التجارب» بهره برده است؟ ۱. مختصر سلجوقنامه ابن بی بی - ۰۲ تاریخ جهانگشای جوینی ۳. نقشه المصدور فی فتور زمان الصدور و صدور زمان فتور ۴. نصرالفتره و عصره الفطره ۱۴- مولف «عتبه الکتبه» که از مجموعه نامه های اداری یا منشاتی عهد سلجوقی محسوب می شود، چه کسی است؟ ۱. رشیدالدین وطواط ۲. عبدالواسع جبلی
۳. منتجب الدین جوینی ۴. ناصرالدین طاهر بن فخر الملک
S S AAAAA kST SAAAAS AAAAA AAAA TST SASAASAAAS
2rinted with FinePrint trial version - purchase at WWW.fineprint.com

***
20F o EORGdf .
کارشناسی و کارشناسی ارشد - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات ؟ قایستی : ۳۰ قشریخی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) ه قسنی ه ۶۰ قشریحی ه ۰
هانسوان هرسی ۹ شناخت ونقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام
۱۵- پژوهش های «کارلا کلوزنر» در مورد تاریخ سلجوقیان بیشتر به چه حیطه ای و موضوعی از تاریخ این دوره مربوط است؟ * ۱. تاریخ دیوانسالاری ۲. تاریخ خراسان ۳. تاریخ زبان و ادبیات فارسی ۴. تاریخ اجتماعی ۱۶- کدام گزینه در خصوصی کتاب «سیره جلال الدین هنکبرنی» صحیح است؟ ۱. محتوای این اثر صرفا دربرگیرنده دوران فرمانروایی جلال الدین خوارزمشاه است ۲. اصلی این اثر به زبان فارسی نوشته شده، اما در قرن هفتم به زبان عربی ترجمه شده است ۳. از آنجایی که وی در خدمت مغولها بوده است، نسبت به سلطان محمد خوارزمشاه دشمنی می ورزد ۴. محتوای این اثر شامل دوره حکومت سلطان محمد خوارزمشاه تا اواخر زندگی سلطان جلال الدین است ۱۷- مولف کتاب التوسل الی التراسل، بهاء الدین محمد بغدادی در خدمت کدام سلطان خوارزمشاهی بود؟ ۱. تکشی ۲. آتساز ۲. محمد ۴. جلال الدین ۱۸- تاریخ وصاف به عنوان یکی از منابع مهم دوره مغول، ذیلی بر کدام اثر این دوره محسوب می شود؟ ۱. تاریخ جهانگشای جوینی ۲. جامع التواریخ ۳. مجمع الانساب " ۴. سیره جلال الدین منکبرنی
۱۹- کدام یکی از مورخان عهد مغول مدعی بود که در کار نگارش جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی دست داشته است؟
۱. قاضی منهاج سراج ۲. ابوالقاسم کاشانی ۲. قاضی بیضاوی ۴. ابن عبری ۲۰- وقف نامه ربع رشیدی یا وقفیه رشیدیه توسط چه کسی نوشته شده است؟
۱. رشیدالدین فضل الله همدانی ۲. غیاث الدین محمد رشیدی
۲. رشیدالدین وطواط ۰۴ فردی تاشناسی از دیوانیان ۲۱- تاریخ اربع الوس به کدامیک از خاندان تیموری منسوب شده است؟
7 . Y. ۱. الغ بیگ
سیمور ۳. بای سنقر ۴. ابوطالب حسینی
۲۲- کلاویخو که سفرنامه اش از منابع مهم دوره تیموری محسوب می شود، سفیر کدام کشور به دربار تیموری بود؟
۱. فرانسه ۰۲ پرتغال ۳. اسپانیا ۴. ایتالیا
γρηγιγρwργΥΔθ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ ت=


***
Nww.20FILE.ORG"
. کارشناسی و کارشناسی ارشد - نیمسال دوم ۹۳-۹۲
تعداد سوالات ؛ نستی : ۳۰ نشریههای 4 . زمان آزمون (دفیفه) ؛ نستی : ۶۰ تشریحی : .
منسوان فارسی ۹ شناخت ونقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام
رشته تحصیلی /گد درس ۹ تاریخ - تاریخ ایران اسلامی، تاریخ ۱۲۲۹۰۴۶
۲۳- کدام یک از مورخان عهد صفوی در تلاش بوده تا به پیروی از مطلع سعدین و مجمع بحرین، کتابی در مورد شاه اسماعیل و اول و دوم صفوی بنویسد؟
۱. حسن بیگ روملو ۲. عبدی بیگ شیرازی ۰۲بوداق منشی قزوینی ۴. قاضی احمد قمی ۲۴- دستور شهریاران به عنوان تنها تاریخ سلسله ای روزگار شاه سلطان حسین صفوی، نوشته کیست؟ ۱. محمد ابراهیم نصیری ۲. میرزا خلیل مرعشی ۳. عبداللطیف قزوینی ۴. میر خواند
۲۵- کدام سفرنامه اروپاییان عهد صفوی را می توان مفصل ترین سفرنامه دوره صفوی و نیز دایرالمعارفی درباره ایران محسوب
داشت؟ ۱. انگلبرت کمپفر ۰۲ پیترودلاواله
۰۲ ژان شاردن ۴. گارسیا داسیلوا فیگوئروا
۲۶- کدام اثر در حوزه تاریخ محلی دوره صفویه به جای اینکه به منطقه جغرافیایی بپردازد، به یک قوم ایرانی پرداخته است؟
۱. شرف نامه بدلیسی ۲. شرف نامه یزدی
۳. احیاء الملوک شاه حسین بن ملک f ریاضی الفردوسی محمد میرک حسینی ۲۷- کتاب مشهور میرزا مهدی خان استرابادی در زمینه لغت شناسی چه نام دارد؟
۱. سنگلاخ ۲. لغت نامه ۳. مرآت واردات ۰۴ بیان واقع ۲۸- محتوای کتاب «نزهه الاخبار» میرزا محمد جعفر حقایق نگار خورموجی بیشتر مربوط به کدام منطقه ایران است؟
۱. اصفهان ۰۲ فارسی ۳. خراسان ۴. آذربایجان
۲۹- کتاب مشهور «سه سال در آسیا» به عنوان یکی از منابع دوره قاجاریه نوشته کدام یک از سفرنامه نویسان اروپایی است؟
۱. لیدی شیل ۲. کنت دو گوبینو ۳. اوژن فلاندن ۴. سر هنری لایارد ۳۰- کدام گزینه در مورد میرزا ابوطالب خان تبریزی اصفهانی و سفرنامه او صحیح است؟ ۱. وی یکی اعضای هیات دانشجویان ایرانی برای آموزش علوم و فنون جدید به اروپا بود و سفرنامه اش گزارش این سفر است ۲. وی یکی از اعضای هیات ایرانی به دربار روسیه برای عذرخواهی از مرگ گریبایدف بود و سفرنامه وی گزارش این سفارت است ۳. وی از ایرانیان مقیم هند بود که سفرنامه وی با نام مسیر طالبی شرح سفر او به لندن است
۴. وی یکی از همراهان مظفرالدین شاه به اروپا بود و سفرنامه وی شرح این سفر است
የፇ\W|የምለሃዖሃየል
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ اس صفحه ۴ از ۴
Printed with FinePrint trial version- purchase at www.fineprint.com


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :