نمونه سوال درس تاریخ تشیع 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تشیع 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ تشیع ۲ رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۷ ۱- دولت مرعشیان در چه سال تاسیس شد؟
2Λ . . * 人%・.Y γ9 . . Υ %Y・.い ۲- تیمور پس از شکست مرعشیان؛ سادات مرعشی را به کجا تبعید کرد؟
۱. ماوراالنهر ۲. عراق ۳. خراسان ۴. آذربایجان ۳- نسب آل کیا به کدام امام می رسد؟
۱. سوم ۲. چهارم ۰۳ پنجم · ششم ۴- کدام حاکم آل کیا ؛ اسماعیل میرزا (شاه اسماعیل) را در گیلان پناه داد؟
۱. سید علی کیا ۲. سید هادی کیا ۳. کارکیا میرزا ۴. سید ناصر کیا ۵- حکومت آل کیا در دوره کدام شاه صفوی سقوط کرد؟
۱. شاه اسماعیلی ۲. شاه طهماسب ۲. شاه سلطان حسین ۴. شاه عباسی ۶- کدام حاکم آل کیا از مذهب زیدی به دوازده امامی گروید؟
۱. کارکیا سلطان ۲. سلطان احمد خان ۳. سید هادی کیا ۴ - سید علی کیا ۷- بیشترین درآمد حکومت آل کیا از از تجارت چه چیزی بود؟
۱. برنج ۲. کنفی .Y . ابریشم .Y . مرکبات ۸- کتاب مروج الذهب از کدام دانشمند شیعه است؟ ۱. یعقوبی ۲. ابان بن عثمان ۳۔ نصر بن مزاحم منقری ۰ مسعودی
۹- تفسیر روض الجنان و روح الجنان از کدام دانشمند شیعه است؟
۱. شیخ طوسی ۲. شیخ مفید ۳. ابوالفتوح رازی ۲. علی بن ابراهیم قمی ۱۰- کدام گزینه معرف تعداد احادیث کتاب اصول کافی کلینی است؟
۱. ۱۵ هزلر ۲. ۱۶ هزار ۱۷.۳ هزار ۱۸.۴ هزار ۱۱- کدام گزینه در مورد مکتب فقهی شیخ طوسی صحیح است؟
۱. مکتب متکلمان است ۲. مکتب اهل حدیث است
۳. ترکیبی از مکتب متکلمان و اهل حدیث است ۲. نقد مکتب متکلمان و اهل حدیث است
\/"ו"וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ تشیع ۲ رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۷ ۱۲- رازی لقب محدثان اهل کدام شهر است؟
۱. قم ۲. کوفه ۳. بغداد f رى ۱۳- محله شیعه نشین کرخ متعلق به کدام شهر است؟
۱ . بغداد ۲. کوفه ". ری ۴. قم ۱۴- خاندان شیعی آل اعین در کدام شهر حضور داشتند؟
۱ . بغداد ۰۲ری ۳. کوفه ٢. بصره Wώ- ابوالحسن محمد بن جعفر اسدی (م ۳۱۲ ق) از وکلای امام زمان (عج) در کدام شهر بود؟
۰۱ری ۲. قم ۳. کوفه ٢. بصره
۱۶- وقتی مامون برای ولایتعهدی به امام رضا (ع) با مخالفت عباسیان مواجه شد؛ تصمیم گرفت از مردم کدام شهر کمک بگیرد؟
۱. ری ۲. قم ۳. بغداد ۴. نیشابور ۱۷- یحیی بن زید؛ پس از شکست قیام پدرش در سال ۱۲۲ ق به کجا رفت؟
۱. سبزوار ۰۲ری ۳. نیشابور ۴. همدان ۱۸- خاندان آل زباره به صورت گسترده در کجا مستقر شدند؟
۱. نیشابور ۲. قم ۳. بیهق .Y . رى ۱۹- بیهق به کجا اطلاق می شود؟
۱. طوسی ۰۲ری ۳. سبزوار ۴. نیشابور ۲۰- نظریه سهوالنبی به چه کسی نسبت داده می شود؟ ۱. شیخ مفید ۲. شیخ طوسی ۲. شیخ صدوق سید مرتضی ۲۱- کتاب فهرست اسماء الشیعه و مصنفیهم از کدام دانشمند شیعه است؟ ۱. شیخ صدوق ۲. منتجب الدین ۳. ابن شهرآشوب شیخ مفید ۲۲- شیخ صدوق می گوید؛ کدام کتاب را به دستور امام زمان (عج) نوشته است؟
۱. کمال الدین و تمام النعمه ۲. من لایحضره الفقیه
۳. امالی ۴. خصالی
\/"ו"וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ تشیع ۲
رشته تحصیلی /کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۷
۲۳- چه کسی قرن چهارم را قرن تشیع نامید؟ ) ... ابن ابی الحدید Y صاحب بن عباد ۳. کشاف زمخشری ۴۔ قاضی عبدالجبار معتزلی ۲۴- کدام دانشمند از خاندان آل بابویه است؟
. Y. ۱. شیخ مفید ۲. شیخ صدوق
شیخ طوسی ۴. سید مرتضی ۲۵- دانشمندان کدام یک از خاندان شیعه با منصور حلاج مبارزه کردند؟ ۱. نوبختی - آل کیا ۲. آل کیا - مرعشیان ۳. آل بابویه - مرعشیان ۴. نوبختی - آل بابویه
۲۶- در این روش آموزشی؛ استاد مطالب خود را از حفظ برای شاگردان می گفت و شاگردان آن سخنان را تدوین کرده و به مباحثه می گذاشتند؟
۱. سماع ۲. املا ۳. قرائت ۴. مباحثه ۲۷- از یاران خاصی امام یازدهم که تولد امام زمان (عج) را گواهی داد؟
۰۱ ابوسهل فضل بن ابی سهل بن نوبخت آ، ابوسهل اسماعیل بن علی بن اسماعیل نوبختی
٠٢ عبدالله بن ابو سهل نوبخت آ، ابومحمد حسن بن موسی نوبخت ۲۸- چه کسی ضمن احترام به نوبختیان؛ برخی از آرای ایشان را ابطال کرد؟
۱. شیخ طوسی ۲. سید مرتضی ۲. شیخ مفید ۴. کلینی ۲۹- چه کسانی بنیانگذار مکتب حدیثی قم بودند؟
۱. اشعریان ۲. آلی بابویه ۳. سادات بیهق ۴. نوبختیان
۳۰- اولین شیعیانی که آشکارا خمس اموال خود را به ائمه پرداخت کردند؟
۱. نوبختیان ۲. آلی بابویه ۳. مرعشیان ۴. اشعریان
\/"ו"וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :