نمونه سوال درس کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ( کلیات جغرافیا(با تکیه بر جغرافیای ایران رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۵ ۱- عوامل اصلی تقسیم بندی جغرافیا کدام موارد زیر است؟
۱. طبیعت و انسان ۲. مکان و زمان ۳. انسان و فضا ۴. مکان و طبیعت ۲- محدوده کدامیک از فضاها، ۴ متر و بیشتر است؟ ۱. فضای اجتماعی ۰۳ فضای عمومی ۳. فضای شخصی فضای جغرافیایی ۳- روستا در واحد مبداء تقسیمات کشوری دارای حداقل چه تعداد خانوار است؟
۱. ۱۰ خانوار ۵.۲ خانوار ۳. ۲۰ خانوار ۴. ۳۰ خانوار ۴- شناخته شده ترین و اولین واحدهای تقسیم بندی نواحی جغرافیایی کدامند؟
۱. روستاها ۲. حوزه ها ۰۳ نواحی ۴. حوضه ها ۵- اجرام فضایی متحرک چه نامیده شده اند؟
۱. سیارات ۲. ستارگان ۳. کهکشان ٢- منظومه شمسی ۶- کدامیک از سیاره ها دارای مقادیر معتنابهی آب مایع می باشد؟
۱. زهره ۲. زحلی ۳. زمین ۰ مریخ ۷- تمایل محور زمین موجب کدام حرکت می شود؟
۱. حرکت انتقالی خورشید ۲. حرکت ظاهری روزانه خورشید
۳. حرکت انتقالی ماه ۴. حرکت امواج آب ۸- در کدام کشور ستارگان به عنوان تقویم بکار می رفته است؟ ۱. سودان ۲. مصر ایران ۴. عراق ۹- اساسی ترین فاکتور نقشه کدام است؟
۱. نماد ۲. اندازه ۳. مختصات جغرافیایی ۴ - مقیاس ۱۰- الفبای زبان نقشه کدام است؟
۱. نشانه ها ۲. مقیاسها
" . حروف و اعداد ۴. طول و عرض جغرافیایی
\•ौ•/\*\•Y•१११
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : کلیات جغرافیا(با تکیه بر جغرافیای ایران ) رشته تحصیلی /کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۵ ۱۱- از مشخصات اصلی کدام نقشه توضیح درباره سیستم تصویر نقشه و انحراف مغناطیسی و انحراف شبکه است؟
) ... نقشه های راه ۲. نقشه های کاداستر
۳. نقشه های شهری ۴. نقشه های ناوبری هوایی ۱۲- کدامیک از نقشه ها پراکندگی کلی عناصر یا پدیده ها را به صورت غیر کمی نشان می دهند؟
۱. کروپلت ۲. کرکروماتیک ۰۲ ايزوپلت ۴. دینامیک ۱۳- ممهمترین سلسله کوهستان غربی ناحیه بزرگ کوهستانی آسیا کدام موارد زیر است؟
۱. سلسله کوهستان البرز ۲. سلسله جبال آلتایی
*. کوهستان توروس f کوهستان زاگرسی ۱۴- در بین قاره های دنیا کدامیک دارای حد متوسط ارتفاع کمتری هستند؟
۱. اروپا و استرالیا ۲. اروپا و آمریکا ۳. آمریکا و آفریقا ۴. آفریقا و استرالیا ۱۵- طویلترین رود اروپا چه نام دارد؟
۱. راین ۲. دانوب ۳. وزر ۴. الب
۱۶- گیاهانی که به نام جغرافیای ماکوئیز معروفند در کدام قسمت آفریقا رشد می کنند؟
۱. صحرای مرکزی ۲، صحرای جنوبی ۳. صحرای شمالی ۴. صحرای غربی ۱۷- از مهمترین خصلتهای اقلیم در استرالیا کدام موارد زیر است؟
۱. بارش زیاد ۲. مدیترانه ای بودن
۳. حاره ای بودن ۴. فراوانی روزهای آفتابی ۱۸- منشاء دریاچه های جنوب زلاند جدید کدام موارد زیر است؟
۱. آتشفشان ۲. یخچالی ۳. مرجان ۴. دریا ۱۹- وسیع ترین و بزرگترین ذخایر مسی شوروی سابق در کدام جمهوری قرار داشته است؟
۱. قزاقستان ۲. آذربایجان ۳. ارمنستان ۴. گرجستان
۲۰- مهمترین محصول کشاورزی غذایی جنوب اروپا کدام محصول است؟
。ャ
۱. جو برنج ۳. حبوبات ۴. گندم
\•ौ•/\*\•Y•१११
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کلیات جغرافیا(با تکیه بر جغرافیای ایران )
رشته تحصیلی /کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۵
۲۱- مهمترین گروه یا تیره سیاهان خارج از آفریقای غربی را کدام گروه تشکیل می دهند؟
۱. نیلوهامیت ها ۲. نیلوت ها ۳. بانتوها ۴. هامیت ها
۲۲- درصد شهرنشینی در کشور استرالیا حدود چند درصد می باشد؟
۱. ۸۰ درصد ۹۱.۲ درصد ム一の。ジ& ・W ۹۸.۴ درصد
۲۳- در تعیین خصوصیات متنوع طبیعی و به تبع آن پراکندگی سکونتگاهها کدامیک از عوامل نقش عمده دارند؟
۱. ناهمواری و دما ۲. اقلیم و بارش ۳. بارش و ارتفاع ۴. ناهمواری و اقلیم
۲۴- دومین گروه پدر تبار که از تعدادی دودمان تشکیل شده چه نامیده می شود؟
۱. تیره ۲. طایفه ۳. ایلی ۴. خانوار
Yo– روستاهای خطی در کدام دسته روستاها قرار می گیرند؟
۱. روستاهای متمرکز ۲. روستاهای بینابینی ۲. روستاهای پراکنده ۴. روستاهای دشتی
۲۶- دولت پهلوی با الگو برداری از غرب لایحه قانونی تشکیل شهرداری و انجمن شهر را در چه سالی تصویب کرد؟
\YYA t \ ץ"ץW .ץ. ץץ"ץ \ ץ \** . . )
۲۷- نخستین تقسیمات کشوری ایران در چه دورانی انجام شد؟
t
۱. داریوش دوم ۲. داریوش سوم ۳ - کوروش کبیر ٠ داريوش اول
۲۸- اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در چه سالی انجام شد؟
\ Y FO . Y. \ זו. א"ץ"ץ γΥ"ΔΔ . Υ \ YYO . )
۲۹- بیشترین روستاهای کم جمعیت در کدام استان قرار دارند؟
۱. کرمان ۲. ایلام ٠٢ لرستان آ، کردستان
۳۰- کوچکترین و اساسی ترین واحد اجتماعی در بین کوج نشینان کدام موارد زیر است؟
۱. تیره ۲. خانوار ۳. دودمان ۴. طایف
\•ौ•/\*\•Y•१११
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :