نمونه سوال درس تاریخ تشیع 1 از آغاز قرن تا پنجم هجری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تشیع 1 از آغاز قرن تا پنجم هجری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : تاریخ تشیع ۱ از آغاز قرن تا پنجم هجری رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۲
۱- در کدامیک از احادیت زیر، پیامبر اکرم (ص)، حضرت علی(ع) را برادر، وصی و جانشین خویش خوانده اند؟ ۱. حدیث سد وا الابواب ۲. حدیث طیر ۳. حدیث یوم الدار ۴. حدیث نجوی ۲- کهن ترین نوشته موجود که حادثه سقیفه را گزارش کرده، کدام است؟ ۱. کتاب محمد بن سعد ۲. کتاب محمد بن اسحاق ۳. کتاب احمد بن یحیی ۴: کتاب تاریخ یعقوبی
۳- در رویداد سقیفه، علت ارتباط بهتر اوسیان با مهاجران، کدام عاملی بود؟
۱. اختلاف با خزرجی ها و در اقلیت بودن اوسیان ۲. دوستی خزرجی ها با برخی طوایف یهود مدینه
۳. آگاهی اوسیان از جایگاه و اهمیت مهاجران در اسلام ۲. سابقه مهاجران در اسلام پذیری در مقایسه با انصار ۴- حضرت فاطمه زهرا(س) در اولین خطبه پس از سقیفه، شکل گیری جریان سقیفه را بر چه اساسی ارزیابی نموده اند؟
۱. مبتنی برروش و منش شیخین ۲. بر اساس ضرورت تعیین صلاحیت حاکم
۳. مبتنی بر ارزشهای جاهلی و قبیله ای ۴. بر اساس آموزه های قرآن و سنت ۵- کدام عامل موجب شد که حضرت علی (ع) با ابوبکر بیعت نمودند؟
۱. بروز اشتباهات عدیده از سوی خلیفه ۲. مشاهده خطر طغیان همه جانبه قبایل عرب
۰۳ جلوگیری از سوء استفاده هیات حاکمه از بیت المالی ۲. حل مشکلات قضایی مردم و جامعه مسلمانان ۶- حضرت امام حسین(ع) در مسیر حرکت به کوفه ، چه شخصی را به نمایندگی به کوفه فرستادند؟
۱. عبدالله بن عمر آ، مسلم بن عقیل ". قيس بن مسهر ۴. سعد بن عباده ۷- از جمله موضوعاتی که امام سجاد (ع) به تعلیم و نشر آن اهتمام داشتند، کدام است؟
۱. مفهوم امامت ۲. رسیدگی به بینوایان
۳. آزاد سازی بردگان ۴. تدارک اقدامات سیاسی ۸- از جمله اصول دیدگاههای زیدیه در موضوع امامت، کدام است؟
۱. پرهیز از دعوت علنی به خویشتن ۰۲ پذیرش امامت مفضول
۰۳ وجود دو امام در یک زمان و در یک منطقه ۴. تاکید بر نسب امام
)•)•/)•)•'•१?'
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ تشیع ۱ از آغاز قرن تا پنجم هجری رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۲ ۹- در دوره خلافت امین، کدام عامل موجب شد شیعیان به آسانی و بیش از پیش با امام رضا(ع) ارتباط برقرار کنند؟ ) ... روحیه علم طلبی امین Y درگیری امین با مامون ۳. انجام سفارش پدرش هارون ۴. دوستی امین با اهل بیت (ع) .\— امام هادی (ع) در کدام شهر به شهادت رسیدند؟
۱. کوفه ۲. بغداد ۳. مدینه ۴. سامرا
۱۱- از جمله دلایلی انتخاب کوفه از سوی حضرت علی(ع) به عنوان مرکز خلافت، چه بود؟ ۱. از نظر جغرافیایی دور بودن کوفه از شام و مرکز حکومت معاویه ۲. وجود امکانات طبیعی و اقتصادی در عراق در مقایسه با حجاز و مدینه ۳. کم بودن جمعیت کوفه نسبت به جمعیت مدینه و دیگر شهرهای عراق
آ، همراهی کوفیان با شورشیان جمل و شکست نهایی اصحاب جمل در کوفه
țY– کسانی بودند که موضع بی طرفی را در برابر حکومت حضرت علی(ع) و مخالفان او در پیش گرفتند؟
۱. حروریه ۲. عثمانیه ۳. قاعدین ۴. خوارج
۱۳- از جمله مهمترین عواملی که در پذیرش صلح از سوی امام حسن(ع) موثر بوده، کدام است؟ ۱. تعهد کتبی معاویه بر اساس عدم تعیین جانشین و ولی عهد پس از خود آ: تعهد معاویه مبنی بر ایمن ماندن جان، اموال و زنان و فرزندان شیعیان ۳. پذیرش معاویه مبنی بر عمل بر اساس کتاب خدا و سنت رسول(ص)
آن از دست دادن توان و قدرت نظامی برای رویارویی با معاویه
۱۴- کافی دانستن ایمان قلبی، از اعتقادات کدامیک از گروهها بود؟ ۱. زیدیه ۲. عثمانیه ۳. خوارج ۴. مرجئه ۱۵- از جمله اقدامات امام سجاد (ع) در ارتباط با قیام مختار، کدام است ؟ ۱. درگیر کردن ذهن دشمنان و جاسوسان ۲. آمادگی برای پذیرش رهبری قیام ۳. تشویق مردم و انقلابی ها به همراهی با مختار ۲. سازماندهی نیروهای مردمی در مدینه ۱۶- کدامیک از موارد زیر از جمله فعالیتهای فرهنگی امام باقر (ع) محسوب می شود؟ ۱. حمایت از شیعیان در قیام حره ۲. اعلان برائت و بیزاری از گروه غلات
۳. روشنگری در قیام فخ ۰۴ جلوگیری از اقدامات نظامی خوارج
)•)•/)•)•'•१?'
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ تشیع ۱ از آغاز قرن تا پنجم هجری رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۲ ۱۷- از جمله اقدامات هشام اموی علیه امام محمد باقر (ع)، کدام است ؟ ۱. شایعه پراکنی بر علیه امام(ع) مبنی بر تمایلی ایشان به مسیحیت ۲. تلاش فراوان برای انتساب قیام زیدیه به امام محمد باقر (ع) ۳. جلوگیری از ارتباط مختار و یاران او با امام محمد باقر(ع) ۴. تلاش برای دریافت شمشیر پیامبر اکرم(ص) از امام باقر(ع) ۱۸- از جمله اقدامات امام صادق (ع) در برابر افکار معتزله کدام است؟ ۱. آشکار ساختن تعارضی افکار و کردار معتزله با قرآن و سیره پیامبر (ص) ۲. مخالفت با خلفای عباسی موافق با اندیشه های معتزله ۳. تلاش مداوم در جهت گسترش اندیشه معتزلی ۴. عدم اظهار نظر در خصوص این گروه ۱۹- امام جعفر صادق (ع) در برابر قیام نفس زکیه، چه عکس العملی نشان دادند؟ ۱. مخفیانه قیام را مورد حمایت قرار دادند. ۲. تنها یاران خویش را به همراهی با قیام فراخواندند.
۰۳قیام را تایید و حمایت نکردند. ۴. نفس زکیه را از یاران خویش خواندند.
۲۰- امام حسن عسکری در مورد شورش صاحب الزنج چه اقدامی انجام دادند؟
۱. در مورد صاحب زنج هیچ نظری را اعلان نفرمودند. ۲. صاحب زنج را منتسب به علویان دانستند ولی قیام را حمایت نکردند. ۳. قیام صاحب زنج را منتسب به قیام زیدیه دانستند. آ، به صراحت فرمودند که صاحب زنج از ما اهل بیت نیست. ۲۱- کدام نقد به این عقیده وجود دارد که که پیدایش شیعه را به بعد از سقیفه مرتبط می داند؟ ۱. این گروه تشیع را پدیده ای نوظهور در زمان حضرت علی(ع) می دانند. ۲. این گروه پدید آمدن شیعه را با ظهور دوره ای نو برای نهضت تشیع اشتباه گرفته اند. .Y . این عده، تشیع به معنای عام با شیعه معنای خاص آن را یکی دانسته اند که صحیح نیست.
.Y . این قولی با روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) در باره حضرت علی(ع) و شیعیان رسیده ناسازگار است.
)•)•/)•)•'•१?'
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ تشیع ۱ از آغاز قرن تا پنجم هجری رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۳۲
۲۲- حضرت علی(ع) هنگامی که خبر سقیفه را شنیدند، با تلاوت کدام آیات قرآن کریم، رویداد سقیفه را به فتنه تعبیر نمودند؟
۱. آیات ابتدایی سوره احزاب ۲. آیات انتهای سوره احزاب
۳. آیات ابتدایی سوره اعراف ۴. آیات ابندایی سوره عنکبوت ۲۳- استاندار مورد اعتراضی اهالی مصر در زمان خلافت عثمان چه کسی بود ؟
۱. عبدالله بن سعد بن ابی سرح ۲. عبدالرحمان بن خالد بن ولید
۲. مروان بن حکم ٠٢ عبدالرحمان بن عدیس بلوی ۲۴- حضرت علی(ع) پس از به دست گرفتن زمام امور، چه کسی را برای امارت به شام گسیل کردند؟
۱. سهل بن حنیف آ ، عمارہ بن شهاب " قيس بن سعد ۲. عبیدالله بن عباسی ۲۵- حجر بن عدی در کدام سرزمین به شهادت رسیدند؟
f ۱. کوفه أ : اطراف دمشق ۳. نزدیک بصره ۲۶- امام سجاد (ع) به دست کدامیک از خلفای اموی به شهادت رسیدند؟
۱. عبدالملک بن مروان ۲، مروان بن حکم ۳. عبدالله بن زبیر ۴ - ولید بن عبدالملک ۲۷- نخستین فرقه ای که بلافاصله پس از رحلت امام صادق (ع) شکل گرفت، کدام است؟
ا. سمطيه ۲. مبارکیه ۳. اسماعیلیه ". ناووسیه ۲۸- فرقه فطحیه به چه علت به امامت عبدالله بن جعفر اعتقاد داشتند؟
۱. زیرا وی بزرگترین فرزند امام صادق(ع) بود. ۲. زیرا امامت را حق عبدالله بن جعفر می دانستند.
۲. زیرا وی پیش از رحلت پدرش ، درگذشته بود. ۲. زیرا وی را با دانش ترین فرزند امام(ع) می دانستند. ۲۹- از جمله مهمترین مناظره های امام جواد (ع) با کدامیک از افراد بود؟
۱. علی بن یقطین ۲. عبدالله بن یحیی کاهلی
۳. یحیی بن اکثم آ . واصل بن عطاء ۳۰- کتاب الغیبه از کیست؟
۱. محمد بن علی بن حسین بابویه ۲. محمد بن محمد بن نعمان عکبری
۳. محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی ۴. محمد بن یعقوب کلینی رازی
)•)•/)•)•'•१?'
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :