نمونه سوال درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 رشته تاریخ نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 رشته تاریخ نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۲۵
1-According to the police, the .......... ..of high speed was the car accident.
1. advantage * evidence 3 consequence 4 mission
2-writers, artists, scientists and everyday people all are conditioned by the historical............. which they lived.
1. source 2 milieu 3. identity 4 document
3-It is said that......................... literature is quite different from literature of the past.
1. preventive * widespread 3 challenging 4 contemporary
4-Darius I standardized the ......................... and weights and measures.
1. currency 2. hostility 3, incursion 4. alliance
5-The Persian Empire lost its .......................When Alexander the Great attacked it in 330 BC.
1. dependence 2. ambition 3 independence 4 victory
6-After the arab.... Abbasids.
------- in the 7 century, Baghdad became the seat of the caliphate of the
1. territory 2. capture 3. ambition 4 conquest
7-The second group of Aryans acquired in due course the cultures and skills of the original.....
1. inhabitants 2. handicrafts 3. hunters 4. skills
8-It was only after the introduction of agriculture and the ......................... of animals that a change happened in the way of life of Caucasian.
1. territory 2. civilization 3 record 4 domestication
9-After the south Korean army closed a university, lots of students started a (an).................... against the goveronment.
1. destroy 2. revolt 3. annex 4. attain
10-The .......................... became most powerful in the eighth and seventh centuries BC.
1. Babylonions 2. Sumerians 3. Kassites 4. Assyrians
11-He had to take sanctury in the nearby police station.take sanctury means....................
پناهنده شدن * محاصره کردن آموزش دیدن * مطیع ساختن .
12-During the Renaissance, Florence became the most .................... and prestigious center of arts in Italy. 1. magnificant 2. contemporary 3. approximate 4. comprehensive
1010/101021424
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۲۵
13-Golden age began after Athens....................... ...the Persian attack.
1. captured 2. concerned 3 repulsed 4. produced
14-The ................ ...of the Medes was unknown until some findings at Nush-i-jan in northwest central Iran uncovered several buildings, including an interesting fire temple.
1. interpretation ° architecture 3 consequence 4. generation
15-John is in jail because he didn't......................... to the laws of his country.
1. settle 2. conform 3. interfere 4 capture
16-When the caliph al-Mamun.....................Tahiribn Hussein to rule over the eastern regions of Iran , the first demostically autonomous goveronments within Iran during this period came into being.
1. rejected 2. sacrificed 9 appointed * emigrated
17-In the year 610, the prophet Mohammad had the first of many...................... messages, asking him to invite his people to Islam.
1. ethnic * spiritual 3. internal 4. national
18-Hitler stated that the invasion against the Soviet Union was a (an)......................... against Bolshevism. 1 victory * crusade 3 decline * evidence
19-In 1709, it was found that Coke could be used......................... charcoal to produce iron.
1. subjectb to 2. inspite of 3. instead of 4. due to
20-Europe spends a large variety of ........................ products to all parts of the world.
1. accumulated 2. determined 3 manufactured * subjucated
21-During the caliphate of mohammad Ali shah, the .................. of the constitutional revolution and civil war had damaged stability and trade.
1. troops 2. properties 9, upheavals 4 conformations
22-William was a hard ruler, punishing England, especially the north, when it................... his authority. 1 competed 2. disputed 3. confirmed 4 demanded
23-Royal extravagance and the absence of incoming revenues made Iran's financial problems worse during the caliphate of Muzaffar al-din shah. extravagance means........................
ولخرجی ‘‘ بخشندگی درآمد 2 نگرانی .1
1010/101021424
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ ۱۲۲۹۰۲۵
24-The emergence of the city made possible a surplus of food and an abundance of material wealth. surplus means..................
نابودی * کمبود 3 اضافی ۶۰ فساد . 1 25-The relationship between the overlord and his vassals was reciprocal. The word "Reciprocal" meanS ....................
عقلانی ‘‘ سود جویانه ظالمانه .2 متقابل .1
26-The giving of exemptions by the Frankish kings upon some of the holders of benefices helped the growth of Feudal regime. The underlined word means........................
پیشرفتهای اقتصادی * معافیت های مالیاتی * امنیت های اقتصادی * ضرر های مالی .
27-Cultural and intellectual life was at a peak as painters and sculptors showed their talents in the ages of Romanticismand Realism. The persian equivalent of the underlined word is
باستان شناسان * مجسمه سازان * معماران ۶۰ نقاشان .1
28-Hitier is notorious for massacre and destruction.notorious means....................... 1. ،.. : 2 3. . . 4
قوی ٠ صعيبعـب " بد نام " معتلر
29-In the middle ages, treaties on government were rare. rare means...........................
طرح * کمیاب 3 توصیه ۶ ویژگی ها
30-The new Babylonian empire survived for less than a century before being ...................... by the Persians. 1. overturned 2. developed 3. established 4 stimulated
\•\•|\•\•የ\fየf
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :