نمونه سوال درس هنر در تمدن اسلامی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس هنر در تمدن اسلامی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. .
= دانشگاه پبیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد موكة آنسون وسنبش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : هنر در تمدن اسلامی آ، هنر و تمدن اسلامی، هنر و تمدن اسلامی آ، هنرو تمدن اسلامی آ
رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی ۱۲۲۶۰۲۷ - ، پژوهش هنر ۱۷۱۲۰۱۵ -، طراحی پارچه، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۲۹ - ، ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)، صنایع دستی.، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه)، عکاسی x، فرشی ( گرایش بافت و مرمت فرش )، فرشی (گرایش طراحی فرش )، کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری )، کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی )، هنر اسلامی ( گرایش نگارگری)، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی) ۱۸۱۰۰۰۵ - ، مرمت بناهای تاریخی ۱۸۱۵۰۴۰
۱- اولین کتاب منطق در اسلام که از پهلوی به عربی ترجمه شده است، کدام بوده و توسط چه کسی انجام گرفته است؟ ۱. اساسی الاقتباسی - بن مقفع ۲. فن منطق - قاضی صاعد ۳. طبقات الامم - قاضی صاعد ۴. فن منطق - بن مقفع ۲- اشعار سنایی بر روی کتیبه های کدامیک از بناهای زیر نقش شده است؟
۱. مدرسه سپهسالار ۲. مدرسه آقا بزرگ ۳. مدرسه شمسیه
۳- نقش طاووسی در تزیینات کدام بنای دوره سلجوقی به چشم می خورد؟
۱. برج قابوسی ۲. برج لاجیم ۳. برج خرقان
۴- کدام نویسنده در کتاب «طبقات الامم »، ایرانیان را بزرگ ترین حامل علم در اسلام و مروج بیشتر آثار علمی در میان مسلمین دهی داند ؟
۱. صاعد اندلسی ۲. ناصر خسرو " بن مقفع ۰۴ بن طفیل
۵- عبارت زیر از کتاب تاریخ تمدن اسلام، از کدام نویسنده و محقق مشهور هنر دوره ی اسلامی می باشد؟ « قرن ها زمام هدایت بشر را مسلمانان در دست داشتند»
۱. گوستاولوبون ۲. ویل دورانت ۳. تیتوس بورکهات جرجی زیدان ۶- کدام مسجد را رسول خدا (ص)، پس از هجرت از مکه در محلی نرسیده به مدینه بنا نهاد ؟
۱. مسجد مدینه ۲. مسجد قبا ۳. مسجد الحرام ۷- عنصر منبر در ابتدا، دارای چند پله بوده است؟
۱. هفت پله ۲. سه پله ۳. دو پله ۸- مسجد جامع دمشق توسط خلیفه اموی در محل کدام معبد ساخته شد ؟
Y.. معبد ژوپیتر Y. معبد ماری Y.. پرستشگاه بابلی
10101101023525 = صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پبام نهر کارشناسی و کارشناسی ارشد موتکز آزسون وسنبش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : هنر در تمدن اسلامی 1، هنر و تمدن اسلامی، هنر و تمدن اسلامی 1، هنر و تمدن اسلامی 1
رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی ۱۲۲۶۰۲۷ - ، پژوهش هنر ۱۷۱۲۰۱۵ -، طراحی پارچه، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۲۹ - ، ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)، صنایع دستی.، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه)، عکاسی x، فرشی ( گرایش بافت و مرمت فرش )، فرش (گرایش طراحی فرش )، کتابت و نگارگری (گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری )، کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی )، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی) ۱۸۱۰۰۰۵ -، مرمت بناهای تاریخی ۱۸۱۵۰۴۰
۹- کدام یک از مساجد زیر طی دو سال اول هجری قمری قبله گاه مسلمانان بود ؟
۱. مسجد قبا آ، مسجد النبی " . جامع دمشق ۰۴ مسجد الاقصی
۱۰- اکثر تزیینات امروزی بنای قبه الصخره مربط به دوره کدام پادشاه عثمانی می باشد؟
۱. سلطان سلیمان ۲. سلطان محمد ۳. سلطان احمد ۴. سلطان محمود
۱۱- مسجد کردوبا در چه سالی و در کدام شهر ساخته شد ؟
۱. 175 هـ.ق - دمشق ۲. 177 ه.ق - صیدا
۳. (168 ه.ق - قرطبه ۴. 180 هـ.ق - غرناطه ۱۲- کدام موردی می تواند سرمشق مناره مسجد ابودلف در سامرا باشد ؟
۱. پاگوداهای چینی و تبتی ۲. زیگورات های بین النهرین
۳. برجهای دیده بانی رومیان ۴. فانوس ها دریایی مصر ۱۳- مدرسه سلطان حسن واقع در قاهره مربوط به چه دوره ای است ؟
۱. عباسی ۲. عثمانی ۳. فاطمی ۴: مملوکی ۱۴- پایه و اساس شکل تمام مسجد های جامعی را که در افریقای شمالی ساخته شده است، متأثر از کدام مسجد می باشد ؟
۱. ایاصوفیه ۲. قیروان ۳. جامع دمشق ۴. جامع الازهر ۱۵- تعداد گنبدهای موجود در بنای مسجد قیروان چند می باشد؟
۱. یک گنبد ۲. دو گنبد ۳. سه گنبد ۴. چهار گنبد ۱۶- مناره مسجد بزرگ طفچه به کدام شکلی ایجاد شده است ؟
۱. چهار گوشی ٠٢ حلزونی ۳. هرمی ۴. سه گوشی
صفحه ۲ از ۴
1Ο 1Ο/1ΟΙΟ23525 نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پبام نهر کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : هنر در تمدن اسلامی 1، هنر و تمدن اسلامی، هنر و تمدن اسلامی 1، هنر و تمدن اسلامی 1
رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی ۱۲۲۶۰۲۷ - ، پژوهش هنر ۱۷۱۲۰۱۵ -، طراحی پارچه، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۲۹ - ، ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)، صنایع دستی.، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه)، عکاسی x، فرشی ( گرایش بافت و مرمت فرش )، فرش (گرایش طراحی فرش )، کتابت و نگارگری (گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری )، کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی )، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی) ۱۸۱۰۰۰۵ -، مرمت بناهای تاریخی ۱۸۱۵۰۴۰
۱۷- مناره ی قطب در چه تاریخی به امر قطب الدین ساخته شد ؟
۱. اواخر قرن ششم هـ. ق ۰۲ اوایل قرن نهم ه. ق
۳. اوایل قرن هفتم هـ. ق آ، اوایل قرن هشتم هـ. ق ۱۸- کتیبه های بقعه تاج محلی از کدام هنرمند زیر می باشد؟
۱. امانت خان شیرازی ۲. استاد علی شیرازی
۳. محمد حنیف قندهاری f علیرضا عباسی ۱۹- کدام پادشاه عثمانی با فتح شهرهای بورسا، ایزمیت ، ادرنه و سرانجام قسطنطنیه در سال 857 هـ.ق به امپراطوری بیزانسی
خاتمه داد ؟
۱. سلطان احمد ۲. شاه سلیمان ۳. شاه سلیم ۴. سلطان محمد
۲۰- قدیمی ترین مسجدی که از دوران اوایل اسلام در ایران بجا مانده، کدام مسجد است ؟
۱. جامع نایین ۲. تاریخانه دامغان ۳. جامع قزوین ۴. جامع یزد ۲۱- تزیینات مسلط در بنای مقبره امیر اسماعیل سامانی کدام می باشد؟
۱. کاشیکاری ۲. گچبری ۳. حجاری ۴. آجرکاری ۲۲- مسجد جامع اصفهان در کدام دوره بنا شده است ؟
۱. سامانی ۲. قاجاری ۰۳ سلجوقی ۴. صفوی ۲۳- مصالح ساختمانی که در کاروانسرای مهیار به کار رفته کدام است ؟
۱. سنگ و آجر ۲. گچ و آجر ۳. سنگ و گچ ۴. آجر و کاشی ۲۴- بنای مسجد مدرسه ی آقا بزرگ متعلق به چه دوره ای است ؟
۱. صفوی ۲. سلجوقی ۳۔ تیموری ۴. قاجار
1010/101023525 = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از ۴
***
.
= دانشگاه پبام نهر کارشناسی و کارشناسی ارشد موتکز آزسون وسنبش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : هنر در تمدن اسلامی 1، هنر و تمدن اسلامی، هنر و تمدن اسلامی 1، هنر و تمدن اسلامی 1
رشته تحصیلی / کد درس : صنایع دستی ۱۲۲۶۰۲۷ - ، پژوهش هنر ۱۷۱۲۰۱۵ -، طراحی پارچه، هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۲۹ - ، ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)، صنایع دستی.، طراحی پارچه و لباسی (گرایش طراحی چاپ پارچه)، عکاسی x، فرشی ( گرایش بافت و مرمت فرش )، فرش (گرایش طراحی فرش )، کتابت و نگارگری (گرایش خوشنویسی )، کتابت و نگارگری ( گرایش خیالی نگاری )، کتابت و نگارگری ( گرایش طراحی سنتی و تذهیب)، کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری )، نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی )، هنر اسلامی (گرایش نگارگری)، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنرهای صناعی (گرایش آبگینه)، هنرهای صناعی (گرایش سفال)، هنرهای صناعی (گرایش فلز)، هنرهای صناعی (گرایش کاشی)، هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)، هنرهای صناعی (گرایش نساجی سنتی) ۱۸۱۰۰۰۵ -، مرمت بناهای تاریخی ۱۸۱۵۰۴۰
۲۵- گنبد علویان که داخل آن با گچ بری برجسته پوشانده شده است در کدام شهر ایران قرار دارد؟
۱. قزوین ۲. همدان ۳. تبریز ۴. اصفهان ۲۶- استفاده از گچ در ساختن برجسته کاری بلند و کنده کاری از فراورده های مخصوصی کدام دوره می باشد؟
۱. دوره تیموری ۲. دوره غزنوی ٠٢ دوره سلجوقی ۴. دوره صفوی ۲۷- کاشی به عنوان عنصر تزیینی، برای اولین بار از کدام دوره در معماری معمولی می شود؟
۱. سلجوقی آن صفوی ۳. ایلخانی ۴۔ تیموری ۲۸- مسجد جامع گوهر شاد مشهد، در چه دوره ای ساخته شد ؟
۱. قاجاریه آ ، سلجوقی .Y . پهلوی f تیموری ۲۹- کدام نوع مقرنس کاری در ایران کمتر ساخته شده است ؟
۱. لانه زنبوری ۲. معلق ۳. جلو آمده ۴. روی هم قرار گرفته
۳۰- نقاشی های مربوط به تصویر شاه که در آنها شاه با ریش بلند و کمر باریک نشان داه شده است، در کدام دوره شکل گرفته
اند ؟ ۱. صفویه ۲. قاجاریه ۳. زندیه ۴. افشاریه 101023525 )1010 نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :