نمونه سوال درس تاریخ تمدن علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تمدن علم اطلاعات و دانش شناسی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : تاریخ تمدن رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۴۵ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۵
۱- حمورابی فرمانروای کدامیک از حکومتها بود؟ ۱. سومر ۲. آشور ". هیتی ۴. بابلی ۲- پابرجاترین زیگورات کدام است؟
۱. چغازنبیلی ۲. مردوک ۳. اساگیلا ٠٢ سيتوره
۳- کدامیک از حکومتهای زیر در شمالی ترین نقطه بین النهرین قرار داشت؟ ۱. کلده ٠٢ سومر ۳. بابلی ۴. آشور ۴- مهمترین دلیل فروپاشی آشور کدام است؟
۱. تنفر ملت های همجوار از آشور
۲. باز ماندن مردم آشور از فعالیتهای اقتصادی
آ، اختلافات داخلی پس از مرگ اسرحدون
۲. جنگ های پی در پی خارجی توسط آشوری ها
۵- حکومتی که توسط بابلی ها پس از سقوط آشور تشکیل شد، چه نام داشت؟
۱. اور ۲. آموری ۳. کلده ۴۔ اور سوم ۶- علائمی بودند که مصریان برای نگارش به کار می بردند؟
۱. آپیس ۲. روز تا ۳ - پاپیروس ۴. هیروگلیف ۷- نخستین اقوام هند و اروپایی شناخته شده در آسیا، کدامند؟
۱. هوری ها ۲. آریایی ها ۳. میتانی ها ۴. هیتی ها
۸- نام کیمیری ها برای اولین بار در کدام منابع زیر آمده است؟
سنگ نوشته های مادی
سالنامه های آشوری
۱. کتاب هرودوت
۳. سالنامه های بابلی
۹- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های حکومت لیدیه است؟
۱. ضرب سکه برای اولین بار . ابداع چرخ
۳. وجود جاده سارد به شوش ابداع آسیاب ۱۰- ساخت باغ های معلق بابل منسوب به کیست؟
۱. بخت النصر ۰۲ نبوپولاسار . ساراک ۴. یوشیا )γ.γ./γ. γ. γ. γγ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ تمدن رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۴۵ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۵ ۱۱- کشف آتش در کدامیک از دوره های زیر صورت گرفت؟
۱. میان سنگی " . پارینه سنگی ۳ - نوسنگی ۴. فلز ۱۲- در دولت شهرهای سومری، از جمله وظایف اصلی «ان سی» چه بود؟
۱. تقسیم بندی محلات شهرها ۲. مسوولیت آبیاری زمین های معابد
۲. فرماندهی نیروهای نظامی دولت - شهر ۲. مسوولیت حفظ نسب خاندان شاهی دولت-شهر ۱۳- در حکومت آشور، فرمانده ارتش (تور تانو) چگونه انتخاب می شد؟
۱. توسط شاه آشور ۲. توسط کاهن اعظم معبد آشور
۳. توسط شورای امپراطوری آن توسط شورای فرماندهان نظامی ۱۴- سلسله آموری های بابل توسط کدامیک از اقوام سقوط کرد؟
۱. کاسی ها ۲. هیتی ها ۳. عیلامی ها ۴. آشوری ها ۱۵- از جمله مهم ترین دلایل حملات آشور به سرزمین مادها، چه بود؟
۱. اتحاد مادها با دشمنان آشور از جمله بابل ۲. دشمن تراشی مادها بر علیه آشوری ها
f
۳. وجود بهترین نژاد اسب در سرزمین مادها استقرار سپاهیان هیتی در سرزمین مادها
۱۶- منظور از مصر علیا کدام سرزمین بوده است؟ ۱. محل تلاقی نیل با دریای مدیترانه ۲. حاشیه اصلی رود نیل
۰۳ قسمت شمالی مصر ۰۴ قسمت جنوبی مصر
۱۷- بقایای میراث فرهنگی هیتی ها به کدام حکومت رسید؟
۱. آشوری ها ۲. فریگی ها ۳. میتانی ها ۴. عیلامی ها
۱۸- کدامیک از تمدنهای زیر میراث دار فینیقی ها شدند؟
۱. کلدانی ها ۲. سکاها ۳. آرامی ها ۴. آریایی ها
γ.γ./γ. γ. γ. γγ)
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. = دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ تمدن
رشته تحصیلی /کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۴۵ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۵
۱۹- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص حمله اسکندر مقدونی به هند صحیح است؟
۱. فقط نوشته های مورخان هندی حکایت از حمله اسکندر مقدونی به هند دارد.
۲. در آثار یونانی اثری از حمله اسکندر مقدونی به هند وجود ندارد.
۳. در آثار مورخان اسکندر اثری از حمله او به هند گزارش نشده است.
۴. فقط نوشته های مورخان یونانی حکایت از حمله اسکندر مقدونی به هند دارد.
۲۰- از جمله اختراع های چینی ها کدام است؟
۱. تعیین نظام دو گانه برای وزن ها ۲. اختراع خط دموتی برای استفاده عامه مردم
۳. ابداع حروف الفبا برای اولین بار در تمدن بشری ۲ - تعیین طول یکسان برای محور چرخ گاری ها
۲۱- در دولت سومر، تقسیمات کشوری برای اولین بار در زمان کدام فرمانروا انجام شد؟
۱. سارگن ۲. اوروک ۳. اور-نمو ٢. پاتسی
۲۲- کدامیک از رویداد های زیر مربوط به دوره آشور قدیم است؟
۱. جنگ آشور با مادها و پارسی ها ۰۲رهایی آشور از یوغ میتانی ها
۳. تسلط آشور بر یونانیان قبرس ۰۴ فتح عیلام توسط آشور بانی پال
۲۳- کاهن بزرگ معابد آشوری چه عنوانی داشت؟
۱. پاتسی ۲. شنگو ۳. اومانو ۴. سوکالودنو
۲۴- منظور از سلسله های عتیق، کدامیک از سلسله های مصر است؟
۱. سلسله های دوره فترت ۲. سلسله های اولیه
۳. سلسله های میانه ۴. سلسله های قدیم
۲۵- در تمدن مصر ، روحانیونی که فقط امور مادی را انجام می دادند، چه عنوانی داشتند؟
۱. غلامان خدا ۲. پاکان ۳. غلامان شمالی ۴. آمون
۲۶- مهمترین اهرام مصر در کجا قرار دارد؟
۱. میدوم ۲. ممفیسی ۳. آتون
* جیزہ
۲۷- کدامیک از موارد زیر از پادگان های فینیقی محسوب می شد؟
۰۱ مارسی ۲. کاریه ۳. آتن ۴. اسکندریه
γ.γ./γ. γ. γ. γγ)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - نیمسال دوم ۹۳-۹۲ مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ تمدن
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۴۵ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۵۵
۲۸- فلسطینی ها در آغاز، کدامیک از شهرهای زیر را بنا نهادند؟
۱. صیدا ۰۲صور ۳. اشدود ۴. برتوس
۲۹- در جامعه هندی، طبقه ای که به کار کشاورزی و پیشه وری و تجارت می پرداختند، چه عنوانی داشتند؟
۱. کشاتریا ۲. وایشیاها ۳. سودراها ۴. پاریاها
۳۰- در تقسیمات کشوری در چین، از دو یا چند «فو» کدام واحد اداری شکل می گرفت؟
۱. تائو ۲.هی این ۳. ایالت ۴. شنگ
γ.γ./γ. γ. γ. γγ)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :