نمونه سوال درس خدمات عمومی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس خدمات عمومی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : خدمات عمومی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۴۲ ۱- در کشورهای پیشرفته ضرورت وجود کتابخانه به عنوان پیش شرط چه تحولی مطرح است؟
۱. تحول علمی و اجتماعی ۲. تحولی فرهنگی
۳. تحول اقتصادی ۴۔ تحول سیاسی ۲- حفظ و نگهداری نسخههای خطی از وظایف کدام کتابخانه است؟
۱. ملی آ ، عمومی ۳. دانشگاهی ۴. آموزشگاهی ۳- کتابدار کدام نه ع کتابخانه ا۱۹ ه ش ، اشاعه اطلاعات گاز شده استفاده می کند ؟
بدار کدام نوع کتابحانه از رونتنی کزی دهی
۱. دانشگاهی ۲. مدرسه ای ۳۔ عمومی ۴. اختصاصی ۴- بخش نشریات ادواری کتابخانه های عمومی بیشتر در چه حوزه ای فعالیت دارد؟
۱. خدمات فنی ۲. خدمات عمومی
۳. خدمات آگاهی رسانی ۴. خدمات ملی ۵- به نظر دکتر یوزف کوبلایتس دانش اطلاع رسانی دربرگیرنده کدام دانش ها است؟
۱. کتابداری و رایانه آ: کتابداری و دکومانتاسیون
٠٢ رايانه و دكومانتاسیون ۴. کتابداری و دانش رسانی
۱. اطلاعات کشاورزی ۲۔ تحقیقات جاری کشاورزی
۳. کتابخانه های کشاورزی ۴. صنایع وابسته به کشاورزی ۷- در روش امانت دوبرگه ای، برگه سفید و برگه رنگی به ترتیب به چه نحوی برگه آرایی می شود؟
) ... تاریخ برگشت - شماره بازیابی(شماره رده بندی) ャ。 شماره بازیابی - تاریخ برگشت
۲. هردو براساس تاریخ برگشت ۴. هر دو بر اساس شماره بازیابی ۸- اصل همکاری متقابل بر چه پایه ای استوار است؟
۱. کیفیت مجموعه ۲. حسن روابط کتابخانه ها
۳. میزان مجموعه کتابخانه ها آن برخورداری از فهرست مشترک
\•\•|\•\•የ•ለጫ የ
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : خدمات عمومی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۴۲ ۹- نداشتن مرجع موثق مثل فهرستگان ملی، جزو کدام مقوله عدم موفقیت نظام امانت بین کتابخانه ها در ایران است؟
۱. مسائل و مشکلات اجرایی ۲. مسائل و مشکلات فرهنگی
۳. مشکلات تجهیزاتی کتابخانه ها ۴. مشکلات مدیریتی ۱۰- سرشماری ها از چه نوع آمارگیری هستند؟
۱. اتفاقی ۲. دوره ای ۳. نمونه ای ۴. کاملی ۱۱- ارتباط با کتابخانه های اختصاصی هم موضوع، موجب گسترش بیشتر خدمات عمومی کدام نوع کتابخانه می گردد؟
۱. ملی آ ، عمومی ۳. آموزشگاهی ۴. دانشگاهی ۱۲- شیوه متداول خدمات مرجع چیست؟
۱. جویندگی ۲. پرسش و پاسخ ۰۳ پژوهشی ۴. خدمات تکثیر ۱۳- کتاب الفهرست اثر ابن ندیم به چه نحوی تنظیم شده است؟
۱. موضوعی آ، الفبایی نویسنده ۳. الفبایی عنوان آ، الفبایی رده ای ۱۴- کتابشناسی ملی معادل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. فهرستگان ملی ۲. فهرست کتابخانه ملی
۳. فهرست ملی ۴. فهرستگان کتابخانه ملی ۱۵- خدمات مرجع ویژه ناتوانان و معلولان در درجه اول مبتنی بر چه محوری است؟
۱. ایجاد ارتباط ۲. جستجوی اطلاعات
۳. نیاز سنجی اطلاعات ۴. مجموعه سازی مناسب
۱۶- در کدام نوع جلسه به بررسی هدف و تعیین قطعی آن در حوزه موضوعی مورد نظر می پردازند؟
) ... اداری ャ。 آموزشی .Y . اطلاعاتی .Y . تصمیم گیری
۱۷- رایج ترین نوع پرسش و پاسخ در حوزه کار مرجع چیست؟ ۱. عضویت افراد و امانت کتاب ۲. شناسایی منابع مرجع
۳. شناسایی مقالات ۴. آگاهی رسانی جاری
۱۸- برای معرفی آثار مرجع چه نکته ای بیشتر اهمیت دارد؟
۱. هدف مجموعه ۲. شیوه استفاده ۳. جامعه استفاده کننده ۴. ساختار کتابخانه
\•\•|\•\•የ•ለጫ የ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : خدمات عمومی رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۴۲ ۱۹- نشریه کتاب هفته از انتشارات کدام موسسه است؟
۱. کتابخانه ملی ۲. شورای کتاب کودک ۳. خانه کتاب ۴. پکا ۲۰- کدام یک از معیارهای زیر تفاوت کتاب خوانی با قصه گویی را نشان می دهد؟
۱. زمان ۲. فضا و مکان ۰۲روخوانی ۴. روش بیان
)Y— معرفی کتاب توسط کتابخانه های کودکان و نوجوانان و کتابخانه های دبستانی و حتی راهنمایی می تواند با چه عاملی همراه
باشد؟
۱. برنامه های نمایشی ۲. استفاده از نشریه رسمی
.Y . بحث پیرامون کتاب .Y . - ه نقد آثار
۲۲- اولین کتاب درسی مصور برای کودکان توسط چه کسی تهیه شد؟
ا. بينهام ۲. هریسون ۲. براون ٠٢ کمنيوس ۲۳- دستگاه نمایش طالق شفاف چه نام دارد؟
۱. پروژکتور فیلم استریپ ۲. پروژکتور اسلاید
٠٢ پروژکتور اوپک ٠٢ پروژکتور اورهد ۲۴- نمونه کوچک شده توصیف کدام اصطلاح است؟
۱. مدلی ۲. قطعه ۳. ماکت ۰۴ میکروفرم ۲۵- مواد چند رسانه ای از چه دید گاهی به هم وابسته اند؟
۱. موضوع ۲. قالب
۹.۳ ما
2 ۴. تجهیزات مورد استفاده
ت ۲۶- توانایی دسترسی، بازیابی و ارزشیابی اطلاعات قابل استفاده را چه می نامند؟
۱. پژوهشگری ۲. سواد اطلاعاتی ۳. سواد آموزشی ۲. شیوه جویندگی
۲۷- کتابخانه های مدارسی در امر تعلیم و تربیت چه نقشی دارند؟
۱. جایگاه مطالعه ۲. ایجاد عادت مطالعه
۳. مکمل برنامه های آموزشی ۴. انتقال دانش
\•\•|\•\•የ•ለጫ የ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : خدمات عمومی
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۴۲ ۲۸- اولین دوره ی رسمی آموزش کتابداری در مقاطع دانشگاهی در ایران، ابتدا در کدام دانشگاه برگزار گردید؟ ۱. دانشگاه جندی شاپور ۲. دانشسرای عالی تهران ۳. دانشگاه شیراز ۴. دانشگاه تهران ۲۹- نظام نوین آموزش و پرورش برای تحقق راهبردهای خود به کتابخانه مدرسه در قالب چه عاملی توجه نموده است؟ ۱. کتابخانه کودکان ۲. مرکز چندرسانه ای ها ۳. مرکز منابع آموزشی ۴. مرکز یادگیری فعال
۳۰- اولین آزمون دریافت گواهینامه معلم کتابدار توسط چه نهادی برگزار گردید؟
۱. انجمن کتابداران امریکا ۲. مدرسه کتابداری ژاپن
۳. انجمن کتابداران انگلیسر ۴. انجمن کتابداران فرانسه
\•\•|\•\•የ•ለጫ የ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :