نمونه سوال درس ساختمان و تجهیزات کتابخانه نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس ساختمان و تجهیزات کتابخانه نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : ساختمان و تجهیزات کتابخانه، ساختمان و تجهیزات کتابخانه
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۱ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۵
۱- دو علامل کلیدی که باید در طراحی ساختمان کتابخانه ها مد نظر قرار گیرد کدام است؟ ۱. صرفه جویی در زمان - کارآیی ۲. جلوگیری از تجمع کاربران - رضایت مراجعه کننده ۳. معماری زیبا-فضای بزرگ ۰۴ضد صدا بودن - طراحی ملی
۲- کدام گزینه درباره محلی کتابخانه صحیح است؟ ۱. ساختمان کتابخانه باید برای جلوگیری از مسائل ترافیک در خیابانهای فرعی ساخته شود. ۲. ساختمان کتابخانه باید به لحاظ روشنایی روز و جلوگیری از وزش باد و باران بصورت شمالی جنوبی ساخته شود. ۳. ساختمان کتابخانه باید نزدیک پارکینگ های عمومی و نزدیک ادارات و سازمانهای پر رفت و آمد ساخته شود. ۴. ساختمان کتابخانه باید نزدیک مراکز خرید، خیابان های شلوغ و پر رفت و آمد ساخته شود.
۳- به چه دلیل باید مسیر و راههای کنترل در کتابخانه کم عرضی طراحی شود؟ ۱. از ازدحام کاربران به هنگام خروج از کتابخانه جلوگیری شود.
۲. مسئول کنترل مطمئن شود همه کتابهای همراه مراجعه کننده کنترل و بازرسی می شود.
۳. کتابدار بتواند هنگام امانت گرفتن کتابها مراجعه کنندگان را زیر نظر داشته باشد.
۴. از به همراه آوردن وسایل شخصی کاربران به داخل کتابخانه جلوگیری شود. ۴- به چه دلیل بهتر است مخزن کتابخانه در طبقه همکف طراحی شود؟
۱. جلوگیری از ایجاد سر و صدا در کتابخانه ۲. کنترل بیشتر کتابدار بر مراجعه کنندگان
۳. دسترسی سریعتر و راحت تر مراجعه کنندگان ۰۴ وزن سنگین کتابها ۵- بخش پایان نامه ها باید نزدیک به کدام بخش اصلی کتابخانه طراحی گردد؟
۱. بخش نشریات ادواری ۲. بخش مخزن کتابخانه
۰۳ بخش مرجع " . سالن مطالعه
۶- بخش کتابها و منابع نایاب و نسخههای خطی برای ایمن بودن از خطرات جنگ و آتش سوزی باید در کدام قسمت از کتابخانه طراحی شود؟ ۱. طبقه همکف ۲. طبقه زیرزمین ۳. نزدیک میز امانت ۴. نزدیک سالن مطالعه ۷- به چه دلیل بهتر است سقف های سالن مطالعه بلند طراحی شوند؟ ۱. جریان هوا و تهویه مناسب ۲. صرفه جویی در گرما
۰۳ جلوگیری از ایجاد سر و صدا ۲. ایجاد نمای بهتر در ساختمان
)・W・ハ・Y・YYAめ・
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ساختمان و تجهیزات کتابخانه، ساختمان و تجهیزات کتابخانه
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۱ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۵
۸- کدام بخشی از بخش های کتابخانه به دلیل وجود سر و صدا باید دورتر از سالن مطالعه و بخش مرجع طراحی شود؟ ۱. بخشی گزارش ها ۲. بخشی نسخههای خطی
۲. بخش دیداری و شنیداری ۲. بخش پایان نامه ها
۹- کدام گزینه درباره مخزن برج گونه صحیح است؟
۱. مخزن در طبقات پایین طراحی می شد و بخش های دیگر شامل سلن مطالعه در بخش فوقانی قرار داشتند.
۲. اتاق های مطالعه در اطراف و مخزن در وسط کتابخانه و در چند طبقه ساخته می شد.
۳. بخش مطالعه در وسط ساختمان و مخزن کتابخانه در اطراف آن در یک طبقه قرار داشت.
۴. مخزن کتابخانه در وسط ساختمان و بخش های مطالعه در اطراف آن در یک طبقه قرار داشت. ۱۰- کدام کتابخانه برای اولین بار بر اساسی معماری مادولار ساخته شد؟
۱. کتابخانه موزه بریتانیا ۲. کتابخانه دانشکده ایالتی ایوا
۳. کتابخانه دانشگاهی ییل ۴. کتابخانه کنگره ۱۱- منظور از بار مرده در طراحی یک ساختمان کتابخانه چیست؟
۱. کتاب ها ۲. سقف ها ۳. تجهیزات کتابخانه ۴. مراجعه کنندگان ۱۲- کدام عامل در تعیین فاصله ستون ها در طراحی ساختمان مادولار نقشی ندارد؟
۱. ارتفاع ساختمان ۰۲ شکل ستون ها " . نوع ساختمان ۲. شکل ساختمان ۱۳- کدام نوع از ستون ها در ساختمان مادولار از نظر قیمت ارزانتر از سایر ستون هاست؟
۱. ستون های مستطیل شکل ۲. ستون های مربع شکل
۳. شتون های چند ضلعی آستون های دایره ای ۱۴- عامل تعیین کننده فاصله بین ستون ها در طراحی ساختمان مادولار کدام است؟
۱. طول و عرضی قفسه ها ۲. اندازه میزهای مطالعه
۳. تعداد کتابها و منابع ۴. تعداد مراجعه کنندگان
)・W・ハ・Y・YYAめ・
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ساختمان و تجهیزات کتابخانه، ساختمان و تجهیزات کتابخانه
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۱ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۵ انسانی دستا دسی دسی سساسی
۱۵- کدام گزینه درباره طول راهروهای کتابخانه در طراحی مادولار صحیح است؟
۱. راهروهای کتابخانه باید طولانی طراحی شوند.
۲. تعداد مراجعان در تعیین طول راهروها نقشی ندارد.
۳. هرچه طول راهرو بیشتر باشد عرض آن نیز باید بیشتر باشد.
۲. هرچه طول راهروها بیشتر باشد عرض آن باید کمتر باشد. ۱۶- ارتفاع سقف بخش مخزن در ساختمان کتابخانه مادولار بر چه اساسی تعیین می شود؟
۱. شکل ستون ها ۲. عرضی بخش مخزن
۳. تعداد طبقات کتابخانه ۴. ارتفاع قفسه ها ۱۷- پنجره ها در ساختمان کتابخانه های مادولار و قدیمی برای چه منظوری استفاده می شوند؟
۱. زیبایی ساختمان ۲. هوای آزاد و تهویه
۳. خنک کردن فضای داخلی کتابخانه ۴. هماهنگی با سقف و طراحی داخلی ۱۸- طراحی سالن غذاخوری در کدام یک از انواع ساختمان کتابخانه ها ضرورت بیشتری دارد؟
۱. کتابخانه عمومی ۲. کتابخانه ملی ۳. کتابخانه آموزشگاهی ۴. کتابخانه دانشگاهی ۱۹- در معماری ساختمان کتابخانه های مساجد باید کلیه امکانات و خدمات کدام نوع کتابخانه دیگر استفاده شود؟
۱. کتابخانه آموزشگاهی ۲. کتابخانه عمومی ۳. کتابخانه ملی ۴. کتابخانه دانشگاهی ۲۰- کدام گزینه وضعیت ایده آل ساختمان کتابخانه های آموزشگاهی را بیان می کند؟
۱. ساختمان کتابخانه، ساختمانی مستقل با کمی فاصله از ساختمان های آموزشی قرار دارد.
۲. ساختمان کتابخانه در مرکز ساختمان آموزشی بصورت ساختمان مستقلی ایجاد می شود.
۳. در داخل مدرسه و در کنار بقیه کلاس ها، کلاسی اختصاصی به کتابخانه می یابد.
۴. ساختمان کتابخانه خارج از محیط آموزشی و در پارک ها ایجاد می گردد.
۲۱- در معماری کدام نوع کتابخانه از انواع هنرهای اسلامی از جمله معرق کاری، چوب کاری و کاشی کاری استفاده شده است؟
۱. کتابخانه آیت الله خویی ۲. کتابخانه آیت الله مرعشی
۳. کتابخانه آستان قدس رضوی ۴. کتابخانه مدرسه فیضیه قم
)・W・ハ・Y・YYAめ・
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : ساختمان و تجهیزات کتابخانه، ساختمان و تجهیزات کتابخانه رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۱ - ، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۶۵ ۲۲- چند درصد از کتابخانه های دانشگاهی ایران با معماری ایرانی طراحی و ساخته شده اند؟
۱. ۹/۵ درصد ۲. ۲۸/۵ درصد ۱۹.۳ درصد ۴. ۷۱/۴ درصد ۲۳- ساختمان کدام کتابخانه دانشگاهی به شکلی کیک چند لایه با معماری مادولار ساخته شده است؟
۱. کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز ۲. کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان
۳. کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف ۴. کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز
۲۴- ساختمان کتابخانه مرکزی کدام دانشگاه در سال ۱۳۵۳ تاسیس شد و به شکل دایره با معماری مادولار شبیه یک قارج طراحی شده است؟
۱. کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز ۲. کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور . ۳. کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز ۲. کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف
۲۵- کدام گزینه درباره نور و روشنایی کتابخانه ها درست نیست؟
۱. نور در کتابخانه باید گرمای زیادی تولید کند. ۰۲ نور در کتابخانه نباید ایجاد درخشش و خیرگی کند.
۳. منبع نور نباید در کتابخانه ایجاد سر و صدا کند. ۲. هزینه منبع نوری برای کتابخانه باید ارزان باشد. ۲۶- دلیل استفاده نکردن از رنگ سیاه یا تیره برای کتابخانه چیست؟
۱. زیرا باعث خستگی چشم می شود.
۲. زیرا با رنگ سفید دیوارهای سالن مطالعه هماهنگ نیست.
۲. زیرا نور مناسب یرای مطالعه را منعکس نمی کند.
۴. زیرا با رنگ سفید صفحات کتاب در تضاد است. ۲۷- کدام کتابخانه دانشگاهی ایران در برابر سر و صدا ایمن می باشد؟
۱. دانشگاه شیراز ۲. دانشگاه اهواز
۳. دانشگاه صنعتی شریف ۴. دانشگاه اصفهان ۲۸- استفاده از کدام یک از وسایل و امکانات کنترل حریق در کتابخانه ها بهتر از بقیه است؟
۱ . وجود پنجره های بزرگ ۲. کپسولی قابل حمل گاز دی اکسید کربن
۳. شلنگ آب ۴. استفاده از وسایل سرمایشی
)・W・ハ・Y・YYAめ・
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :