نمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد، موادوخدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۰ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۹
۱- کدام گزینه در ارتباط با مفهوم آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، صحیح است؟ ۱. این آموزش در کشورهای توسعه یافته اغلب در نظام آموزشی رسمی شکل می گیرد. ۲. بودجه آموزش بزرگسالان در کشورهای در حال توسعه در زمینه سواد آموزی و آموزشهای پایه صرف می شود. ۳. آموزش بزرگسالان در کشورهای توسعه یافته به افراد بالاتر از ده سال داده می شود. ۴. مبنای آموزش بزرگسالان در جوامع توسعه یافته بسیار پایینتر از عرف جامعه و معیارهای عملی است. ۲- آموزش غیر رسمی در ابتدا متضمن مفهوم چه آموزشی بود؟ ۱. مداوم ۲. تابعی ۳. مادام العمر ۲. غیر مدرسه ای ۳- در کدامیک از کنفرانسها، اهمیت کوششهای سازمانها و انجمنهای داوطلب، مجامع مذهبی و تلاشهای داوطلبانه افراد، مورد تأکید قرار گرفت؟ ۱. السینور دانمارک ۰۲ وزیران آموزش و پرورش جهان ۳. توکیو ۴. تخت جمشید f— در کنفرانس بین المللی آموزش بزرگسالان که در پاریس برگزار شد، آموزش بزرگسالان منابع فعالی در خدمت کدام گروه توصیف شد؟ ۱. روستائیان ۲. کودکان ۳. کارگران ۴. محرومان ۵- هزینه های تحمیلی بر بودجه کشور، از دلایل عدم موفقیت کدام یک از فعالیتهای سواد آموزی قبل از انقلاب بود؟ ۱. تعلیمات اساسی ۲. تعلیمات اکابر ۳. بنیاد خاور نزدیک ۴. آموزش سالمندان ۶- فعالیتهای سواد آموزی با عنوان «نهضت سواد آموزی» بعد از انقلاب مبتنی بر کدام اصل مهم به منظور مبارزه جدی با بیسوادی شکل گرفت؟
۱. مشارکت ۲. مدیریت ۳. نظارت آ بسیج عمومی
۷- استفاده از شیوه های چند وجهی برای آموزشی برای کدام گروه ضروری است؟
۱. روستائیان آ ، کوچ نشینان ۳. اطراف ابر شهرها ۴. جمعیت شهر نشین ۸- آگاهی و شناخت از بیشتر محیط زندگی کدام پیامد را به دنبال خواهد داشت؟ ۱. محافظه کاری ۲. تحرک و پویایی جامعه
۳. محدودیت فعالیتهای اجتماعی ۴. ساده و تکراری بودن کارهای روزانه
い・い・ハ・Y・Y・%A・
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد، موادوخدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۰ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۹
۹- مبنای آموزش بزرگسالان کدام است؟
. Y. .Y
۱. آموزش مداوم آموزش غیر رسمی آموزش رسمی ۴. آموزش مشارکتی ۱۰- در کدام یک از ساختارهای اجرای برنامه های آموزش بزرگسالان، دولت نقش مشوق و حامی را دارد؟ ۱. دولتی متمرکز ۲. دولتی غیر متمرکز ۲. غیر دولتی غیر متمرکز ۲. غیر دولتی متمرکز ۱۱- کدام یک از گزینه های زیر جزء عوامل درون سازمانی ایجاد محدودیت در تحقق اهداف سواد آموزی دولت می شود؟
۱. آداب و رسوم ۲. عقاید مذهبی ۰۳ نوع زندگی افراد ۴. منابع مادی و مالی
۱۲- نوعی سواد آموزی که با آموزشهای تخصصی معمولاً از نوع فنی ادغام شده است، چه نام دارد؟ ۱. مداوم ۲. تکمیلی
f .*
تابعی مبتنی بر آگاه سازی
۱۳- اینکه در برنامه های سواد آموزی باید از متخصصان سازمانها و منابع مالی مختلف دولتی و غیر دولتی استفاده کرد، بیانگر کدام اصلی است ؟
۱. تنوع ۲. ادغام ۳. همکاری ۴. فشردگی
۱۴- ضروری ترین بخش در تهیه مواد خواندنی برای مخاطبین و رکن اساسی در جلب علایق بزرگسالان کدام است؟
۱. تصاویر و زیبایی ۲. نیازهای گروه مخاطب
۳. محتوای خواندنی " . موضوع ۱۵- در مبحثی که ساسا اوکا تحت عنوان «چگونه برای نوسوادان مواد آموزشی تهیه کنیم» برای تصمیم گیری درباره موضوع، پیدایش اطلاعات اولیه را از چه طریقی می داند؟
۱. ارزشیابی نیازها ۲. بحث و گفتگ
۳: محدودیت و مسائل زبانی آن تصمیم گیری
۱۶- بیشترین مقدار عدد ثابت در فرمول رادولف فلش به کدام زبان اختصاص دارد؟
۱. فارسی آ ، انگلیسی ۳. آلمانی ۴. فرانسه
い・い・ハ・Y・Y・%A・
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد، موادوخدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۰ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۹
۱۷- کتاب «راهنمای تهیه و تولید مواد آموزشی» از سوی کدام مرکز تهیه شده است؟
۱. نهضت سواد آموزی ۲. بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
۳. مرکز فرهنگی آسیایی ۲. کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی
۱۸- تهیه فهرستی از واژه های شفاهی نو سوادان در کدام مرحله از روشهای تهیه مبتنی بر شناخت و برنامه ریزی انجام می
گیرد ؟
۱. آماده سازی مواد آموزشی ۰۲ آزمایش کاربرد مواد آموزشی
۳. مطالعه میدانی نیازها و تحلیل داده ها ۲. تولید نهایی مواد آموزشی و ارزشیابی آن
۱۹- «پیام ثانویه» در یک پوستر به چه معناست؟
۱. دومین پیامی که در یک پوستر مورد توجه قرار می گیرد آن نوشته ای که به تفسیر شعار می پردازد.
۳. تصویری که باید الهام گرفته از شعار باشد. آن جنبه آموزشی پوستر
۲۰- برای ارائه یک پیام بهداشتی به جامعه وسیعتر کدام یک از شکلهای مواد، می تواند عملکرد مثبت تری داشته باشد؟
۱. کتاب ۲. روزنامه دیواری ۳. اسلاید ۴. واژگان
۲۱- قطع جزوه استاندارد بین المللی برای نوسوادان چقدر است؟
Yめ×Y・. f YV५Y . . Y Yい×Y人 。Y Δ/Υ γ χΔ/Υ ) . ۲۲- کدام گزینه در مورد واژگان، نادرست است؟ ۱. واژگان خواندنی و نوشتنی کودک یا بزرگسالی که به مدرسه نرفته است، صفر است. ۲. در نوشته های ساده باید از واژگانی که بیش از چهار هجا دارند استفاده شود. ۳. تعداد واژگان فعال، کمتر از غیر فعال است. f واژگان مورد استفاده در مواد خواندنی ساده نوسوادان، باید در محدوده واژگانی باشد که جامعه مخاطب در گفتار و نوشتار خود به کار می برد. ۲۳- در تهیه مواد خواندنی ساده، استفاده از کدامیک از موارد زیر توصیه می شود؟
۱. پانویسی ۲. پاراگرافهای متعدد ۳. حرف ربط ۴. جمله های بلند
۲۴- برای نوشتن مطالب کدام دسته از مواد آموزشی باید از منابع و مآخذ موثق استفاده شود؟
۱. ساده غیر داستانی ۲. داستانی ۳. علوم ۲. دانش اجتماعی
い・い・ハ・Y・Y・%A・
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد، موادوخدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۴۰۳۰ -، علم اطلاعات و دانش شناسی ۱۷۱۲۱۷۹
Yo– کدام مورد زیر، از ابعاد بسیار مهم توسعه مواد سواد آموزی است ؟
۱. تهیه و تولید مواد آموزشی ۲. بهره برداری از مواد یادگیری
۳. تجدید نظر و تولید انبوه ۴. آزمایش کاربرد مواد آموزشی
የም– روزنامه نوآموز، توسط کدام مرکز منتشر دهی شد ؟
۱. یونسکو ۲. نهضت سوادآموزی
۳. کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی ۴. دفتر منطقه ای آموزش و پرورش برای همه
- یک از کش در توسعه کتابخانه تایی، تجربه موفقی د د آمه ۹ م، داشته است؟ ۲۷- کدام یک از کشورها در توسعه کتابخانه های روستایی، تجربه موفقی در سواد اموزی داشته ا
۱. نیجریه ۲. ایران ՏԱԱ . Y| ۴. هند
۲۸- اولین کتابخانه سیار روستایی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در کجا برپا شد؟
۱. منطقه ورامین ۰۲ فارسی ۳. اصفهان ۴. شمیرانات
۲۹- خدمات سواد آموزی کتابخانه های دانشگاهی در کدامیک از شکلهای زیر ارائه می شود؟
۱. ارائه مستقیم خدمات سوادآموزی ۲. تأمین گسترش مواد آموزشی برای مربیان
۳. ثبت نام نوسوادان برای کلاسهای سواد آموزی ۴. تشکیل کلاسهای سوادآموزی
۳۰- در کدام یک از طرحهای تداوم سوادآموزی، آموزشیاران پس از اتمام کلاس، ۱۰۰ کتاب ساده را به نوسوادان معرفی و امانت می دادند؟
۱. تشکیل کتابخانه گروههای پی گیر ۲. کلوپ ترویجی
۳. خواندن با خانواده آ، امانت کتاب به صورت پستی
い・い・ハ・Y・Y・%A・
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :